3 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

3 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ETE Maia un ii — Kanâa vip si - | mağ ve geçilmez bir taz- ki, nine erine yalı © EE ötü, hi in la mü an Mü bedii, daha '2i $ını bir zaruret bali al diye kadar t; iki tsadi zorl Ydandadı:. rl alman pek iy si Sok m a Wi oldu, uğ ağ it, v la ik kg erek eti mi Dayvis'in ip ğ lir, ie başladız ğer ktısat konferansı Ünü; bir anlaşmaya yardım edebilecek mi ?.. Birkaç aydanberi milletler arası ticaretin ihyası için de Sıkı bir işbirliği lüzumunu duymâ- lari umumi bir km haline gel- e bulunuyor. ği! Çal Bu iki büyük dev- Jetii e iktisat va bü. tün yal o kadar bü- yüktür vi rl eri “bir hareketle - rile e mi 7 — KURUN 3 MAYIS 1937 :! Milli Küme maçlarında dünkü neticeler: Sekiz klü ie Küme fi 'utbol maçlarına dün de ası mü ndür. Bun misali ae Şübe ın Brükreldeki bandı İngiltere ve Amerika devletlerinin açık arzuları Almanyanın itidi ne. sine sı lmuştur. a gerçi elik plâ: etme - üfri ir, Fakat m yakarak e develerle teşriki mesai- e doğru eğ başlamış - ie Düny: toplanması a liç anda bü- tabi tasavvür edileme tazyikile muhtelif memleketlerde r LİKLE tatbik iz an ik sul! te bulunan iktısadi usulleri hemen teb- dil etmesine de imkâ ir. Bu usul- ler daha bir çok seneler devam edecek- mel tmiş ve in: di hayatında tarihi bir du: noktası cude getirmiş olacaktır. ünya iktısat makinesinin munti zam surette işlemesini temin edecek yol cak bu suretle elde edilecek l letlerin iktisadi kal lacaktır. 'akın istikbal bugün Avrupa talihini elinde tutanların ie dn Bir k celâdeti De gös! cek yi bilarda masası gibi güzel ve müsa- evvel Beşiktaş vE e bul iin en kuvvetli takrı kalabalık, saat on altıya n 7—8 bini bulmuştu. Günün ilk maçı rr ve Bey- koz küçükleri. a: da dı, Halk, ri e rağ. , bu hş ebelik alâmeti göstermeden se; eticede küçük: Fenerciler ib geldiler, i candan KLÜPLERİN MİLLİ KÜME Oyu Beşiktaş ; Gençler Birliği : Doğanspor Fenerbahçe ii Anki : Galatasaray o * k awemamew lerini bize anlatac Diğer istiyorlar. nu alkan 1 a ia sam Noser'e gi tr: giden mektup şu yl yaz reisi, Academy ME imdi lm, ük Ma birdi vii ği irmemi, istiyo” > ve İsi çiz buram, kal büyük çi la ie Üçel Güneş : Kp m yerinde diyor ki: ri, indi Boya Ai Academy e tara. ie bişi tabloyu La ne evvel yapmışım. ymm e 0 çıktır. Sembolik mahiyeti ti haiz bir re i Dünkü e a çıktı. Bir dakika Merasim çok kı Ta sarı eşin de yaln çikiyr beş geçe haköm İzmirli Mustafanm arasında sahaya Mr tezahüratla istikbal e. diliy LE a ea MAÇLARINDAKİ VAZİYETLERİ Galib (O Berabere OMağlüb Puvan 5 2 2 21 4 z 3 Ni 3 1 4 15 4 z i 15 3 : 4 14 2 2 — 10 1 1 6 11 K i 3 8 lik Kralın macerasını ima eden bir tablo l Bütün sanat güzelliğine rağme resim sergisinden kaldırı n Londradaki Idı simdir. mak asla aklımdan bir tabirle, bu erd “alar tarafdan pia çıkarılan genç er. kekleri ihat olması için yağı maş bir sehir We Bi kika İ nen ere Fenerbahçe - Gençlerbirliğini 2 -7, Ankaragücü Doğansporu 2-3 yendi turnuvasında da: Beykoz - - Hilâli, Anadolu - Istanbulsporu, Süleymaniye - Vefayı, Topkapı - Eyübü ,mağlüp etti maçından bir görünüş ısa sürdü, On altiyı başlama düdüğü aş vakit Gn Birliğini ile sıralanmı Halid, Kadr > pe san, ii — Selim, Salâhattin —, Ra sim, Niyazi, İhsan. a alada da şu şekilde 8i- ralanmi ame — Yaşar, Lebib — Ce. vad, Aytan, Reşad — Niyazi; Esad, Ali Rıza, Naci, Fikret . çel Oyuna Fenerbahçeliler ersin alarma il il Gençlerin arı sahasında, hattâ kalesi ünde oynanıyor. Halid ve Ki üstüste me, yl verme- tıkları ve Gençlerin esini bir çemberle çevirdikleri görülüyor. Sekizinci dakika: Fikreti k- mi me için ra» bi e ie di r. Ankaralı afaası sd ran nın © Fikret, defasında topu ia bir delik e AE or. ye iy a > çiz. MD Uncu sa sie ks lc

Bu sayıdan diğer sayfalar: