20 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

20 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| çalacağı bunu Vali PİR Fal yıldönümü Bütün memlekette bugün EE GAR BAŞTARAFI BİRİNCİ SAHİFEDE hz Buğln sat on dört Temir Hlkevin- de yapılacak törene asi muhtelif çaylar tertip edilmiştir. Temsiller e cidden kaymetlie- a ağ cak, | serlerde 6000 ze beye e esi hı bay Fazlı teçin bir aylar ia edecektir. Halkevinin faaliyet verile- — enini ta iz dikten sonra do bazı marşlar izl ein SOSYAL YARDIM Sosyal yardım işleri Izmir muhitinde Çi is ve büyük bir'il NAZILLI BASMA FABRIKASI Bu güzel kasabamızda yepyeni bir âlem yarattı.. Ni doğana geçen yolcular, rim vip ni me doğru uzandık sonra kendilerini yepyeni bir az. ortasında e Şosenin iki ya- Bugün Sümer halkevi açılacak akım- dan İzi ZA âmil olan bir ha- yat ve medeniyet kaynağı da Fabrika, a kilometre ka- kta olduğu i için | bükün İF Romanya ve Türkiye i muk mukavelesi dün imzalandı rae 19 (A.A) — Türkiye elçisi ile Romanya ticaret nazif! arasında pa mukavelesi bu sabah imza edi Son def kiye ya arasında aktedilen ticaret anlaşması bu P” Bu nde muk iii ie Gü aya girmiş bulunuyor. sene zarfı iki mı inasebel is lerinin evvelki senelere nazar" üç misli e ec ill itimat lâzımgelir. Hariciye sekili la yeni, büyük v ihl il m Mi biz hareket > ye lay ra ie ihtiyaçlarını e beşte Karşıyaka açim töreni vali ve Parti-başkanı Bay cevap vermiştir. 27 mektep talebesine Fazli Güleçin riyasetinde yapılacaktı Karşıyakalılar adına bu söyleve cevap manı verilmiştir. 28 ilk okuldaki 400 verilecektir. a kara rad; naklen Parti geni sekreteri bay Şükrü Kayanm vi le yemeği verilmiştir. Yardım tutarı 5424 liradır. dl b zenmiş hissini veren yeni bir âlem. Biye nur kaynağı, ei yeni Mn daha ta- k evleriyle, apartmanlariyle, e kantini çi spor sal e si- nemasiyle, ovasında yeni bir şe- Nazilli hir halini alıyor ve gün geçtikçe büyü yor. Yüksek emini rl? ki yedi sı “| dirkümtzün yaratici eliyle alk Sü- Bankın Nazilli basına fabrikasıdır. ümhuriyet hükümetimizin yeni birj Kendi a âbidesi olarak Nazilli dinlenecektir. mce 920 lira vasi Saat 17 de Kız Lisesi talebeleri tara- yo iller oi alin yapıl- Mi ve memlekete hediye ettiği is mi ilecektir. faheskam, & ün geç me Ee k verildiği gi- e frtar. Halini çekesiniz EA al ii enstitisü talebeleri tarafından Halkevi marşı Silerim ve “Halkevi temsil in enin yim gününe bü- tün Izmirliler davetlidir. HALKEVİ NE YAPTI ? izmir Halkevinin son sene içindeki eril len bir Tapor haz! Fri mağ 2 Halkevinin müsbet bir Gali ışma yolu lu üzeride bulunduğunu çok vazih bie şekilde belirtmekti Halkevi son sene içinde n: vesair ihtiyaçları temin ai KURSLAR Açılışı daha sayılı bir günü geçmi- ' işin sene kurs faaliyeti çok canlı ol Muhitinde kalabalık Dik v toplı- Kan fabrika mi esi, - doğrusu - adiyle Sümer atl, Egenin a| ideal bir parçası oluyor. e la Sümer spor- ları, vunca da tescil me 1 kadın - er- kek, bütün pl spor ihtiya, > genişlik cev ES öl zenginlikte. Şehrin düşü. nerek, C. H. P. de fabrikada SÜMER skile e a 7 Semt cağını açmıştı, şimdi de bu ay Si gnd, ra başlı dl başlıyarak ilk Türk basmasını ba güzel işin yirmi şubatta Si k ie Sümerliler, kendi ev- i nkân İlt İk okulu. bütünleme ine orta okulu bütünleme kursu, H saneleri, * Fransızca, Tngilice inn wtör, Almanca, Keman, mandolin, sim, vinde halk dersi kursu; şan ursu açılmıştır. Bunlara dev: len talebe sayısı 62494 tür. Halen — ii am N - ZE mal ih çok bio etici 151469, kitapsaraya 10202 eN de tam Zi buja He eli nin bu im kan i. Bitik slam Bilekli, can- ir hayat larşa-' k sesleriyle yi ta ânlr ve toplu ve pm bulacaklar ça ” güzel Ege- eşli fa kavuşacak- ur. Mis se yana programı hazırlardı — Hariciye ne: ayı zarfındı meç yn hariciye vekili Dr. Tevfik programı hazırlamıştır. le bulunan Mısırın okağa elçiliği sekreteri bu pı Türkiyeye götürerek Dr. B. Arasa bildirecektir. Sovyet maslahatgüzarı Budenk0 italyada mı, değil mi İ RR mn Se maslahatgüzarı Bari, 19 (Ö.R) lerin Bükreş n Budenkomun hüviyet zl — Sovyet hükümeti Bodonkonun ın Halyada. olmadığını ydi ediyor. Acaba bu röşmi gör diyecektir?» a nuşmuştur. Ecnebi sermaye yebollağ İsviçrelileri e endişeye düşürüygi 19 ii zi ceman 161.671 kişi girmiştir. Gevezeleri susturma makinesi © programı, Balçovalı portakal! O Fransadaki bir e gayet garip kahramanı Mehmet Ali amcanın çalış-| bir maske vardır. Koca koca gözleri yası anı Çiğlili Tsma-! bir karış ağzı olan bu buienle k insanı il Altıntaşın çalışmaları, ilk ae korkutacak şekilde durur. üzümü yetiştiren Yusuf Konyarın ça- akat, maskenin vazifesi odaha UK Uışmaları, deeri zeyil. — Tek fikirler dergisi, “Vaktiyle bu. şatoda mine Yat kı Haikeviniz » karya kip El yanların mecmu: lif yerlerde yek miştir. KONFERANSLAR pie tesis m mask le ışık yanarmiş.. , biri Gere dam e etrafa simşek gibi ışık- ir ÖLÜ yasa Yü uzat slam nn LAM ed e ada kediyi yorsa. bu sefer sözlerden ri ld lek lar saçmağa başlarmış. En m Morilapanda fakir ve yoksul çocuklara yardım Bozdoğan, 19 (Hi #5) — ilk mekteğlerdeki fakir ve kimsesiz çocu! bimer heyeti faaliyete ge- iyetli halkımızın Seydiköy © okulundan. ol- altmış “ye yavtuyu “bayramda giydi Cenevre, ) Beş milyar Sair frangı! duğu ti in edilen İsviçredeki ecnebi sermayesi, kü ını ciddi bir endişeye Resmi bir tebliğde ecnebi altın ve dövizleririn İsviçfeye 1 durdurmak için alınacak tedbirlerin rin tetkik edilmekte ol ğu bildirilmektedir. Mali pall eriş mir ecnebi 86 mayelerinin şekli ne olursa olsun a resme tâ$İ| tulacağını zannetmektedirler. | Romada Budenko rolü ir beyaz Rus tarafından mı oynanıyor bildiriyor: Bekin oturduğu söylenen otele “ üs etmişse de dinl velilik rağın” ımda dünya matbüat yümessillerin” damı R” Kâtip bu akiy karşısı, müracaat ederek kendilerinden Budenkoyu görmeleri ini > sevindirmiştir. tir. ehemmiyet ai rültü e ve söz ia talan. ayal yep si NN madan uzaklaştırmışlardır. > e yurdun seçkin âlimleri emi Bal dıları du: Mn 1 . v9 beride < dilden kuymedi konferandar| “Şato shin alağu lu GEMİeze Mi e mimik İngilterede kabine içtima: “İfevkindedir. yemi e Hi Api en eş en e /MmASI, iyet ve inkı! ai için çok iyi bir çare imiş... Bu- i ei Jâp, iktısat haftası, Sümer yazıları, 'şi| gün, bi - BAŞTARAFI bei TEDE - |giliz - kef man geri »betleri vE milletlerinin" hayat * şartları, “eski wn na çıkardılar. Fakat, setodaki bildirememişti. ei Eğe tarihi, resimi ve san'at tarihi, eski maskenin arkasında yaptığı ziyaret fnanyol meselesini yalnız! an pen te vs tarihi, Tbul Sina hayatı, dil hakkında Şaka ve sesleri çıkartan biri ol-| yy sdoğanda feped İngiliz - İtalyan izi a Mala erer ğe beli, bea erin DE kali 0) da değil, fakat bütün Avrupa Ta) aa Mi yard. makinası ; elektrikle işli- dren r yalm” ne tâbi olarak “ iyi SERGİLER tedi — Sulu idame » etmek İste yk —— — ——— dnlüğüyle : li Fakat bundan atil Mükeri rai yeke m se) Buzlar ve e çi Londra, 10 & m ak Mm ie miyet vermiştir. 2 e ürik a bn âlimle IMAM YAHYANIN OĞLU amiral m glanlmemaldr. BK si ile yirmi iki gü rk | - BAŞTARAFI bei SAHİFEDE - . ; : #İsibi bir teşebbüste Halummmuştar, İli Eran al # el emekleri ve arkeolji sergileri açıl-|te bulunan kamp gözle görülmektedir. g tl i bu da müsteniden i v mıştır. Bu sergileri 254 ddaş ziya- | Dürbinle ise kampm üzerindeki Sovyet arıse € 1 ve arare 1 Bi itmiş ve başvekil k m Ke ret etmiştir. rı çök iyi tefrik edilmektedir. disiyle görüşmüştür. Hariciye nazırı B. kendimiz için borç telâkki EVLERE est, Konsan | bay surette karşılandı in 4 ln b my a ve a ga ei iye Kikikmetiyiz tamağ Lo de içtimal hâyatın ge- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFE, alkis Talas mink mi nişlemesine dd be-İra şu tebliğde bulunmuşlardır. İl erkin hiive sl Yİ ed Esasen bu hisler karşılıklıdır, dah irem nimsenme$ine çeker erkin yap «Vapuru çok i iyi görüyoruz. Hoşgek- hazırlanmıştır, Bu program Yemenle)zira yakın şarkta Fransız tebasları maştır. ir, di Fı arı İmam tarafından Fransaya gösterilen t6-| © | ondra, ük a e incel mile Kotil humuzla teşebbüsünüzün Hak bir mak ve Y. ühün eserlerine çok defa şahit ol- la 18 0) — e ii temenni ederi Fransanın: kendisi ve memleketi hakkın: |muşlardır. dean malar Çoğu gitti az kaldı Şimşir yaprağın dökmez bbet candan gitmez Başkasına hayretmez Şu dağın moruna bak Çiçeğin zoruna bak Mi | Bu gözler seni gördü i ! Elem çekme nazlı yâr | Herşeyin sonuna bak | ei Şu karşıda yumurta “Yârim beni unutma Her dı > çe daş anl z al İkili Malöm a haftatatili. Cumartesi BIR ATA SÖZÜ: ARAYI. imeyin, Ehemmiyetsiz birşey.. Pazaretesi sal lr e en di bahı gelir leden itibaren ça- mez Kili nlar dir. Bu mühim görüşmelerin bilhassa İn- B. Sabri Toprak vefat etti. İstanbul, 19 (Telefonla) — Eski Zira- at vekili we ri m bağ ei B. ll sözleri rurüm durur Ne acaip şeydir bu rulur Cevabı: Insan yol 5 Dark sümeni ua 2 — age 19 (Ö.R) — * . likid E Ruzveltin J se miks ü edilmektedir. Mevcut intibas* sinde vefat etmiştir. Cenazesi yarın sa-|» Ruzvelt 3. 3 mind p at on birde Sıra sevilmek rine sinide kam se kaldırılacaktır. Hide ii EE — >. Sabri Toprak | değerli |na karı koy m © enis o eme e e iri aşan aile derin taziyet-|mek iyetindedir. Yan lerimizi 8 sihsalâtını artırmasi Dizeler yanın nğfusu|' San çek dklik ed mil r snünasip bir finans siyaseti Belgrad, 19 (A.A) — Resmi istatistik-| ve batik

Bu sayıdan diğer sayfalar: