6 Ağustos 1937 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 3

6 Ağustos 1937 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© Elâziz hesabına ( SEHIR HABERLERİ | yıkılan bir şehir | Bu nasıl iş? me Ka Metresi için eroin kayu uyanışı tepeler üzerine kurduran İnegöl gm ine | Sebze ve meyve EN vi bolunca Harput da bir harabe yarım maaşları . .. : ir sabıkalı e verilmemiş! fiyatları yükseldi şa Hapishanede dayak edi W ii İnegölden iyi ir "iy Sebzeciler Cemiyeti » mektubu aldık; ocuklaf | ge tavsiye ediyor? rının elime için ea agi I nl Emni; kaçakçılık Oo memurları | ve mektej gif da da kendile stanbulda e ve sirk hammalla: dört eroinciyi yakalamışlar ve ihtisas f rinden çok inkılâp hizmetle rından sonra eşekle makliyatın da mahkemesine vermişlerdi. Bunlar k ri istediğimiz ilk mekiği hoca! enedilmiş olmas iktisadi bazı mah Kör Nuri, metresi Sabahat, İhsan ve : rı sıkıntı içindedir. zurları doğurmuştur. is cümleden Kemaldi. çEroinciler i ihtisas mahke - I Ni malta. göre olarak bütün sebze meyve fiatlerin - über e l 7 imayis'matşini Büt ler. 2 kuruş gibi nazarı dikkati celbe- e Elmkakl ir, dık decek bir fiyat yüksekliği görülmüş - 2k i İ il eri dol e tür. Bunun sebebi hamalların ve is- Kör Nuri son kai yz ri ini İ LAR bik h rim ekle'nakliyatın kalkmış olmasıdır. die e gi İs» İ muz iz aylar pi hale öğret - Evvelce halden şehre ve satıcının) tihbai e 4 ilm, ME gi ya dükkânına kadar sebze ve meyveyi la m şt > be REM Arp, ği Mera Mu hamallar götürmekte idi. Sırt hamal Kör Nuri istihbarat hesabına cür İ i Çi sem enüz vee iğiiini kaldırılması ile manav v eşhutlara da tavassut etmiştir. | da yi lebi 2A:Ş on sen Harpub'tan bir görüni MD yapukları e iler araba tutmak mecburiyetinde | Kendisi bu şekil ederken Yü, el kiç lan ga? başını keser 8 rine Bursa vilâyetince bu ğe eb nim veb en ferini) çok sevdiği metresi atin eroi, ma, i bütçenin dü - > iv 5 m) Özen gar dan bk kar | çen a ag || Barlara yo mr pm id e | mı) e nie meri olmuş, Bun Hip e ita Bel ileride tasarrufat olursa oradan Halbuki; sebzeciler eni m e ek tiye veri m gani in atmış. "Halk verilmesi düşünüldüğünü öğ - ya izaladıklırı amba ken < tevkif mer aki Kör İmei e e ok müteessir ol-| j enmişleri dileri: fazla masraflı gelmekte ara) gün hapi a Şem v unu haber alınca ç keramet Bu o demektir ki bü mual- meme Me İstil vi muş; çünkü Arap Babanın *< ii ba masrafının bir kısmını müşteri a- stihbarat v leri varmış. Hemen nehire gidip Ba rin © yarım maâ: : a İ leyhine zam etmek mecburiyetinde| bundan ürken Kendinin E anın başını hin getirmişler. > a Beda İbi | a ari her ça | otmişleği evibHe ünt' bri arama yapa bakika vel e idir. ni tıcı hem alıcı zarar görmektedir. rak yarım kilo ipi Sam beş gram çünkü vüc oca hakkı, e Dün kendisi ile konuşan bir mu - eroin bulmuşlardı: Arap Babanın ie tetkik Gi si > dun her tarafı asli halini muhafaza <idenbe harririmize sebze ve manavlar ce: Nuri içeri girer girmez O evvelce Jartlan biridir; saaaşlaı. €sasen yetinden alâkadar bir zat şunları söy hapse girmelerine sebep olduğu sa b a ü stan bul Belediyesinden: ii dar istanbul belediyesinin Kadıköy, Üs- gi yi rm ve Beykoz şubeleri sınırları içinde yal Ağustos 1937 ve Adalar, Bakırköy, Sa- 1937 Şubeleri sınırları içinde 20 Ağustos Ney Vie tarihlerinden itibaren arkalıkla her “$ya taşınması yasak edilmiştir. ka, — !skelelerde deniz vasıtalarından beriş Vasıtalarına yükleme ve buşaltma aşı ara vasıtalarından mağazalara | Sisi Kemal bu sırada Çorluya ie zi bilin Celen ra boşaltma ve buralardan kara | mış, fakat dün sabah otobüsle tekra İk ahçvan bak uçağa geliş il dok in lerek, şayanı dikkat yerleri gezip am üzeri çar Ferdinand vapuru ile Am gitmiştir. Macar Arşidükü, tamamen husu- si ki seyahat etmektedir. Poliste Su PN kanlı bir kav ” Okmeydanmı mda a numaralı bah - i tdtan Cemil 30 numaralı bahçe # Haliç ve Şirketi hayriye bilet ücretleri i tutan Celâl su almak yüzün. inden | altı ay için daba olduğu gibi bırakılmıştır. Yalnız Haliç idaresi maaşlı memurlara yap. tığı lenzilât bütün ücretli memurlara teş, we

Bun. şka damacanalarm üze rine e yasak edilmiştir, va Sıt al İstanbula gelmiştir. mil etmiştir. Kullan arına yükleme işlerinde arkalık Kana Gn dk lake le| ge Ce ku yerinden Ce | “4 m tt ayn sr mi Jâl'de iki yerin: lanmış, has -| jar mektebi eylülde açılac ması şimdilik caizdir. memurları tarafından © yakalanmış,| tahaneye kaldırılmışlardı. * Heybelide bir kır yangını olmuş ve bar > Şehrin muhtelif muntakalarında Emniyet değme getirilmiş.) OTOMOBİL eye le çen elişi ser Vag ân ve araba, kamyon, kamyonet gibi |“. k. ere bebelerin) 1 e e yea dişi ör Cemalin otomo Soygunculuk 5 veni Ve d aların işlemesine müsait olmayan ei Biyik Min yi ri SE, Aliye çarparak yere iie e Zi imei e Katan, y lay nakliyat için arkalı narak sahibine teslim edilmiştir. Muhtelif la yaralanan in Lie b ede kes. el ine rağ işler ve kö; e & Kaş abili başı- hırsızın yakalanmasından eği pe ARAYA re YARA rae ii ni vE ei il sil bu — eşyanın yokuşların bata memrlame tepekiki etmişti. | LANDI. Ferik BZla Sili bamoğn inmet yaralı olark tuş e araba ve yahut kamyonla Tec Ee EE, sokağında oturan Şükrü ve Ahmet lr esere İtalyan aca bir alacak yüzünden kavga ederler - k ini UN * pası lâzım geldiği gibi taşınan | Japon eenpier ken araya Ahmedin metresi Zehra) Romada üre ira; malrnm. sarman Cat, YTça yükün 75 kilodan fazla © Liraanımızda bulunan “İvate,, ve| girmiş, ei büyümüştür. hakkında müzakereler cereyan etmektedir. . de eğildi “Yakumo,, Japon imi subayla) o Netic ından, Şükrü) © * Topkapı müzesi müdürü 'T. ii r. K kıs | ve mürettebatı dün şehrimizde ser elinden yaralanmış tedavi altma| “serler arasında Timur sülâlesinden Ebus. plara Her türlü deniz vasıtaları0dar, best ve toplu halde gezintiler yap -| alınmışl dünn bae emi sarayi ka kum, tuğla, çakıl V© | mışlardır. iye DUR MASINDAN ÖLÜMİ akti enleri Şazeli bir mekte Srogi dar kömür, ? ğ ” bir kısmı, Ayasofya ve| — Belediyenin en eski hademelerin lil se ibm lied ağ in : a N anıl- vs Eni aj kull a Mn gezmişlerdir. ie Osman dün muhasebe müdürü-| © * Adliye Vekâleti hafta tatili kani Zin verilmiştir. ün Japon Meni saat) nün r önünde otururken ire muhalif hareket edenlerin. ciltmü meşhüt ar satı- | 17 > şehrimizin seye ge ls bire Ge biraz sonra ölmüş - mahikemelerine verilmemelerin! mezi Map, ui tenbihler şimdilik seyy şerefine “İvata., genisiide | bir Osman deye sektesinden öldüğü ak acaktır. eti verecektir. kında tatbik pl (4968 ) öle ck za lerim aşı, © taşınmasında arkalık Balık etler daima buralarda bulun mdur, lacaktı 4 Mpa : fazla bir yekün e e rkalılar tarafmdan tecavüze uğra « Eski Harput Harputta bir çok Amerikalı deler? v. rs Hee eğe Sebze ve meyve fi yo mış, fena halde dayak yemiştir meni imiş, Altı yüz dükkânı var halleleşi &i ye mile birer taş yığını ha i acele düşüneceği işler - yükselmesi gayet tebii e ge Kör Nuri, gardiyanlar tarafından z leri tamami el dn > abi idi Kü hi bakan mir dır. yükselişe 8 ve| zorla kurtarılmış, sıhhi imdat otomo R m peni ya line mir Diğer toprak ev en biri Mp ür öğrenilez 5 dr bla bili ile hastahaneye kaldırılmıştır. © i nyerind eyeller esi| rin iyenin tatbik etmiş olduğ Km m De a olarak bir tek Halke- Yükln gri birbirlerine tutun « sale olacağı şöpbezzdi bu karar şehircilik noktasından tak- Gi ii Kl muş sakat insanları andırıyor. San- dire lâyıktır. Ancak biz sebze ve mey ii sağna ar sai sasha yasa i öm ki hep birden lek için bir gün Acente Kemal we e ini giyen İki gün gibi dün de, hava a yı iyorla, ü ide 1 idik. a di kir , bol - Ne Abdülâziz devrinde (Elâziz) adı- yakalandı Bunu kalin: sep meyil a m geçmiş, Yaz Ve ann Eni; hı alan buy Kk ae o 2 ye a e halka ucuz mal etmek için şoförler Öğleden sonra muhtelif fasılalarla Ber ov) el iarmenati rpiç evler NN im, e ölmüş ve halâ bütün a azası) miş. Fak e peğeiye yarısından fazlası) | Saat hırsızı Galatada e bazı teşeb| ve linde yı le kapla z agar kei bir cesettir. Cese nie vlerle bezenmiştir. Bir dolaşırken ele geçti Eğer mülk sami götürülmek, ma aklar ren lee . “ii Mesin; 2 Harputlu in babaj fe Hanlar kılan evl üzere bir kaç kamyon, ve araba her| neş çıkmca her taraf bro vuştur.. İt N va sö © b ee yenilerinin yal ar ed ve Er için örn mesele kal Şehirde, yağmur sellerden bü. ını . rakı işle Ha rputta son derece) Ya pılsa da bu şehir eski halini almaz. m yük bir hasar ke > olum iş. ö ndan diz rtul - 7801 1 Macar arşidoku gelip giti! Damacanaların üzeri! we oturine oturmak yasak al ükü ova Jozef macana! dan en aşağı 75 sani mer rmani ile ayrılmış hususi bir ti bulunması KAPA HABERLER A i a * 4 i

Aynı gün çıkan diğer gazeteler