1 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

1 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e — vey ln de ŞAM ii N 5 EET TAI > m KE Gi Mw 2— KURUN 1 MAYIS 1537 5 ç mağ Yeni bir dün a Günlerin peşinden: | B | g Harp ve sulh ©. buhranı mı: e va memlekette kı le fakat diplomatların sulhtan bahsetmesini sevmem, 'sulhtan arr Dokuz sene evvel fiatların düşmesile eya buhranı silahlar de harbien konu e mak arnaiyirlar herdem İğe'işeke gömüp: - bir ikincisi bu sefer fiatların Devletler arasında ça — e kadar artarsa harb kiii vE —— o kadar arttığma “Amerikanın Avrupaya ettiği nasihat dinlen- İnsanlar, har b ll Nr sulhu hatırlarıma bile getirmez- ler. Hastalık olmadıkça sağlık tedbirlerini hatırlamadıkları gibi. Fa- mezse harbın çıkmaması mucize olur kat bu defa dünya vaziyeti o şekildedir ki “hemen her memlekette irkaç haftadanberi yeni bir rin İn tamamile hela pori sulhün ie silâhm sesi birlikte duyuluyor. Siyaset merkezleri ara* atların levlet sında mekik dokuyan diplomatlar kadar silâh tüccarlarının da seya- bahse sil Avrupa devlet- in semefe vermiyel büz at ettikleri görülüyor. Siyaset tüccarları ile silâh tüccarları adeta lerini bugünkü silâhlanma yi sadlar: eee esinden bii ge yü eiği » yarışa girmiş bulunuyor. Min kunarmiak içilir “ bir konte.İ-Tadek yeni bültün bu Rtimiaki Onun için sulh ol “silâh şakırtılarınm da karışması daha rans toplanmasında fayda ni ne hale enli ir? ziyade zihinler bulandırı yor. Fakat İngiltere ii “Amerika da He rhal ide bu su 11 ir il â Hasan Kumçayı y ii . e eme çi Kem reisi Lans- | lemi Önür ran Zencilerin bury mhurreisi“Hitle- | “lık bir ir e tekâsüf ri gö v rin binen p irin > EK rünmektedir. Onun içindir ki A. Ira k Ha rici © Vezi ri Allahı 4 liyeti rülmü; ik h R lt, D ni Yy o pek gö imerika cumhurreisi Ruzvelt, Davisi, Avrupaya geliyi rika cumhurreisi ai böy- | fevkalâde bir elçi sıfatile Avrupa; e le bir konferanstan ameli bir netice | gönderdi: ye 4 erika şe m abilmesi için daha evvel Avrupa — Silâhlanmağa leri mil U n g e I 7 bala; ları var, Bu sö devletlerinin silâhlanma yarışmı | yonlar, milyarlar memleketlerini- leri, bir peygamber gibi, etrt durdurmaları lâzım geleceğini söy- | zin imarına, milletlerinizin iktrsadi (Üstyam 1 incide) tekemmiilâtı hakkımda bizi tenvir e, | lamış ve gizli âyinlerle onlâ'i” lüyor. Şimdiki halde silâhlanma vaziyetini ıslaha sarfediniz.. dedi. | ve belediye erkânı, Beyoğlu ve) der misiniz? dine sürüklemek istiyormüğ. yarışınm durdurulması mümkün ol. em bu nasihatlerin hiç bir tesiri | Kadıköy kaymakamları İrak konsoloslu | | — Irak hakikaten, inkişafına ve ta. Geçenlerde Amerikan PO” ğma göre, yeni bir dünya iktr- | görülmedi. fu cekânr ve birçok diğer zatlar yük. | kaddüümüne lâzımgelen bütün anastra | Bini öyinlerinden birinde Hİ sad konferansına da gelip geçici bir ye Meler verdikleri bu na. | sek misafiri ağırlamağa gelmişlerdi. maliktir. Kendi — ve mevkiine gö lik çıkardığı için tevkif etÜ" ümid ve teselli gözüyle bakmak za- vim Avrupalılara karşı aş Ayni trenden inen vali ve. belediye, | re kuv > bir bütçesi, muntazam | kefalete raptolunarak serbes ruri oluyor. yana leme değildir. Avru. | reisi B. Muhitti ü isafil bir ordusu ve ai bir ink Idı, A Fakat bugünkü beynelmilel si- edi başlıyan yeni silâhlanma ie rimizi, kendisini kei yi için ia diğer unsurları haiz- Şimdi “İlâhi baba, nm lâhlanma ie . bir ve al. | rışı ilde im ederse İster | takdim ettikten sonra İrak ve Türkiye | dir. Bittabi Türkiyenin (oatmış oldu. | geleceği haber ve iliği or. BE” mıştır ki bunu; çok Av- istemez e bu milli marşları çalındı. Misafir, ii ğu geniş ve yüksek hatveler kadar de- | kendisi e vermiş ise ae Az irili kı kati e iflâs e edecektir. Eski Dünyadaki tinde vali ve İrak elçisi olduğu (ohalde| ğilse de, eskisine nispeten, İrak dahi, Fransızca Paris - “ol <i una ağı yahud si; tiraslar, Yeni Dünya insan. | askeri teftiş etti. Müteakiben Ankara | büyük adımlar atmıştır. Bugün, İrak | Londra Mi biri Nevyorkt3 il be memlkeler müdhiş uçuru- il eş silâh paraları verme. | motörüne binilerek Tophane rıhtıma | hükümeti, dahili ahvalini ıslah ve tan. | baba,, ile telefonla konuşuy” mun içerisine dün e e ğe mecbur El TO ği geçilmiş ve oradan kendilerini mi zim yiye meşguldür. Harici devlet. | ci Mesih,, şunları söylüyor” yakın bir anda kendilerini top- palılara nasi itidal ta hususi otomobillerle Perapalas oteline | lerle öla münasebatımı: zi ta, — Evet, yakında Avrupa? ink milletler arasmdaki emmi den Mal da yarışa İt gidilmiştir. nedir. bin > ümit ederim ki, kısa | Sim. ae ve Pazist& e” şartları yeni baştan tanzim edecek | tan sonra artık m zdan dumandan VEZİRİN BEYANATI bir müddet ında İrak, ke uğ- | kurmak rum. Buna ii di bir konferans masası min saa ferman im bir hale gelen bu runda ciddi tamhölmmtiz bulunacaktır. dam te e bana İ5 şılaşacaklardır. lee Hin çıkmaması sadece bir İyi t devlet nazırı dün mine beee RAE Mralüesez VE İRAN izg| İlam bulun im Bizi'böyle bir hüküm vermeğe caktır. lindeki hususi dairesinde AN MÜNASEBETLERİ KW la iy ri k şu mühim be- man geleceğimi söyliyem€ sevkederi mülâhaza ş yadur ey ASIM us muhur kabul ederek şi £ burma Yarı hiç bi avfapa heme | Te ağ Ğİ VE eni anki pey ae RR ye | ir leketinde mütevazin bir devlet büde Bine De ni altında Mi cihetle le ok a yanı memnuniyet alâkalarımız mevcut.) Muş pulunuyaı * gesi bırakmamıştır. Bü sene istis- İstanbul futbol ajanlığından: öyliyemiyeceğim. nl halde şunu söy- | tur, Ümit ederiz ki İrakın samimi dos- İlâhi baba, Amerikada masız olarak her yerde büdçe açığı — Müneu Hiyebilirim ki, Ankara ve anal tu olan İranlılarla da, birkaç seneden. vardır. ; iler lı silâhlanma Kime maçlarından ai malik olan millet ekimi bahtiyar- | beri muallâkta kalmış hudut ihtilâfla. bareketini nba li e — Gençlerbirliği karşıla aşması i k eşya iki pi ti vi yıs 1937 ci ümartesi günü Taksim e. - « Bunların hepsinden le Byk.) Tipe Yağın Dir memramde Me ştir.. Demir Atatürk gibi bir mp malik olmak | vak iki memleket arasında ittifakna- ve çelik bunların başındadır. Ga- ünl nt 10 özüm ğına nail olan Türk kar.) me aktedili zete ve kitab basmağa mahsus olan aç hakemi İzmir çakra e babtayirli yal 2 di ğ ii i zi kâğıd fiatları bile bı tafa, yan hakemleri Tarık, Sa deşlerimize cidden gıpta ediyoruz. — İrakın garp memleketlerile ii bir gıd fiatları bile bundan beş ay ev- mleri Tari vel tonu sekiz buçuk İngiliz lira har Ke Mean ve Me m e e iken buğün on sekiz İngiliz lirasina — Fenerbahçe — Go mimi münaseba bahsetmeyi fazla Ben bundan Fransayı, iki doğ- nlar bera iii ki # ğ > A sı 2 ma ” Mer. ar görüyoru li ve arkadaşlarım bu. rusu Kont dö Martelin son Bağdat m gıkmıştır. Fiatların bugünkü sevi- ve pi yasi güni MA tatl etrafi bin. > oplantıda b vepsi kalacağı da belli değ ildir. Fener stadında sa: rada, ent Türkiyenin ayin her seyahati etrafında (o cereyan eden rk gi Maç hakemi sesim ri e ellik safhasında katettiği büyük hatveleri gürültüleri kasdtetmiştim. Dost dev | 7â” e domuz $ Jar pada meri hareketi- Muna yan hakemleri Muammer, Fe-| yakından tetkik edip, memleketimiz let veziri sarih bir ifadeyle Şu ceva. | TA kirler ia suretle azl nin böyle şiddetli safhaya girmesi İdi > için nafi bir.ders aliyoruz. br verdi? ruyorlar..... e üz ör beş yl ylik bir dir 3— iye Tribün 50, duhuliye 25 (o İstikbalin ufukları, Türkiye ile İra- ipi çi ii Sa bik Romanyâ Fi kuruştur. km müşterek mesaisi için, ümit ede- — Fifistinde! isyanlar: an sonra ie iktrsadi hayat üzerinde Bu vi rim ki çok büyük:fırsatlar saklamak-| oraya giden İngiliz tahkik komisyonu- Nikola İtaly Üç der ği tesir bir > bir | & nuri, Filistinin rini Ta r Roma, 30 (Hususi) —. 0 tadır, dik kaç ne devam 'ederse acaba | | Geçmiş Kurunlar ii N E , SURİYE si asında, taksimi gibi bir proje tasar. | manya Prensi Nikola, (SİDÜ, gf” da aha ne he gibi aksülâmeller Dimi ge. Ape ladığı haber veriliyor. Böyle bir fikir | Nikola Broma), Bükreşis” ” tirecektir? 1929 senesinde eşya fi- 1922 — Akdi mukarrer olan Şark misakı hakkında düşünceniz.nedir? Viyanaya; gelmiştir. atlarının düşmesinden ileri 31 Nisan diğer La devletlere de açık oldü. Yanında karıs bul şmesinden ileri gelen Be nde" Bu — Filistinin Yahudilerle Araplar ara- a ıda cihan buhranı bu defa fiatların bil. | ' BUHARLI TRAMVAY İMTİYAZI | Suna göre, günün birinde ğe sında, ikiye parçalanacağını zannetme, | Viyanada iki üç gün kali? a! akis pek çok yükselmesi ile başka Ta iskelesi; luğa ha- benli girebileceğini umuyor mu- diğim gibi ümidde etmem. decek, ve devamlı olarak © a haf tekerrür etmiyecek mi- | dar buharlı bir tramvay inşası imtiya- DA yk çeki; İn e | ay Jay en ra br mesi cn Mı kaplara ia Ve ince olunmuş, im. İl k kı külât iktisadi buhranm ti hi ibkâr t â baksii bu misaka iniz. | buriyet âbidesine çelenk koymuştur. p ahribkâr tesirle. tiyası verilmiştir. tak e Suriyenin tes kibem “veli: ve: belediye" veisj Mbiizü Vi e mam etmesini biz İraklılar herhalde Müteak a EN (AA ital an Kral k temenni ederiz. Ancak bu sahada yal- B. Muhittin Üstündağın ziyaretini İ&-| .yonlar ko: onferansının. ye ! Yy ının IZI dü n Boğazda nızca hüküm veremeyiz. Çünkü Şark de etmiştir. yerli ve yabancı tabirinin 0) B. Muhittin Üstündağ, Perapalas| sini müzakere etmek üzer€ si misakına dahil epi devletlerin mu. Bani : “can MA ir imi yaptı. amet He gerer otelinde yüksek misafirimiz şerefine! tır. Bu hususta bir ara edi ki 24 kişilik bir ziyafet vermiştir. Öğie.| ger taraftan İngiltere ve ii ii Ee amda ün kal. | den sonra kıymetli misafirimiz, oto.) ge he li ârasında yeni ” dım ilerinin o Türk mobille şehirde bir gezinti yapmıştır. | hur e milletine zil samimi imi Hünmeldinden hiç şüphem yoktur. Bugün Cenevrede , mevzubahs olan ieleler halledildik. Ab d l h P ten sonra Türkiye ile Suriye arasında- u a a Ş ağ " i münasel i ağını kaviyyen ümid air Esasen Suri- mal ie eden Müşir Ab. nuyorlardı. yelilerin menfaatleri bunu iktıza eder. esi dün Dumlu- Birer kıta asker ve Şunu da ilâve pl isterim ki,-An- siber vee iğinirden getirilmiş. ie Yanında yüt p. z Karada Suriyelilere karşı gerek Bas. | tir. müuzika matem ha vasi vekil, Ogerek (o Hariciye (oo Vekili Vapur Galata rıhtımına yanaş* OBicek yerlerden çelenkl€"” gerek diğer zevatı muhtereme ha-|' mış, abii yedek subaylar tarafın- pr” yırhahane bir tevecciihten başka bir | dan vapurdan çıkarılmış, eller üze- A Galata köprü: | şey hissetmiyorlar, Suriyelilerin, bir Ke az rak top arabasma kon- yyl Sirketiye gelerek ©” ün, Türk hükümetinin bu teveccü- | mu raba ei 2 hünden istifade edeceklerine hiç süp- Gen eral Fahreddin, umuğ vi lunan hem ei Ve bu, çok yakın zaman- | damadı harita umum müdü rü Gene | konmuştur. # ii h Fn 1 hiğrnözde/iBul Pa PPM va Sa da olacaktır. ral Sedad, Harb Akademisi ku: | & rr Büyüka talya Kralmm şehrimizde bulunah kücük kai renses Maria m - mandanı General Ali Fuad, müte- voia dün sabah motörle Boğaziçinde bir gezinti yap İRAKİN iç VE DIŞ SİYASASI ml eneraller, mebuslar, merhu- EK ilk paşa Bi Yukardaki resim Prensesi dünkü gezintisinde esti dör, — Yeni İrakm dahili ve harici sonİ mun dostları rıhtıma gelmiş bulu- | kabristanına gömülmi Mi Gmk: öleli likid pa ii vü di

Bu sayıdan diğer sayfalar: