19 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 10

19 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Südtle 10 ——— ——— eksikada, orta de- / virler hayatı hüküm sürüyor — Ban TRdi Slüfadem — Mekskalıları hastalığın mikrop- larla kaim olduğuna inandırmak | mümkün değildir; hastalık, ilâç — ile tedavi edilemez! — Buralarda idoktorlara iş yok- | tur. Hastalıkları bir takım ef- | suncular, büyücüler ve okuyu- iyi gelmesi ihtimali Sahte- hekim, bunları isabet kat, elsun, dua, büyü ile tedavi, en feci tedavi usulüdür. Birinci nında tedavisi mümkün gö- yen hastalar, deliler, ağır we korkunç hastalıklar bu şar latanların elinde kat'i bir ölüme yahkü dolaşırlar, ölü kafalarımı toplare lar. Bü kafaların bazı dö - taz halinde. hastar tılamlar veya efsunlu nüshalar /da; yapıp satarlar. Meksika hükümeti bu - İköys hüküm süren batıl itikat- Çünkü - son çıkan sari has- ırda, bilhassa bir çiçek anında, köylüler, doktorlarla — sihhiye, memurlarını silâhla kov /—muşlardır. Bü devirde bu zile miyetin devamı tehlikeli ve b addedilmektedir. Bu- se- efsuncu'luğu, büyücülüğü ki surette yasak eden - bir (kanun - neşredilmiştir. — Bakalım?. Bu kanun bu cahil mmuhitte ne kadır tatbik kudre- 'tini haiz olabilecektir? A H.A olanca küvvetile vurmağa- baş-. Sladei Bip kaş: dekiki- içinde: e: /“dam yıkıldı. ve öldü. — Bu hâdiseden sonra kocamla / beraber sinemaya. gittik. Polisin / bizi bu kadar çabuk yakalıya- / cağını biç tahmin nılolhhlı — Bundan sonra yapılan araş- tırmalarda silâhla beraber katil yak'asına dair çıkan gazetelerin onları odalarsıda bulunmuş- tur. Katillerin her ikisi de t k sevkedilmişlerdir. A Y aa PS Karısını dövmüş Bayındır kazasının Kuzt ma- ballesinde Yaşan ağlü Raşid İakas, geçimsizlik yüzünden ka- rısı 24 yaşında Sıdıkayı döve müş ve yakalanarak adliyeye verilmiştir. Dövmek. Kemeralti - caddesinde — Ali Gömlekçi, alacak meselesinden B. Ahmedi: ve İnönü caddesin- de Rizeli Kâzım, Ali- Kargıyı yumrukla, dövmüşlerdir. Yankesicilik Alipaşa meydanında Kayse- rili Mehmed, Urlalı Hulüsinin. 37 lirasınış Ayı Mehmed de Bi Fikrinin 20 lirasını yankesicilik: suretile çaldıklarından yakalan. mışlardır. Yankesicilik Ödemişin — Yenice köyünde Sabit oğlu Halil, Mehmadi oğlu Abdullahın cabinden parasını: çalarken yakalanmıştır. Kumar oynıyanlar Ödemişte Tüzcu hanında ku> mar oynarken görülen Üsküplü İskender Yumak;, Sökeli: Hüse- yin Serriz, Sandıklılı Yusuf Ba> çak yakalanmışlardır.. Kadını yaralamış Ödemişte- Yenica - köyünde Mehmed kızı 25 - yaşında Nazi- meyi biçakla elinden, yazalıyan. Ahmet oğlu Ali zabıtaca yakar lazmıştır. Biçak çalmak Ödemişin, Birgi, nab'yesinde Kurtboğazı. mahallesinde mey- baneci Ziyanın lokantasından. bıçak çalan Ali oğlu Mustala Süsamcı tutulmuş, adliyeye ve- rilmiştir. — Başı 4 üncü sahifede — raksız yaşıyamayız. — Peki amma- sizinki - bile bile ölmek demektir. Ben ister sem toplarımı, tayyarelerimi üze- TİNİZE Çewcir, taş taş üstünde bırakmam. — İnsan vatan uğrunda el bette bile bile ölün Top ve tayyare, bizim- alıştığımız lerdir.. Taş. taş ülfmblıdıı-" kadar uğraşmak. her 'insan için bir Vataa — ve millet. borcudur. — Böyle yapacağınıza biz mle ; 4 Mustafa- Kemalin telkincilerine kulak asmasanız, daha iyi olmaz mı? Fransızlar: dan kim zarar görmüştür? Biz memleketi imar ve sizi refaha kayuştururduk. — Bizim aramızda telkinci vâr sanıyorsanız, aldanırsınız, Mustafa Kemal yalnız Maraşn değil, bütün Türkiyenin büyüğü SERRnar ' G memleketi imar ve halkı refaha kavuşturacağından şüphe etmi- Kolonel gülümsiyerek: — O, der, sizi felâkete sü- rükliyecek. Ne canın z kalacak, şınıza ge'se de fayda vermi- cekl li yel Maraş harbinde bir çok ya- rarlıkları görülen yığıt Memik ileri giden bu-adamın densizliği karşısında kaşlarımı çatmış ve hiddetiü bir tavır takınmıştı: — Kumandan, rica ederim, işinize gidiniz, biz de işimize LN Akdenizde fırtına Marsilya, 18 (Radyo) — Ak- denizin garb - sahillerinde müt- hiş fırtınalar hüküm — sürüyor. Bir çok yük ve posta vapurla- rının akıbetinden — endişe edil- mektedir. Şo Naldöken cinayeti —— .—— Karar-bugün tefhim edilecek Börnova nahiyesinin Naldöken köyünde muhtar B: Zeynel ile kayın biraderi, Bi Azizi: öldüre mekle maznun Küâzım ve kar- deşi, İbrahimin. nakz. üzerine muhakemelerine dün ağırcezada devam edilmiştir.. Ba celsede. maktulün veresesinden Aziz'n anası Ba.. Zeli — Büu suçlular, oğlum Azizle damadım — Zeyaeli, öldürdüler, bezalandırılmalarını ve tazminat F f ; ? ti haksız yere mahpusum. Bu ci- nayette biç bir alâkam yoktur. Vö İbrahim de: — Adalet isterim, demişler- dir. Muhakeme sona erdiği iç.in suçlular hakkında bugün karar verilecektır. Belâ Mustafa Ve arkadaşlarının cezası istendi Menemen kazasının Kumtepa köyüüde Giridli Metmed. Emini öldürmekle mazaun Balâ Mus- tafa,, kardaşleri Ahmed ve Mu: harrem ile arkadaşı İbrahimin muhakemelerine dün şehrimiz Ağırceza mahkemesinde devam edilm.ştr. Bu. celsede iddiasını serdeden Müddöiumumi — mua- vini B. Şevki Suner, maznun: lardan Muüstafas, va- İbrahimin Türk caza kanununun 448 inci maddasi mucibinca mahkümi, yetlerini, Ahmedin suça iştirak» tea,teoz yesini, ve- suçu. sabit olmıyan. Muharremin — beraelini. istemiştir. Muhakeme, müdafaa, için, başka- bir- güne, bırakı m şiar.. Kızını kirleten baba Ağırcezada mahküm oldu. İzmirin Değirmendere nahiye- s'nde . 14 yaşındaki. keadi kızı Zübeydeyi zorla. kirleten, tene: keci Ömer Hilminin , şehrimiz Ağırceza mahkemesinde cereyan| etmekte olan muhakemesi sona ermiş, suçu sabit olarak dörkt sene, altı ay ağır hapse mah- küm, edilmişt'r. Hilminin, kızı üzerindeki velâyet hakkı da kaldırılmıstır. Buca cinayeti — Büca nahiyesinde Giritli B. Hamidi öldürmekle maznun fi- rınci B. Dömir Atinin muhake- mesine dün şehrimiz Ağiırceza matikemesinde devam edilmiş- ( TTRENLER: İzmirdon her gün kalkan tren İ Jerin bareket saatleci.. Aydın hattış. Alsancak: İzmir-KarakayarAnkarı: Pazar || Yesi, çarşamba, cuma, pazar günleri vaat 2135 de, İzmir * Nazillir Her saat 15440 da ü İzmirDenizli: — Salı. — perşembe, İştvmartesi. günleri. saat, 630 da İzmir-Tire-Ödemiş Harsabah saat| 535 e bir katar, her akşam eat 1780 Ödemişe Bbin, tren, 1630 da Tireye otoray. Afyon hattı; Basmaneden: İzmit-İstanbokAnkarı: Her gün || Hesat T denfpazarı. cuma, — çarşamba günleri yataklı vagon-büfe bulunur| İzmir» Alaşebir Her gün saat İf 15.28 de İzmizBandırma: Pazar, salı, par şembe ve cumartesi günleri sabahdlo- Bunu sxat altıda hazeket eden ikia. ©i tramvay ' takib edec - Bundaa Donrmhesi dörü dakikada bir irame vay. vazdar. Gera som tramsay Güzelyalıdan, || 24,5 dedir. Konaktan Güzelyalıya ilk tram- yay sabableyin 5,26- dadir. İkinci Aramvay Diz sasi soura, 6,26 da h zeket eder. Konaktan Güzelyalıya gece son da geco Gündüz at yanım- sanite bir vapur vardır, Akşam sekisdon sonca velerler raatte. birdir. İzmir S.cili Tıcaret gmemurl! (an: (Mebmet Hazani - Belik) Ti caret unvanile İzmirde kuyum- cular çarşısında 11 numarada: saat ve mücevherat - ticaretini yapan Mehmet Hazani Bel.kin işbu ticaret unvanı ticaret ka> nunu hükümlerine göre sicilin 2189 numarasına kayt ve tescl edildiği: ilâi İzmir resmi mührü ve F. Tenik imzası tir. Bir celsede Millt Emlâk |Yeni meıh ' müdürlüğünden gelen bir küğıt okunmuştur. Bunda cinayete se- bep olan arsa ve kayunun Nu- Yeni Adam Yeni Adamın 212 inci sayısı 'i Ticaret memurluğu ne malınız. O zaman aklınız. ba- riye adıada bir kudınla B: Hax | çaktas Bü sayıda İsmail Hakkının mide müştereken ait olduğu ve | (Türkleri, eğlendirin), Hüsamet- katıl Demir Alinim .." _M' alâ> | tin,. Bozokun; (Yahudinin - suçu kası bulunmadığı bildiriliyordu. | ne), Hüseyin Avninin (Nasyonal Müddeiumami, mütaleası serd | şosyalizme hayran Doçent) gibi. “etmek üzere evraki istemiş, mu- | çok şayanı dikkat yazıları var- hakeme, — iddianın- serdi için | dır. Ayrıca Celâl, Nuri, Lütli başka bir güne bırakılmıştır. Erişçi, Ahmed. Nüim imzal; _ıkı____ı_x__w_'_.__— yazılar vardır. Gazeteye ilâve Ashisar Marmara na.| olarak Ansiklopedinin son çık: forması verilinekted r. hiyesinde satılık tarla Bir mütercim arıyoruz. Gazetemizin — Fransızca ve Türkçeye iyice vakıf, tercüme- mutasarrıf olduğu t :u__'“.;; süretile - satılıktır. || Talip olanların Bayan Fatma | ye muktedir. ve — gazetecilik, ile vekili umumisi ÖShisar daya |P mesleğine beveşli bir arkadaşa. vek.llerinden | Hüteyin — Hüşnğ İŞ ihtiyacı vardır. Talip -o'anların Özkurda ııü'l"""DM't ilân İ idarehanemize müracaatları. olunun. v is Üüykar A AŞ o' 4 yonundan: YILDIZ. Kadın dikişleri ve şapkaları atoiyesi Paris, Londro, Viyana mo- dalarının vüksek modellz. rütakibve: tatbik- edilir LA Yıldız atölyesi, giyimlerinde en titiz olan Bayanları mem- nun etmektedir. M. Etiman v> Saime Özgören Paris Dikiş Akademisinden Diplomalı Hükümet caddesi Şamlı sokak No. 28 IZMIR Telefon: 2535 Gümrük muhalaza genel: komu- tanlığı- İstanbul. satın alma- komis- 1 — Gümrük mubafaza, oratı için 3409 takım yazlık clbi- senin 7/3/938 pazartesi günü saat 1i de kapalı zarfla eksiltmesi, yapılacaktır. 2 — Tasınlanan tutarı; 18749 Era 50 kuruş;ve ilk teminatı 1407 liradır, 3 — Şatname evsal, komisyondadır görülebilir. 4 — İsteklilerin; o gün eksiltme, sastinden 1 saat evveline kadar 2490 sayılı kanımun 32 inci maddesi, hükmüne göre har zırlıyacakları. teklii mektuplarını Galata.eski idhalât gümrüğü Kemalpaşa İcra memurluğun- dan: | — Yeğitler köyünden hacı Os. | man kızı Rüziye veresesi Müs- İ tafa Emine Fâtma Hava, Raziyo l Osman Mehmet ve diğer Emi- ) ve aralarında şayian tasarrulf " edilmekte iken şuyuun izalesi için satılmasına büküm veril: | miş olan yeğitler köyünde De- 1 ğirmen başı, mahaliesinde vaki îıiı Ayşe so'a Kumru Mustafa *İ arkası ve önü yol ile mahdut İi bir oda, ve bir damdan ve mik, İ" tarı kâfi avludan ibaret 150 >lira muhammen kiymetli - bir bap hane ve Ahmalli timarında şarkan şeyh oğlu İbrahim ve kıs- men Mimiko garben Ahmali yolu şimalen İzmir caddesi ce- nuben Etyemez oğlu hacı Ali weresesi ile mahdut kayden on dönüm ı—:iıliıinde ve içinde mevcut büyük ve küçük 200* zeytin ağacından 70 — ağacı ve- resaye 130:ağacıi sair kimselere ait 150 dira muhammen - kiy- metli: zeytinlik — ve incirli prnar mevkiinde 43 dönüm tarla hük. men ifraz suretile şarkan fettah gâarben urgancı Abdullah şima: len hacı molla. Mehmet ve hacı Bekir. cenuben — sahibi. mülk tarlalarile mahdut 6 dönüm ge- nişliğinde çekirdeksiz üzüm, bar ğ iken içinde.iki yemiş iki'ba» dem. iki zeytin iki- aşı, armat ağaçlarını şamil 250 lira mur hamınca- kiymetli - bağları satıl- mak ülere müzayedeye verib miştir.. 23-3.938- tamhine. müsa- dif çarşamba , günü saat 11-12 de Kemalpaşa icrü- dairesinde yapılacak. birinci - artırmasında teklif edilecak. bodeli muham> men kıymeatinin ©6 75 şini bul- İ duğu takdirde ihale edilecektir. | Noksan bir bedel tek'ifi halin- İ| ' de müşterinin teahhüdü baki, || kalmak şartile artırma on beş ! gün uzatılır. 7-4-938 / tarihine | müs:df peşembe günü ayni İ ssatte yapılacik. ikinci artırma- | sında teklif edilecek en - so1 bedel mykabilinde ihale edile- - cektir. Dellâliye resmi ve - iha- | eye müteailik pul paraları imüş- ” teriye at ve satış peşin para binasındaki- kamisyana , vermeleri. ' vesbu mülkler üzerinde 165 190 242 786 iledirz. Almak istiyenlerin ihale vakitlerinde muhammen kiymer tine-göre $ - 7,5 depo . akçesi. veya mili mütebder bir banka mektubu ile- 94 7,5 - nisbetinde, hssedar bulunanlar; için depor akçes'ne lüzum yoktur. İcra da. iresinde - hazır- bulunmaları — ve fazla: izahat ist yenlerin bu güne den-itibaren açık bulunan şart- nameyi. gözüp tetkik eylemeleri her hangi bir suretle hak've alacak iddiasında bulunanların 20 gün - içinde vesikalarile birlikte da> ireye müracaetları aksi — balde hakları: tapu s.cilile- sabit ok mıyanlar: paylaşmadan — hariç kalacakları ilân olunur. 529 Kemalpaşa İcra memurluğun- dan: Mehmet Azmiye borçlu - yus karı kızılcalıdan Mehmet ağlu. Osmanın evran gölü Mevkiinde şarkan Hatice gerben — Fevzi şimalen kasaba yolu cenuben sahibi senetle mahdut 2 dönüm 2 evlek bağı 430 lira ve savane da mevki nde şarkan Fevzi gare ben ve şimalen ark - cenuben şosa yolu ile mahdut 3 dönüm bahçesi 230 -lira bedel. mukar bilinde ihale edilerek müşteris nin bedeli ihaleyi vermenesim den delayı ihalesi lesh edilmiş olduğundan- farkı iiatten müte- vellit zarar. ve z yan la tcehhün faizi müştesiye ait olmak. üzere- 15 gün müdetle tekrar müza yedeye verilmiştir. 7-3-938 pas zartesi günü Kemalpaşa: icra, dairesinde saat 11-12 de yap- . lacak olan artırmada almak is- tiyenlerin hazır balımmaları (â1 olunur. Dosya No,s:933/874 5728 i İzmir Sıcili T.caret: memurluğundan: (Yahya Çi p ci) Ticarat ünr. vanile İzmirda kuyumcular çarm, şısında 14 numarada mücevhes rât tiçaretini yapan Yaha Çis picinin işbu ticaret unvan t- caret kanunu, hükümlerine, gürer sicilin 2188 numarasına — kayt ve tescl edildiği ilân olunun İzeir Sicili Ticaret memurjuğar resmi mührü ve F. Tenik iuuzası

Bu sayıdan diğer sayfalar: