20 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 12

20 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Avusturyada Hitlerleşme hareketi Bütün Avrupayı yakında büyük bir tehlikeye koyacağından korkuluyof Londra ve Paris faaliyette Mısır yeşil gömleklileri Vaziyet sakin gibidir. Fakat yarın Bütün Mısır gençliğine hitaben yeni beklenmedik hâdiseler olabilir bir beyanname neşrettiler Avam Kamarasında Alman - Avusturya anlaşması hakkında Yeni Mısır kanunu esasisinin İtalya, Almanya veya İspanya sorulan suallerin çoğuna B. Eden po Ba tema üllerine se tadilinden Mn kişini ye 04) — Berştesgadende ç üzme iyi ıpça hita; yiniz ikale, yi Ara e olmıyan , hiç bir ticarethaneye Yalnız Mısır kele ki veriş edi- ie Marinada kullahılız, Map: ibeileiini yeyiniz.. i temizleyiniz. Müskirata berahemml 4 m b er e cuma, Fak b kl, beki de gk Yale ge hiristiyansanız' pazarları kiliseye, Ya- hudi iseniz camartesi dinl ir seline cevap VEs| hakka gidi eki paz gö)” ni im lime ii etmekte irem söylemiş |” Elim ya iler. .) Marşını öğ- yerde tercihan okuyaca- her Franbt arsada, girisilmiş ola end edir. ınız Da bu olmalıdır. E süratle ilerletmek imkânını. ver-| vatanseveri e Ki iii son &. 8 iinlekelimie ve mun geri iin Alman - Avatarya barışma hareketinil “R. Hemlersonun küçük †devleb |, sn vicdanın unuz : lerinin 1934 Şubatındaki yam ; Hahirede iYi eniyi alime olmalarına yerde kuvveti de dakik bir artt : İzlenen bir rai si u on emri tatbik edecek kudretteş Tece: tehlikeli bir komünizme binmem Tagilieee hülümetrin bu dev er 7 — Kalbinize bütün yabancı olan- | misin vatandaş? kanaatindedirler. Bunun Z ye vt ii as yildan Ya a Milli. | Eğer bu güveüi kördinde 4 kanunu esasiyi Talya, Almanya z is y e ami A jvetciik duygus ik kananizme, hattâ | sen de Yeşil gömleklilerin bir ime ira tema üllerine, göre dadil © : gunlığı is korumak lâzımdır diyorlar s kağ. | olanlığa kadar “ diniz. neferisin.. ri ln gi ei pizisile ii 8 — Yurdu, irbirinden ayrılmaz | . Kahire, 19 (ÖR) — Eski saltanat na- "Maamalk eek kana: et yad bilin. “bir kül teşkil EE Misırla Sudandır.. | ii Aziz İzzet paşanın seçimden evvel | has paşa seçimde muvaffak olur da n En be önltlerelr a), e Ikünüz Misirı bütün Arap mem- | yeni bir kanun €sasi Yapılması hakkın | bineyi bizzat teşkil etmekte ısrar e baki limak dg ri - eketleri ile müttehit olarak İslâmı Ale-| siki teklifini e en (Elmusavver) | se korkulan sademe baş gösterecek a sajyetini içtiman davet etmek mölühete., minin Pe) özak olmalıdır. aze si: Kanunu esasiyi tadil tara sini sinin bulunup bulunmadığını soran B.| 10 — Umdeniz daima Allah, millet Mi r kanunuesasi yapılması — re ea mesleki “temsil esası ÜR Mandere: İ ve kral ra ri bazı ear dili; vermiştir. Fakat)rine bir. hazırlık yapılması Yüz — Söylediklerime hiç bir şey ilâve « Bu beyanname şu cü i le bir i ve umum edemem, demiştir. | bulmaktadır: yet müfrit bir diktatörle veya ayni de-| kâr: hazırlamağı çalışmaktadırlar. s Si ie bi daki 2 apılmıyacağını ve mesuliyetten aslâ er Balkan Antantı Konseyi Bakere şu cevabı vermiştir Ea ke için yola çıkacak olan B. Tataresko ann B. Stoyadinoviç ve B. Metaksasla io kan Türki- > gelecekler (ÖR) — Bükreş ten bildiriliyor : vi TE ii kabul eden Baş B. Tataresko BRAZ Polonya seyahatinden dönüşte Avusturye - Almanya meselesini büyük bir dik katle takip eden Mataristan kral naibi Amiral Horty ruştur. he Eden bu suali: cevapsız yeye Belgrad, âcil bazı işler yapılmasının olmadığı Metaksasın riya- ntantı hariciye na e İLE ya prens ai rami ar- Milân vusturya ana yasasma de a kabul edilmediği sonra arasında da Yunan başvekili B. beraberce seyahatimize devam eden Rumen harici siyase- antantı ie iilimasille: ualine bay Tataresko EN pe Ben br barrel e iron Küçük -Antantla ittifakımız. si) pati aşe-| mühim câmia ile Romanya arasındeki gi geliyor, Vazifemiz: bu. iki e

Bu sayıdan diğer sayfalar: