22 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

22 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© mesinde pek mühim bir rol oyniya- — caktır. Dün gece Spor Sarayının başgüreşini yapan Savo'di ile Fransız Deglan'ın geçenki güreşlerinden üç heyecanlı safha,. Dün Geceki! Güreşinde Bulgar Bankofla Tutuştu GÜREŞ: Tekirdağlı (Yazan: Eşref Şefik) 'Bu satırları başpehlivanımız Tekir. dağlının güreşe çıkacağından altı sa- © mini alarak Türk pehlivanı gibi Pa- — saray) unda şu dakikada kozlarını pay aşmış bulunuyorlar. “çin Wgram salonundan spor sarayı- © pa geçen başpehlivanımız. Bulgarı da “at evvel yazıyoruz Mehmet Arif is Fiste güreşmekte olan Bulgar Teodor Bankofla Tekirdağlı Hüseyin Parisin “en büyük kapalı salonu olan “spor İlk güreşinde iyi tesir bıraktığı i- hakladığı taktirde baş güreşlere da- yanmış olacaktır. Çünkü Bulgar peh- Uvanı birinci sınıf pehlivanlarla çar- pışmış ve vasattan yüksek denecek dereceler almıştır. Bu güreş Tekirdağlınım Avrupa tur Tekirdağlı dün akşam spor sara - yanın dün geceye ait programının ü- — çüncü güreşini yaptı. Baş güreşte; ilk © karşılaşmada berabere kalan Fransız © Deglan'la deri intiltem” çarpışma» © rette kararlaştırılmıştır. Baş güreş - “ler üç kerelik yarımşar saatten bir mı yapıyorlar. örer ere Hüseyinin güreşi yarım.saatlik bir © kere yenilmekle netice alınacak su- | kik: Bulgar Bankol ortada, solunda» ki meşhur Dankolof.. hakkındaki şöhretinin uydurma ol - madığını hakkile gösterdi. Kendisini tesfübe içim karşisins Çikarılan Le - yaraya halde aylarca-unutmıyacaktır. Filha- iaretine rağmen Passman Türkün kendisine bariz faikiyetini! bir çeyrekten kısa bir zaman içinde İbep olarak. takımda oyniyan Muzaf- buçuk saattir. teslime mecbur kalarak ona boyun! eğdi. © hülâsalarını aşağıya alıyoruz. Bu İ- “kinci güreşinin ehemmiyeti-daha bü- “Tekirdağlının birinci güreşinden sonra bıraktığı tesirlere ait gazete yük olduğundan muvaffak olduğu “takdirde hakkında yazılacak methiye Türkün kuvvetine meclüp ve hay! ran kalan seyirciler. arkası geleceği anlaşılan bu galebesinden dolayı Te- kirdağlıyı hararetle alkışladılar. ler daha uzun ve daha parlak olacak-| Biz şimdiden Paristen telefonla ala sağımızı umduğumuz haberin bir müj (de olmasına dua ediyoruz. Başpehlivanımızın bü seferde yü- gümüzü ak edeceğine itimadımız var, Tekirdağlının ilk güreşinden son - “ça yazılmış ve söylenmiş şeyler: L'intransigeant gazetesi müsabaka «yn şöyle anlatıyor: Türkiye ağır siklet şampiyonu Te- kirdağlının Passman'a karşı yapaca- ğp Nik güreş alâka ve merakla bekle .niyordu. “Türk pehlivanı “Türk gibi kuvvet- , darbı meselini tekit ederek raki- - binden daha üstün ve daha kuvvetli olduğunu ispat etti, Müsabakayı Ringin kenarından — dikkatle seyreden ve güreş işlerini © haekkile bilen organizatör M. Pavli © Tekirdağlının kati galebesini gördük- © ten sonra şu kelimeleri söyledi: i Bu Türk güreşçisi daha birçokla- rın da yatıracaktır. U'auto garetesinden: © — Passman Letonyalı ile karşılaştırı © lan Tekirdağlı Hüseyin güreşe baş Jar başlamaz kuvvetini ispat etti. Ve kasmının büyük gayretle kurtulabil. diği birkaç Amerikanvari kol bükme leri, bacak ve ayak kıvırmaları gibi) Soma, (TAN) — Manisa Halkevi ka oyunları tatbik etti. Masmafih Leton | yakçıları, Hikmet Bozkurdun riyaseti yalı da yenilmeden evvel Tekirdağ- altında, kayak sporu yapmak üzere, bya, gövde makasları, kurt kapanı, İburaya gelmişlerdir. Kafile, 4 ü ba- gibi |yan olmak üzere on kişiden mürek. muvaffak oldu. | kepti. Misafirler, mütemadi yağmur- le Türk pehlivanının a-İler dolayısile dağlardaki karlar eri- & dayanamıyarak kol ve|diğinden kayak sporu yapmıya imkân oplâma oyunile 14 dakika altı | bulamamışlar, çocuk okutma yurdu ve omuzdan (kafa bike kapma ganiyede mağlüp oldu. Türkiye ağır siklet şampiyonu 'Te-İ rek Somalıları çok memnun bırak- Klüpler: Fenerli Fikret Gir Ay Futko! Oynıyamıyacak Fenerbahçe klübünün ve Türkiye- nin en kıymetli futbolcülerinden olan Fikret cumartesi günü yapılan Mu- hafızgücü - Fener maçının ikinci dev resinde sakatlanmış ve maçı terket- mişti Sonradan yaptığımız tahk'kata gö- re, Fikretin, fazla enerji sarfetmesin- den dolayı bacak adalelerinden biri kopmuştur. Zaman, zaman bazı fut- boleülerimizin başına gelen bu ârı- ca dolayısile Fikretin bir ay kadar! futbol oynıyamıyacağı söylenmekte- dir. Fenerin Antrenörü Gidiyor Fenerbahçe spor klübünün futbol - gülerini çalıştırmak üzere bundan iki sene evvel İngiltereden getirilen an » trenör Elyot'un kunturatı bu ayın 25 incil günü bitmektedir, Klüp idaresi antrenörün kunturatını uzatmıyacağı için B. Elyot memleketine dönecek - tir. Manisa Kayakçları Somada gençlerinin müsumeresine iştirak ede ALLO.I ALLO. Güreşçilerimiz Avru- | pa Şampiyonasına Hazırlanıyorlar Bu sene 23 nisanda Estonya- nın merkezi olan (Talin) şehrin. | de yapılacak Avrupa Greko Ro- men şampiyonasına bizim de İş- tirikimize karar verildiğini ve yapılan daveti kabul ettiğimizi bildirmiştik. Aldığımız malüma- ta göre bu meselenin artık tefer- rüatına girilmiş ve milli takım namzedi olabilecek güreşçilerimi zin İstanbul güreş ajanının neza- | reti altında antrenör tarafından | çalıştırılmasına karar verilerek | aiana tebliğ edilmiştir . İ Bu güreşçiler bir ay kadar ça- lıştıktan sonra federasyon erkâ- önünde bir seçmeye tâbi tu | tulacaklar ve orada muvaffak 0- ihai bir çalıştırmadan son ra Estonyaya götürüleceklerdir. || türlü ahlâk ve faziletten nasipsiz gös- || meşgul olduğu, yazıyı göremediği ve - İda çıkmış. Bir Piyesten Çıkan Münakaşa Şair Necip Fazıl Kısaküreğin bu akşam (Bir adam yaratmak! İsimli piyesi Şehir tiyatrosunda oynanacak- tır. Buna dair Şehir ityatrosu mecmu asında çıkan bir makale, gazeteciler arasında haklı bir infiale yol acmış- tır. Necip Fazıl, dün bir muhatririmi xe her şeyden evvel gazeteci olduğu- nu ve eserinin gazeteciler aleyhinde olmasına ihtimal tasavvur edilmiye- ceğini. bahsedilen makalenin . yanlış bir tefsirden ibaret olduğunu söyle- miştir. Arkadaşımız. şehir tiyatrosu mecmuası için yazdığı ve bir nüshası nı gazetemize gönderdiği bir mek- tupta diyor ki: (Bir adam yaratmak) piyesinin sahneye konmak üzere bulunduğu günlerde Türk gazeteciliği, birdenbi- re bu mevzuda acıklı bir tefsire he - def oldu. Bu yanlış tefsire sebep, 88 numaralı şehir tiyatrosu mecmua - sında Zahir Sıtkı imzasile çıkan ma- kaledir. Bu makaleye nazaran ese - rim, güya gazeteci denilen tipi. her İ teriyormuş. Anadolu seyahatlerinde olduğum için, ne Zahir Sıtkının yazısım, basıl madan evvel görebilmiş, ne de akisle rini zamanında duyabilmiştim. Ab- lük ve idrakinden daimi emniyet ko- kusu aldığım Zahir Sıtkının bu yazı- sını görseydim. şüphesiz ki, onun buh rana yakın bir gaflet içinde bunu yaz- dığına hükmederdim. Şehir tiyatrosu rejisörlük makamı da o sıralarda pek imzaya peşin bir itimat duyduğu için yazı matbaaya verilmiş ve mecmua- Şu dakikada bu izah satırlarını ya- zarken, tek bir gazetenin bu mevzuda Futbol : Beşiktaş Hükmen .Mağlüp'mu ? Deyimi. milli küme maçında Galatasaraya kâr İşi hükmen mağlüp addedileceğine da ir bazı haberler çıkmıştır. Buna se ferin spor kurumu tarafından yeni-| den yapılan hüviyet cüzdanmın he - nüz tamamlanmamış olması gösteril. mektedir. Beşiktaşlılar, bu oyuncunun İcap eden muâmelelerini nizama uygun bir şekilde yaptıklarını ve umumi merkeze yolladıklarını, fakat umumi merkezin bir ay sonra ve maçtan bir gün evvel Muzafferin lisansını yap- madan resminin bozuk olduğunu ile- ri sürerek evrakı geri iade ettiğini ve araya da bayram girdiği için li sansının yapılamadığını söylüyorlar. Beşiktaşlıların bu iddialarına mu “ kabil spor kurumu milli küme ve tes çil talimstnamesinin emrettiği ni - zamları İleri sürmektedir. First Vienna Geliyor Ecnebi temaslarına fazla ehemmi- yet veren futbol federasyonu tarafın dan Avrupanın tanınmış futbol takım larının memleketimize davet. edildi- Bini biliyoruz. Bu arada Viyananın kuvvetli takımlarından First Vienna | ya da müracaat edilmişti. Bu klüple yapılan muhabere kati şekilde tes- pit edilmiş ve kunturat imzalanmış- tır. Viyana takımı nisanda şehrimi- ze gelecek ve doğruca Ankaraya gi- derek 16 nisan cumartesi ve 17 nisan! Pazar günleri Ankara muhteliti iki maç yapacaktır. Viyana takımı An karadan dönüşte İstanbulda bir gün kalacak ve milli küme takımları muh teliti ile üçüncü bir maç oyniyacak - tir Futbol federasyonu bu temas için milli küme fikstürünü hazırlarken 16 ve 17 nisan tarihlerine maç koyma - mıştır. Hariçte: ile/ yaptığı neşriyattan başka elimizde bir şey yok. Fakat sezdiğime ve duy» duğuma göre, haklı olarak bu mev- zuda derin bir hassasiyet gösteren Türk gazeteciliği, piyese karşı kati tavir ve kararını almak üzere temsili beklemektedir. Bu bekleyişten her- kesten evvel ben memnunum. Çün- meslek, herhangi bir iş nevi hakkın- da iyi ve kötü, orlaya bir tez atmak endişesniden çok daha başka gayeler- ler yalan eserim, mücerret ve şamil bir fikir ve bir meslek kadrosu için de gazetecilere ve gazeteciliğe karşı en küçük bir tariz ve ima gölgesi bi- le taşımamaktadır. Vâkta eserde bü- tün bir insan biçliği altında bir gazete sahibi vardır. Fakat bir ordu- dan çıkacak casus, nasıl o ordunun İ seretinden hiçbir şey eksiltmezse, bu tip te, mesuliyet ve mânası yalnız şa- hıstan ibaret ve mesleki ruh ve şıara hiçbir delâlet iddis etmiyen ferdi bir seciyenin mümessilidir. Nasıl ki, eser de, gene bir gazeteci olan muhbir ti- pi de, temizlik ve iyilikten bir örnek olarak avpi meslektendir ve mesleğin el On yakındır. Eserde- ki görüş, ulvi bir mesleğin. onu fena temsi! edenlere karşı aksülâmelidir. denebilir. Tebliğler : Pazar Günkü Koşular Birincilik İçin Değilmiş T.S. K. İstanbul Bölgesi Başkanlı» gından: Dün çıkan gazetelerin bazılarında 20-2-1938 gününde yapılan T. 5. K. kupası koşusu bölge birinciliği gibi İ gösterilmekte ve koşunun galibi böl- ge birincisi olarak ilân sdilmekte- dir. Bölge birinciliği atletizm federasyo nunun mevsim başında gönderdiği ta limata göre Türkiyenin her tarafında 8-3-1938 tarihinde ve altı kilometre üzerinde yapılacak ve bölge birincisi de gerek fert ve gerek takım itibari- le bu müsabakanın sonunda taay - yün edecektir. Filistin Takımı Atincda Yen'idi Atina; 21 (A.A) — Dünya futbol şampiyonluk müsabakalarına tasfiye T. S.K. kupası, T, 5 Kurumunca gazetelerin yazdığı gibi her bölgede değil, yalnız Ankara. İstanbul ve İz- mir bölgelerinde yapılmaktadır. Her yıl ayni tarihlerde tekerrür edecek ölan bu koşunun galiplerinin (fert, takım ve en çok atletle iştirak eden maçında Yunanistan Filistin takımı- takımı Hibarile kazandıkları kupa - kirdağlı Pariste yaptığ bu ilk güre-| mışlar ve dağcılık, kayak sporu zav- imei 25 Martta Budapeştede | cağı Min pek kuvvetli bir adam olduğu kini aşsılamışlardır. yapılacaktır. Keyfyiet bu yolda tavzih olunur. AAAASA YASANAN, FIIK Terfi İ ii C oğrafya munllimi Galkin çi na karşı kızgındır çok.. Mu hakkak beni imtihanda refüze ede- cek. Posta memurlarından Fenndri- kol böyle diyerek ellerini sinirli si- nirli uğuşturdu. Saçları kırlaşmış- 4. Çenesinde uzunca bir sakal var- dı. — Evet. mutlaka yerimde kala- cağım.. Bundan eminim. Galkinin beni görecek gözü yok.. Neden mi?. Söyliyeyim... Bir gün taahhütlü bir mektup vermek için postahaneye gelmişti. Gişenin önü çok kalabalık tı; kalabalığı yararak öne geçti ve mektubunu herkesten evvel ver- mek istedi, Halbuki münevver sıni- fın herkesten çok sıraya ve nizama riayet etmesi lâzımdır . değil mi7, Ona münasip bir terzda: — Mösyö, sıranızı bekleyin! de- dim. O vakit kıpkırmızı oldu. Bizim küçüğe hep bir numara vermiye başladı. Bir gün kabarenin önün- den geçiyordum. Cama doğru eği- lerek beni gösterip şöyle bağırdı: — Bakınız arkadaşlar! İşte ip- tal edlimiş bir posta yolu... u sözleri dinliyen İsian mu- alimi Pivomegedof. sigara- sından bir nefes çekerek omuzla- rını silkti ve posta memuruna: — Telâşlanmayın! dedi. Sizin ya şınızda bir adamı üzmezler; bu im- tihan formaliteye uymak için yapı- hiyor. Fenndrikof biraz mutmain oldu. miş olan coğrafya muallimi Galkin kapının önünden geçerken posta memuruna sert bir nazar attı. Nihayet gürültü kesildi; ve müfet tiş geldi. Fenndrikof bütün vücüdünü s0- ğuk bir terin dolaştığını hissetti, İmtihan salonuna evvelâ iki kişi girdi. Mektebin müdürü müfettişin karşısında oturmuştu. Diğer mual- limler de yerlerine geçmişlerdi. İmtihan başlamıştı... Evvelâ giren iki kişi köy mualli- mi olmak istiyorlardı. Biri refüze, diğeri kabul edildi. Refüze edilen kocaman, kırmızı mendiline süm- kürerek biraz düşündü ve sonra döndü gitti. Sonra üçüneü derece- ye terfi etmek istiyen iki kâtip gir- ihayet sira Fenndrfkof'a gel- di. İçeri girince müfettiş sor du: — Vazifeniz nedir?. — Postahanede gişe memuru yum. Cevap verirken elleri #triyordu. Devam etti: — Yirmi bir senedir bu vazife- deyim. Terfi ettirilmem için imti- hana girmem lâzım geliyor. — Pekâlâ. Bir dikte yazdıralım. Lisan imtihanında muvaffak ol- du. Müfettiş : — İmlâniz iyi! dedi. Finndrikof.. düşmanı Galkine yan gözle bakarak: — Hendeseye de çalıştım. dedi. Davidofun kitabım bitirdim. Tatil. de küçük yeğenimle beraber çalış- tım, Mücessem ve musattat hende- mı 2 — 1 yenmiştir. Yunan — Macar |lar bölge birinciliği kupası olamıya-| seyi de yaptım. âşikârdır. — Mücessem hendese program- da vok. Çeviren : ye BERCMFN » 22-21-9383 amm ani taaa, ZİK EE, mtihanı A — Yok mu? Halbuki tam bir ay çalışmıştım ona,. Ne yazık?. — Hendeseyi bırakalım artık. Coğrafyaya gelelim... Şüphesiz ki coğrafya postacılarin ilmidir. Müfettişin bu sözüne bütün mü- alimler hürmetkârane bir surette gülümsediler... F enndrikof bunu bilmiyordu; hiç bir yerde böyle bir kay» da rastlamamıştı. Ne hizafhınamede ve ne de memurin talimatnamesin- de böyle birşey yazılı değildi. Sinirli sinirli öksürdü ve heye- canla sualleri bekledi. Düşmanı Galkin doğruldu ve © na bakmıyarak sordu: — Habeşistanın tarzı idaresi na- sıldır?. — Habeşistan. Habeşistan... — Hımmi,. demek bilmiyorsu- nuz. Pekâlâ, Ganj nehrine hangi irmaklar karışır? — Smirnof'un kitabından çalış- tım. fakat derinlere gitmedim.. Af- finizi dilerim. Ganj Hindistanda bir nehirdir. Bahri Muhite dökülür. — Size sorduğum bu değildir. Bilmiyorsunuz! Aras nehri nereye dökülür?. Bunu da bilmiyorsunuz bat. Garip şey.. Jitemir hangi hü- kümetin dahilinde?.. — Jitemir, Jitemir.. Cadde 18 numara 121. (Goğuk bir ter Fennârikatun alnindan aktı; Gözleri bus — Size yemin ederim. ki dedi, yat: yirmi bir yıldır ayni vazifedeyim. | Şimdi. ebediyen size... i — Pekâlâ.. Coğrafyayı biraka- hım; hesaptan ne hazırladınız? ! — Hesap.. Hesaptan. Hiç bir şey.. Öğrenmek için çok ihtiyarım. Benim için âlicenap olunuz Mös yöler.. Size ebediyen minnettar... Fendrikof'un gözlerinden yaşlar akmıya başladı: — Şerefimle ve namusumla ça- lıştım. Hakkımda hayırhah olunuz! — Hiç birşey hazırlamadınız mı? — Hepsini hazırladım. Fakat w- nuttum. Altmış yaşındayım. Bü yaşta insan birşey öğrenebilir mi? Müfetti ona baktı. Ve basını te- vekkülle sallıyarak: — Peki, dedi. İhtiyar posta memurunu refüze etmediler, Fenndrikof'un gözleri sandetle, e vincle parladı, Kabaraya birşey iç mek için gittiği vakit bu sevinci &- rasında bir düşünce kafasını oyu- yordu. Kendi kendine: — Ben ne hayvanmışım'. diye mırıldandı. o Mücessem hendese programda yokmuş Bütün vaktimi ona çalışmakla geçirdim... Ne ya- zık.. Ne yazıkl... JNIVERSTEDE : Hukuk Fakültesinde İhtiyari Dersler Hukuk fakültesi dört seneye çika- rıldıktan sonra, yeni bir talimatna- me yapılmış ve okunacak dersler 4 yıl üzerine taksim edilmişti. Bu ara» da birtakım ihtiyari dersler de kon- muştur. Talebe bu ihtiyari dersler- den birini seçmek mecburiyetinde - dir. Dün hukuk fakültesi dekanlığı bütün talebeyi bu ihtiyari dersleri |secmiye davet etmistir Bunun icin talebe bir beyanname dolduracak ve mart ayının ilk cumartesi gününe kadar idareye teslim edecektir, ihti- yari dersler birinci sınıfta “sosyoloji ve istatistik,, ikinci sınıfta “fikri hak lar, iş hukuku ve toprak hukuku, dur. Üçüncü sınıf bu yıl istisna edil- miştir. AE

Bu sayıdan diğer sayfalar: