29 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

29 Ocak 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rüzgâr müteyassıt lodos, bulutlu, Bu günkü hava baya Müvakkat tie müddet için? Kuruşa indiriliştir. Mesele Mugalâtaya mütehammil toplanıp. tev- Ğ edilm lesi hakkın- daki meş devam, ce Yorlarlir. ve Türk Sikla çeneli Merhamet alsada - matuf Kisie etmek istiydi Bu şekilde neşriyat yapan tomca gazetelerin hâlâ Türk | Matbuatırun maksadını eni Yor görünmelerine hâyret cü Yoruz: Türk gazetelerinin mak- Salı herkim hakkınd. olursa ok Sun gerek İngilizler; gerek diğer) &nebiler sarlından, yapılacak | Yardımların biç .bir yakı Önüne geçmek değildir; . bil âkis bu gibi vardımları teşvik vazifedir. ©mek insani bir Ancak Türkiye alelümum iane işlerini tansim “mek *için bir takım kaideler Ve nizambut “kabul etmişür; Türk tebeası için Bu vsullere Ve nizamlara rityet mecburi- dir; Türklerin “kendileri içi mecburi olar usullere ye Mizamlara ecnebilerin riâyet €tmelerini. istemekte bir va- Sle değilmidir? Sonra gene “Tum. gazetele- Tidir ki Tatavla yengin ma Malline İngiliz ve Üaşkâtibinin gittiğini, ime Meselesi için rum heyeti mü- tevelliyesi * ile. © münasebete Biriştiğini yazmışlardı; bundan dolayı gene Rum gazeteleri-in- Biliz selaretine teşekkür de günişlerdir. Rum gazetelerinin bü neş- Üyatlarına İngiliz “elirctinin Tstanbul Fümlarina karşı ettiği batu haraketin e kadar “luğumü atlamak istemeleri Tük marbuati için bir hak İN müdür? Netekim. İngi “bre Klark hı Mi nin nazarin dereceye dürüst wetlerin Vere verdiği Sazetelerinin ne k aklı iduklarısı gösterim Mehmet Asim | 1 Milyon | Milet mekşPerinde Okuyanlar adedi (Vak) — Memi: | müştak ! millet smekteple: halayi öğtenmiye Mk büzün maktadır. ninlerin Eve ni “ âzamisi ayet (600) bin müdavim | canin; ifade ediyorken halen & delin £ milyonu tecavüz değildir Bazı rumca Te- | BW yanı İiliz selirinin refikaları da- Seceği katiyyele anleşiliyor. e... Pav İaşılac si olur sa Muhtelif memleketlerde her erkeğe kaçar tane düşüyor ? Ahiren gelen Ayrı neemualarından birinir | son Sayısı dikkate şa- yan ve M&- rakı bir istatistiği ğe nazaran me) dünyanın kadını en bol menleketi i Rusyadır. Zira Rusyada 82 erkeğe .1100 kadın düşmekte dir. Rusya- dan sonra Almanya kadın isabet etmekle- dir. Üçüncü derecede kadını bol mühtevidir. Bu istatisti- geliyor,Bu- rada 90 er-| keğe 100 ! W Tahkikat Dün ikmel edildi Yangın meşelesinin Wi “wnyağmemiketler !| Tai İngiltereile Avusturya- Bu iki dır. memlekette 91 erkeğe 100 kadın işabet eder. Dördüncü derecede a İle İsviçre ge- hissesine 100 üşer., Türkiye e ise beşinci kadını bol derecede menileketlerdendir. Norveçte ve Türki- yede. 93. erkeğe 100 kadın isabet etmekte- dir. Türkiyeden si İspanya vile Danitsar geliyor. Buralaida 94 erkeğe. 100 Mi dü- Topkapı sarayında Valide sullan laşlığının bir kismi Polis müdüriyeli Tatavla. yangını hakkındaki tahkikata dün de devem edilmiş» 2 kişiden: mürekkep rum yeti mütevelliyesi | sabahleyin dokuzdü ikinci şubeye gitmişler, istievaplarına devam olurummaşiur. Banlardarı maada yangını tulumba ile söndürmeye uğraşın tülum- bağlarla üç şirket müslukçusu- sunun de malümatlarına mürccrat edilmi; Dün bu hu: tamamen © bi Ancak lüzüm görüldüğü taktirde alâkadar o kimselerin . ifadeleri tekrar alınacaktır, Zabıta adi? veye verilecek tahkikat -evrakım bugün ;ikmal <decekür, Adliyede Terkos şirketi * ve Tatavla yangını heklindakt evrak, henüz Müdüciumumiliğe verilmemişi elenin mahkemeye inikaf gelip gelmediğine ; Karer (Yasi uncu sahıyfadadır) Bursada - taklıbi hükü: mahkemeye intikali için! artık mani kalmamıştır? #s/anbul ve Türkiye ik- tisadiyafında büyük bir l zana EE e, in iş a Eni. ği İNE mma mem | tör | miyre 420 1* sez 4 maznüfiları farla mukavele Dün mecliste kabuk eli Yapılacak f fabrika menfaal temin edecek M. vekilimizin beyanat Ankara, 28 (AA) — B. M. .meğlisi bu gü Tstanbulda bir ötomebil mon- *aj fabrkası kurmak üzre Forü - mücssisesi" ile maliye vekâleti arasında İmzalanan mukavelenamenin tasdikıda alt kanun Jâyihası müzakere edilmiştir. Bu münasebetle maliye vekili Sâraçoğlu şükrü Bey. söz alarak beyana bulunmuş, mukavele hakkında malumat vermiş ve ezcümle demiştir kiz — Amerikanın Fört kum- ink İştimanıdla panyası İstanbulda mahdut ve mMüdyyen bir ide bir montaj falırik; yapıyor. Otomobil traktör, tayyare gibi vesaiti demiömte edilmiş bir halde , Ame celi- ettikten sonra İstanbulda tösis edilecek olan bü montaj Tab- rikasında bunları mönte “bir bâle koyacak, ikmâl ve'itmam eyl ve bir takım tef Tişat ve saireyi de bu atelye lerde yapacaktır. Bunların alulş Olduğu: ta- ahhütler arasinda * burmüçssğ- sede istihdam edilecek olar: İardan: öeman : yüzde yetmiş beş kadâninin Muayyen Gir dan Kibaren Türe'bk esası “Kendisine » kabul ilmiştir. Bu mahsl Topa- nddeki antrepodun. Buraya Amerikadan parça > hâlinde gelöcek olân alât Ve tdevat bu atelyede monte “edilecek telvin ve itham ediltek, Tür- ar memleketlere » Bu duyarlar dahilinde 'kalan mahâl güm- rük muhafaza memurlarının tahtı mürakabu ve muhafazad- sında bulundürmacak, fabrika > edevanını Türki ihtiyağı içim dabile sevk anda kenğilerine beher beher beher tayyüru bâşma' Otuz dolar ya“ ni altmış dira kadar” (bir prim kamyon, verilecektir. . Bu giri dir ve bir miyağ! vardır. Ö- neticesinde | 30-15-35 ve bazende 3 dolar kâdür düşedilir. 1 Altaralı 4 Sec sayıtamızdadır mahkeme huzurunda in) âzâmi- * - BURSADAKİ ayanı ı dikkat Bursa, 28 ( Vak bayrakçı Cemal ile arkadaşları- nifi imühakemesine buğür (dün) saat on buçukta devam edildi. Hoca Ali Rizarımi muhakeme | yaben icrası kararlaştırıldı. Reis evvela”geçen celsgde mu him itirafatta bulunan Şabriyi #slicvap etti » Sabri üç 4y mahpusuluğunu Cemalin koğuşunda geçirdikten sonra çıktığının dördür.cü günü Cemale hediye yeli i, kilât hakkında söyedi » Reis—Püs- külsüzü nere İl den tamyor- sün? Sabri—Efen: dini onu Bur sadâ tanımı yan kimse var mı? Cemal Bey — bana dışarda teşki- lât varmış, Püskülsüz ile Aptür rezzak dahilmiş, anla dedi. Reis — Püskülsüze bunları sordün mu? Sabri — Evet kahvesine git- tim, tenha idi. Kendisine söy- ledim, kimden duydun dedi. Aliman bir şey olsa da şu oros- puları kessem demiş, Eczacılar Ecza depolarını vekâ - ete şikâyet mi ettiler? Tahkikat yapılıyor MR. Haber aldığmıza güre. Sıh. hiye vekâleti, şel za depolarından kında kanuni tak karar vermiştir. öğrendiklerimizi yazıyoru skülsüz > i sordu, Cemalin haberi var mı Kanun mucibince ceza de- i N poları gerek halka gerekse | pire dedim. N iie Reis — Yazdığın. ifadede müeesesata perakende Satış ; eri bühtediiydi yapamazlar. Perakende ecza 9) e (pe) KA k m, Bu nedir? Satışı ancak - cezancler tara- — esli sevki findan yapılabilir. Halbuki | nı ve perakende ilâç satan sahiplerinin edileceğini bildirmiştir. Öğrendiğimize göre, ecza- £ bü meseleye pek fazla An bâzı eczâ depolarının kanın | depo tecziye hilafına olarak pörâkeride & tış yaptıkları İmiş, hatta bu hususta E ni taralındah ye vekiletine mitracdatta da e ri tde, cdi bu i tını nazarı: dikkate ak tahkikat yaptırılacağı ehemmiyet vermektedirler, ispirto işini halletmek | erilen eczacılar bu sul da mesalde buluna larin Teffiz işlerinin #emmuza kadar bitmesi ka- nun iktizasından bulunmaktadır. Bu münase- bele her tarafta faaliyet teştit olunmuş, işlerin yetişmesi ihtimali az olan yerlerde komisyon adelleri artırılmıştı. Bu meyanda vilâyelimiz- deki komisyon da üçe iblağ olunmuş ve faa- Hiyele sıkı Bir veçhe verilmiştir. Bu komisyon haftada (4) içtima aktetmektedir. Resim yeni teşkil edilen iki numaralı komisyon çalışırken alınmıştır, | Bir aylık abone 125 Abone olacak zevat al tıncı sayfamızdaki matbu mektubu kesip posta İ ile matbaamıza göndermelidirler, men nk sa manas zan dns vAb easân nsan dme vn1 hn BABA BADANA Asem amenna Firari miaznun Alinin Susgi )ik köyünde aranıp büluma N dığı hakkındaki zabıt varakası | okundu. i sinin ademi icabeti hasebile gir ili tayyare ilealun ka- Müyakkar- Çip müddet için, Dünkü celselerde muvaceheler “Yapı ıIdı, püskülsüz. ismail gülünç şeyler söyledi , Kadınlar | MUHAKEME ekil aldı. bir sek Püskülsüz İsmailin anlattıları. Şerirler, Cemil Cahit Paşaya telef önla, akılları sıra yalan ve güya şaşırtıcı şeyler söyliyerek «komi- teye teslim olunuz!» diyecekler, hırkayı ve cepaneliği basâcaklarmış ! — Bil i8 demekmiş, asker, (pe) po Reis ( Ser Zardiyan Kâs mile) — Sabri Cemalle hapi» sancde teşki- littan könüş» Püükülrin. Temalı “ Müteakıben Cemale ait vrak okundu. Cemal, hatıra deiterinde «milk letin wahkörlüğünden © kendine fena muamele yapildığından, öl mek müreccah oldu, settikten sonra « v Bin eancamı bu dur. » deri dir. Bundan sonra Boğçacik ma- hiye müdürü Şemsettin Beyin Cemale gönderdiği mektup © kundu , «Pek mühlerem kahraman huzura » diye Cemal hakkında” ki idam kararını, 'müleakıben on beş seneye mahkümiyetini duymuş, «inşaallah daha yüz sene yaşarsın » diyor. folugra fin istiyor, Reis, Cemale bu adamla olan münasebetini sordü ve Cealji şu suretle isticvap etti: Reis — Yazında e mahkümi- yel muamelesini unutmıyacağı diyorsun, bu ne demektir? Cemal — Bir korucunun ze rezi yüzünden mahküm oldum « Hiç unutur meyim ? Badehti Cemalin Kocabağın oğlu Hüöseyne yozdığ okundu . Bunda y yordu . Cemal reddetti — Benim değildi. yüz bin fifa bulurum, Meklubu götüren Hayır « Bon götürmedim » dedi. İstersem Müteakiben Laz Fisan diye ait evrak için de Me Tayyareci İhya B. | çırmak cürmile 3 ay hapse mahküm | oldu. | | Ye X İbrahim irk z ankardan € j pine çörçl ağ si * Cemal bina B. Ankaradan gel di,mübadele müsa- emi liği kerti hakkında iza- hat veriyor. (Yaris (2) net sayıfamızdadır. zl

Bu sayıdan diğer sayfalar: