1 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

1 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e iie, ınlük Tez deliği resmi almır. (Küsurat S0 kilo addedilir). klik ekini di Ilânları 3 — Ardiye resmi, kabin eb'adına göre RADYO z . yanın Hil getirilmesini mü ep, tah edilir. Kabın cinsi t Hâle girecek eşyanın umumi meclisin 15—4—937 İlur. Kab simi ilk hi Si tarihli toplantısında aşağıdaki şekilde tadil Ya alâkadarlara ilân a takdirde bü; ağırlığı tarifede yazılı kaplardan hangisinin ek Türk — musikisi. 12,50 a a ardi dr ve ağn yana (esas olan kabın büyüklüğüdür.) 9 ei 13,05 Muhtelif plhk neşriyatı. 14,00, TAL. Paker. Kutular, ei, en resme i f N z iğ ve 1 i 0,50 se e e yükarıdaki tarifey€ AKŞAM, le İİ yü i z T — m mümkün olmıyan eşya ve rel — meydanında Saat 18,30 Piâkia dans müsikisi, 10,30). yeri metro m EMİR 24 saat için 10 kur im alır. Köster; Üukudari EMKevi “muma Beyl © 5 Kül ve tek Portakal bu tarifenin tatbikine 1/Haziran/937 taiinden Reşit iii. Cefaya alıştırılan insanlarm 9 20 2 muvaffakıyeti. 20,00 Fastl Saz heyeti. 20:20) 4 Küçük ve klar 21 30 3 Bi EA arapça söyler. 20,45 5 — Şeker sandıkları ve emsali 3i 50 4 Miebimineer bedeli Zi Baz en saat ayarı. 2415 Şehir Si Mağ İl yi m a ” Beşer metreden ibaret olmak üzere 10 Tiyatrosu operet kısmı e şeye i , lem ii ği 14 iin 8 metre luğunda 2 tane lâstik veya 2015 ii siye haberle — Büyük sandı pr i 91 10 kabili inhina çelik b : günün programı. 22,30 rel SR vk 9 — Yumurta sandığı (720 lik) 6 Buçuklu gaz depoları için 420 lira ve operet parçaları, 23,00 10 — Yumurta Ar (1440 lık) 10 ee i Yı da cinsi miktarı ve muhammen bedelleri yazılı olan hortum kir e tleri 1 3 1 ae ir esi depoda ve şa de Levazım ” ri bii Üçüncü Hukuk 5 — Kir İL me gi e ia görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve bizi Mahkemesinden ben: 4 15 2 l a raber 17.4.937 pazartesi PA Tiyatto sokak 24 numaralı 7 Belet, “kebir dim ve ufak de rk hanede mukim; Alfred vekili avukat İzmir sepetler 16 o * Senelik ne kirası 60 Da pini Bostancıda vapur iskeleti Ferit dan* ğlu Ku- 4 — Topaç ve LA arka 36 60 4 da 2 No. baraka teslim tarihinden itibaren 938 veya 939 ve 940 SE loğlu sokak 22 n im Anna 5 — Arka.ve kapelya 61 Ke 3 sonuna kadar kiraya verilmek üzere iy artırma gününde İsi Faryvalt aleyhine 936/727 numara ile| C — T: ve çuvallar: “İgmdan pazarlığa , verir sy ye vazim müşür açtığı boşanma davasından dolayı gıya- 1 — Kuru yemiş torbaları 1-4 Ş 0,50 |fstekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk t makbuz veya : ben icra kılman eticesinde Pl " ” 4 s 1 ber 6.5.1937 Perşembe günü saat 14 de Dalak: İRİ0N Gümaileyha Al A hükü- Bre d » 9 . g iiyetini haiz olduğu Beyoğlu ein " ” 31 3 bel min iğ mii ie 5 — Küçük çuvallar 46 zi 5 Keşif bedeli 8318 Hira 70 kuruş olan Karaa yemi e Sl ei Jaşılmiş “ve taraflı 6 — Büyük çuvallar 76 100 8 soğuk hava mezbaha binası li yi ib rar müiddezi su e Se 101 150 10 muştur, Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım di io ye li lenmelerinden beş pie e likeme D — Tenekeler, fıçılar ve variller; 2490 N. ir kanunda yazılı vesikadan başka belediye fen işleri müöü' ik yediğinden ,Aaunturşa kanu me:): 1044 77 yem i 1 0,25. | alacakları en ehliyet vesikasile 623 lira 90 kuruşluk ilk teminat 2 — Orta yoğurt tene i 3 0,50 mektubile beraber 18.5.937 salı nin 109 ncu maddesi bu gibi terk 3 — Büyük yoğurt tenekeleri 4 8 1,50. Jdırlar, hâdiselerinin. boşanı ebabil wn gaz tenekeleri 9 ıl 2 —— göstermekte b: ale olduğundan mez 5 — Bütün 8 ebeler iz 30 i Senelik muhammen ) kür kanun mucibin. rafların boşan- ke Haşir 31 50 6 kirası malarına v iyiye ahvali şahsiyele- ii s1 100 3 Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde rine geçirilmesine mütedair verilen 9.4. R— lafi 101 150 10 Uzunçarşı sokağında 5/210 numaralı 37 tarih ve 937/362 sâyıl hükmü — Variller 151 300 15 dükkân 72 havi ilim müddeialeyh Anna Faryval 10 — Variller 301 500 25 Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde tin ikame m meçhul EM ma| E — Kavun, Karpuz, Bal ve Helvacı İLA sokağında 3/212 numaralı , j mebhi hukuk usulü malhkem: kabakları; ei 2 nunun İ4İ inci maddesine inin vi 1 — Bir ton Kl her 100 ki- ça Şahin mahallesinde nen tebliği tensip kılınmış ve bir sure- losu tahakkuka esas tutulur.) Uzunçarşı sokağında 7/222 numaralı ti de mahkeme divanhanesine talik edil- 1 — Hüle girecek ni yukarıdaki tarife mucibince ardiye resmi alını e > miş olduğundan tarihi ilândan iti n| Bu tesim, uğmumi ve hususi pazar yerlerinin v a ği müddetle ale Yukarda semti senelik muhammen kiralarile temiratları yazık on beş gün zarfında Anna Faryvaldin| değildir, bir ay içindir. Bu müddetten fazla duran eşyadan her ay için ayrıca & er Kk itibaren 938, 939, 20 seneleri mayısı sonun. te edebileceği tebliğ makas| tani ğa seikdarların İyartsr kadar Jardiye resmi diği “ erilmek üzere açık artı nulmuşlardır. Şartn#” mına kaim olmak üzere ilân olunur. < Meyvdlar“100 kilodan sebzelef 150 Siler fazla kaplar içinde e zım müdünüğünde görülebilir. İstekliler rilen gine Di Ğ (VW. No: 20933) İN bu mikdarları tecavüz eden kısımın e 50 kilosu için ii rıca beş kur (Devamı 11 inci Mİ İmei etmiyor. Bu ke İlmeyi ia selis Fran- sızca ile söylemi — Sen ei ; —.—— m ATEŞ ÜLKESİNDE — Bu gü inle hastar ya doktor visine de e değildir. Bu red cevabı çok ik Şeyh İbni Musa ile aranda ihtilâ- | gayet ağır ve yavaş ses fa temas eder hiçbir nokta yoktu — Eğer Allah kei anama yar 'ndi sen çok sert ko Ena dım için doktora dirayet ihsan e cevab tamamen muntazamdr. güzel,” yeri — Ben, Marki Armond'e şah- N a ait bir ricaya gelmedim. Lâ Forrer kin bu esmer Arab, y linde olmıyan ve kendisini den insani ii pi için gelmiştir. İşi- tiyo, sunuz efendi? r mW: yi Arabça si Lakerda büken sonra kolları- nı göğsün derin iyarak g ile elini büktü ve gözlerini ye- e dikti Yüz ii azametli şeyhi, tazim önünde iğildiğin ile Sile şeyhi ani iş Öle ufak bir partasımda kay! h de bu revnak renkli getirdi. eski Vaziyetine Yüzbaşı, misafirini kısaca selâ ırktan sonra far geye sel Ta Ve söz zlerine devi “doktoru istiyorum, — Efendi fakiri Duariye gö gönder. görm yor. Pe ide hanı evab un! bni Musanın Fransızca verdiği ve adırları çıkıp bize rlediler. Güz Ethelin ca- hin uğunu ve at- Mi sıcak çözer, elinde yi üş anam ölüm iri inde yatı- Yü zbaşı birkaç adım geri dön rek tarama sokuldu. Bu hu- susa aid kanaatlerinin izahını rica etti, rinde ve gibi temiz bir insan, için” de yaşattığı imi hislerin tahrikile aşıya, €- icbar e- | hemen söze kar — Pe ai dai tabiati oğ- Tunda çok yoktur, validesinin ha- öyledi. | yatmı kurtarmak yolunda kabilesi » e ük düşmanına hakira bir say- yun iğiyol a ai Yüzler bunu reddet- k eğildir ve bizim için red m büyük tehlik kedir. berayi lüğü za: us şeyhle beraber aske- bir ha. | rin nühahizansi gittikten sonra.. rd Yüzbaşı: vgili doktorum. Senin n kadar iyi bir yer olduğ gü rim. Fakat rabların ii huy- çır iğ hiç bini benim k kadar bile- ve sani- Tecrübelerim va verdi- ld dimi si doğru 'v rindedir. yüzünü özlerini söylemekle rabe ve bir öteye bir beriye e yord Tekr şi İyi Vakıa Ta- lat Oi e mi Myra ölü müi ş senci denbe* iyar gün | ri Lİ bir edim buhar gibi hiç GR şikâyete de meydan ver- memiş Dekor Forrer:, © mülâzim Ta i Tât Olada hemen a “ ATEŞ ÜLKESİNDE ———e 18 — Yüzbaşımı e iie husu- sunda müsaade di Doktorla irki arasmda bulu” nan Ledi Ethel birdenbire bağıra- ra — Mabel, ben doktor seninle birlikte gideceğiz. Lo rd da — süyübate iştirak ede- ceğini söyl Gam ilm ezin va z, bana kim sinek vii m Henüz içimizde — oyuna düşecek bir maskara yok- edi Eti iel wtrarla, bu çok me di a ziyadesile sevdiğini rica etti. ül n sebat ediçordü. sü gös pe a artık yeter, ben nin esirin pri Ledi Ethel ân das Dale olduğumu unutuyorsunuz! Yüzbaşı kendini tekrar tahrikle » Sohra rsiniz, bağırdı, Ve bu sözleri de Diye Sevi ii ki NE an Yİ çağ ken çehresi kapkırm ANİ — Yüzbaşı gril emi bek liyorum. : — Yanma a avcı Neleri al, at- ları kimle Doktor Forrer vi rrer, t refakat edecek Tâ Belki biraz sonra arkanızdan gelirim. balli efendiler, , tek- rar bn üzere. mahmuz şakır ları içinde ye doğru vu yürüdü şeyhe hiç iti tmedi. Şeyh yal ir azameti doğruldu, paran seki hanı” lara dikere — Bu yal az incileri karılar” sevinç ve memnuniyetle karşıla” caklar, edi. v Henüz bir esi ii Ask” f i iri si filemiz iz yola e imle yl ür ei talealardan bahi: i Tehizmelii tatlı ko ri bu saat Ge dünde ae yük

Bu sayıdan diğer sayfalar: