May 3, 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

May 3, 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 KURUN 3 MAYIS 1937 ÇE CE SN KASIRGASI Kadircan KAFLI Genç kız şimdi biraz yorulunca yâlvarmağa başlıyor; birkaç dakikâ nefes aldıktan sonra. daha çok boğuşüyordu — Doğan onu olsa olsa Ayasloğa| götürür. Diyorlardı; “bunun için hepsi de o tarafa doğru uzaklaştılar. gan bunu düşündüğü için deni e Agamemnan delikte ını idare mi va gli ikide bir diri du. Çün kü Ayşe dürmat ke yi yumrukluyor; kendisini yete atmak istiyordu. Doğan onu sımsıkı kavramıştı. Bir taraftan he ke Ri bir li ie bi k için — öld Diy: ği Ayşe sanki bu sözü hiç az Mi. Doğan kendi kendine: — Biraz sonra yi ve artık e vak yapamıyac. yiye kararıyordü. aç mi yok muy- a asi yele el sa hib olan-| daha 89: pin gibi sevildikle. ri ol muştu. Fakat Ayşe gittikçe daha hırçın ve yola gelmez bir hal alıyordu. O kadar uğraşıyordu ki iki defa nerdeyse attan yuvarlanıyörlardı. Genç ki yak biraz yorulunca ndan hendekleri aşiyor, gerisingeri köşüyoi at fena halde ürkmüştü. Doğan ye- re atılan genç kızı tutayım si derketi ken. dini tutamamış, o da düşmüştü. Birşey çi ama döğrulüncâya kâdâr ç kız ağaçların arasında kâybolmuş- Si Atr tutup ta birinceye Kadar büsbü - tün uzaklaşaca! köşan birini atla nm zoflu - enç koş Ayşe bir Ceylân iki Mitiyor hemen her gete Kadife ka - Kas b ii liye bir ta tarftan Doğanm fali çi or; şaşırtmak ir e yapiyı Bi oğacaktı. Ay ğin ki la bd ad yolunda ve kol gezen gönüllülere kavuşmaliydı. â) ışıklar göründü ve söylendi: ek sağa gitmişim, Kasaba Şu yân Her a... attıkça dizlerinden aşağı- sma sanki LA yi mia vE ba- Gakları büktüküyo: AY pe pe kyn ve çalık ara- İamasından, çitleri » aşmasından in bay ermemiş ardr. / Hr aci m ileride - Eği gördü. e atan gerim, çıkmışlar, di- ger bir ağacın gölgesinde kayboluyor. — İşte bizimkiler.. Beni aramak i- çin çıkanlar!... 'Böyle düşündü ve ellerini uzattı. Ha vasızlıktan yanan ci, te serinlet » mek için uzun e nefes aldı ve seslen - di: — ağir, Beni Kurtarın!.. Ge- yorl. Ciğerlerini boşalttı. Bu Hava sanki onun bütün kuvvetiydi: Dizleri bükül. dü ve olduğu yere diz üstü düştü. —16— UMUR BEYİN NİŞANLISI İkisi birden sesin geldiği tarafa bak- tılar, Biri diğerinin kolunu Sıktı: — Bu bir kadındır!.. Dedi ve ona Pei la Diğeri önü im — Acele nel mi lek Mir lâzıma habe: Fakat İcik ami Çünkü arkadaşı çoktan uzaklaşmış MY kolundan tutarak yüzünü”ç İş, sİgün ay'ay) dınlığında onun eken Bir erkek olmadığ ğını görmüş! Teifrika: 33 Fakat”ayni zamanda genç kızı bı - rakarak doğruldu. Çünkü pehlivan ya pili bir Türk kilıcımi çekerek onun Üs- tüne geliyordu. Geri kaçti ve arkadaşına seslendi: — Anriko, kaçalım, Tütkler var bu- rada... Işığın > solgun, Me göletleri sık ve koyu olmasına rağmen bu iki a damın, a kenarlı Hakas ri dar ceketleri, ki Kilotlar: konçlu hafif Ge ia Mek Side hemen belli; oi eN syn dimi at yni zamanda ince uzun kılrem? çe- kerek Doğuna hücum etti, wrif sol k. ölühüt'di sonra i ke crm fırladı: İki kılıç biribirine çarpmış- m bu Cineviz kılıçlarımn ne nc meyi olduğunu biliyordü. Bi: kadar ince © öluşlarıma bakarak Gn aldırmayanlar kolaylıkla . Hele bazıları k ki şişle - olduğu ka- , bil. de düşündüğü için mümkün dar* “uzaktan döğüşüyordu. (Arkası var) ii | a > p Senenin en büyük polis İngilizceden çevirdi Vir Gu. —10— öl bana, Karlota'nın bulunduğ. yerden, bir daha ayak basmamak zet ayrılmamı teklif ediyordu “Sende bir esrarengizlik'görüyorum.)| Kendin hakkında malümat, versene açık bi kahkaha attı: — Ayoll'dedi, ne malmat vereyim! Sen benim kim olduğumu o anlamışsın zaten! Hayret ettim? — Hayır, dedim. Ben birşey anla. adım. O ısrar etti: — Anlamışsıni dedi. Ben, senin ie ii ME bir ada mim... sey iye em br r etti iyi an alsin ama, ed id veb İn e olduğu- hu tat n biliyöri Buna” da ya ettin ve sordum: im, beni kimit? ©: — Sin, ei batia Ckicayodan 3 risini Ktünaği geldin İle, e Esila, ne biçak, ne zehir: Cava Sultanı ile evle- Son ai Şarkta da böyle bir vak'a Cavada Cokon Sultanı da kendi mil- olmıyan bir rr eselesidir. 'akat, memleketinde SEM ie im olan kral tahtını ve tacini hafaza ediyor, evlendiği Yunanlı ei da Cavadaki sarayma götürüyor... Cavalılar siyah ırktan değildir: ongol aslındandır ve Asyanın. güzel ırkına mensuptur. Fakat, Kii derece an'anesever insanlardır Vi şmanlık duyar için, bir Avrupalı köln eve Jenen Göken Sultanı memleketi tara. fından hiç istenmiyecek ve hattâ teh- a O amli biriş yapmış saytlı- yük bir dü Bi Asyanın en ayr yerlerinde dolaşmış, Japonyayı, Çini adim adım zmiş bir vala ir ii ölan Fransiz En çi ve İğ ii ok. a olacaktı... Yolunu sola doğru değiştirdi. Kıldan ince, ölüm aleti olursa olsun, yabancı birseye e bü.) duyarlar, ca ei Sul le Pakel beg yilz im Avrupalı genç kız bugün sai ir “Hanım Sultan,, olarak Ok de çi bir gün onun da iğer cariyeler arasına katılmıyacağı- ni kim temin edebilir? Bu, Avrupalı genç kızı tehdid eden tehlikelerin en hafifi: Sarayda, be yüz me ir bulunduğu haremde, odaya lmak, günlerce Tiltiri so. Imak, daima ayni hayatı EA El e ihtirasları ii bir gidek gösteren bu sicak memleket kadınları acaba aralarmda die kesi cin bulunmasına tahammül edetek- ler mi? Acaba onu ei . laştırmak istemiyecekler İste, Avrupalı e ii tehdid eden ölüm butadan başlı; Bu ölüm, ayni ay dün; iin en esrarengiz ölümü olacak. Hakikaten Cavâda cok esrai YİN bir ölüm tar. dir: Şimi dive kadar birçok kisinin kur. ban gittiği bu ölüm ne bıçakladır, ne silâhlâ, ne de zehirle., kılıçtan keskin bir Cavanm bu esrarengiz ölümüne âlet ölan bambi çi bir mahsülü. 'akât, 'yukarda d diğimiz gibi, bü bir zehir degil Bambu ağacının Ilatr üzerinde Ni ince tüyler va idi Kedi tüyün- n daha mi olan bü tüyler, kiltçtan keki dir dü e 'k istenen bir insanm ye. meğine e lacak olan bu ktllar anide ölümü el kâfidir. Yediği ye- mekte bu kılları yütan, dı sinde müthiş bir sancı di - Bu cıyı teskine hicb'r ilâç muvaffak ola. madığı gibi; adami EN kurtar. maf da imkânı Yoktur: Ne ameliyat e diğer bir tiebi care "öiimün öhüne çemiyor . â Sultanı Pakol Alam ile ev s0 vaya Bak nasıl biliyorum! yi şey söyliye: ir dah: a fas eceksin, Ben senin kimi biliyorum! Halbuki pi miyorsun! Mi ei mi N — Hal İşte şimdi ili girdin: A Mİ; balm e hoş geçini lâzım. bi : ln üreme istiyo gil dik ya Bi ri m Kabi — Bünün vey is pa niçin ayrım sen söyle pe v u SIK aramızd? göz olmıyalım daha iyi. biliyorüm. —B mi du a-0i b bie sey im Na g #â vanilmıs erir! olması iyi “a e : si > ayır, yer e “itiraf > ki

Bu sayıdan diğer sayfalar: