20 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

20 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ASRIN Ferenç Körmendi Çeviren; Vahdet Gültekin ÇOCUKLARI SAF HAYAT Çok geçme: ge se Klara yal- eli gülmeli söylemeli konuşmaları- n&oda ta evvel evin içinde kaşları çatık, ağ- zmi pıçaklar açmaz bir halde, dalgm dalgm bak: k dolaş Hegedü mara! György saa o değilmi ususiğ hayatındaki bü- sne ün o esi iie hava k in tu. pl eskiden .György'ün yışm- dan hiç bahsedilmezdi, e Andras- sy vr önayak ey dört duvarı ara- sında sess yaşardı. Şimdi mektepte SİRENE anlatıyor, arkadaş - larından, e konserva- tuvardan, gö rüştüğü kimselerden bah- dünyadaki şeyl ladr. tincede, müşkülâttan sikişe ediyor, yı çok güzel çaldığı için eya vatuvarda kendisini tebrik ettikleri: söyleyordu. İlk gelen Alaman mürebbiye onun Gyöi Gizir asi vardı artık, ne bir müna- sebeti, ne de bir rabıtası. Ma aranın ilk sikinin yeti Paulanm daha İş iyi bir çocuk h: esi oldu. Kuzu gibi uslu idi lara kendisinden bir şey iste; yapmasmı söyleyecek İ sa hemen yapıyordu. Klaranmn ikin: bir sey geldiyse de, György'ün halin- deki değişiklik onları çok hayrette bı- in > al Baban çe eği lundaki bu bir. hasıl olan değişikliğe iie ersen olsa, annı — Tabii, ayarda, bu kız gok ma hir, çok sevimli bir insan. Daha çil Tığından çıkmış bir. gocuk bile olsa a- dam eder. Klara ilinin çocuklarm anneleri- eti k rise söylesin diye beklemeden bunları kendi üzerine al - mıştı . Çocuklar mektepte iken o da anne- leriyle beraber pazara giderdi. Anne- leri alacağı bir şey üzerinde tereddüt mü ediyor, o e VE kadının fikri- ne iştirak edi Klaranm güzel bir ki yad Sildim belli idi bu: sey — ya yan bir in — EE sima son de- Tece- yakışıyordu. Böyle güzel olması tehlikeli bir şey- di ama... başkası için, Toth Klaranm lerindeki sabah duası müstesna, si Zi zaman Paulayı da beraber götürür- kibarlığı, namus- luluğu... .Evet; ilk günlerde çocuğun babası kı uzm namusluluğuna pek inan- iyordu. ki defa, yarı ciddi yarı eki annesini — Nerede ö; ila yüzde yüz mükem- mel insan! Her halde bir nr dır e MN bana... Bir kusuru veya bir dostu. im onun Ebi sitemlerine, canı sıkılmış iyii itiraz eder: erkekler hep böylesinizdir, dedi, Sanirim KL bütün kadınların tek düşüncesi sizsiniz, başka türlü ka- olmaz dünyada. O zaman babası nin ki sen eminsin, madem ki sen kei düşünüyorsun.. derdi. Annesi, kavga eder gibi bir hal a- vet 5, bei anaatim bu. Bu da si. adınları ne kadar az tanr isal... Siz daha yakından anlamaya çalış..... gibi, a cukların: ödasma kiside daha sik geliyor. Hele, o Alaman mürebbiye amıfından ortay ayorsa da her şeye karşı bir alâka duyuyordu. Çocu- gun esinden veya babası n okü- yup vermek için kitap aldığ an onlara e a Perşembe konserlerde ii örgy'ü talim. lerini de idare eiikeki er red idi, Babası Klarayı yakmdan tetkik et- ti ve Yi ir e bir fikir e dindi. zelin Hi in ini haya çık bir > ime idi: Bu kitapta en kül, n kötü- niyetli bir la bile bir e fiil şey b yet âşikâr olarak gördüler ki kzn broker deliye tar- enin yol rindeki bazı tahadtıklar da anneleri ile balarının len kaçmadı. Sanki tabiat bu iki kardeşten birine Mi birine de fenayı ei György daima temiz ve nazik ol a el rine mukabil, Paula — surat asârdı, gok müşkülpesent olmuştu, en ufak bi şeye ağlayordu, hattâ bazan hiç bir şey yokken. Annesi ile babası, kaşları kaplayan kara NR çatılı, see mz orlardı. e mi başl meri diye düşünü içlerini dü- yor! az Bir ay Klara ile de yakında a cuğu erkek hususi tm uallim ditlerinde bulundu. Annesi in ttu F i Ç Yeni Neşriyat Dil kurultayı zabıtları Kurumunun 932 ve bahçe sarayında Zn o tarihi top- lantıya ait kıymetli vesikaları ihtiva etmek itibari ile in iğ Ee haizdir; Türk ve âlimleri izah ei e bu alin aynen ve bu âlimlerin fotoğraf- tarile birlikte aşik di; ; bu tez lerin herbiri başlıbaşına kıymetli bir ilim eseridir ve hepsinin toplu bir hal- de bulunması im meraklılar: için se- e bir şeyi urultayı bei milli kütüp- Gn ehemmiytli bir kazancıdır. > g»# Adliye elde vekâlet etinin. ise ay unda muntazaman neşrettiği adliye esir 29 uncu yılının e sayısını vermek tedir. Bu sayıda da başmakale temyiz mah kemesi icra ve iflâs dairesi reisi Fuad Hulüsi Demirellinindir. Temyiz mahkemesi ikinci hukuk reisi A, H. Berki (Tatbikat sahasında nüfus kanunun TI. ci maddesi) yaş ka- yıt ve isim tashi unvanlı makalesin de TI. ci maddenin ihtiva ettiği hüküm lerle tatbikatın nasıl nik mili i hak » Ferit Ayite ter Müstafi aile ait etik serisinin “hususi haklar il- minde U iyeti ee ve Açma tif hak a eçen nüsbadal ren evamı ve Si hak A wi eral v. rildi bi aleni Sinir Or. ir, Ali Rifat Alabayın “Neticesi ev» zalanı ası temenni edilir mi?, un- vanı altında Fransızcadan tercü t- tiği yazr, sulh hakimi Nofi Başak, Ta- TECA » Hukuk müntesiplerine tavsi- evvel biraz düşünmek lâzımdı. Hakika- ten Klara çocu; Dek ge hitap edi- lu. Arals seleyi aşa kat, olmazsa görünüşte, eski e haline girdi, kimse ac: hakikaten Klara çocuğun kalbine ir tap ediyor mu, etmiyor mu diye artık hiç düşünmedi. Ama acaba her şey hakikaten eski “aline iş miydi? Hayır. Kla; lut geçmiyor güneşin. ai bularık bir sis vardı. (Devamı var) gelerde. Agd tal Anl Yazan: Herman Suderman de burada bulunuyorsunuz. çayımı muhakkak ki in Vallah Sseri e den bırak « mam, imkânı nr Diyerek lk yak fırladı ve rl emirler veri dını mesut bir hayran- la dazredi yor si! ar de serimi ahengi çağlayor ilmeyen bir ea hatları bacaklarının kadınca inhina- ağ içinde Adeta eriyip kaybolu- vücut, bu kadın kendisinindi. Bu TİR vr arzudan arzuya sürükleyen vücuda, bu coşkun ru hökmedebilirdi. Bunun için de, ei. çücük bir arzusu, aşi karşı olan açlığı yeter artardı rkeğin ruhu yk ie ndine bağ- la, ve yeni İn ii yovanı kur! diye hay! Bu s e) kadın içeriye geldi. O- ne birkaç adım kala durdu ve elle- rini çenesinin altında kenetleyerek, gözlerini keki er e açtı ve baktı. Son kkak ki o 4 enitiai Erkek bu ihtiras şelâlesi içinde Mimi gibi pirelendi, sıkıldı. — Hiç olmazsa aptalca bir vaziyet alayım.. di düş K z — Artık akıllı uslu duracağım, di- ye devam etti, ve sedirin yanıbaşın- daki ii e oturdu. çay dem biir söyle hap bu kadar ayrılık esnasında neler ş mi Ne- Epey- rel keğe, bal Miri arkasında bir rai var gibi geldi. Kadının bu 8or- u kuru ve kısa bir cevapla ge- meni ama, ona sorarken sesini tatlılaştırdı ve: mi söyle a asıl sen ne .. diye üste çık Kadin güldü. Elini ae 7 yaj Rebert Tayolr'un rakib TİRONE POWER bla SARAY Sirene Mevsiniin en şen, en eğlenceli neşeli şü) AŞK MODADIR Şaheserinde bütün seyircileri hayrette bırakmaktadır» ilâveten: FOX JURNAL dünya havadisleri K UR UNUN ri SONBAHAR Çeviren : Ibrahim Hoy diye crvıldadı. Mük m im. 1m sağ olsun! an O ei mel um ki, b mk e, tasasız &© TI, eni ve görülm lerle karşılaşıyorum. Göze m ki i rd u sö lış anla Ni ai vi sayma.. Güya — , ben yanlar ere ptal vr ka asla ri Hk ver daki 8 il den lenen gibi Bununla Nİ madem ki gd bn her > h üzerimize doğd! vgilim siğ” İatbibeğ önünde durup Allaha ço nun, onun için de ne güzel demek çok tatlı bir his?.. © Erkek alnını sıvazladı ve kendine: — İmkânsız! ei bei şey olamaz, diye düşündü. zel, hoş değil Meselâ: yorum. Slider birlikte gözle! çiyorüm. Kocami rahatsız ötme uyandırmam m smda öy le sanın el Tan âdeta” | (Devamı V Sinemanın en cazip sarış" LORETIR YOUNG | En güzel mevzu.,, En nelis şarkılar... MiREİLLE Balim? in şayanı hayret güzelliği YAKAN PUSELER Senenin en muhteşem filmi emsalsiz muvalffakiyetini teşkil etmektedir. ve SAKARYA sinemasi” İBOYER ilâve olarak ru Tarafından yaratılan ISTANBUL SE BORA| MELEK sinemasında devam ediyor | NFONISİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: