29 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

29 Ocak 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türkiy LU alli m İri çe in ol Kuruş ayip 15 3-— Piyanko ede Hariçte | | 409” ” makaddercsiz mektuplara N. DİKKAP dl Ba seneki tayyare piyankosu şimdiye kudarkilefin en zen ginidir.. Çünkü: 1 — 10.000 lira ve daha yukarı büyük iktamiyeler geçen yakup (3) tale idi, Bu sene (5) er, artmıştır, ? — UMUM İKRAMİYE ADEDİ Geçin seneki Keşide: lerde yalniz isabet ihtimali de tam: “f, 05 ( yani iki misli ) arımışun, izinden Zengin olanlefın adedi bü Sene geçen senekinin tam iki misline çıkacaktır. - Deri Demiyolar 1 Limanlar Ümümi İdaresinden idi, Bur sere Tam: (3,900) esinden, Hai lere müfacastla izahat şeraiti fenniyel am gönderilen” en rine ee içime İline) yazıya ais Ç Yanı) iğsteti Kopulmalı 809 ei mektupların İadestadeş, kymeti kaybolmasından ve Wâinların münderecatından Idare mesul değililir. İsabet iheimeli ydarpaşada şemmame şartnamesi alanların İl dır konulmuş paralarız helle yeni 3n Yukarda cins ve nevile mevkii yâzılı emlik Çaltmış bir de Hürrem: sokağında eski ve * naralı bir hanenin tamamı terlen . Bada talipleri Üzeinde dür. Umum gün zarfında Sandık satış amirliğine * müracaat eylemeleri li âlin olundr. İl İ İİ Paşabağçasındeki suyun İncir köyündeki çeşmeye mübaysa Komiğ, rilmesi pazarlıkla ihale cdilecekür, lerini de almaları dar levazım müdürlüğüne «gelmeleri, —o9imnsani EN Sulih EF, İstanbul Şehremaneti ilânları | İsteyenlerin “31:1:922 perşenbe günü saat on beşe ka- Büyüz ve yg bir çok Masasi mahİYötreki kstanbulda Ankara. caddesinde (VAKTT) güzelesine ) öğün müdületle icra kılan > aleni müzayede neticesinde hizalarında gös- takurrür ederek birindi * İhalesi icra kalınmış olduğundan talip olanların iin tarihinden itibaten (otuzbir) (WAKIT) gözelesinin Bir aylık born Büdeli ölün (725) kuruşa “ past, hövalesile gönderdim Ba © pöranin. | postadah trnğn aldırılarak derhal atideki adresz muntazaman. gazele göndermenizi riça ederim, Adres £ Fi Mi ar an İmam | Tk mektelerle haya ven ı İLAN TARİLESİ ilânlarında 0/0 20 tengilât yapılır ! 3 ücre Adar ile krartaşynlığ Gozetömüz basal ilân kabal çelen yeri H.S ME imal acenlesi e Şayan Kurut 18 indi oya Va e era nl En iyi müstabzarat, . | Ve hilbassa m spirin,. Komprımelari ekseriya, tekli gülirler > e şeye” markah ambulâjına dikkat ve diğerlerini reddodiyiz. M No Nevi İcarsenevi B — Jsküdat yahalle Andogâvi a <v lira A. Nukut | Kadıköy Osman, ağa Muhtar © z 30 5 eğ 5 Li N liz Viral i Mercan, Şaman viran evvel Pökmeciler » dükâün , ri » AS Bakırköy © * Sakizağer Taş han caddesi 193 ev Mp Yanan dirahei » »'d 5 i 100, - 7 y Bayhemark yağ şii “0. 2 MELA 1 e 7 “İZ Ley Romanya Kadiköy Rasimpaşa Birinci * 3) dükân dh İD Levu Bulgar s Büyük ada (Karanfil Fısil Kj © M4 3 1 - Pelemenk tiörim j Balâda evsali. m i veçhile Bir sen müddetld icara rapi kirmizi İmam Sie a olumak üzere İ it de müzayedesi erdir 2 120 | i dteiruke «icra kumsi ; 1 sokagı Numarası pi çarı » ie | çeşme 20. 5 wv 60 lira senevi » 118-/00 y meybang 8 & 190 4 I y Jj » > dükin 38 , V leyiçro feingi iğ N ii 3 & : ? Me gi 783 a Hee vi >) ! Çek 4 hirisos © mezarlık © 5 i 150 ; Tepdra üzerine bir fagiliz rası kuruş. | 991,.(59 izmir 60 i ye Türk Nrasi mi poe Di. har yenipaballe . 7g i z Sar e ape Edirnekapı << çakırağa © yanaki kalfa it 4 Me ye La Büyükada karakol z iü Sefya ği 5 67 İsao0 w Beyoğlu. parğaka © harbiye mektebi elırak apaftmanığın Brüksel 4 “ 8 |sLs a (5450 aluncı dairesi şehri Amislerdande . i ja! 75 (12175 Balâda evsafı muharrer emlâkin 2-2-920 tarihine müsadif cumartesi günü saat onbeşte ihaleleri re z i ö 5 b ü Mv icra edilmek üzere müzeyede müddetleri temdit edilmişür, taliplerin emvali merrükç içer komusyu- Yiyana : a İkzso g 4780 mi AK acakt “eyieinceii AŞTA - LÜKS i ee Madrit “ 2 Jesso 2 Ğ , varya . sJas7s) 4 - i ş S ŞİRMİK MAKARNASIS 3 De: Z z “ var) Li Emniyet sandığı müdür- EGZAMA 2 Üsosenese sesesese kreş ey 2 Je2s9 6250 Pelgirat © Türk Hrân dihar 2 (sase “ 720 lüğünden / Eski yara ve kaşıntılara en iyi Ş Tahviller ilaç Adanalı Şükrü Beyin Der- sia ÖN vadi 83 İsooo Müzsyede İkşaz Merhunatın cins ve Medyen | oz methemidir. Deposu Sirke- ? e N ie > e“ ie a iz a i isini cide Ali Riza eoranesii taşraya $ birini iftüiğindeki yapıl “Gü tramvay eieketi #İ as ğe a GE Şi 3 m, postu ile bir liraya gönderilir. ş muştır; Bütün Avrupa;Ş ,Bahlm, Dok ye; Aptirepo 9 Lak adalı ee açi İşeme DAHA” ireccah ve İitailnl “anonim su şirke (“| 28 temam Madam Aryağini .. ; İN « $, 250 11396 Tarabyada Tarabya saddsiiis eski K kl ; A $ Hisse senetleri .” 202 ve yeni 194 numaralı bir ha ur er U Cl 7DU R < delik; ve enin tamamı. Müzeşyen ve Ayşe ;Hapımlarla; İğ Senelik planço münaseberile fi! : Muammer Talip ve Ahmet Faiz Bey İğ Beyoğlunda 891 numarada Mi 'üale Gribe. kekik i ma amk ayinmni İ > 16 Emi Pal si gi Ticaret ve sahin 790 18476 Emirgândi Emirgân caddesinde eski RE M kullanmak için kâfidir. o $ e. borsası 30 mükerrer ve yeni 38 numaralı bir e e Her yerde drayınız.. sabilbanetin tamamı İhsan, Hanım Kuğliöemiiksinde ül ai 740 18812 Anadolu İlisarında Toplarönü işokas kn Bar isa #kistn 00 1840 1250) #mda üç dükânı havi bir hanenin : ” ” 1400 1280) tamamı £ Lütfü ve Halil Beyler vi yamak G0 “t4ğ0 1 Sİllısis 18980 Üsküdarda Selman ağa mahallesinde Bülbülderesi sokağında, eski 12. mü- iş 4-12.18 v0 ve ker ri yeni 32, 34 riumarab dük türkiye bankası eri ani Se 1320 123 Kânli on Beş odayı" havi bir misafir. Sermayesi tediye edilmiş 4000000 Yapağı Güz Yanı 00000 hanenin “tamamı Emine Huriye Hanım liradır Umumi Müdürlük —AV DERİSİ — 150 “19008 Ahırkapıda * İshakpaşa © mahallesinde Zerdeva çifti 000000 0000.06) Saraçane sokağında eski 44 mükerrer Ankara Sansar 000,00 000,00 i 85 - 1 numaralı bir hanenin ; zim o cocoon oocan tamamaz. Fitma Fethiye HH. Şubeleri : e DIK AOİ | (840 19256 İyipte Kizilmesçit mahallinde Bulâ- ANKARA © ÂDANA AYVALIK Sivri fındık o 05900 05220) yokuşu “Sökağında” öski" ve yeni 12 Dİ yi 3 6509 65 20 numaralı bahçeli bir hanenin tamâmı, ANBUL TRABZON KAYS Rİ A ATAŞ AN İ Cemil iBeyle Saniye H. İZNİR GİRESON © MERSİN Hilâliahmer İstanbul mer- /:50 15007 Vetadi Molahüsrer | mahattesinde SAMSUN EDREMİT y “ Cemiyetimizin malı olup bilmüzayede Şehzade İmareti caddesinde ves0- kezinden: Salik Boon bo on yavan ora Ge ei Misal muzmelâi, kumbaralar kasalar Köprü Başında Valide hânmda İkbal Adapazarı nakliye şir. || Gir Kaldı Gamak > Ahmet Teylik El. z ketindeki ardiyede görülerek talip olanların şubatın 3 üncü İsgo “13830“Vefada “Mollâhüsrev “ ahalldsinde e pizar günü saat on aluya Kadar Cağaloğlundaki merkezimiz MüçüpeE sOLEGİR sikişe Yeniii İspirto ve ispirtolu içkiler umumi müdürlüğünden : binasmda müzayedeye iştirak eylemeleri ve o Sdatten sonra b my iştirak kabul edilmiyeceği ve fiat mutedil görülmediği surette #imaralı; bahiçeli'bir, hanciin tarafın. — 126,000 ADET EVRAKI verip vermemekte cemiyetin serbest bulunduğu ilân olunur. Fatma Sabiha ve-Emine Fk 17068 Üsküdarda Debbağlar mahallesinde MATBUA TABI prp Toptuşı caddesi sokağinde eski- 338, 9 şubat 939 cumartesi saat If de ihale edilmek üzre Altıncı büyük düR mile dk öüAü5€ mine ke e Ta ar€ piyankosu ralı dükânk bir hatenin timamı ei ye aşma RAE yy Sidika Hasımla Raşit EL | Yaat Komisyonu kitabetine müracaat eylemeleri, Yeni tertip i Yeni plân Mio 17685 Kümkâapıda Tavaşi göleymanağı ma- İd Keşide 11 Şübattdır m hallesinde Çeşme sakağında eski" ve Bi | z R İKRAMİYELER (O TİRA a yeni 8 nümaralı bit hanenin tama Ir ay 1 a onemiz e er M Z Fatma Reşide 1. İsi 18. — 215 18603 Üsküdarda Debbağlar mahallesinde Gazetemize bir aylık abone olmak istiyen > EN 3 > Nalçacı Tekke sokağında eski 3 ve iyi zevat aşağıdaki mektubu keserek bir zarf içine > a h — yeni 3,3-1 numarağı bahçalı bir hanc- - koymalı ve zarfın üzerindede şu adresi yazip MüklEKe > “min tamimı © Server Fi ve Hiseyin EL bize gödermielidiri Z 300 18621 Süleymaniyede Kâtip Şemsettin mâ- | | Taklitlerindek sakınmak için dalma bandırollu hakiki “ADLER »j. Yazı makinesi CAdler)in wiki burufaş tipi İmtiazı münhaseren Adler yazı makinesine mahsus .bir hüsu Siyeri, N Arzı olunduğu .kâdar çok kopyalar ez elek dayanır. İlk yazi skins 1806 ği. senesinde | ADLER fabrikss tarafından İnal olunmuşdur. Bütün dünyeda — 360000 ge satılmıştı, iye vekili © umumiliği bağl Galata“ Voyvoda han , Galata No 7-90, Posta kutus M7. Anadölu vilâyd üçin iyi Acentalıklar ve seyyar mamur“ lar aranıyor. peki di a ice Efendim, Bendeniz İstanbulda Zandan kapısında” 19. numaralı mağs* ; zada Rasim Necdet firmesile urgan ticaretle meşgulüm, bukere terki ticaret ettiğime den şahsımden matlubu olan zevatın aynı mağuzada Mehs. met Nihat Beye ön beş gün” zarfında “müracaatları husus sonlın. Vilâyet, Vakit ye sis? çilli ticaret gazetelerile ilânı0* rica ederim, Zindan kapı di 19 Yorgand li i Matbuat balosu Ps şuballi Sel gidet, tim kalın, Mel ssdün Ahmet ei

Bu sayıdan diğer sayfalar: