19 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3

19 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kahirede arbedel, - kırk kişi yaralan r olmuş, mıştır Yaralananlar arasında Avrupalılardan bazı : kimseler de vardir Paris, 18 (Radyo) — Kahireden alınan son haberlere göre, Ö;ugıhı orada arbedeler olmuş ve polisle arbedeciler arasında ateş tcati edildiğinden, 40 kişi yaralanmıştır. Yaralananlar arasında Avrupalılardan bazı kimseler de vudır. Zabıta, arbedecilerden bir wüunu tevkif etmiştir. “Kıztalebe |Bütün Avrupa Avusturya Kamp için bir karar - yoktur İstanbul, 18 (Huasust) — Kız Tiselerinde askeri ders gören talebenin serkekler gibi on beş gün' kampa çıkmaları hakkında bir-karar -yoktur. Bu husustaki haberler doğru değildir. Tapu kanunu Bir komisyon tarafın. dan tedkik olanuyor İstanbul, 18 (Hususi) — Hü- kümet, tapu kanununda bazı tadilât icrasım düşünmektedir. Bu iş için Ankarada bir ko- — Başı 1 inci ulıl/oıiı — Hçin Avasturyanın, bizden veya diğeri demokrat — bükümetlerin birinden bavdan yip istemediğini anlamak istiyorum., Hariciye Nasırı B. Eden, saylayej ların #naline cevab — vermiş — ve l—- miştir ki: — Öyle bir gey yoktur. Mııhıı— gamaz halde — Avostaryı başka bir devlete — müracaatte bulus; marak yardım islemiş olduğunu İşite miş değiliz. Paris, 18 (Radyo) — Sabık Başı) buşüm! A l çi vekil Piyer Etiyen Flanden, misyon, teşkil - edilmiştir. - Bu hnuı,ı’:enııı'ıhdı bayanatla bür; komisyon, kanunu yeni baştan | , y u, ve Avasturyada — vakubular tedkik edecektir. siyasi — büdiselerden —uzun ıudıyî babsederek bu büdiselerin ıohhhrl—y mi anlatmışlır. Pramis Hariciye — Nanırı B. Del:| bos, gelecek hafıa salı günü tekti toplanacak olan eacümene .ıı.ı:I Avasturya hâdiseleri etrafında vzan, beyanakta bulunacaktır. Borlıı 18 (AA.) sı muhabil iriyor: y Arthur Seyss İnguart düny sabah Hitler ve Himmler; Foııı Ribentrop ile görüşmüştür. Mn—' maileyh istasyonda Kepp'er ta-; rafından karşılanmıştır. chplerl Nazırı Himmtlerin yanına götürz” müştür. Avusturya Nazırı Hım- lerle uzun bir mülâkat yıp—, Ihtiyar kadın Evin bahçesine gö- mülmesini istemişti! İstanbul, 18 (Hususi) — Ra etmiştir. Ahmet adında birinin, geçenlerde ölen annesini evinin bahçesine gömdüğü haber alın- miş va derhal tahkikat yapılar rak Mmesötlesin doğru olduğu k meydana çıkarılmıştır. j Ahmet: — Anamın son ricasını ye- rine getirdim. Ölürken kendi- — Hıvı'q' sini bahçeye gömmemi iste- | mıştır. mişti. —- Seyss İngusart Almanya Dı- Demiştir. hiliye Nazırı dottor Vilhel Kadının cesedi bahçeden çı- karılarak kabristana nakl ve defnolunmuştur. Bulgar kralı sefirlere ziyafet verdi Kofya, 18 (Radyo) — Kral Boris ve kraliçe, sarayda sefir- lere bir ziyafet vermiştir. Ziya- feti takip eden suürede ateşe- militerler ve sefarethaneler er- Frick ile dergörüşerek Alma: topraklarında bulunan Avustur-: ya Nazi teşkilâtı olan Avımqu lejyonundan ve son affı umumiş neticesinde Avusturyayı — terke-; gden Avusturyalı Nazi lıdıılerı-— nin faaliyetinden bahsetmiştir. | Seyss İnguart nezaret kançey leri Kepler nezdinde misafirdir." Emin bir membadan öğrenil diğ'ne göre Seyas İnguart Ber: p kânı da bulunmuştur. lini Dabiliye Nazırı sıfatile de.! b Bi , P ğil yeni iş otisi — şefi / sifatil : Şimendifer kongresi | - y.ret etmektedir. Nazır iki vad foplandı zife ile gelmiştir: , 1 — Affi umumi ilânı netice;): sinde serbest bırakılan Avus-1 turya nazi İiderlerinin akıbeti! hakkında müzakerede bulunmak! İstanbul, 18 (Hususi) — Türk Yunan, Yugoslav ve Ruümen devlet demiryolları murahhas- ları bugün şark şimendiferleri da bir. koa b Avusturya hükümeti b..,,ı.m ::î:ıdır A e Avusturyada — oturmalarını iste-; Kongrede, — Balkanlar memektedir. Fakat Hitler ıoyı şimendifer münakalât tarii lendiğine göre, bunların Alman- yada oturmalarına müsaade ede- de birlik teminidir. Kongre mü- ceğini vadetmiştir. zakereleri on gün sürecektir. Avusturyada hapisaneler boşalmış Viyana, 18 (Radyo) — Hü Elhamra 2 Büyük film birden — 'ç kü: lân etti; t af Pa üz::: lılı;'îıııîıel:'r “bı:::ımı, Glll'y cooP'"n t yüzlerce siyasi mahküm tah: Denız K liye edilmiştir. Kahra | SA manları Yerinde bir emir Könya Wbhsenin 'a İstanbul, 18 (Hususi) —Otuz kuruşa kadar olan yevmiyelerin, İresmi dairele'ce de haciz edil- miyeceğ. alâkadarlara bildiri- L DEVLET KUŞU — AU & U p A İSeans: 3-7 de, Deniz Kahr. N 529 a Darleli Kaşa ! hâdısesıîe » meşgul — 2 — Hitlerin pazar günü Ra- yiştağda — söyliyeceği — nutukta V| Almanyanın Berchtesgaden iti- lâfları mucibince — Avusturyalı nazilere müzaheret etmiyeceğini söylemesinin Avusturya bükü- metince şiddetle arzu edildiğini bildirmektedir. Londra, 18 (A.A.) — Berch- ıeıgıden mülâkatı hakkında tafsilât almak üzere Almanya Hariciye Nezaretine giden Sir Neville Henderson, bu hususta pek müphem malümat alabil: miştir. Londra, 18 (A.A.) — Lord- lar kamarasında Ayusturya hâ- diseleri hakkındaki suallere hü- kümet namına cevap — veren Lord Halifaks Avam kamara- sında Eden tarsfından yapılan beyanatı tekrar ederek - İngiliz s'yasetinin Stresa mukarreratın- dan ilham almağa deyvam etti- gini fakat bu mukarreratın mü- essir olması için bütün taraf- ların samimiyetle teşriki mesai etmeleri lâzungeldiğini — söyle- miştir. Lord Halfaks bükümetin he nüz son Avusturya-Almanya iti- Tâtlarının — neticelerini — tahmin edecek mevkide bulunduğunu fakat vaziyeti dikkatle takib ettiğini beyan etmiştir. Hatip Fransa ve Belçikaya karşı İngilterenin askeri taah- hüdleri hakkında Edenin nut- kunu hatırlatmış ve hükümetin umum? bir. sükünet - istediğini ve Almanya ve İtalya ile de iyi münasebetler temin etmek arzu ettiğini ilâve etmiştir. Çekoslovakya Mebusan ve âyan meclisleri açılıyor Prag, 18 (Radyo) — Çekos- el | lovakya parlâmentosu bu ayın 22 sinde ve âyan meclisi de 23 ünde açılacaktır. Parlâmentonun küşadında Baş- vekil Milan Hodza mühim bir söylev verecektir. B. Mehmed Sipaho Milânoda Milâno, 18 (Radyo ) — Yu: goslavya Münakalât Nazırı Melr med Sipaho, bugün buraya gek miş ve bazı fabrikaları gezmiştir. L Milk Kütüphane Sineması Başvekılımıı Harıcıye Vekılıle be. raber İstanbula hareket ettiler İstanbul, 18 (Hususi) — Baş- vekil B. Celâl Bayar ve Hari» ciye Vekili Dr. Rüşdü Aras bugün Ankaradan — şehrimize hareket etmişlerdir. Iktısad Vekili Egede yaptığı tedki- kat için Başvekile izahat verdi Ankara, 18 (Hususi) — Ege- deki tetkik seyahatinden dönen İktısad Vekili B. Şakir Kesebir, bugün Başvekili ziyaret etmiş ve tetkikatı hakkında kendisine izahat vermiştir. Denizbank Şube müdürlerinin tayini tasdika ikti. ran etmek üzere İstanbul, 18 (Hususi) — De- nizbank Ankara merkezi için, Çankaya yolu üzerindeki Rus sefarethanesi karşısında bir bi- na kiralanmıştır.. Denizbankın muhtelif şubelerine tayin edilen müdürlerin bu tayinleri tasdika iktiran eyliyecektir. Berlin otomobil sergisi açıldı Almanya, geçen sene 2 milyon 849 bin otomobil yaptı Berlin 18 (Radyo) — Otomo- bil sergisi, bugün Hitlerin hu- zurile ve merasimle açılmıştır. Açılış merasiminde Almanya Propaganda Nazırı doktor Gö- belu'bir 'söylev vermiş ve Al: manyanın, motörizasyona büyük ehemmiyet atfettiğini, 1936 yı- lında bir milyon 633 bin oto- mobil imal edildiği halde bu miktarın, geçen sene iki milyon 849 bine baliğ olduğunu bi- dirmiştir. B. Hitler de söz söylemiş ve Almanyada, motörizasyon sa- yesinde yüz binlerce insanın iş bulup — çalıştığımı beyan eyle- miştir. Ötomobil sergisinde Avus- turya Dahiliye Nazırı Seys İn- guard da hazır. bulunmuştur. Mareşal Balbo Hitler tarafından nişanla taltif edilmiş Tarablusgarb, 18 (Radyo) — Almanyanın Roma ataşemilteri, bugün mareşal Balboyu ziyaret etmiş ve B. Hitler tarafından gönderilmiş olan büyük kartal nişanını vermiştir. Leningrad halkı başka taraflara naklediliyor Riga, 18 ( Radyo) — Lenin- graddan alınan son haberlere göre, şimdiye kadar Leningrad şehrile civar kasabalardan bir milyon halk başka yerlere nak. ledilmiştir. Bunun sebebi, Le- ningradda inşa edilecek büyük tersanelerdir. Faşistler Tokyoya gidiyor Napoli, 18 (Radyo) — Bu- ııdııı Tokyoyı gidecek olan en mürekkep delegas- yon, Bugün hareket etmiştir. Şehircilik: Şehri ağaçlandırma Bilgi ve usul lâzımdır. Yoksa masraflara yazık olur Son zamanlarda, teşcir, yani ağaçlandırma işi üzerine ehem- miyet verilmekte olduğu şük- ranla görülmektedir. Şehirlerde ağaç meselesi, hıf- zıssıhha terakkiyatının en — göz önünde tuttuğu — meselelerden biridir. Şehirde ağaç garsinden beklediğimiz faydalar şunlardır: 1 — Ağacın, şehrin havasını oksijen vererek tashih etmesi. 2 — Rutubeti alması ve ha- vayı kabil olduğu kadar kurut- ması, hava fazla kuru olduğu zaman ise rutubet vermesi yani bir nevi muvazene temini. 3 — Tozlara karşı bir süzgeç vazifesi yapması ve onları tut- ması, 4 — Güneşin fazla hararetine karşı muaddil vazifesi görmesi. 5 — Şiddetli rüzgür cereyan- Tarını tadil etmesi. 6 — Şehre gölge ve yeşillik: lerin muhtelif tonlarile güzel bir perspektiv vermesidir. Bu gibi hassalarından istifade için ağaç dikilir. Buna mukabil dikilen ağaç da bizden bir çok şeyler ister. Onları temin edemezsek ağaç ya büyümez veyahud çarpik çurpuk, güzellik yerine çirkinlik veren kirli bir odun parçası üzerine sarılmış dört beş yap- raktan ibaret kalır ve hiç bir işe yaramaz bir hale gelir. Ye- rinde dikilmiyen bir ağaç da manzaraya çirkinlik bahşeder. Monomantal güzel binaları set- reder veyahud onlara pek fena bir zemin yapar. Köklerile bi- naları tahrip eder, fazla büyü- yerek binaların güneş zıyası ab masına mani olur. Cins iyi inti- hap edilmemişse müruru ubura sekte verir ve göze batan bir derd teşkil eder. Bunlar niht- yet — çıkarılmağa, — sökülmeğe mahkümdur Ağaçlar güzelliklerini göster- mek, güzelliğinden bizi istifade ettirtmek için bizden iştedikleri şunlardır: 1 — Bulunduğu yerde muh- taç olduğu gıda, sun'i veya tak bi olarak temin edilmelidir. 2 — Lüzimgelen rutabet ve- rilmelidir. 3 — Köklerinin büyümesine mani olacak şey, etrafında bu- lunmamalıdır. 4 — Hava cereyanları iyi olan bir yerde bulunmalıdır. $ — Sık dikilerek, biri diğe. rinin zararına büyümemelidir. 6 — Hastalıkları, — yaraları, kurtları tedavi olunmalı, bakıl- malıdır. 7 — Küçük iken muhafaza olunmalıdır. 8 — Büyüdüğü zaman ma- hallin şekline ve ağacın cinsine göre terbiye edilmelidir. Bınıııııleyh şehirde — ağaç dikilirken, dikmek istiyen kim- selerin evvelâ mahallini ve di- kilecek ağacın cinsini tayin için bedii fikir ve nazar sahibi ol: ması, yerini iyi intihab etmesi, ağacın bakım şartlarını, yani © acın şehrin havasına alışıp alışmıyacağını tayin edebilmek n lâzımgelen hayati şartlarını iyi bilmesi lâzımdır. Ve sonra, her sene dikilen ağaçların muntazaman tedavisi, kurdlanmalarının önüne geçik mesi ve caddenin şeklile müte- nasib şekillendirilmesi de icab eder. Bütün bu işler tabii şehri idare edenlerin sırtında gerek Yazan: Dr. M. S. para ve gerek sâyüamel itibâ- rile oldukça mühim bir yük halindedir. Bir zamanlar bir Amerikan belediye mecmuasında mükem- mel ve grafikli bir görmüştüm.|( Şehirde mevcud yüz bin ağacın, senevi bakım ve iki üç bin kadarının da tecdidi masrah elli küsur bin dolara mal olduğunu, hesabata müs teniden, bildiriyordu. Bu, usulü dairesinde ve mun- tazam bir bakış ve terbiye tar- zıdır. Bizde ise bu iş, şöyledir: Fil hakika her sgene bir çok ağaç dikeriz. Bu dikişteki usul ancak 25 santimetre kutrunda bir de- lik açılması ve oraya ağacın istatistik —— j konulmasıdır. Hatta, sallanmasın —| diye iri taşlarla sıkıştırılanları bile gördüm. Bu dikme işine mukabil büdcemize bir miktar para koyarız, ağacın cinsini dü- şünmek ekseriyetle aklımızdan geçmez. Ağacın oraya lüzumlu - olup olmadığı ve yerinin müstid bu- — lunup bulunmadığını tedkik et- meden dikeriz. Öyle ağaçlarır — mız vardır ki, ancak bir metre olan yaya kaldırımına dikilmiş ve gelip geçenlere engel ol maktan başka bir netice ver. memiştir. Bunlar nihayet çar pıla çarpıla kurür ve — sarfolu- nan emek ziyan olur. Dikilen ağacın ilk senelerde muhafazası için eskiden bizde demir kafes ve parmaklık konulurdu. Bu dl konulmaz oldu. bir oduna kirli bağlamak kâfi addolunur, ağaç bildiği ve istediği gibi serazâd büyür, tedavi edilmez ve bazı dalları kurur, kopar, nihayet bir biçimsizlik modeli husulo gelir. Böyle olmağa mecburdur, Zira büdcemizde buna mukabil bir para koymağa ihtiyaç gör. vardır ki imiz oraya vaktile Avrupadan mevzun, mun-- x tazam bir çok çınarlar getirtil- miş ve dikilmişken bugün on> — bakımsız — lar gayri muntazam, ve bir kumı da eğri büğrü bir haldedir. Hastalıklarına — bakıl- mamaktadır. Bu halile büyüme- leri nihayet şehre bir köy man. zarası vermekten başka bir işe yaramamalarını intaç edecektir. Puklınıııdıkı ağaçlar da ayni halde ve bakımsızdırlar. . Meselâ öyle geniş — Bizim yaptığımız tedkikattan — anladığımıza göre, ağaçlar, şe- hir tozlarını filtre etmek husu- sunda en faydalı unsurlardır. Toz husule getiren cadde ve müessesat vesairenin etrafının, çepçevre — ağaçlandırılması lâ- zımdır. Halbuki en tozsuz yer- lerde ağaç belki en çok dikil- miştir. Ağaç dikme işinde şehirde hâkim — sonu 8 inci sahifede — Osmanlı Bankası da muamele yapıyor.. Dünkü nüshamızda, altın alım satımile iştigal edecek: banka- isimleri arasında, Osmanlı Bankasının isminin yazılması, her nasılsa unutülmuştür. Bu. banka da, diğer dört göbi, ayni muamele ile ( etmektedir. İ ları rüzgürları da hesaba yt Hetiğnem

Bu sayıdan diğer sayfalar: