20 Şubat 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

20 Şubat 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yan Di Londn 19 (A A.) giliz B-ovelıılı : söylediği bir demiştir: İn Cemberlâya llmullu söyle “Sulhu ida m yorüz; F..ı.ı € elmek isti- kalmak arzu ve Ümit ile ik [ Hifa etmek İstediğimiz manâ- Ca çılınlııııınılııiıı Silâhlanma sahasında bü yük adımlarla — ilerli yoruz, ::.. gün yeni silâhlar yapı , z Bu yeni kuvvetten ':ıııl olacak netice mey- erini vermekti Yecektir. RLr lagil | Dglİterenin sesi, bu son | Gü bundan, âtil'|” kkat So B. Çemberlâyn seneler içinde işitilmemek- teydi. Şimdi bütün Avrupa me:lıılovınde işitilecektir. SÜnde 300 Ton Çimento Verecek Olan: SivasÇimentoFabrika- sı İhale EdiTĞİ:: Fabrı'lm 1939 Senesi Temmu- zunda İşlemeğe Başlıyacak. Ankara, 19 tRüy —? 84 ullîı teshi tekarrür eden Mento fabrikasının makine l kağlk edecek olan bu fabri- F, tesisinden maksat şark | tır. vilâyetlerimizle doluda daha ucüz çimento satışımı temin etmektedir Fabrikanın inşaatına tak- riben Öönümüzdeki nisanda başlanacak ve fabrika 1939 | senesi temmuz ayında çi- mento istihsaline başlıyacak - Ka aa aa y e aa Bugün Güç - Birlik Ta- Orta Ana- | ÜRKDİLİ * G—UNDELIK SİYASAL GAL:E'F ngiliz Başvekılmın Şa- zleri: !ngilterenı'n Sesi Bu Son Seneler İçinde İşıtil- Memekteydi Ş.mdi Eütün Avrupa Meclislerin- de İşitilecektir..,, Bulgaf Kralıselirlere ziyalat verdi Sofya, 19(Radyo) Kral Boris ve kraliçe sarayda se: firlerr bir ziyafet vermiştir. Ziyafeti takip eden suarede ateşemiliterler ve sefaretha- neler erkâmı da bulunmuş Kısaltı Denizbank tarafından Al- | manyada yaptırılan ve “Trak, adını taşıyan yeni vapurun nisandan itibaren Bandırma - İstanbul hattına tahsis edi. | leceğini yazmıştık. | — Bu vapur işlemeğe başla dıktan sonra İzmir — İstan- bul yolculuğu 14 #aate in dlıılml| olıcılııır Bıı lık İngilı'z İtalyan Gorüşmelerı B. Grandi Londra, 19 (A A.) — Dün İtalyanın Londra elçisi Grandi! ile İngiliz başvekili ve hari- | ciye nazırı arasında beynel milel vaziyet ve iki memle keti alâkadar eden mesele ler — etrafında cereyan nlml|ı|ı müzakereler Ista nbul Yolculuğu lacak. Nisandan ilibaren tatbik edilecek olan yen yeni tarife ile İzmir - İstarbul yolcu'uğu (4 saate İndirilecek Şehrimiz İslasyonu dirdef'tren İzmirden #sabah leyin saat sekizde hareket edecek ve saat 17 de Ban- dırmaya vasıl olacaktır. Ban- dırmadan kalkan vapur da | beş saatte İstanbula vara- | caktır. Yeni vapur işlemeğe baş ladıktan sonra bu tarifenin | tatbikine geçilecektir. kımları Karşılaşacak... Japon Orduları Kuman — danı Değiştirildi.. Bülge büpa maçları birinci v < G marta kadar Te :ıı kupa — maçlarına, ler .,__'"'-ı- bağlı kulüp caktır. bugün başlana bağlı Maçlara, bölgeye KA MK A, B.C, tü tescil .ı—"tll kulüplerden Va ikinci takımlar arasında . devam edecek, ki. dömifinal maçı mart pazar günü yapılacak ve böylece bölge kupa maç ları sona ermiş olacaktır. Hazırlanan bölge kupa maç: | ları fikstürüne göre bugün şehrimizde Birlik - Güç bi- rinci ve ikinci takımları kar- | şılaşacaklardır. Maçlara saat 10 da başla- nacaktır Diğer gümelerdeki lar da şöyledir: Pandırma maç- Doğansporla Gönen İdmanyurdu arasın- daki maç Gönende, Ayvalık len "“'Mıu ikmal edi- den bir, Tmadan bir, Gönen Timizde, Y aliktan iki, şeh yedi Üç olmak — üzere tir P İştirak edecek Biri araundı ** İkinci takımlar lar ma; Yapılacak maç cek ve #ında sona ere İçin kurra final — maçları Bumaralı Şekilerek 1.2.3 2""". takımlardan 12 anların galibi ile ldmanyurdu ile Ayvalık Akın spor arasındaki maç da Ay valıktadır da 13 | JJaponyanın Çındehı Ordusunda Değişiklikler Yapılacak. Londra, İI9(A A.) — Roy- ter ajansı Çinin; askeri taya- relerini, yarısını Sovyetler den yarısınmı da Avrupa | Amerikadan tedarik sure tile adedini beş yüze iblâğ etmek üzere bulunduğu- | nu bildirmektedir Londra, 19 (A A.) — Ja- | ponyanın Çindeki orduları | kumandanı acele Tokyoya | çağırılmış ve yerine bir. di- l | ğeri tayin edilmiştir. Japon ordusu namına söz söylemeğe salâhiyettar bir zat devamlı mukavemet ih- , tümali karşısında — Çindeki değ n ' Japon erdüusunda bazı şiklikler yapılacağını söyle- miştir Leningrad. Halkı haâkâıhm dak- İediliyor Riga, 19 (Radyo) Le nipgraddan alınan #00 ha- berlere göre, şimdiye kadar Leoiongrad şehrile civar ka- sabalardan bir milyan halk başka yerlere nakledilmiştir. Bunun sebebi, Leningradda inşa edilecek büyük tersa- nelerdir. Kumandanı Çındekı dJapon Orduları ON İKİNCİ YUL SAYI: Değiştirildi. ——— 3784 B. $ukru Kaya Bir Nutuk Vörecek. Bugün Halkevilerinde Merasim Yapılacak.. Halkevinde saat 15,30 da yapılacak toplantıya bütün yurddaşlar gelehilirler. Dahiliye Vektli ve C.H P Genel Sekreleri B. Şükrü Kaya Bugün Halkevlerinin ku- ruluşunun — altırcı müdür. Bu münasebetle — bütün Halkevlerinde tören yapıla- “gaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Dahiliye Ka saat (15,30 da vereceği söy lev radyo vaşıtasile bütün memlekete yayılacaktır Şehrimiz Halkevi de biri akşam saat 20 de ikl - top- Jantı hazırlamıştır iki toplantıya bütün yuıddıılıı davetlidir. Halkevinin bu münasebet le — hazırladığı proğram şudur: Her Proğram: ı İstiklâl marşı | 2- Söylev, Dahiliye Ve- | kili ve C. H. Partisi Genel | Sekreteri B Şükrü Kaya yildönü- Vekili B. Şükrü | yanın Ankara Halkevinde | saat 15,30 da,diğeri yine bu | | (Radyo ile) 3 — Söylev, Vali ve C. H Partisi Başkanı B. Ethem Aykut 4 — Balıkesir Halkevinin bir yıllık çalışmaları, Feyzi Sözener. 5 — Manzumeler Gece de saat 20 de tem: sil kolu tarafından — Ceza Kanunu adındaki 3 perdelik vodvil oynanacaktır. Diğer taraftan Balya, Sın- dırgı Halkevleri de bugün merasimle açılacaktır. Sındırgi Halkevi açılma töreninde C. H. Partisi vi- lâyet idare heyeti — adı- na B. Pertev Etçioğlunun, Balya Halkevi açılma tö- reninde de B Sadık Denizin bulunmaları — kararlaştırıl- miştir. Bütün Türkiyede bugün yeniden açılacak 42 Halk. evile Halkevlerinin — sayısı 209 za çıkacaktır. Harp Ekonomisi Harp Sanayiinin Ehemmiyeti.. Mamlşiat sanayli, ordumuzun çan ve kan damarların- dan biridir. Bu damarı kuvvetlendirmek orduyu, mukat- | dıs yordumuzun müdafaasını kuvvetlendirmek demektir. Umumi harpten evvelki | Paeneler zarfında fen Dumulmıyan terakkiler elde ederek sanayle ve - iktisadi hayata görülmemiş inkişaf lar temin etmişti. Mühtelif sahalardaki ihtiralar yeni sanat şubeleri meydana ge tirmiş, buhar ve su kuvve- | tinden istifade edilmesi, kö- mür ve maden ocaklarının işletilmesi sayesinde bir çok yeni (Çikirlerin tahakkuku imkânı elde edilmiş. muhte hf küçük sanat dükkânları, | mamullerini uzaklara gönde rebilen fabrikalara tahavvül hiç | etmiştir. . Bir memleketin rafah ve inkişafı bunun müdafaa kud- retine bağlı, bu ise yalnız askerin kıymetine değil, ay- vi zamanda eline verilen #savaş vasıtalarının kıymet ve miktarına tâbi bulunduğun- dan fennin elde ettiği tera - kkiyattan memleket m faasının da istifade etmesi gayetle tabiidir, Ordular mensup oldukla ti memleketlerin ilim, fen sabasında elde ettikleti he türlü terakkiyatın muhassa- ( Sonu Wluıhh )

Bu sayıdan diğer sayfalar: