19 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

19 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yi yedinci yıl ©. 7437 Cumartesi 19 Şubat 938 Mısırda Arbedeler olmuş ve kırk kişi yaralanmıştır —— Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir L L L Telefon: 2776 Bütün Avrupa, Avusturya hâdiselerile meşgul Amerıka, Avru payı kendi derd Rayiştağdan sonra Avus- turya federal meclisi de içtimaa davet edildi Almanya Avusturya birleştiler mi? Nevil Henderson, Hitler - Şuşnig mülâkatından pek müphem malümat alabilmiştir. Hitlerden sonra Avusturya başvekili de bir söylev verecek Yeni Alman manevrasi, lerile başbaşa bırakıyor! Amerika Hariciye Nezaretinin, Almanya - Avusturya hâdisesi etrafındaki fikri çok mühimd.r Çe- koslovakyayı hedef tutacak! ugünkü vaziyet, Demokrasilerin ve bilhassa Ingilterenin hata ve zaaflarından ileri gelmiştir Almanya, bugunlerde tedbırler alacakDiktatörlüklere karşı durmak zamanı Sunye ârak C) münasebatı B.C. Mardam İtilâf hakkında be. yanatta bulundu ' Suriye Başvekili B.C. llı_ııı.m mil =lııLı şa ıııyııım hıı Hiyetlerin abkâmı çahsi. y lakkaeda gedasib | bübarile'bir İRİlAf hasıl — olmuştur. — Fransiz me: marlarının daimi kadrosuna müteak Hk müzakereler bemen hemen ik: mal edilmiştir. Ve yakında Iraktaki memurin beyetine müşabih bir he. yet teşkil edilecektir. Petzol damarları imiğyarları ile bakkındaki müzakerelere devem edilmekto olub bu babdaki lııı—.. Şara ıdil:hıılıl-ıı ve #den tesisat y y aa h—h Hirketleri için lan olan esaslara uriye ecnebi sermaye. lare h:lıııı ıııuüı Fakat her ı'x. tara! fastini iltizam ırylı-ıhıdb.'—'-. ÖT İzmir-İstanbul yolu Bandırma hattı ile seyahat 14 saate indirilecek Tstanbul-Bandırma-İzmir yolunda —,.ın müddetinin 14 ssste indiril. mesi için devlet demiryolları idare- since, tetkikat yapılmaktadır. Hazır- lanan programlara pöre, Bandırma treni İsmirden sabahları enat vekiz- lı kalkacak ve akşam üszeri — beşle Bandırmaya varacaktır. Bandırmadan süratli vapurlarla — beş #aat sarfında Tatanbula geçilecektir. Haber aldığımıza göre, — Deniz- bankın yeni vaparları — gelir gelmes Bandırıma battında yeni — programın tatbikime başlanacaktır. — İlk olarak Trak vapuru da —Bandırme-İstanbul karlıma tabila edilecektiz. Viyanadan ibir görünüş Londra, 18 (Radyo) — Avam kamarasının tekrar mevanubaba ol mop, soylarlardan — Mander #ön &. meış ve ganları süylemiştir — Almanyamın eline düymemek — Sonu 3 üncü sahifede — Alman, Italyan konsolos- hanelerinde matem BirAlman vapîı;; battı, tayfalardan kimse kurtulamadı Dün, Ttalyan ve Alman konso- Toshanelerinde, bayraklar yarıya ka: dar çekilmiş ve bu saretle, matem ilâa edilmiştir. Bir Alman yaparan: da da ayni merasiim yapılmıştır. Alman koasoloshanesi ve vapu: ronun bunu yapışı, çimal denizinde ki bir Almen vapurunun fırtıma ne ticesinde batman ve bütün tayfala: rına böğülmesdir. Hidise dün va- bah tekizle haber alınmıştır. İalya konseloehanesinin matem bareketi ise, —konsoloshanenin - ifa.- desince Yunan prensi Nikolanın ve. fatındandır. Halbuki pren; Vikola. nn ölümü va defai apen kimiş Tütün zeriyatının tahdidi meselesi bir büdise oldı]ı için, bizim fikti- mizce, bayrı , olsa olsa, l.ıyılıllolo adındaki İtal. yan vapurunun Cebelâttarık açıkla rında kaybolmasından ileri gelmiştir. Dünkü aüshamızda haber verdiğimiz yeçkile, ba vapor telsizle istimdat #tmiş, yerini de bildirmiştir. Banan Gzerine İtalyan harb - gemileri * ile diğer bezi ticaret gemileri oraya koşmuşlar, fakat vapuru bulamamış: lardır. Aalaşılan ouların yeti kadar, vapur da batıp gitmiştir. Nitekim dün de, ba vapar hak» kında ma'ümat alınamamıştır. geçmiştir. Meğer ki bir harp göze alına! Yarın İYirmi dört Hal- kevi açılıyor Merasim, Dahiliye Vekilimizin nutku ile başlıyacak Dahiliye Vekili ve Parti Ge- 1 Sekreterimiz Şükrü Kaya Ankara, 17 (ALA.) — 20 şubat pazar gönü saat 15,350 da Dahiliye Vekili ve C. H. P, — genel sekreteri Şükrü Kaya Ankara Halkevinde ve receği bir söylevle yeniden 42 Hak kevini açacak ve bu saretle sayıları 209 u bulan Halkevlerinin altıncı â bir Üyatrosu — artistlerile Halkevi —amatörlerinin temsil ede- cekleri Timur piyesi ile —merasime nibayet verilecektir. Geçen bir yıl içinde Halketler rine konferane, dere, —burs, temsil, — Sonu 8inci sahifede — Iktısat Vekâleti bu mevzu üze- rinde tedkikat yapıyor Tahdid iki şekilde yapılabilecektir, Evvelâ müstahsille- rin zeriyat mikdarlarının sonra da zeriyat mıntakalarının tahdidi düşünülüyor Ankaradan gelen haberlere göre İktisad Vekâleti tütün is- tihsalâtının — tahdidi — meselesi üzerinde tedkikler yaptırmaktar dır. Vekil B. Şakir Kesebir, şehrimizde bulunduğu sıralarda Ticaret - ve Sanayi Odasında ibracatçilar toplantısında tütün kumpanyası — direktörlerinden birinin sualine verdiği cevabta tütün zeriyatının tahdidi şimdi- lik mevzuu bahs olmadığını söylemişti. Zaten — geçenlerde İştanbulda toplanan Şark tütün: leri kongresinde de bu mesele mevzuu bahs ve münakaşa edil- mişti. Bâzı yıllar tütün rekoltesinin yüksek olması tütün satış fiat- lerinin düşmesini ve müstahsil- lerin zarar ve ıstırablarını mu- cib olmaktadır. Kongrede tahdit meselesile birlikte görüşülen diğer mese leler Bulgar murahhaşları tara- fından ihtırazi kayıtlar dermeyan edilerek kabul olunmamıştı. Şark tütünleri namile aalan ( Türkiye, Yunanistan ve Bulga- ristan tütünlerinin senevi istih- salât miktarı 160-180 milyon — Sonu 6 ıncı sâhifede — Dr. Memduh Sayın cevabı Bay H. Ocakoğlunun —dünkâ Bötetesinde çıken (Ne mi yaptı?) Başlıklı yazısına, doktor Bay Mem. duh Say yarınki sayımızda — cevab yerecektir. Vaşingten, 17 (AA.) — Billmeea | salâbiyettar olan yacı resmi — meha- file measab bir asta göre, Hari; Nerareti; Avastarya hüdiseleri dole yalle pek bedbindir. — Hariciye “Ne: zareti Avastarya İstiklâlinin halihe- sırda hakukân mevcud ve fakat fib len ortadan kalkmış olduğu Cik» dedir. Amerika — Hariciye dairesi, AL Çekoslovakya geğini tahmim etmektedir. Burada yapılın tahminlere göre Avusturya vekeyil demokrasilerin ve bilhasss İngilterenin bir çok sene. lerdenberi işleri sürüncemede bırak. maktlan ibaret olan usallerinin ve asaflarımın bir neticesidir. — Sonu B inci sahifede — M. Ruzvelt Vilâyet U. meclisinde dün geçen müzakere Bir aza İ. H. Vilâyet kanununda tadilât icrasını istedi Vilâyet umumi meclisi dün öğ: leden sonza — vali B. Fazlı Gülecin riyasetinde toplanmıştır. Meolise ge- lea mühtelif dilekler okucarak sid oldakları encümenlere havale edil. miş Ye razaamede görüşülecek “Bir iş bulanmadığından celseye mihayet vecilmiştir. Meclisin dünkü içtimamda; Me. nemen üyesi B. Komalin idarti bu. |" e | sasiyci —vilâyat kanananun - tebdil edilmesi için teşebbüste bulunul. ması hakkındaki takriri de okun. - Bugün maş ve dilek ancümenine bütale olunmuştur. B. Kemelin takririnde, 329 ve. nesinde harırlanın bu kanaunaa ih« tiyacatı tatmin edebilecek vatiyette , olmadığı, bunun - tecrübelerle — sahit bulundağa, parti kongrelerinde de ayal arzanuan (rhar edildiği — bildi. zilmekte, masrif işlerinin * daha eai bir şekilde yâ ye ı_mııı.ı'ı mühim ana yolların da * Sonu Sinci sahifede - —— Misafir Beşiktaş takımı Alsancakla karşılaşıyor İzmirde ne tefevvuk, ne müsavat iddiası kalmıştır. Elverir ki, ivi bir oyun görelim Beşiktaş takımı sahaya çıkarken — Yazısı 6 ıncı sahifemizde —

Bu sayıdan diğer sayfalar: