February 20, 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

February 20, 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i in ayak ümit bile ; birdenyiii Fakat böyle bir dakika & Ta, Ge çıkıp - gelen di Şe Yusu he tuhafı, tek bir kelim ; İaciaş, Osmanof bu kazBoluşiaki rat düşünüyor ve istasyonun bir Gri, JAN çıkacak diye beklediği SATI Edebi roman: 36 OSMANOFLAR YAZAN; Kenan Hulüsi Zannedersem Karnabada birden- kişl G of kendisini tamamiyle b âlemin içinde bu di kendine: — “Kar, diyordu; bütün « düşündüklerimi altüst etti, Yoksa, « Karnabadın nihayet tini Zehra Osma- Mola gösterebilirdim akikate e MEDİ ya- — “Tuh, diyordu; Memleketlri Şile halde B ig balkanlar Y; bu kar vi ler ve hiç bir 7 yapamıyor- a her şeyden evvel de.Grigo- «Fot, Osmanofların ila olan Grigo- Tat ima gözükmüyordu ki.. Tren erenler sal ilk dakikan ri Grigorofu odak yokluğum hayr. » doğrusu. Grigor bu aramız- Daha yoklu - b di kendisi hi #ettiriyordu. . Fakat o Osmanoflar aba onlar da hissediyorlar mıy- ? Belki. Sadece ylemeğe cesa- ven yoktu he Gemi iie ee n “ ece (la olursa ano a ta- iyle ayrı sevler düşünen Yusuf ui UY - Zeh - da - Osma, gren usuf, A e şekil Yerememekle beraber orada bir ağrı uyor TIyı anevi bir teselli aradığı nda Grigoro- kadar var ki, Grigorof ta, hare © bir delinin hareketlerin - başka bir maksatla bakıl Yusufta bir oyuncak, Osma den EM Mayan ek yord orofun tren onundaki kele hisseder uf Osmanof bir nevi ür- i olmu Ya, Gri sık olur ve NE Yorüa gözleriyle aramaya çalışı- ka “kat baskın gece: LO büş- m hemimyet vermeyen Halil mot kardeşinin bu Si çırpın- Tarkettiği zaman doldurul dar asabiyet duy- dee aralarında herhangi şana va akit bulamayacak- mn vi şmaksızın yi arşı» “Yük 3ler ve bu iki duvar en bü- iL ii T bizle yeniden maca “Yu ir Osmanof ne düşü ak z iye, ibi ini H e Ayrı yokladığım xa - ano va tek bir a öriiye, vee “Ahmak” Hedi; Li ilafanaan vazgeçtiği fi) dım etmeğe kalkışa- | mu: Ve ben ikisini de danla ettim; 904 Sonbaharını kışa rapteden n her şey intizamını kaybet- tiği için olacak ki, bilhassa aşağı balkanları birdenbire bastıran kış, u zi B üstü ve gecenin başladığı bir karşıladık. İstasyonun bu karlı gece e gicimi eid hiç bir vakit unuta MPİŞRELEİ, Yalnız, ben mi eta . Bu hikâyenin bütün deva- mınca a gibi burada da yanlış söylediğimi biliyorum; Osmanofla - rın başından geçecek bütün EŞ da, bu vakalar ne olursa olsun, başlı başina bir varlık halinde hiç bir va- kit ben yoktum. Nitekim burada da, kendimi unu aki eğil, doğ udan.doğruya et Osmanofun ü- Mükrmirle li Takikaten, e eğim ilk dakikadanberi eleri 'müthiş * bir ısparmozla ak Ni A- caba soğuktan mı oluyordt bu?..Zan «etmiyorum. Kışm en şiddetle hü- küm sürdüğü dakikalar; bida Şe; ler için harada, yahut çiftlikte ce ışmaya mecbur olan akat soğuktan,daha ziyade onun heyecanlı” olduğunu -görü; Heyecanlıydı. bununla beraber Keki disine gelmek lâzımdı: Kü çük istasyonun sakin ve ağdalı a- ak, diyor, onu tes- u kadar var ki Ahmet Osman, ta olduğu kadar uyuşturucu ML Karnabat istasyonunda hemen hepi- mize iyi gelmiştir. Zehra bile, ken- disini sımsıkı saran kocuğu © içinde başını bir kedi gibi e ir mış, gözleri Ayi parıl y — Kol ii Ahmet Denir ii onu Sirer her halde A My > bir şey ko- nüşulmuyord Osmanoflara Karnabat istasyo- pi bu iğki Ke gediken bir en ve lâmbal büyük emi li idari ek A erle 5 Tü ber, ister istemez hepsinin ilerle re kendilerine çevrildiğini de söy- lesmeğe mecburum., Ve Halil, Selim of, hattâ Ahmetten; daha çok gene Yusufu hatırlıyorum; herne kadar Yusuf Osmanofa orada eh 19 2-938 yıldı işareti , onat 1Z de kapanış satıp Kyatbırı Gr PARALA Frank SE “erk 8.- hi 126 İrziet İğ * 166 |* Pengo 5 — * Belçika Pr 84 İs Ley Mi e i,— *leviçre ör Yt 32— aça 632— Kron Çek. Şilin Av ü vezeta ———— * Paris 1255) * Nevyorn LS0 *#Milânc oo 1ö1$ö7 | *Vi 40) * Brüksa 4690 | » Buda; 3; * Atina 36.7460 | « Bükreş ( (0619 Cenevre 84237 | *Balgraa o 31,260 * Botya 03.4920 Yokohama 2.7265 * Amsterdam 14233 | *# Stokholm 3074 4 Prağ 246175 | # vonara 80,— * Viyana 463 | » Moskova 2885 E H M Iş Bankası “ ©) gir Rayn» 4 Anadolu 13 35 Çiments 160 Merkes Bank '830 i 1 .1928 yz , ... iie .... $ 19 | Kahin elektrik ram 1) İSYĞİ « Anadöle v0 4085 « Ergeni inik SES0 | Anadomu mi 4085 | anadom mp 848 # Tetik Dahih o g5 İ Mümessil a 4005 Zahire Borsası 19-2- 938 Kr. Pa Kr Pa Buğday | You ak 5275 535 m imei s5 51 el 417 ke e hap Arada 47 49 435 —— m 527,5 6 23,5 Tiftik oğlak 131 — 135 — ak Anadol 50 — 53 — Yapak Trakya 9 — iz Ze yağ sabunluk 37 — —— k yağı 3 — 34 — idi iman 288 Ton Razmol 252: “Ton Arpa . 1s m Susam 15 Miş .JÜn 121 ». Nohut N Susam o 163 O, Afyon z 7. yak 378 » pamuk . P. 85 o» Mısır pi nl A “Kapak K 20 — ŞU AZAR Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Plâkla Türk kl ii a adis, 13,05 Keman kon- mar, Pi v da Baya Sabe Küspe Dvorak),-14' Sö musikisi. 19 Nihal ve arkadaşları e dan Türk e ve halk şarkıları, ima ni f. Salih Murat (Raı dyo arı Maral Ik şarkıla ur se Es : Fablo saa zi ça Orkestra: 1 ye Mendelsso) Plas, Romance 3 — va ri. 23 Pİakle çatarı. 23,20 Sok haberler ve er si günün programı. 23,30 S. a haline getiriyor; nof orada duruyo: birisi bu kâr eği yahut gir ie onu yıkmak ve bozmak i- BU © an ME VAPURLA çin bir sopayla Ti olsaydı; Yu. | Sant ei m suf ik parça parça olabilir; fâkat ia Bara Er Böukün kirleri raf BRE Mir | gay mir mir şey anlatm; 12 Tarı j Karadeniz asyonda canlı hiç bir şey kal- muny Rak dial m Yü. GELECEK YAPURLAR saf Oşmanorf, yeniden İstasyonun kü-| ,, Cumhüriyel Karadeniz çük büfesine daldı: 8 Kemal Ayvalık — Konvak! dedi; beni konyak w- vuşturabilir!” Ve bu, b rdan daha ziya. Sinemalar de, Karnakat pensiyonlarından birle : Yakan püseler hi ie in Yusuf Osmahofa yar- 5 etti, Ank melodisi. iLK TÜRK GAZETECİ NO. 40 adınız. Otomobilimi tanıyamaya- v kadar kafayı dumanlatırsam on- arabamı bulacaklar, Me) rmâlı bir uşak beni villâya irdi kethüda etrdotel - i v. na & deri ğa a kadar dolu Lal viski dayadı karşıdan yıldız bağırdı — Hallo Türk. — Hallo Tür Birçok hallolar ve arkadan İşte insan Amerikada partylerde böyle prezante edilir. Öyle el sıkmak, isim il 1 , biribirine baş gibi seyler bural oktur. Kapın giren ia ini herkes çağırır, başma bir Hallo ya Verilen bardak m sn hemen içmek gerekti Çü: İster istemez bir bardak viskiyi yu- arladım. Ve re EN arıştım. Misa- Firar sökün e edi viski bardağını deviriyor. adınlardan viski e kuv- vetli biz Hey ia Sy tlaka içmek .lâzrı > Dediğ iğim gibi burada zamana, yani an bulundurabilir. Ondan sonra- sı baş. hoşluğu. Daha sonrası sar- hoşluk. sonra misafirlerin hemen hepsi gelmiş; kafalar adamakıllı tüt- sülenmiş danslar başlamıştı. Mükem- mi çğiği Fox Trot, e Step, Blue e biribirine, arkasma çiftleri: dön- Holivudda hatt&-bütün' A- merikada yoktur. Bunu kabare ve varyete artistleri numara pm oynarlar. nslar arasinda: herkes parti par ti e bep li yeni w berlerden bahsi . “Amerikada ince söz oyunları iii lik cinaslar falan ein burada veni havadis, kodular, son iş haberleri, slanda iğ akbil ür. Bunları kim en ve çok yetiştirirse sosyetenin en m: Mia bul-adamı-odur. Salonun bir köşesindeki büfe müte- eek ve boşaltıyor. G hikâyeler kahramanlık vak'aları biri arkasına re m, çünkü'bu kahiram 3 biri- Atılıyor diyo- anlık hikâyele- Hele eski bir çiban ye- ri bir vahışinin Sele e yer olarak gösterilir anmayan kalmaz. Bütün ii safhalar ilen hirinei kısmıdir. İkinci kısım -kafalar tamamen tü sülendikten sonra başlar, erkeklerden li bir m EE ve ili da ir hale Zeleceğine süphe; iin. ir partylerde daima bir leke müte- YAZAN: Turan Aziz Bele e mutlaka hazir bulun e . ası icap aşka bir unsur d çağ » Doktor ve yi kler  Bu kadın ibare muntazırdır. Çünkü ER ez vukuatı r zam a, we ele EN ğ tık evin içerisi biraz da timarha» önmeğe başi Şimdi dei, kusma ee Bu kr sımda Party Amı larm “pek yıldıkları bir table. si Wild Party ne gi gibi havuzlara atılanlar da vi Bu eğlencelerde lâübalilik akla hay. ret verecek kadar geniştir. Öpü üşmek Amerikada en tabii bir şeydir. Xolda rastgeldiğiniz bir kadmı bile öp DİZ. vurmağa başlar! ze dudaklarını kağdmlar kücaktan kucağa ziplatılır, aha neler daha neler! (Arkası var) Kedi adam yaralı ymetli (o sanatkâr Kekieğin EN babaedi. 'öratmak,, isimli piyes” si, iki gün sonra Şeki tiyatrosunda ir, Di bu piyes, | gimme kitap halinde de TURAN TİYA ATROSU Bu akşam: San'afk Naşit ve arkadaşlari Hakkı Rüşen, Rıfkı, &yüp Sabri birlikt; Alman ve Macar © ryetesi... a GÜNDÜZ: Kara, korsan komedi 4 perde. GECE : Abroşun ke Komedi 3 la ği 2 Mart Fevkalâde | gecedir vi ri in - Süreyya). Sali: (Ba- (Üsküdar) » sinemala- kırköy). — Garşambas rında: MÜREBRİYE Vodvil 3 perde HALK OPERET 25 kai cuma gecesi ve 26 l narlesi düz matine Tur: m i da, Yal içinde Kadıköy e, Beşik. © taş Suat Park. Pangaltı m ei Tiyatro- larında temsillerine başi unur. Zira buralarda nmek lâzımdır. Ve hiç — #ey bu zevki ve eğlenceyi bozmamalı uki yeni ve Dai bir sie nin leke olması insa) dınların neşesini sizin; İşte bunun ve geçmek Fi bir leke mütehas- azır bulundurmak â- İSTANBUL BELEDİYES ŞEHİR mivATROLARI Sa ,30 da ısı partylerde ie al adi ada, m hakikaten ii)

Bu sayıdan diğer sayfalar: