19 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

19 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÜALKIN GÖZzÜüRü * x:*lxın KULAĞI S XÇŞL.K'E B ' —No 2712 Yazı işleri telefonu: 20203 CUMARTESİ 19 — ŞUBAT 1938 Âvustu rya meselesi, | Stwet maslahatgüzarı meselesi | üç büyük devleti harekete geçirdi Chembrlain ve Eden dün İtalyan ve Fransız sefirlerile mühim müzakerelerde bulundular Aımanlar Avusturyada yeniîn değişiklik yapılacağını, gümrüklerin birleştirileceğini söylüyorlar Eekoslovakyada Almanlar arasında karışıklıklar U, polis müdahale etti, 14 kişi tevkif edildi ' (Yazısı 11 inci sayfada) Karlsbaddan bir görünüş T; Skirdağlıdan mektab: Üseyin, Fransızlara bir darbı meseli ,İatırlattı: * Türk gibi kuvvetli!,, &ti M T : "Sin en meşhur organizatörü: “ Tekirdağlı daha bir Dünkü yangından bir görünüş Dün Cağaloğlunda Himayeietfal soka- ğında büyük bir yangın oldu, Mmerhum doktor General Nafizin kısı Bayan Sat- deye aid ” odalı büyük konak tamamile yandı. Oda, oda kiralanan konakta (57) nüfus oturuyordu. Bunlar — eşyalarını $ $ i kurtarmamışlardır. Yangının bir gaz o« çok pehlivanları yenecektir » diyor yrlendemircne zf e snadayı KELE ceğimi vâdetmiştim: Bugün, kalemi e - | laşılmıştır. Kızılay açıkta kalanları yer- lime, bu vâdi yerine getirmek maksa-| leştirmiş ve kendilerine yemek — veril. (Devamı 13 üncü sayfada) miştir. Büpi, —*kı-uı;;î (Hususi) — Dün yazdığım .'âr%d » Tekirdağlının güreşeceği Ârif hakkında malümat vere- fBaşvekil ve Rüştü Aras İstanbulda sahasındaki tedkiklerinden bir ixtıba ar beraberinde Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras olduğu halde bu akşam İstanbula harekat etmişlerdir. Başvekil ve Hariciye Vekili istasyonda ve- v Mebuslar tarafından uğurlanmışlardır. Başvekit Celâl Bayar'ın evtelki gün Türkkuşu (Hususi) — Başvekil Celâl Bayı irene bağlanan hususi vagonla Ta, 1g da Son Posta |ye kadar ikamet etmekte olduğu Plazza | ? İdare işleri !ele;nu: 20203 Fiatı: 8 kuruş Bükreşten Romaya kaçan maslahatgüzar izini tekrar kaybettirdi Sovyetler Romada bulunan Butenko'nun kendisine bu ismi veren beyaz bir Rus olduğunu söylüyorlar Belgrad 18 (Radyo) — Bir müddetten: beri Ramada bulunan Bükreşteki —eski Sovyet maslahatgüzarı Butenko, şimdi- otelini terketmiş ve gizli tutulan bir ye- | re taşınmıştır. Gazetelerin istihbaratına göre Sovyet. lerin Romadaki maslahatgüzarı Butenko ile görüşmek İstemişse de, firar eden dip- lomat böyle bir mülâkattan imtina ey- lemiştir, t Tas ajansı ne diyor? j Moskova 18 — «Tas ajansı bildiriyor»: Romanya maslahatgüzarı Popesco hari- ciye komiseri Litvinofu ziyaret ederek Romanya hükümetince Butenkonun ken- di arzusile Bükreşten ayrıldığının tesbit edilmiş olduğunu söylemiştir. Litvimnof, Sovyetler liğinin Buten- konun kendi arzusile gittiğine inanma- dığını ve Romanya hariciye nezaretine ği mektub sahte değil de bizzat Bu- ahi olsa, bu| r ke Butenkoya | (Devamı 13 üncü sayfada) a Anasınıevine gömen genç müşahede altında ! Anasına mezarda taş toprak batmasın diye toprakları elemiş, cesedin altına yatak, üstüne de yorgan sermişt Raminin Eyübe doğru inen yolların- dan birinin köşesinde küçük ve harab bir ev ve bunun üstünde de bir plâkada şu yazılar vardır: (Rusçuk yaranı sokağı). 84 numarayı taşıyan burası — âanasını çok sevdiği için öldükten sonra da ondan ayrılmağa kıyamayıp cesedini toprak so- fasına gömen Halidin evidir. Evin küçü- çük kapısından girince göze çarpan bir toprak kazıntısı da Seyibenin 5 şubat cu- martesidenberi içinde yattığı mezardır. Sağdan soldan uzanan meraklı başlar arasında başlıyan konuşma öğrenmek istediklerimizi kısmen anlatıyordu. Birisine sökulduk, bu ölen kadının en | * (Devamı 11 inci sayfadua) İzini tekrar kaybettiren Butenko Cenupta seyahat notları: 4 Güzel Adanada bir gün Bütün Adanalılarda Hatayın hasreti var. Kendilerinden olan bir kütlenin ruhan, manen, kalben bir, fakat siya- seten ve ahden ayrı olması kurt gibi içlerini kemiriyor Yazanı Ercümend Ekrem Talu

Bu sayıdan diğer sayfalar: