3 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

3 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

» Fener kâlesi 10 — URUN 3 MAYIS 1937 “Mili Küme maçlarndız fi dünkü nellceler: Ci inci sayıfadan devam) gisinin İsi ve hatalı bir şarj yaptı. Hakem frikik veriyor. Esadm sıkı bir şütü güosun üstüne - çarparak i geldi Kadri uzun bir vuruşla tehlikeyi AMİNE biribirini takib eden tehlikeler Gençlerin gayretini kamçılgdı. İhsân, va istifade ederek topu kâptı. Ni; e paslaşa- rak Yaşari atlattılar. vi bu sefer istikametinde tehlikeye doğru gidiyor. Fakat, Reşad Salâhat- tine verilen pası tam zamanında kese rek Aytana verdi ve uzün bir Niyazinin yeni bir Fener hücumu ta. zelemesine mukaddime o oldu. Fener inin devâm ettiği. müd. det dren Ml e la sayı elde mesinin tek sebebi Naci ile Esadın, ibaret kalıyor. Gençlerin u vaziyeti mükemmelen istis. mar ii bildiler. Ankaralı Gençler, var ya müddet için hilcum ivantağınr'el eden Fi yenemezdi ve nitekim de emu akika 15: çk .Niyaziye bir pas m Niyazi ru kafa ile KS girdi, metreden sıkı bir şüt, Fa. e alakamığı vuruş SE kaçırdı ta gitti. fında umulmadık zamanlarda, 23 ümcü dakikada, gene böyle bir vazi- z Ali Rızadan gelen şandel Niya- kafasını ve oradan kale direğini olunacaktır. N OT; lu yasayı buğün intişar edecek 0. e) an MEonuLASIN ÜAK in iltibas gi fi. Ayni meomi --böimle mufassal plânları bulacaksı- Ma ————— ATEŞ ÜLKESİNDE erhal Era silâh ini u zim Segür de a rkalarını #9 ya e birden kayboldular. öfkesinden yanma Fked. vıile, mülâ- | miyen Mis “Mabelle m olmak ü: yalıyarâk avuta bahçe 1—0 üstün vaziyetini muhafaza Fenerliler hâkim oyunlarını devam |- ediyordu. eki gk Gençlerin müdafaası sert in üstüste iki cezaya sebe- Yiyei adi Fakat Fenerliler İstifade edemediler.» Gençlerin bu çok enerjik oyununa karşılık Fenerliler hemen he. men mevsimin en a oyunlarından birini çıkarıyorlar: Dakika 25: ilk tehlikeli akınlarını yaptılar. Sol açık İhsanm indirdiği top, a sıkı bir kafa vu. yu ile avuta g Oyun çok hızlı oynuyor. Niyazinin ar uzanan Sıkı 2 28: ee yeniden Fener kalesine e adile Top kornerde. Fakat Fenerliler kurtardılar ve Ali Rızanm te verdiği pas topu yeni bir teh. ke iğ Gençler erin kalesine doğru I ri sn ve gzl topa ik e ber pi mz eğ m Pi yaptığı bir favl Sağ erbahçe kalesine bir İri. kik biir male tehli a X müş külâta ve kornere atarak be: debildi, , Oyun gözle takib eğ müşküs | ilecek - bi Fener kalesi önünde gene Yaşarm se- bebiyet verdiği ikinci bir frikik atıldı- ğı gö: ülüyor, solaçığın attığı şüt Salâ- hattinin kafa vuru is Fener sne ne doğruldu. Fakat topun kale reği. ne çarparak avuta gittiği Mr vrenin son dakikaları iz ram d ga; Mr e im cidden tehlikeli Mi tler geçiri- tılan dört frikik am ye kendini gösterme! di fırsatmı verdi. Rahim bu şütlerden ikisini tai, Biri avuta gitti, biri de Ali Rızanm kafa- sından kalenin üst köşesine" vurarak geri döndü. Birinci devre bittiği zaman Fener. rım saat at ko; e Mis Mab. avcılara ERE Maillardı Sergeandla birlikte ya- ost urduktan sonra İ,ord ber geride kalan len ağlaması bir türlü geç» ülâzim Tesard ri Fenesbahçeliler ikinci devrede rüz. âra karşı oynadılar. Fakat rüzgâr hafif olduğu için © Sarı - Lâdivertlilel rin e - eri uza bu devre- e $ sebep yok. 4 rl insan dalgası- in heyecanlı kımildanışları asında n gs emi ilam, adil işitildi. nerlilerin soldan bir deri ve Fikre. tin 20 metreden bir şütü kaleci Mi loke edemedi ve top beklenmiyen vaziyette ağlara takıldı. Bu gol Fenerlileri yeniden gayre. te sevketti. 5 (6 nc a devam) soluk olan rengi daha fazla uçmi 'akât, benimi sevdiğim asıl bu si yüz ve ciddi giyiniş idi. 1 odan dokuz, ü bi “Ni Te zik RE ii. heylâ, ö Onu ii RİK gelmek ve çiğ- neyip geçmek mecbi yi kalmış - , Eskiden k din kadar yal bulduğum bir İnsanın yarda şimdi, bir yabancı imiş gibi geçmek benı mü * tecssir etti. Fakat o, arkadaşlığımızı kaybetmekten her halde e kadar pm değildit Ondan bir müddet rşı karşıya geldiğimiz zaman, Mi) gren herhalde hiç müte- e olmamıştı... Her gün Bir hikâj kikaya sikisan kisa b dd: il de Gençlerin pepe üç güt atı! Dakika 36: Topu kalelerinin Öğe en çıkaran Gençler soldan bir iniş ıskası ile birden bire tehlikeli bir mahiyet alan bu hü. cum, Niyazinin enfes bir kafa vuru. wn şu ile gole tahavvül etti Gençler 2-1 gibi bir vaziyete ir ZUİ müddet Genler e > yel yeni bir gol çi iğraşıyorlar. Fakat Mi mü özal temkinini kaybet- eden bu hüçumları karşılıyor ve hükümsüz bırakmaya muvaffak o- luyor, Ön beşinci dakikadan erkebçeller, mi kati bâki si lerini kurmağa muvaffak oldular. Muavi winlerin de iştirak ettiği Fener hücumları çok tehlikeli oluyor. On yedi retin 25 en çektiği şüt golpostün üst köşesini bularak avuta gitti. Fener m imlerinii yet Gençlerin müdafaasını cidden yoruyor. azyikin en siddetli hissedildiği 25 inci dakikada Fikret rak Kİ Lâcivertliler gene Gençlerin yarı #a- hasından çıkmıyorlar. Fikret beş da- kika sonra takımma yeniden iltihak etti. nin son dakikalarına doğru Gençler yeniden hızlandılar, Hattâ kır kımcı dakikada az daha bir golle ne- tieslenecek bir de fırsat yakaladı! Fakat #olaçık, kaleci ile karşı karşıya kaldığı halde acele yüzünden topu avu. i 1. Maç bu suretle 2—1 Fenerlilerin galibiyetile bitti, Fenerbahçeliler e hakke. den üstün bir oyun çıkardılar. Ali Rı. ” rm enerjik bir oyuncunun hücum rtasında alması bu hat- — el kalaylaştırı; hem gayretli hı SEKİZ KLÜP TURNUVASINDA Eyübe 6—3 galip» gelmişler - sahadan cıktı. On kisi oyniyan S al neleri nım çit keyi ser yaln kapya Sİ Gider uha haberini İc sağıtada) ATEŞ ÜLKESİNDE — ——————- ası alabildiğine uzanan Atlas dağla- rının dik, sarp yokuşlarıdır. İşte rakeş hut “Dibe Sa rafa sal tiklerini kör kuyulara, rumlara atarak telef şiki dan başka sami$ De du du yn ağ ünüyor. çesb be de iyi bilir. Li larına göre, burada gece vakti de ler, Pen ve mim di lar vardır. ği ve atlılarını saa Remi gürl er ni e ge ayal sörünen okla arkamdan len bir ti avcılarla öfke ve yeis Ci içinde yüzbaşmın yanında at Le ruyordum. Yüzbaşı, bu delice ve eğme takibin delal! a vardı. Hem şiddetle emir verdi: — Şimdi Yirmi atlı ile yi O. dö Yüzünü a kto rla bana çevirdi: — Efendiler, o hilekârm plânını biliyorum, sizlere de anlatabilirim. rakeşi e geçmek için hududu Sid İsti; . Halbuki oi raları pek iyi rim, müsterih ala o ar a düşünebi i Henüz | Etbel ehli Kedi de değildir. Koi yakit de geçmemiştir, “m 5 lak ği ylca meşgul die nd mizi Dale gelince hiç bir zaman teselliye maker Şeyhi in Tea e takib uhtaç olmadığı görülüyordu. Sa enub istikame- ki eşkiyanm kaçırdığı kız kendisi- a ile doğru bu nin değilmi: i gayet endişesizdi. he üzerindeki hududa götürür- Sorduğum suale kolaylıkla cevab i; bir yoldan verirken ayağının üzerinden sürat atla'bu dağ arasma uğri sızın geçen bir küçük kertenkeleyi dahi geçmek de mümkündü, Fakat o unutmaktan vaz geçmiyor, bir ta- bizi şaşırtmak için bu yolu intihab raftan da; etmiştir. Hududa gelmek için mut- — Kızımın yaptığı ufak bir ge- laka bu Dibel Sarda boğ ge- zintidir. Siz de böyle düşünür mü çecektir. Pek pala NE bu pati. sünüz, kayi takibi sırf hudud üzerine düş. rü Diyordu. Mülâzim Tesart ie mek “içindir. Şeyh, esin ge | le var! belle kaleye gitmesine dair Yü ir çirmediği bu mi ve büyük nım verdiği emre de hiç itirazda bu- bir e şimalde onu karşılıya- lunmadı. cağımızı asla AA Yüzkaği yüzüne ki u geçit yolu boğazı, Yarım ay — Ha yatımda bile bir pale şeklinde, terk eti Duara tesadüf etmedi r daha vi doğru bir kavis yapıyo: lemde yüzünü ir istem: Yüz yeli m Bu sırada Lord, ari — Bu haydudu, başka bir tarafa ka-masına vi n e — Centilmen sağlıkla ez mutlaka methalde yakalıyacağız. tekrar ERNReS.İ üzere Allahismar Dedi. Dektor F orrer endaeli iğdiş Diyerek Tesart ve abi taki- — Belki de geli bizden daha ben dör ea uzak seli e ad üzbaşı, o eliz bakmı gunluğuna mıyarak mülâzim Se len malümat almak, icabın- da ardım etmek için bir kısım ile kim gürderdi. Par- mağınn ucunda tuttuğu pipo ile garbı Ür er bakınız; şu yüksek lleyi e görüyorsunuz, 0- Mei indiği idi DA T Yüzlaşi geye e beygirle- tTimiz yorgun, değil e a r daha bu- ayı geçi lamadılar, r gg w 2 3 ii gz. da korkunç uçurumlar vardır ve onlar itil ikad- O benim için artık her hai bir şeydi. az ve samimiyeti ile diğef ”.. d rdan ayrılan onlar ki Eee “i olarak, karin her A gi ilisini veli Kii inde or iy mak arzusunu duy yu duyuyorum veli Fi ki, ne eski yazıhaneme Se ti görebileceğim... O tik yok. u cismen bi manen bi ki... r isterdim ğ ürik ji onu daima 97. 19 zalim, kana su izden İ EN sözlerini büken anında parl z de idi. Beygiri iiyerki lp e radan serbest me ri, m ne tek bir harekete tesadüf etm rayı, adli le, e lu. dü zi dikkatle araştırıyor, *k bir içi ne d

Bu sayıdan diğer sayfalar: