February 20, 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

February 20, 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ç #eberbanıçe — hikaılış Gad0esi Uerin Satılık .. tramvay durağında, 5000 metre murab. Villâ ba: çiçekli, bağlı ve meyvalı bahçe nde Avrupa tarzı mimarisinde yapılmış güz” BAŞMUHARRIRI: AH MET EMİN YALMAN Bütün Gözler Almanyaya Çevrildi İngiliz - İtalyan Yakınlığı on Müzakereler, iyi Bir Safhaya Giriyor Fırtına Tohumlarının! Günden Güne Kuvvetleniyoruz, Bu Netice Yakında Semeresini Vermekte Gecikmiyecektir Mahsulleri Ahmet Emin YALMAN İm Harbinden sonra fır- tma tohumu yerine haki- kt sulh tohumu ekilseydi neler o- lurdu? İnsan böyle bir suale cevap arayınca şunu görüyor ve anl yor: Harbin sonunda gönül hoş- İuğuna dayanır, hakiki bir barr- şa varı'saydı insanlık hesabına en geniş ufuklar açılabilecek, harp denilen felâketin belki de her vakit için önüne geçmek mümkün olacaktı. Rusya emper- yalist bir taarruz kuvveti halin- den çıktıktan, Almanya mağlüp L 3. Ira. âmkân vardı, İnsanlık hesabına böyle bir fırsat kaçırılmasının mesuliyeti, evvelâ o Zamanki Fransız ve İngiliz devlet a- damlarına, sonra da o sıralarda barış diktatörü rolünü oynıyacak bir kud- Tette olan, fakat beklenmez bir zâf Ve aciz gösteren Vilsona aittir. Harbin uyandırdığı felâket karşı- sında eh geniş bir mânada sulh dü- Şünmek lâzım geldiği bir sırada kin, Baraz, intikam gibi dar hisler ortalı. Za hâkim olmuştur. Alman milleti gi- bi, kudretli hir milleti silâhsız, mü- bir esir sürüsü haline indir- Mek mümkün olduğunu düşünecek r gaflet gösterilmiştir. — ulh muahedesi adını taşıyan, fakat âncak harp ve husume- Ün devamını ifade eden bir muahe- Senin eki diye bir Milletler Cemiyeti Misakı yapılmış ve bu misakın yeni İT barış ve insanlık binasının temeli Olacağına ihtimal verilmiştir. Ameri- fa, vtulan yolun münasebetsizliğini arkedlince işin içinden derhal sıyrık miştir. Avrupa, müşterek barış ide- eri için çalışır hâkim ve nâzım bir reti tek başına kuramamıştır. Versay muahedesi çökmiye mah- du ve kisim isım çöktü. Hitler hâdiselerin seyrini, cesaret- sy ketlerle süratleştirmek o saye- bük, Almanyanın mukadderatında Ya Ge Pir mevkie çıktı. Bundan son olm Pi Avrupa, her gün yeni bir gi Pitmiş vaka karşısında kal bâdi Xa aci ci protesto etti, sonra kaya, > bazmetti ve yenisi gelinciye — T €Skiyi unuttu. İfratçı Fransız , Aüvakket bir rüyada gördükleri Yeri, > Zararsız, tehlikesiz Almanya he ortalıkta kudretli, tecavüzlü, Sülgan bir > Almany: aldilar. anyanın karşısında ie tohumlarmın bugün yeni bie, ir mahsulü ile karşılaşmış iyoruz. Asırlarca Avrupanın gök, z Yap Eide hâkim bir rol oynyan A- rya davulsuz. gürültüsüz bir e dünya hari zere OYA haritasından silinmek Cihan h, Tekeş Bu “dilseydi bu eski imparatorlu- Yıkmayı değil, hattâ i a iy waretmeyi düşünmek lâzımdı. Daima, ceh (Devamı & iş “ «rbinden sonra hesapla ha- B. Chamberlain'in Nutku Ingiliz Başvekili Londra, 19 (TAN) — İngiliz kabi- nesinin fevkalâde toplantısı üç bu- çuk saat devam etmiş, yarın öğle- den sonra tekrar toplânmak üzere tatil edilmiştir. Bir senedenberi ka- bine, cumartesi ve pazar günleri tp lanmamış bulunuyordu. Mutat hilâfına yapılmış olan bu içtima, bazı tefsirlere yol açmış, bil- hassa Başvekil ile hariciye nazırı e- rasında çıktığı rivayet edilen, ihtilâ (ın, tekrar başgösterdiği zannedil - miştir. Fakat, hakikatte harici #iya- setin bilhassa İngiliz — İtalyan mü- B. Chamberlain | nasebetlerinin mevzuu bahsolduğu anlaşılmaktadır. İngiltere aleyhinde yapilan İtalyan propagandasının ve orta Avrupa meselesinin üzün tza- | diya münakaşa edildiği muhakkak - tar, Tanlantıdan sonra bir tebliğ neş- redilmemiş olmasına Fağmen sızan malümata göre, İngiltere Başvekili İtalya ile anlaşmak fikrini müdafa etmektedir. Anlaşma imkân dahiline girdiği tak dirde İtalya İspanyadaki gönüllüle- (Devamı & incide) Halkevlerinin Kuruluş Bayramı Bugün 42 Halkevi Daha Merasimle Açılıyor Dahiliye Vekili, Ankara Halke- vinde Bir Nutuk Söy'iyecek Bugün, yurdun bütün köşelerin- deki halkevlerinde, bu kültür mer- kezlerinin 6 ncı yıldönümü bayram olarak kutlanacaktır. Bu bayram için her halkevi, bir program hazırlamış- tır, Türkiyde mevcut 167 halkevinde yıldönümü bayramı kutlanırken, 42 yeni halkevinde de açılış merasimi ya pacakıtr. Bu suretle halkevleri sayı sı 209 u bulmuş oluyor. Şehrimizde de yeniden üç halke- vi açılmaktadır. Eyüp, Fatih ve Bakırköy kazala- rında kurulan bu halkevleri bugün, saat 15,30 da merasim yapacaklar. dir. Halkevlerindeki türen, Dahiliye Vekili ve Parti Genel sekreteri B. Şükrü Kaya tarafından Ankara hal- kevinde söylenecek nutkun dinlen- mesi ile başlıyacaktır. Bütün halkev- leri, radyoları ile bü nutku dinlemek üzere hazırlanmışlardır. Bu mühim nutuktan sonra, her halke vinde programa göre merasim yapi- lacaktır. (Devamı 8 ineide) bir viiâ satılıktır. İzahat için Bahçekapıda Liman hanı» da asma kat 63 numarada Umum Emlâk İşlerine müra ast silmesi Telafen * 211 Viyana, 19 (TAN) — Eerthesga- den görüşmesi üzerine alınan tedbir- ler neticesinde nazilerin şimdi ka- nunlaştırılmış olan faaliyetleri göze çarpıyor. Neşredilen tebliğlerde bu faaliyet- lerin kanunu esasi sahasında kalaca- ğı ve Almanyanın Avusturya işlerine karışmaması için tedbirler alınacağı bildirilmektedir. Avusturyanın iktısadi ve para ef- yasetinin prensipleri olduğu gibi ka- lacaktır. Bu tafsilâti veren tebliğler, Alman ya hükümetile itsifak edilerek huzar- landığı için bu hükümetin de mesu- liyeti altında tatbik edileceğini hem miyetle kaydediyorlar. Diğer taraftan, Berlinden toplanan malürnat, Avusturyaya hazırlanan â- kıbetin bugünkü Avusturya - Ak manya münasebetlerinden o ziyade müfrit nasyonal sosyalist mahfilleri- nin arzu ve menfaatlerine uygun olduğu merkezindedir. Filhakika, bu Maslahatgüzar Butenko Hâdisesi Hâlâ Esrarlı vi Bükreşten esrarengiz şekilde kaybolan Sovyet Maslahatgüzarı Butenko (Yazısı 3 üncü sayfadadır) Bir Feyezanda 30 Kişi Boğuldu Vaşington, 19 (A.A.) — Vaiko - Ko pü - Havkesbay civarında Kopuava- hara vadisini sular basmış ve otuz ki- şi boğulmuştur. Çok miktarda yağan yağmur - larla kabaran nehrin sulari setleri yıktıktaı sonra demiryolu inşaatında çalışan amelenin çadırlarını sürükle- mişlerdir. Bu havalinin şarkını istilâ çden su lar mühim tahribat husule getirmiş- lerdir. Yollar ve köprüler hasara uğ- ramıştır. Münakalât durmuştur. Sovyet Âlimleri Kurtarıldı gün Murman ve Taimir buzkıranları tarafından kurtarılmışlardır. terilen Son Moskova, 19 (A.A) — Dört Sov) Yet âlimi, Papanin Ve arkadaşları bu |b Avusturyanın Nazist Dahiliye Nazırı İnguart B. HİTLERİN NUTKU BUGÜN Berlin, Yalnız Dini Sahada Fedakârlık Kabul Ediyor Avusturyadaki Reyiâmdan Sonra, Nazilere Karşı Gös- Mukavemet te Kati Şekilde Kırılacakmış! mabfiller, yakında Avusturyada reyi- Ama müracaat edileceğini ve bu su- retle nazi hulülüne mukavemet eden son nüvelerin de ortsdan kalkması mümkün olacağını ihsas etmektedir- ler. Keza, Cümhürbaşkanı B. kanunu esasi vaziyetine de açık çığa telmih ediliyor. 'Arşidük Otto'nun beyanatı Halen Anverste bulunan Arşidük Otto, bir Belçika gazetesine şu beya- natta bulunmuştur “Avusturya tahtındaki hukukum- dan katiyen foragat etmiş değilim Şimdiden elimi sosyalistlere ve #yni zamanda düşmanlarıma da uzatıyo- rum. İstediğim yegâne şey, partile- rin fevkinde kalmaktır. İstiklâl mücadelesinde Hitler - Şuşnig mülükatı neticesin- de mevhum bir istikbale namzet gö- rünen Avusturyanın bu vaziyeti kar- şisında iki tarafı muhak: (Devamı 8 imei | Teruelde Âsiler Yeni Bir Taarruza Geçtiler Hükümetçilerin Şiddetli Mukave- Londra, 19 (TAN) — İspanyadan gelen haberlere göre, âsi kuvvetler Teruelin şimali şarkisinde taarruza geçmişlerdir. Her iki taraf arasında şiddeteli bir harp olmuştur. Hükümet kuvvetleri, bazı yerlerde müdafaa i meti bu Teşebbüsü Akim bırakıyor mevzilerine çekilmişlerdir. Cümbu - riyetçiler.Santa Barbara mevzilerin- de dayanarak şiddetli bir mukavemet gösteriyorlar ve âsilerin Terucl şeh- rini müdafaa eden mevzileri çevirme (Devamı 8 incide) Başvekil, Şehrimizde Hariciye VekiliGelecek Ay Kahireye Gidiyor B. Celâl Bayarın, Bu Akşamki Trenle Ankaraya Avdeti Muhtemel Başvekilimiz Haydarpaşa istasyonunda Başvekilimiz B. Celâl Bayar, yefa- | isicümhur adına Başyaver B. Celâl, katlerirde Hariciye Vekili B. Tevfik | Rüştü Aras, hususi kalem müdürü B. bulunduğu halde, dün sa- 11,36 de şehrimize gelmiş Bayar, Haydarpaşada Re- kalemi mahsus müdürü B. Süreyya, Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya. İstan- bulda bulunan saylavlar, Brüksel el. çimiz Cemal Hüsnü, İstanbul valisi, İstanbul kumandan vekili general (Devamı 3 üncüde) ASYR az örer. > Ne — m i ; !

Bu sayıdan diğer sayfalar: