29 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

29 Ocak 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nl Telgraf sina düşen iz görmeğe Mütmamalıki halkın ve idare Murlarının . birbirine karşı öleli vardır; diğer bir kasmı- ahlâki ve vatanidi Fakac İle mecburidir. Diz, her vesile buldukça, gü- lerimizin, “münevverlerimizin arşı olan vazifelerinden yoruz. İlayeye hacet; yok Ytmurlarımız; “güzideler zülm- e dâhildirler, Onun için -miza yeni © rejimi sevdir. çekte. “ memurların büyük bir “ü vardır. Halk yeni idarenin 4, etini, ancak işlerinin adalet © Süratle yapılmasında görür. çar idarelerinde” halk için hiç bir hak tanmmazdı. Bütün va ve menafi, yalnız mümtaz Zümreye münhasır kalıyordu. cak a idare ile Cumhüriyet smdaki fark, en ziyade moktalarda göze - çarpmalıdır. Memlekette “en büyük “bak an alkandır yan neme W hakiki sahipleriniridir. M'da kaydedelim ki, bütün bak * ve © menüleri” karşı? 1. da “devlet” memürlartla” * mâh ifeleri, vardır. Vatandaş, bir taraftan eri Mlatnr arsrlarken, diğer taraf * da kanunların ahkinnt iera olan il vorların kla mü r tatpik mekte, izzeti ği bir şey yoktur. Vatandaşın kanuna hürmet tin k Desi bizzat kendi nefsine" hür- demektir. İnâşalâtda ve asabiyet beşeri bir yl Acai hafi Beslenir e belerinde böyle“ bir hâl var vıtida, > iki tataftin birinin “kar ve dükünetini muhafaza te medeniliğin en büyük dir. Hakikımze aramak için, nun Yasıcasındar müessir bir Yoktur. Hiç bir “kimseye, İm tayin © ve tespit ettiği 4 VE” müameleden; fazla bir et Hhmil edemeyiz. Hiddet. “ettiklerimize “ karşı, ğa 20 Kisin 989” ş Zac GA İstanbul, İstanbul, Milliyet vazifeleri | dir Muhterem Dahiliye Sah İdarehane: Ankara endlesi, # 100 Telefon numaraları: KAZANMAK E Yuhtelit mübadele komisyonunda Türk baş murahha: Cemal Hüsnü bey dün Istanbula geldi. C. Hüsnü bey bir muharririmize beyanatta bulunarak Ankaradaki müzake- rat ve komisyonun vaziyeti hakkında izahat vermiştir. Cemal Hüsnü Beyin beyanatı Komisyonun ay ba- şında (o Gümülcüneye nakline mani yoktur neee — Yunanlılara tekrar teb- ligat yapılacaktır Yunanlılar müu- rahhaslarına ha- lâ neden sor talimatı gön- dermediler ? Ara müzakeratina iştirak eden Muhfelit mübadele komisyonundaki Baş murahha- sımız Cemal Hüsnü bey dün şehrimize gelmis- tir. Cemal Hüsnü Bey, Yunanlılarla cereyan etmekte olan müzakerat hakkında bir muharririmize demiştir ki : — Yunan mürahhası, -Atinadan talimat beklemekte ol- duğu için müzakeratın neticesine dair.şimdi. söylenecek Cemal Hüsnü Bey bir ktar. Hastabğıfı dolayısile Kağan ve sönra Ankariiya avdet “edörek müzakeratta hazır bulunacağım, “ATİNA, SEFARETİ VE €. HÜSNÜ BEV Am sefirliğine tayin edilip: edilmediğimi soruyorsu- nuz, Bu hususta malümattar değilim ve kimin sefir olacağını da bilmiyorum. Müzakeratın ne zaman biteceği malüm değildir. Mubhtelit mübadele komisyonunun şubatın birinci günü Gümülcüneye nakledilmiş olması lâzımdır. Müzakerat neti- celeninceye kadar, alâkadar hükümetlerin Baş murahhas ları Ankarada bulunacakları için komisyonda heyeti umumiye içtima aktedilemiyecek, diğer idari işlere, encümen mesaisine devam olunacaktır. , BİTARAFLARLA MÜLAKAT Mr hüsnü Bey dün komisyonda bitaraf murahhas» Tarla görüşmüş ve komisyonun nakli meselesini tetkik etmiştir. Bu husustaki komisyon kararı Yunanlılara bildirileli . bir ay olduğu halde henüz Yunan hüküm bu bapta bir cevap vermemiştir. Gümülcüneye gidilecek i radaki müzakeratın , şimdilik komisyonun nükline mani A hi tte olmadığı aolaşılmıştır , mamafritabil rp emlâk eseri diger muallak işler An- lizakerâtında mevzü bahsolduğü için komisyonun mukad- çene bunların halledilmesile alâkadar olduğu beyan edilmektedir. Müzükeratn müsalt bir safhada olduğu temin edilmekle beraber, Yanan murahkasına on günden beri beklediği talimatın halâ gel 1 “Pılacak Mmüâmeleyi Kendi” his- le, müântıkımiz ve arzumuz *8il,. kanımun maddeleri tayin det. Olgun; milletler. böyle dük inürler. Mahmut Sirt Meb'usu — ei mden,, İstanbula geliyor Almanların Emden Kuru- AZörü şubatın 11 inde lima- imiza gelecektir. Gemi kâ- unüevelde Almanyadan ha- ! eket etmişti. Onbeş ayda | Unyayı dolaşacaktır. Buraya | &radıktan sonra seyahatına | €vam © edecektir. İ “mden ismi bütün dünyaca alümdur. Bu gemiye eski İ mdenin ismi verilmişiir. nin Yapılışı yep yeni me ir, em kömür, hem de yağ ikabiliyor, Kuruvazör lima- mızda üç gün kalacaktır. Afgan kıralına sadakat Kabileler Amanullah hazretlerine iltihak ediyorlar. Afgan krallığının merkezi Kandıhar oldu İyvezirin bir tevekkul devresi geçirilmesini mucip oluyor, er ug ünlerde ie pine ye müzakeratın inkişaf ederek sap gelya ea azalarak müsait bir haya dahilinde bulunduğu merkezindedir. i FİRARİ RUMLAR MES'ELESİ irari Rumlardan nasılsa memleketimize avdet edenlerin vaziyeti tetkik edilmektedir. YU Bu günlerde kümiğyoğun Gümülcüneye nakli hazırlıklarına dair Yunanis. tandan cevap gelmediği takdirde yeniden tebliyara bulunulacaktır Komis- yönde: terkikat ve — tebeddülar deresi | şayıalarinın > doğru olmadığı beyan edilmektedir. Algan sefaretine-Kandıharda hariciye ire Amanullah Hazretleri 1 geri almasi silerin tedibi için milli teşkilat Istanbulda iki güm! | berlâin) Amerikanın ı firinin refi b €s irat eylediği nutka cevâp vererek İngiltere ile Amerikayı “ hiç-bir denilen vilâyet salisi tarafından “Amanullah Hzrederine arzı idaat olunmuştur. Kandiharn Afganistan - krallığının mercii umuru olması takarrür eylemiştir. a Milliyet Mözaşanaun lam erin Sind zenc ip'unssun ME A EE EUE YUNANLILARLA YAPILAN MÜZAKERE NE V ÇOK İYİDİR İBRAHİM TALİ BEY ŞEHRİMİZDE — edem Şark vilâyetleri Umumi müfettişi İbrahim “Tali. bey ün şelirimi- ze gelmiştir. İbrahim Ta- NM bey bir | muharriri- mize demiş» tir ki: — İstanbul- | da yirmi gün kalacağım ve sonra aynı tarikle şarka avdet edece- : Zim. Buraya İbralilm Tali bey mezunen geldim. Şark vilâyet- leri çok iyi bir haldedir. Halk her tarafta “okumaya rağbet göstermekledir. Zirat vaziyet de'müsait su- rette inkişaf ediyor; Umumi- yelle şark münakası hakkında intibalarım mücibğ “memnuni- yettir. f İNTİHAP Fırka namzetleri seçiliyor Yeni belediye : âzası kimler © olacak? — e Yeni cemiyeti beldiye intiha- batı hazı; rr Üzre- dir, Halle fırkasının ocakları dörder namzet tespit etmişlerdir. Şehrimizde /4wi) kadar ocak mevcuttur, Her e dahilinde Ovakların leri “tetkik edilerk 48 kişilik listeler hazırla” nmaktadır. Bu hafta mesele kaza heyetlerinder vilavet be- yetlerine intikal ederek fırkanın bamzet İlstesi tespit olunacak ve müfettişliğim tetkikile kat'i şeklini kesbedecektir. Mamafi yeni belediye kanu- nu yakında çıkacağı için bunu yeni bir intihabatın takip ede- ceği söylenmektedir. Denizde BITARAFLIGIN MUHAFAZASI Reisicumhurun bu gül ki fikri Vaşington, 27 . (A.A) — Mir. Culiç (Coolidge), harp zamanında bitaraiların tica- reti bahriye Hukuku hakkında matbuata mühim beyanatta bulunmuştur. Mumaile/h bu mes'ele hakkinda bir konie- ransin bir netice verebile- ceği fikrini reddeylemiş ve bu mes'elede başlıca engelin Amerikan âyanı olacağı yo- lunda müstehziyane beyani mütalaa eylemiştir. Mumaileyh âyan meclisi- nin beynelmilel kanunu bah- rinin tasdikine, ihtimal az mütemayll olduğunu söyle- miştir. »#Tamira ajanı— Nuyork, (4A) MM. Parker “Gilber Fransaya gitmek üzre $ transatlantikine rakip olm r, # İngiltera Amerika dostluğu Londra, 97 (A.A )— Birmingam, da verilen bir ziyafete hari nazırı Sör Çemberi leyn ( BİRHABER! (İTİLÂFI MURABBA İ ME? TÜRKİYE, İTALYA, YUNANİSTAN, BUL- GARİSTAN ARASIN- DA MÜZAKERE VARMIŞ! Roma,26(F vs)—Korl- yera delia Sera gaze- tesi ilk beharda İtalya, yerine kalm olmak üz- ere bir itilafı murabka aktedileceğini yazıyor. Koriyera della Sera gazetesi yeni itilâfı murabbam iamamen sulhperverane bir ma- hiyeti haiz ve bu devlet- leer arasında ticari mü- ; > Arzı Abone ve Abone şartları Türkye Gnc Sahufede a. sk Bee . VE ci rü : M0 300 « mt . Tirnslnmen ES Eivarunştanr Türkiye ve Avrupa Memleketimizde de /kadın erkekten fazla! En son yapılan bir istatistik çok dikkate çşayan 027 sensi umumi nüfus tah- ririnde Türkiyede 100 kadına 93,02 erkek vsabet ettiği amla- P igilterede 100 kadına 91,31; Rusvi 82,14; Almanyada 90,885 iyada 96,44 nispetinde erkek isabet ediyor. Hekimlerin nisbeti Muhtelif ecnebi memleketlerde “3 nel. Sene AE 1066 gi Ş " lan. ileretleri Gazetemizde çikan yazıların hukükn malıfuzdar Kadın fazla!pı İlan - & Tatavla yangitmda telefon Şirketinin de mes'ul olduğu har ber verilmektedir. Hükümet bu Telefon Şirketi hakkında mevcut olan doktorların bir Is- tadstigi vücude ir. Bu- na göre Almariyada doktor ve 10,000 de bir nisbetindedir. Yal- Bız Almanyada 78,588 doktor, 20,314 ebe vardı. Sofya mahatlli siyasiyesi bu ziyafete Ma elim emri vaki ada bir > Mürulye Bülgar mizskila alâkadar bulunduğunu söy- iiyorlar. Bursadaki mevkuflar Muhakemeye dün devam edildi Mahkeme tafsflâtını son heberleri - mizde neş- rediyoruz. Pursa mev kullarının dün Borsa Ağır teze mabke mesin de muhakemesine devam edilmiş» dr. Bu mühim davaya sit tafi silâz son haber. ler kısmımızda» dare Bamüna: sebetle sizli teş. | kilin reisi olan İ Gök ŞEYİ Mirat ve" peki #rühüm ilşantta bulunan, Sabrinin fotog. raflarını derç- ediyora. Ticaret odası intihabatı Kayseri 28 ( Milliyet ) — Ticaret odası intihabat yapılmakta ; Firka ramzetleri tâmamen kazanmaktadır. İktisat kongrası Bursa , 28 (Milliye) — Kanunu- saninin de burada bir iktsat kungrası aktedilmiştir. Bu Kongrada valt Fatin ve İş bankasi müdürü Saffet beyler hazir bulunrnaşlardır. Halk fırkası mütemadi Kemal Ziya bey de kurgraya gelmiştir. Kongra münasebetile Gazi Hazretlerile Baş- 45,900 dokter vardır, Tayyare kazası Atina, 27 |Muihiyet) —Pireden Faşist meclisi azası Roma, 27 (A.A) — M. Mussolini faşist mec- lisine yeniden 8 ii tayin eylemiş ve bu mec- lisin azalarının miktarı 52 kişiye baliğ olmuştur. Rori(97 CA) — İsveğ Krali Kralıça Viktorya ve ziydre etmek üzre Romaya gelmiştir. Varşovaduki merkezi" istatistik daire. sinin verdiği malümata göre bir kaç aydan beri aşık gösteren” Polonya ücaret pilsnçosu geçen Te den beri mahslis derecede iyileşmiş tr. Netekim (928 martında açık (63 milyon iken teşrimisanide bn miktar 6 milyon . zloüşe düşmüştür. Bu netice ihracatın. tezayüdünü” vç ithalarin azaldığını gösteriyor yay N. Polonyada Fransız wesi Gaztte du Commerse pr #x sermayesile Üolonvada bi kredi S1 için Tiara evim etmektedir. iliki 3 ilenkul e kii wektir. Terhirar Sene darı, 100) il da tahkıkat Mn Tatavla facıasının mes'ulleri ve son vaziyet yeye haber vermediği Söylenen Telefon : şirketi hakkında da tetkikat yapılmaktadır. Hilalilahmerin yardımı HilAliahmer dünden iübaren | Talavla harikzedelerine yardıma ve gida tevziine başlamıştır . Cemiyetin reisi | Ali © demiştir ki ; —Yangından müteessir ola ra yardıma başladık. Şim Hilaliahmer bütçesinden yardım ediyoruz. Şimdiye kadar kimse Para vermedi. Daha büyük mik- Yasta yardımı düşünüyoruz; fakat bu şerait altında değil...» —— Kayseride elektrik Kayseri, 98 öMllliğer) ““ Köse civan elektrik Türk “anam Şirketi - meikavelesi ».. tastik “edildi, Sirket. idare hey'eli riyasetine “aşçi: zade Ömer, - azaliklara * güncüyade Abe, “Abella Hair, Afaşbevrade ermek “Beşler intihap eğildi paşa ve İranga kadar Fransız püket piğal sasında tedavül « cektir Zinci sahilemizde : i 1 —, Berlin mektuba; Kehmlertin Sami paşanın rslihim beyanatı 3 — Atganlstandaki son âZİYet “ve Kral Hazretlerinin water — 3— Son haberler 3 üncü sahilemizde: 1— Duyunu emsmiyedeki. sul istimal ve Hükümetin maha için hazırladığı program © 4#üncü Sahifemizde; 15 Hava taporü üklerimiz Edebi. bahis Sah bilği Hikâye, roman, karlkaröır 8 inci sahifemizde spor ha- 7 — Hariçte meler olayar ? $ — Milliyetin eglencesi mühim meselenin tefrik eyle mediğini beyan eylemiş ve tara leyn © arasındaki © münasebatın samimiyetini ilân etmiştir. vekâleti, İkusat vekiletine ve Büyük Millet Meclisi riyasetine telgraflar Keşide edilmiştir. Kongra ikinci içti- ması da Salı günü (buğün) akte. | decektir. i 6inci sahifemizde: Halk mekteplerine devam eden. .unan-Fransız ticareti Atinae 27 Mihliy et) — Aehilir 3 Yunan Fçsnsiz, kumüsyonu iki merm- leket arasırida ticaret munhedesi aktyi müzskere ermektedir. Komisyon Müz fkerit neticesinde, Yunanistardan kuru üzüm mahsulünün Fransaya sevki hakkında karani yermiş Bundan başka Sisamdan Fransaya 30 milyon. hektalitre şarap sevkedi- leçektir. Muahede mücibince Yuna' Bistandan sevkedilecek halilar için de bazı menafi temin edilmiştir. İneboluda ihtifal yapıldı İnebolu, 27 Milliyet — Bu gün İneboluda tayyare şehitleri içim. ihtifai vapılmıştır.. İhtifal parlak olmuştur. ———o...— ŞÜPHE — izâ otelini. iğ ba Selâmi İzzet Beyici büyük, edebi aşk hikâyesini okuyunuz ŞÜPHE Bir kaç gün kari'lermizi bedii bir heyecan içinde yişataçaktır

Bu sayıdan diğer sayfalar: