20 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

20 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KS b Pazar Ulus Basımevi Çankırı caddesi Ankara 2O | raçratı Ülur . Ankara ŞUBAT 'TELEFON Başmuharrir gaa 1938 Fransızca Ankara 1063 aLa Yazı işleci 1062 - 1063 5 KURUŞ îum müdürlüğü ğm Fevkalâde kararlar beklenebilir! Bugün Hitlerin nutuk söylediği saatte ingiliz kabinesi de fevkalade foplantı yapıyor İngiliz kabinesinin dünkü ve bugünkü toplantısına büyük ehemmiyet veriliyor ie e DÇ BNK | ” Hem o, hem bu!,, Yazan: M.R. Aldığımız ve Ankara'daki mesken|nâ saat | yapmıştır. meselesine dair pek esaslı mülâha- zaları havi olan bir mektubu aynen ve memnuniyetle neşrediyoruz : “Muhterem başmuharrir, “25 sonkünun tarihli “Ulus” da memurlar için hususi ve mülk evler mi ,yoksa toplu büyük apartımanlar mı inşa edilmek doğru olduğunu s0 - Tuyorsunuz. Uzun müddet memur watandaşlarımla yakından temax e- degeldiğim, bayat ve kazanç imkân- larımın ne olduğunu bildiğim ve bun- dan başka harbsonrasından beri ya- bancı memleketlerdeki tecrübeleri takih ettiğim için bu mescleyi bir de kendi görüşümle tahlil etmek istiyo- T 1 — Devrimizde herkes bir yuva sahibi olmak hasreti içindedir. Bun - dan başka, ileriyi gören hükümet vaya iş adamları da, kendi memur ve müstahdemlerini ev sahibi k daetlE çalışmaktadırlar. Yuva sahibi olmak hasreti ile, yuva sabibi kılmak arzu su dışında bir de realiteler ıııı::;v: vardır. Avrupa'daki devlet ve Ve 'e diye memurlarının mülk ..ıub-: - mak hususundaki arzularının ne Kâ- dar yerine getirilebilmiş olduğunu istatistiklerden ınlıyloruıı Bunların © iğine göre Almanya eg ŞÜ yalaız yüzde 'ıııılı a ü ile Amerika'da ise â'(;ıl—ı';îı'ı 'bir ailelik evlerde otur- maktadır. Almanya, İngiltere — ve Amerika'dan üç defa daha (ı_ku-dır. Demek ki ikamet şekli, hakikatte, milli servet nisbetlerine bağlı kalan ğ âdır. B aa an İ İ tinde olinlerimez sahibi olmalarını h""'"'""..k' di- erlerine ise pek Ucuz otura' n ilırv—ieuıplıı ikametgâhlar vermek! İzah edelim “ Bür defa ü Tilen her ikametgâ' den daha ucuza çıkar. ( - n:-. çatı, yol, elektiik tasllatı Yo Ve ire için yapılan masraflar, apartı- man sisteminde, me Muuna birden tevzi Ancak onda kira b kân edilecek küçük ların kazançlariyle n lir, Mesken meselesin! * *Ya hep, ya biç * r büyük binalara yerleşti- kenlerin mec- vzi olunmaktadır. leli, bunlarda is- ibir pıldığı vakit, merke: rkezi bir ve merkezi bir sıcak "'rx Çamaşırlık tesisatı ile, S kılmağa | tayı süratle tenvir h, bir ailelik ev-! Londra, 19 (Husust) — Kabine bu- gün cumartesi tatili olmasına rağmen ve şimdiye kadar olan ananeler hilâfı- 13 te fevkalâde bir toplantı 'Toplantı saat 18 de nihayet bulmuş- İtur. Müzakereler 3 saat 20 dakikâ tür- müştür. Kral sekizinci Bdvard'ı | fasından beri bundan uzun bir kabine |toplantısı yapılmamıştı. Kabine yarın pazar olmasmıma rağ- men, öğleden sonra saat 13 te tekrar toplanacaktır. Şurasına işaret edili- yor ki, ingiliz kabinesi, tam Hitler'in Rayştagda nutuk verdiği saatte fev- kalâde toplantı yapmaktadır. Görünüşe göre kabine bu gün daha ziyade, Avusturya - Almanya itilâfı hakkında dün daha mufassal malümat aldığı için bu hususta Fransanın nok- tai nazarını öğrendiği ve dün Çember- layn ile Eden, Avusturya meselesi ile diğer bazı meseleler hakkında Grandi ile görüşmek fırsatını elde ettikleri i - çin toplanmaktadır. Binaenaleyh Fran edebilmek ve pa- zartesi günü avam kamarasında iste (Sonu 3 üncü sayfada) Viyana, Berlinden buraya dönmüştür. ı Avusturya Dahiliye Nazırı Seiss İnguart Türk hava kurumu yar başkanlığı Türk Hava kurumu - yarbaşkanlığı- na, uhdesinde piyango müdürlüğü de kalmak üzere B. Fikri tayin edilmiş- tir. B. Feridun Dirimtekin piyango leri, her ikametgâha bir bahçe ile, bu . aPT erde| leştirilecek memurlar, Ki 'ESıınu 8. İnci $4 ’iıdı) müdürlüğündeki eski vazifesiyle meş- Bgul olacaktır. İngiltere ve Fransa Avusturya hâdisesini protesto mu edecek ? Halkevlerinin Gıncı yıl dönümü Dünkü maçlar Milli küme maçlarına dün İstanbul ve İzmirde devam edilmiştir. İstanbulda Muhafrz gücü, Fenerle 0-0 berabere kalmıştır. İzmirde de Beşiktaş Alsan- cağı 0-3 yenmiştir. Bu maçlara aid tafsil$t ve diğer spor haberlerimiz 8 inci sayfadadır. Ankara halkevinin gece görünüşü Bugün 42 halkevi daha kuruyoruz Bugün yapılacak förenin fafsilâfı Bu gün Ankara halkevinde saat 15,30 da Dahiliye Vekili ve ÖL N Bugün Rayiştag'da mühim bir nutuk verecek olan B. Hitler Seiss İnguartın Berlin seyahati ne netice verdi? 19 (A.A.) — Dahiliye Nazırı Seiss - İnguart, bu sabah Berlin mülâkatının neticeleri Londra, 19 (A.A.) — Times gaze- tesinin Berlin muhabiri bildi: Berlindeki umumi kanaat, lerin yarın söyliyeceği nutukta Berh- tesgaden anlaşmalarının tatbiki saha- sında Avusturyanın aldığı tedbirlere karşılık olmak Üzere Almanyanın A- vusturyaya din! sahada bazı fedakâr- lıklarda bulunacağını bildireceği mer kezindedir. Bu suretle B. Seiss İndu-| art'ın son Berlin seyahati, Avustür- ya hükümeti için tamamiyle menfi tecelli eylememiştir. Avusturya ne gibi teminal verdi Avusturyanın yaptığı pazarlıklar- (Sonu 8. inci sayfada) Mısıra gidiyor Kahire, 19 (A.A.) — Dış Bakan- lığı mart ayında Kahireye gelmesi beklenen Türkiye Dış Bakanı doktor Tevfik Rüştü Arasın bu ziyareti hu- | susundaki programı hazırlanmıştır. Halen Kahirede bulunan Mısırın An- kara elçiliği sekreteri, bu programı Türkiyeye götürecek doktor — Aras'a bildirecektir. |sabah saat on biri 38 geçe geldi ve is Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya'nın vere- ceği nutukla yeniden 42 halkevi açılacak ve sayıları 209 u bulan halkevlerinin altıncı yıldönümü kutlanacaktır. Merasime istiklâl marşile baş- lanacak, genel sekreterin nut- hundan sonra, 4 perdelik tarihi ve manzum Timur piyesi temsil edilecektir. İstanbul ve Ankara radyoları bu kutlama — sırasında beraber çalışarak marşı, nutku ve temsi- li neşredeceklerdir. Başbakan İstanbulda Tstanbul, 19 (Telefonla) — Başba - kan B. Celâl Bayar Dış İşler Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras'la birlikte bu tasyonda Cumhur Reisi namına başya- ver Celâl ve hususi kalem müdürü Süreyya, Nafıa Vekili B. Ali Çetinka- | ya, şehrimizde bulunan saylavlar, İs-| tanbul vali ve belediye reisi, Brüksel elçimiz B. Cemal Hüsnü Taray, askeri erkân, emniyet müdürü B. Salih Kılıç ve sümer bank umum müdürü B. Nu rullah Esad Sümer tarafından ka: landı. B. Celâl Bayar Acar motoru ile Dolmabahçeye giderek Cumhur Reisi- mize tazimlerini bildirdi. BB, Celâl Bayar ve Tevfik Rüşdü Aras bir müd- det sonra istirahat etmek üzere Pera- palas oteline gitmişlerdir. Maliye Vekili B. Fuad Ağralı da sabah treni ile Ankaradan şehrimize geldi. Büyük Petro filmi gösterildi | İstanbul, 19 (Telefonla) — Gazete- mMizde çıkmağa başlayan “Büyük vet- ro” tefrikası dolayısiyle bugun 1s.ân- bul Sovyet konsolosluğunda Sovyetler birliğinde çevrilmiş olan büyüz iilmin birinci kısınır gösterildi. Filun.r 1 kısmmı hazırlanmakta - olup he memiştir. Toplantıda vali Ve beledi. reisi B. Muhittin Üstündağ'la vali ve belediye reis muavinleri, istanbulun u'nıverıilı, ticaret ve kültür. muhitle- Tine mensup güzide bir davetli kalaba- | lığı ve gazeteciler hazır bulunmuş:ur. Film gösterildikten sonra bir danslı $ay verildi ve geç vakte kadar devam etti. ULUS; Meşhur sovyet edibi Alexis BUTENKO İŞİ GİTTİKÇE GENİŞLİYOR Kaçak maslahatgüzar Roma radyosunda başına gelenleri anlatıyor Sovyetlere göre Butenko rolünü bir beyaz muhafız oynıyor! ., Moskova, 19 (A.A.) — Tas ajansı bildiriyor: Romadan bildi- rildiğine göre Butenko işi bir “faşist,, komedisinden ibarettir. Butenko rolü bir beyaz muhafız tarafından oynanmaktadır. Ve neşredilen fotoğraflar Butenkonun fotoğrafları değildir. Butenko ile Moskovada tahsil ı!.miı olan Romadaki sovyet el-| çiliğinin kâtibi Butenkonun otur-| duğu söylenen otele üç kere gir- meğe teşebbüs etmiş ise de dip- lomat vesikasına rağmen otele sokulmamıştır. Kâtib bu vaziyet karşısında dünya matbuat mü- messillerine — müracaat ederek kendilerinden Butenko'yu göl melerini istemiştir. Fakat faşist (Sonu 3 üncü sayfada) Manisa mebusu B. Sabri Toprak vefat etti Şimal kutbundaki sovyet ilim * heyetinin reisi Papanin Kutup heyeti kurtarıldı Moskova, 19 (A.A.) — Murman buze | kıranı kaptanı bildiriyor: Garbı şimalt istikametinde ilerliyen buzkıran, dün |saat 16 da Papanin kampını kaplıyan buz kütleleri arasına iştir. Kamp uzakta sarih surette gözükmektedir. Saat 18,45 de kampdaki dört ilim ada- Tt radyo-telefonla Murmana gemiyi çok iyi görmekte olduklarını bildir- mişlerdir. Âlimler kurtarıldılar Moskova, 19 (A.A.) — Dört sow yet âlimi, Papanin ve arkadaşlarının bu gün Murman ve Taimir burkıran- ları tar. ! ından kurtarılmıştır. B, Sabri Toaprak (Yazısı 3. üncü sayfada) KALEDİBİ CİNAYETİ DAVASI Kezbanı öldürenlerden Alinin idamı Ayşenin de beş sene hapsi istendi Adliyemiz en kısa bir zamanda tahkikatı bitirip bir gün içinde davayı görmekle sürat bakımından bir rekor kırmıştır Tolstoi'un “Büyük Petro” adI: eserini okuyucularımız dördüncü sayfamızda bülacaklardır. Roman'ın çıkmış kısim- larının hulâsasını hergün koyduğumuz için, istiyenler bunu daima kolaylıkla | takib edebilirler, Muhakemenin korkunç safhalarını heyecanla dinliyenler (Dünkü muhakemenin bütün tafsilâtı 7 inci sayfamızdadır.)|

Bu sayıdan diğer sayfalar: