1 Ağustos 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

1 Ağustos 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AZE yla arasındaki tayinlerin bir kısmını dün ve Nevşehir azalığna yin Kiği ha. kimi Süleyman Çetin,. 9 uncu derece Bozdoğan M.U, liğine terfian oyer M. Umumisi Muammer Bah$i, Manisa a , uncu derece şanba Ci akimliğine terfian oyer ceza ha” kimi Ba ir, derece Alaca hakimliğine terfian oyer hakimi Ha. sip Erökten,. Çorum azalığına terfian Artvin ce- za ğin i Hakkı Kaya, 9uncu derece eza hakimliğine terfian oyer in. iza Azak, 9 uncu derece Kırk. lareli sulh hakimliğine terfian oyer Sulh hakimi Talat Uras, Ankara sulh hakimliğine terfian Ankara aza mua” vini Melahat 'ngel, ece Kırkagaç M, Umumiliğine ii 0. yer M, ii i A 9 uncu der Artvin yer sulh hâkimi Habibullah Erkilmç, Sandıklı hukuk hâkimliğine terfian “0 ... —— — “Etem Akcadoğan ian Cimav hukuk m nie e 9 uncu de- BŞ © de 1 se Palo M.U. Ze iz ceza hâkimliğine terifan ünyan U. si Nuri Badkan, Gül- iğine ian Koyulhisat akkı Yılmaz, Ba ceza hâ. kimliğim terler Isparta M. U, mua- ni Selâmi Kuzanoğu, kepi azalı. Güni Du ına terfina Tan ,9 uncu ie Karş M. U. liği- ne terfian o yer M. U. si Nusret Te. kin, u derece Eskişehir yila vu. U. si si Şemseti miröz, 99 uncu derece ye mi U. al terifan o yer M. U. mua adr: ettin Berk, Tokat ri mua, fian o yer Kemaliye M. U, liğine terifan Çine M. U. si Asaf Güneç, 9 uncu derece Adana M. © muavinliğine terifan © yer M. U, vini Şerafettin < man, 9 uncu isi Bursa M. U. mü: ize va terfian o yer M. U. mu& me. Ünalerzan, İstanbul MU: lir terifan Refahiye M.U. si Turgut Oktay, 9 uncu derece Ilgaz ; bakimini hâkimi Hay M.U. muavinliğine terfian o > MU. muavini Ziyaettin Yazgan, türke liğine terfian zbiğ - U. muavini Hamid Selekler, art kı Güngör, 9 un dapazarı M U. er M. ri an azalığma terifan siliy. ri Öztunç, 9 uncu dere. ce e muavinliğine terfian o yer He Cevat Özpayı uncu der bze hâkimliğine imi Rıza j rfian O ved ceza hâkimi üncü derete rece Alaşehir hukuk a hâkimi liğine terfian o yer hukuk ee et Tulay, 9 uncu dere: rece Daday hu. bak hâkimliğine De o ila hukuk 9 uncu an o yer azası İsmail Öğüt, gu ii derece Giri hâkimliğine e yer hâkimi Hami Seed Mr hikimliğime terfian mua uncu eği Kü İyi Ni o yer sulh Güren, in x “ liğine terfian erme M.U. 8i ki Erdem, 9 cu derece yer M.U. si ve Yk 9 uncu derece Kastamoni M. U. muavinliği. ne terfian o vel Me U. muavini Me- sut un, 9 uncu derece Tarsus M. 'U. liğine terfian o yer M. U. si Tay. yar EE 9 uncu derece Trabzon sulh — rifan o yer sulh hâkimi Necme il uncu derece Muğ a MU. U. mümini terfian o yer M. U. muavini ei Jâlettin Yüksel, Vir ranşehir yi U. Afyon M. U. muavini diz me 9 uncu derece Ayvalık M. U. lij terfi; o yer M. U. si Nazmi Baytok, Üskü. ytüre, has M. U. liğine terfiano yer M. & si Hamit Aytunca, 9 uncu derece kilip M. U, si Tahsin Ünür, Hendek ceza ne ceza hâki. Necati Aras, Vezirköprü ceza hâ. kimliğine Vezirköprü azası Hadi Do. sulh Veli r, Kastamo; M. U. si Cemil Atay, İstanbul hâkimliğine Kars sulh hâkimi Doğrul 35 LİIRALyK OMEMURİYETLERE TERFİ EDENLER Samsun icra memurluğuna eski Be- şiri sulh hal eref Altan, Afyon müddelumumi Mu iğine idyat üddeiumusi Nurettin Özen, € sulh hakimliğine Fazlı Cangu, Niğde sulh bukizmliğine Keban sulh hakimi Nazmi “Tuğayhan, müddeli smsiliğini iliyede tayin ve derli. Tistesi şehir müddeiumumisi Şan Tol, Sungürlu müddeiumi Pertek üddeiumumisi odu r, Kızıl cahamam hakimliğine Viranşehir haki i Al ği mumiliğine Iğdır müddelumumisi Ce- Varol, Tirebolu ii Sı ne Beyazıt müddeiumumisi Necati ner, ec müddelümazliğine Şav umumisi Hamdi Ertekin, şat mi al hakimliğine Samsun ic» ru Hacer Nebiye Soysal, İs- anl icra rin Seyidgazi müddet tanbul cald döl mn Tekirdağ müddeiumumi muavini Refik Bülbül, 30 LİRALIK MEMURİYETLERE TERFİ EDENLER Buldan hakim sauayisliğine hakimi Hidayet Ertem, Söke sorgu ha- iğine Tavas sorgu hakimi Alâed- in Tuzcu, Kastamonu sorgu. hakimli- ğine Cihanbeyli sorgu ükrü ize Amasya aza muavinliğine Tefen i hakim muavini Ziyaettin Dokuma- cı, İnebolu sorgu Da Yenişe- hir sorgu hakmi Necati Ongan, Yeni- şehir sorgu hakimliğine Acıpayam sor- gu hakimi Balık müddelumumi kesesi Trabzon müddeiumumi inler, Bergama bakla ua kim muavinliğine İstanb ru Muhtar Nail ön i Kandra hakim muavinliğine Edirni am ziye Özkurt, Elime < cra memurluğuna sorgu hakim muâvini Abdullah Kara- kâşoğlu, Çanakkale sofgu hakimliğine Malatya sorgu iLe Halil ti Erzurum aza vinliğine (Fethiye sorgu hakimi Ende izer, e Bor“ gu hakimliğine Erzurum aza muavini Alinan Karasu, Tekirdağ lem mi muavinliğine Ilgın hakim muavini Enis Sezen, 22 LİRALIK oMEMURİYETLERE Radyo programı 1 - AĞUSTOS - 938 PAZARTESİ ÖĞLE iii Saat 14.30 Plâkla Türk emeli 14.50 Havadis, vi 05 Plâkla Türl gi si,lö. 30 Muhtelif plâk neşriyatı, 16.00 AKŞAM NEŞRİYATI: Saat 18.30 Plâkia dans musikisi, 19. e Rıfat ve siraya tarafından Türk sikisi vi k şarkıları, 1065. Borsa ye berleri, a 00 Saat avan li leme; 5 nesinden naklen, ve arkı daşları tarafından Tü ün progr: 2 - AĞUSTOS - 938 - SALI ÖĞLE NEŞRİY, Saat 14.30 Şeri ii musikisi, 14.50 Havadis, 15.05 PIâi ürk musikisi 15.30 | Muhtelif plâk ie 16.00 Son. AKŞAM NEŞRİYATI: başı Be j diye ln, isa 151 Kohl feransı Kadıköy namına: Krl vket Salih, ie halan 19.55 Borsa haberle. 0.00 Saat ayarı: Grenviç Silimi sin- İn naklen, Vezin Rıza ve arkadaşları ta- aberler ve ertesi günün programı, 23.00 Saat ayarı: SON. 3- AĞUSTOS - 938 - - ÇARŞAMBA a yi Ge irem Türk ikisi, 14,50 a Türk n e 15.30 MK iy emi 16.00 Si AKŞAM NEŞRİYATI: 8.30 Plâkla dans beyim 10, 15 Konferans: Eminön namına? İskender Fahrettin Küresi ndatarihi), 20.00 Saat ayarı: Grenviç rasathanesinden naklen, Nihal j Zine terfian O ve r si hâki Zap TAYIN EDİLENLER ve arkadaşları ta — 1. 9 uncu derece Bandırma | Çapakçur müddelumumisi Hasan Er. Bindan Türk musikisi ve halk şk ih ğine detelin o yer sulh | söz, Demirci müdâefumumiliğine Pa- Tavşanlı sorgu hakim vekilliğine A- | 20440 e raporu, 20.43 Ömer Rıza Dok ii isi Şehpeza Aniş, 9 uncu derece | lo mi iddetumumisi Kudret namür sorgu hâkim vekili Rifat Ba; bi eğ li abex söylev, 21.00 Sandıklı ceza hâkimliğine terfian O |*' Mudur 'nu müddeiumumiliğine Siverek | oğlu, Anamur sorgu hakim vekilliğine Dk , Bedriye işi İŞ les hâkimi Abdunnafi Onat, adamdır e Acıpayan Dimmer sorgu a vekili Haydar a bire 21.80 Tahsin Karakuş ceza kimliğine tep, | Bükme e Göle sulh hakimi Beypi sor ve- | arkadaşları tarafından m. musikisi ve ncu derece Derim eği : ğlu e müddelumumili- SM Şerefli ie sorgu hakim ik şarkıları,22.10 Müzik aryete; Te- fian o yer hâkimi evel Şen, Bune | Mater a ddetvmmemi vekili Halit Atalay, Malatya sorgu ha Babaş Delediyu bahçesinden tnklen 22.80 derece Düzce sulh hâkimliğine ter- gil En Ergan b İP si ” Y, li ie aberler ve ertesi günün pdogramı, fian o yer sulh hâkimi Kemal Ergin, den 2300 Sant a yarı: SON. 9 uncu derece baş M. U. muavinliği. gine Hınıs müddeiümümisi Cevdet Su- İ vekili Hilmi Atak tayin kılınmıştır. w — KURUNun kitap şeklinde roman tefriksaı — Dün Ve Yarın Tercüme K ülliyatı s6 , JOKONT GÜLÜYOR Ri JOKONT GÜLÜYOR. 53 Rİ BİM Mike EE Ellen. Ri e yem vee r sarpa sarmadan doktor Libbard hızır ii Dersin ii düydu: Ee tarı bi elişi ve herhangi bir İhtilâtın önünü aldı. er şekerim.. Teddiciğim. iz 66 cilt ta na: Tokmağı çevirdi. Ufak bir çrtirür oldu. Dori. mamlanmıştır. — Bir daha bi sile ER dediği sin sesi inleyen, Istırap çeken bir kağının sesi gibi 1 başına v ya He, Doris m idi, Geri dönse miydi?.. Evet, evet, hemen koşma" | Beni buna EN snmolahilir- diye ce lı, Dorisin kucağına atılmalıydı. Tokmağı tuttu | inde iktisadi. debi ve ilmi m& Zin zular üzeri Kitapları tepti ve ani sere ende ola rak &lanlara tw ar ie yep rü yeri: Is Kl e suçu r Libi ieizle hana m d ki çocuğunu İN ei kağ Lukata yak Yenii ve o kocaman kederli göz- mse eee Fakat kendinizi ve Zavallı yavruca. ar?.. Daha dünyaya gelmeden onu dedi. Doris bir müddet sustu, sonra fısıldadı: artık... Sabah di. Birkaç saat uyudu. Öğleden sonra da, m umum! Mister Huttonu: ““ Bir daha yapmam... karısının yanında taammüden katll,, di ve birden elini çekerek Kapıdan uzaklaştı. Merdi- / venlerin m gelince durdu. isin budalaca bir harekette ek ne a başk in iki katlı bir evden ME nında ağzından köpükler bütün il eitakçii. Tekrar ona gitmeli miydi?., sındı, Borüitan nefret ediyordu. Günahı kadar bile onu sevmiyordu. Bir müddet yazı odasında oturdu. Nel i.. la neler oluyort i Eği

Bu sayıdan diğer sayfalar: