29 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

29 Ocak 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Üç refikimiz aleyhinde açılan dava Müheyyâş_'neşüyat davasının rüyetine dün devam edildi Üç gazete aleykinde yekünu yirmiye
 mure ) s uduktan al etmesi lâzım yüksek mevk te |i ettim. hin: İstant ist nvanlarını taşıyan muştu. Burada - yıkılan parat
 Tütrkiye Tütün İnhisar İdaresi tarafından Reisicumhur Hz. ne takdim| edilmek üzere hazırlanan albüm Tütüncülük albümü...
 mlâmızda küçük ve iyi bir tadil Haber - aldı; göre Dil hey'eti imlamızda küçük bir tadil yapmağa karar vermek üzeredir....
 ibrahim Tali Bey dün şehrımrze geldlw Birinci mü fettişi umumi Ibrahim Tali B. dünkü trenle An karadan şehri mize gelmiştir .
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞİNCİ SENE — N' 1699 ( vağtka İdarehanesi imuumümiye | | karşısında dalret mahsusa D: Pa getanirı 2388 Telefon : Pf ir'müdürü 2236 İzare müdürü : 2365, Klap Kumuz dIZ Yangın tahkikatı Hayat ve — | T edebiyat. akup KaĞrinin ( Sodom ve TÜ y ai eaelirn #onra bir ailletin hayatında ede- Biyalın işgal. clmesi lazım. gelen Büyük ve yüksek mevki bakkın” baki kavvetli. kananlin. üzerinde bir daha tevaklaf ettim. Türk tarihinde İstanbul işgali ve istik- İal cidalk unvanlarını - taşıyan b önder ol Barada” yiklar ir İmparatorluğun perişan enkazı n Bd ve hezeyanları Ve hal yeni bir. devleti kaba taslağım yiyecek tci Tesmeden milli bir gayret ve ih- Hiras kan ve ateş içinde fedakâr- Aıkların basit zihniyetlerce anla- şılamıyacak ve nihayet olsa olsa harika- sayılacak son hatlerini iz| — Tahkikat GS A İ | daha Tiyada işgali başlı başına ;ı" aı:... »ı.'d'a Bamabilel.. Kendilerlet - ahan z Barllndan eli çkmış sayan der kumpanyanın e ö a Stnbal| / İes'uliyetini EaeE el ilie 5e| | olDüRteri Ka a geeti ga| — BöSteriyor İLA e Sltele Pa Güğilgün: muroyöllilerney'et bir nevi mükâfat *telül AM r Yortuu Hilataklare've İireele pi e C A aA b e İlandan gelen bunbar ve Yala |/ tulümbacılar. dintendi klerin S keteyamda " Tiy GT ll İfadeleri B: ee mütenakızdır at'eır diyar olmuştu. Burada| zaler neşlesiyle vurduğu vurduk, . — Tatavla yangını hakkında Po - Kırdığı “lardık — gabiçlerin gaa (h ikinci vobe tarafımdan yapılar Tatindan “ geçilmiyordu - " Burda|tahkilent imal elit ünered Osmanlı İmparatorluğunun Hali-|Dün de bir çok kimseler, bu me- fe. sarayları. ve Babal Tiplere karşı yılışık, zelil bi iyet almış olmayı sanki marifet a Küm M cdilmişlerdi.. Dürkü Te A DD ni O vi Türk unsurlar —sanköTürkün (. ea tenakız ifade. hağında boaz. pişireceklermiş gibi| (©7 Xörülmüştür. . 1 tir tir tepinıyorlardı. Burada ben-| — ü mütenakiz ifadeler üzerine liğini kaybetmiş — Türkler — bu| müvacebeler yapılmıştır. Rum mi Babil kules yeni âler uy-|tevelli hey'etide dün tekrar istic- Tmak hususunda eski Bizansın her| vap edilmiştir. Bunların isticvabatı| kaba göre şekil alan seciyesizli - akşam geç vakta kadar devam giüden parlak nümuneler veriyor. etmiştir. HER GÜN SABAHLARI bir zihni-|kumpanyanın su dairesine, Terkos afından dün Harikzedelere vzi edilirken Yangın tahkikatı S 7555 |çi eee aear ei GA itfalyeye haber verdiklerini liyorlar. “Gerek mütevelli hey'eti serbest bırakılmışlardır. Veklm çe aZi menlür | — Öİstevabatin son şeklineden lan dava, 2-Ankarade ayai sebep| lar f ğ Süslektelüri d laşldıma zöre, bu. fanad Ka el Te At Rum hey'eti İyeti görülememiştir. Yalnız kos şirketinin suyu geç vi kat'i surette tespit edilmişti mesi lâzım gelen bir nokta Jardı, ve nihayet burada faik/ — yangın başladığı zaman hu-İrilecektir. kuvvetler karşısında kalplerinden kanlar giden Türkler dişlerini sıkarak, dadaklarını isirarak gasi mahalle tulumbasını kullanan| Rum tulumbacılar da ayrıca istic- M e Ledifl l Lşan vap edilmişlerdir. Bu tulumbacr-| Fi irç GölmellEi ee İ tedlir.elmak dacma, bina Sakaryadan sonra. İstanbulun | bayı çıkardıklarını, yangının bu havaalalara sığmaz. işgal ha-iyeye haber verilip verilmedifin. mah- Hilâliahmer cemiyeti itiharen Tatavla harikzedel kâfi peynir ve zeytin tey İLeiMAŞdSİETE el süllmek Bebre HÜ Üa a Dlğkadar. eli im hapır a eüne lt bir çok foötoevatlar tulumbacılar ve terkos memurları| Sonsaat, İkdam ve Akşam aley- in bariz bir mes'uli> veyya Beyle gazete sahip vesnes'ul Evrakı tahkikiyede tenvir edil- hine açılan “haysiyeti mıştır. Bugün yapılacak bazı tet- rikasındaki kikat ba noktaları da tenvir ede- töyle muhaniri Arif Oruç ve Se- cek ve evrak ciheti Adliyeye ve- |lim Ragıp Beyler ıııyhm;_ı(—;ı; dorahlm ah . İer irenin 1 bu. 'daha doğrudur, hem de. şiveye İabnairla. yrdamı | İzn İnbisir idaresi anbar ni Te danden| Mehmet Efendi tarafından * SALI 29 KÂNUNUSANİ 192 ABONE ŞERAİTİ / MünDEr - |Türkle içinHariç için AF y Gaylığı — 750 Kr. 1450 Kr. ylgi | 400 Kr. | 800 Ka - Nushası her yerde — IKAR, SİYASİ TÜRK GAZEAMSI L..3.KURUŞTUR. z kompanyasının aleyhinedir Üç refikimiz | a li aleyhinde — | açılan dava Müheyyiç neşriyat davasının rüyetine dün devam edildi Üç gazete “aleykinde yekünu | | SD ça e İkdam, Sonsaat ve Akşam gazeteleri 'aleyhine Müddeiumu - ” milik namma açılmış olan " Mü-| Tütrkiye Tütün İnhisar İdaresi tarafından Reisicumbur Hiz. ne takdim heyyiç neşriyat , davasına dün edilmek üzere hazırlanan albüm müdürü Enis Tahsin ve İkdam-| ö “Brhazcila A” Bo İkdam ve Sonsaat gazeteleriyle, Arif Oruç Bey namına Avukat Behcet 8. tarafından İrfan Emin Bey hazır bulunuyor-| Ankaraya götürülecek du. Ankara ve Gebze mahkeme-| — p Ha SERZİ (a arğlei lştanbal İkincicses ah - çından Gazi Hazretlerine takdm Çai lre SÜ Cğrleek üzere bir ait danadt, geldiği anlaşıldıktan sonra muha-yanmakta oldukunu yazmıştık , "",îyfe “;m ; VE Ha â'ellsı vehsm'î;kâraıı;ıchlr .ın' Telear doşyeler birce birar tt Y DA DAD 'kik edildikten ve maznunlarla alâ- | edilmiştir. Bu albümde Tütün) kası anlaşıldıktan sdnra © içtimai hahisâr idaresinin” Tütbm - teşki çeraim , — kaidesine tevfikan bullat ve fabrikasının tarzı mesai ve (davaların Birincicezadaki SS nu - şaaliyetine memnleketimiz Tütün- pralı - dava tevhidine ve bu cülüğüne alt bir çok fotoğraflar den malümatları olmadığını söy- Ptlünmıyan maznun ve davacıla-İmi müdürü Behcet B. yakında | e lemişlerdir, ısı lebbügı( ım.h uıııulıı.lı;]nmîıı jalbümü Ankaraya götürecektir . itetsicamhur Hz.ne takdim edilecek albüm ubat Çarşamba gününe talikine — B aa F E DRlE Nateveiler yangını aa aa Verildi. ibrahim Tali | — İmlâmızda söye v İmalar gakr | T röme | g DEY. dün küçük ve iyi gerek müheyyiç haber neşrinden dolayı| Şehrimize geldi tadil a Birinci mü - l fe umumi 1b-| — Haber aldığımıza göre Dil Tahim “Tal B.|hey'eti imlamızda küçülk bir tadil “dünkü trenle An-| yapmağa karar vermek üzeredir. karadan şehri -| Yapılan uzun ve esaslı tetkikata mize gelmişir . |nazaran Türkcede kalın (1) ile brahim Tali Be-| başlıyan - kel edil. bine İstaubul Birinci cezada aç Ter-/müdürü —aleyhine açılan dava. yerdiği 3-Zekiye, Zeynep veDidar hanım- yiletikbaliçinVali | memiştir. Fil bir - kismımız. “lar tarafından İkdam Sonsaat aley- ve ŞehreminiMu- | faraza (loks lokma) ve (lala) tabil neşri-. hittin Beyle C .| kelimelerinin 10) ve H. Fırkası mü - (a) hecelerini kalın telaffuz ete Fettişi Hakkı Şi-'mektedir. Fakat tetkik edilecek basi Paşablaydar olursa bu ' ve emehli Ktmelerin yaşaya / gitmiş- |ilk hecelerinin hafif telaffuzu bem kal - yat,davası. 4-“Gün doğarken, tef- ir fıkra münasebe- TElateiçü l d çuk saat teahhürle gelecegi anla- | ve binaenaleyh 'kulağa daha haş a İşılması üzerine avdet etmişlerdir. gelmekter Bununla beraber İbrahim Tali| — İşte bu cihetleri nazarı dik- lerine|tün zürramın acı şikâyetleri , nilg Haydarpaşada birçokzevattara- kata alan Dil hey'eti (1) harfini yevmiye 300 ekmek ile miktarı| Tühtevi bir smektuptan / dolayı | fından karşılanmış ve oradanEren- (a) ve (u) dan evel geldiği ve açılmış dava, 6 - “ Fuhş. yuvalar. köyündeki ikametgühma gitmiştir. |inceltmek icap ettiği zaman koy mr,, serlavhalı kari mektubundan | — 'İbrahim Tali B. dün yaverini makta olduğumuz şu (a) incelime |Vilâyete göndererek, şehrimizde) işaretinin konulmamasını müzakere - et ei BUSL LN GA GA TERN - |hifalrda ve tablolarda tastir ve fespit edebimektir ki hünerdir Suğu zamansa bu güphe , derhal KOŞ Cdebiyat budai, yanerdir. korkuya tahavvül etti. İstanbul ni T işgalini cinnet ve hezeyan dere-| İstanbul » işgali / biz Türklere cesine götürmüş olanlar - şimdi| artık Alem. dağının arkasından bir gün güneşin ziyaları yerine Öreiatasr geei Di ae İaplmşirdi Bu Tihime Glnde | firçatim “ kudreti” ile “ beynelmilel İstanbul Hmağını doldüran sirhlie| Sönayiz mal olsun İnsaniyet için larin bile tir tir titredikleri fark Wüz Karası olan bu macera ha> Yamahilirdi. fark :ıkilen ütün insaniyetin istikra-| Tüheyet Bir Bön klkakika —ç e ayondırmağa lâyık bir facia- çelik ordunun ilhi askerleri gz . Bir sahada ilk tecrübeyi M fanbula debil olduğu zasıaa. ro 'fide Ferit banım yapmıştı. Müfide| ler değişti.. 'Düm eyif ve meçteyi kanımın İstanbul ” işgalinden mar Gnülel ve 'heseylt Düne ee ivaftak olüms Cü bir. devba SÜ olanlar. Kaçacak rddle y |veren (Leyla) unvanlı cserini saklanacak izbe arıyorlar, yerlerde| vaktiyle * Cumhuriyet , neşretmiş- Hürüsükiüişle.Öteden v macaae |G kitap İle tükenecek kadar itimatkâr bir tevekkül ile bu| PiT şey -olmuyan — mevzu diğer mucizeyi ” bekliyen mihnetzedeler kudretli kalemlerin kendisile meş- cuşan ve huruşan bir sel halinde|gul - olmasını bekliyordu . İşte sokaklara uğramışlar, yeri, fezayı (Sodom ve Gamure) si ile Yakup) ve bütün afakı yüksek ahenkli Kadri milli tarihin bu mevzude bir gülbank içinde çalkalandırı- ber eli kalem tutana mütevcecil geei emrini ife ygal aasıldı, letanbalum” işgal| hamlede okuduğumuz bu kitabr| İapatla B0 GAMİ malkalar GİNE G Yakabor kakikmien meraEI puyan olup geçmişti? Halâs nasıl|olmuş olduğunu söylemek ” bize oldu? Bunlar birer mevzudur ki|göre çok tatlı bir vazife ifasıdır. heğ'miz beyecanla yadederiz. Fa- lasanlar yalnız ekmek ve p çat yalız heyecan kâfi değildir. |ile yaşamıyorlar. Hususile cemi Bu heyecanı bütün anatı ile sa.İlerin ve milletlerin şirazcsi iştel için dahi olduğu gibi yaşatılacak bir mevzudur. Onun her safhası etmiş bulunuyor. Bir| Bise yerlen ile dikilebilir. İnsan yalnız et ve kemik sını teşkil eder, ruri bir neticesi olaraktırl olmadığına, neden edebi Okuyup yazma bilen |madığım (Sodom ve Gamure suz şükran hisleri ile bulunuyorum. ldağa selaşımı YEĞNMENTDN T İmiye“kandat MA olmuştarı 'muası bir mahlük, ve cemiyet bu göre bülün müstakbel nesillerimiz türin mahlükların sürünü bir hey'et| — Şehrimize gelecek mi? demek değildir. İnsan bis ve şuur| - ile mütemayiz bir fert ve cemiyet!| 'o kadar kuvvetle yazılmalı ve yalise idrak ve hafıza demektir. biyat milletlerin idrak ve hafıza-| Bu muhakeme silsilesinin za -| neden| hâlâ adam akıllı bir tiyatrumuz alelitlak nefis san'atlara lâyık ol duğu fazla ehemmiyeti vermemek- te olduğumuza şaşar durürum. Türklere tavsiyeden kendimi ala-| 'den dolayı da ' Yakup Kadriye çerin yakında şehrimize geler işte bu düşünceler altında hudut- Hericiye V. Tevfik Rüştü'B. Yunus Nadi | memiştir. Biyasamzda meamtlalimm Ekemelerine dair gece yarısı a Gürüsnüğü e tabayyüz ve temeyyüz etmiş. Ediğimiz tafsilât “Son telgraflar bir vatandaş olduğuna bizce de maaimem. Elamımızdadır. 'bulunacağı müddet zarfında çalış etmektedir. Bu huststaki kararın |mak üzere kendisine bir oda bugünlerde verileceği zanmolun- ftahsisini rica etmiştir. İmaktadır. Bu karar zaten çok kolüy olan imlâmızı bir kat daha basitleştireceği cihetle cidden pek muvafık- olacaktır. Tinci umumi / müfettiş B. 1o| Bu kanunun tebliginden sonra ün kadar şehrimizde imdiye kadar inceltme işareti u müddet — zarfında oyarak yazdığımız kelimeler işae 'edecek 've mıntakasma ait olup|retsiz yazılacaktır. burada / halli” kabil olan - işlerle| — Misaller : iml Mmeşgal olacaktır. iye Nazırı Ede-| Tugat, halas, bütün. l Çiferin Şayi olan bir habere gi re)sin- Rusya Hariciye Komiseri M. hassis | görüşecektir. Bu haber henüz teeyyüt et UMe.| . Diğer taraflan Rus gazetele" MN İrinin verdiği malümata göre el - munu; İ yevm menfada olan Troçki Rusya haricine - çıkarlacaktır - ” Troçki | Tayyare şel , bütün memlekette olduğu gibi Ankarada Bursadaki meykufların muha & | Bühteşem merasimle yapılmıştr. Bütün meb'uslar, Hey'eti Vekile erkânı, arkeri, mülki erkân. mektepliler, cemiyetler o gün Hacr bayramda'. şehitlikte toplanarek, memleketin müdafaası için hayatlar 'Elrm feda ee muazzez Tayyarsellerimizin hatıralarını taziz etmişlerdir. esratında alınmış bir resmi dercediyoruz. YK Haai Bu münasehetle merasi DU aa N Tet

Bu sayıdan diğer sayfalar: