29 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

29 Ocak 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Boy uzatmanın Gözümüz Biliyor MUSUNUZ? sesaselasübübeens5e00s0005008b800088009800 . çaresi var mı? Kısa boylular ne dersiniz ? İnsanların muayyen İt büyüme devri var- dir, Bu deyir gecliklen a artik büyümek ii kalmaz. Bazı r ve nebatlar ta istikametlerde mü- ye büyüyebilr- İç rASSAMlar la bir sergi sergi açacaklar öy, ay kadar evel * ve Almanyadan İhimize gelen: genç ressamları yakın- nl hkarada bir resim çacaklardı. Sergi resim âle- için bir hadise mahiyettedir. Yesim sergisine etmemiş - olan © tesanilar bize, ii bir şey getirdik- güstermek iste- dirler. Onlara vr bizde, -şim- adar taninmis Sanatkârlar - a eketin ilk san- Aridıp- ve teknik zat eserler getirmekten İF Sey yapma- #. Gayrı kâfı nin vücuda gelen ler halka si sathi bir li hn telâkkisi yer- İşi, Sere, Nİ ressamlar ise ve lola bir NE Prensibi gelir- eni Söyluyorlar, ki | Eakat insanlar bü- yüyenez. vücudun uzunluğu bacakların uzunluğuna tabidir. Bacakların u- zunluğu ise böyümek devrinde — kemiklerin ucundaki bazı bücey- relerin faaliyetine ta- bidir. Büyüdüktej son ra bu huceyreler kay- salığı, uzunlüğu, mile- mizden bize kalan irsi kabiliyete bağlıdır. Boylarımı > uzatmak istiyenler sadec» kön- dileri için mev'ut olan uzama haddine varma- yı düşünebilir. Bunun icin de büyüme dev- “rinde, bilhi 12 ile İ yi arasına sılılinidi olnuya ealış- mak lâzümdır. Bacak- larınıza idman yapmalı koşmeli sreramalı, bil- Yeni neşriyat: Çoruk ansiklopedisi Çocuk a sa siklopedisi yeni hür. t neşredilmeğe başlar: harfiele çkan ilk ştir. Yeni harf lerle. oküvdesk bütün çacuklar'için çök faydali bit eserdir Sihhiye mecmuası Sihhiye vekdlei zafalından neşreilen bu mecmünmun (S0linci Sihhi kanun ve nizamnamglerle Hasekinisi cutbağının biref küp arayan #ayısı çılımaştıt, enakale ve bir nin, eser bilmesi için «melye » ve «teknik » denilen seylerin kendilerinde mevcut olduklarını, ve bu bassaları Avrupada İ tekemmül etirdiklerini iddia ediyorla, Bu genelerden Ratip, Muhittin Sebati, Ali, Münip Beyler eserle- rini Pariste «Granpale» de teşhir etmişlerdi. Aralarında Hale Asaf Hanım, Refik Fadil, Cevat, Şeref, Mahmut ve Nurullah Cemal Beyler - bulunan bu gümrenin sergisi haz kikaten şayanı dikkat |; | olacakur. - bolür. Boyumuzun ki- hassa havı ak kemikle- > riüc kan ; gitmesini te'min etmelidir. Tayyare İle Altın kaçırmak da dayasi, mah: kümiyet kararile neticelendi Istanbul ücüncü ce> za mahkemesi, Yeşil köyde «Sidne» tayyas re şirketi pilotlarından Ihya Bey aleyhindeki alın kacakelığı dava- sünu rü'yetini bitirmiş- tir; Neticede; kendisi- nin Bükreşe haraket eden tayyaresi ile 135 Türk, 50 İngiliz, 404 Fransız, 34 İtalyan, 42 Avusturya, 12 Bel- çika, 9 Tunus, 18Rus alim kaçırmak üzere iken yakalandığı sabit görülmüs, te'cilen ve İİ gıyaben üç ay hâpsına ve altınların da müsa- deresine karar veril miştir, —— İstonbul eilâyet defterdarkığımdan: | Yülga Beyoğlu muhatebeiliğince Râsr namlarına tn İl dlupan » üçyüz, otuz difa en üç Kuruşu;havi 95-6, yumaralı deyin ilmübiğberiiin e emvali metrükeye | Biye, anlaşılmakla. kardi iptal İl Hi ilin olunüğ. vüTesessos ....5...* Sevindiğimizzaman niçin parlar ? Bir insan sevindiği - va çok den gectikçe bir y tabakası birakir. Bu su- yaş ve memnun oldüğu zaman gözle- rinde bir parlaklık his- sederiz. Bunun sebe- bini araştırırsak, bunu gözde bulanuyız. Göz- de değişen birşey yok- Gözün * bakışında hasıl olan busfark; göz kapaklarının ve Kirpik- lerin gücüde getirdiği değişiklikten Hinsil lr. sevinince tur. pi Maamafi asıl giyüde gör kapaklarının. âdalele- İnsan göz kapaklarında S bundan hı bir hareket gürülür. Mer hareket esnasında kapaklar gözün üzerin- GE İstifadenizi arayınız Kışlık maflarımızin kesrm eğe ni elder n çikarıyoruz. Bu meyanda ylih ötme çocuk 50, 90, 25. 150, Yün örme kadın yelekler jaket ve ropları 195180, 175, 200, 250, 300, 350, 425,” Yün örme kadın mantoları 700, 150, 800,900, 1000, Kuruşa Satılmak üzere teşhir cdilmiştir. Vaktile etmenizi tavsive ederiz. Mustafa Şamlı malıdumu müessesatr en AE EEE rindeki buruşuknuklar ve hareketlerdir. 5, 100. 100. tedarik gözü daha parlak | fark | “....azasessa,, KIRAAT *0.20525240000000020988800050009092 8900009489“ Pederinin kafasını kesen evlât | hikâyesi 1 Dünkü» 1 mabaad | Mahllenin, bekeile mutat dolaştıkları esiiada duvarın arkasında bir hareket ve ses duyar bir lar ve hazineyi çalmak için birisinin yol i acdığını anlarlar. Her kim ise cezasını bulsun diye düvarin hazine odası tarafından adem boyu bir cukur Kazıp içini katranla doldururlar, E çalmıya gelinee önde yürüyen baba doğruca çukurun kadar katrana datınca der hal evlâdihin da düşmesi ihtimalini batırlıyarak: — Aman gelme! diye bağırır. esigece baba ve oğul hazineyi içine düşer, Boğazına oğlum , cukura düştüm, sakın lâdı pederinin vazyetini £ anlarsada onu kurtarmak. çarelerini düşünme- yip yakasını ele vermemeği düşünür ve nöbet- çilerin pederini danıyarak kendi başının yan- maması için biçağını çeker. çekmez çukura eğilip. babasının kafasını boynundan ayır. Ondan sönra çukura bir talita uzatıp üstün- den gecer ve elindeki cuvalı alunla doldurup babasının kafasım dahi içine koyar ye hesi- ne avdet eder. Vaktaki sabah olür, bekçiler gelip mahalli mezburda başsız: bir cenaze bu- lurlar, ve keyfiyeti valiye haber verirler, Vali akil bir kimse olmasile bunu zâhire * cıkarmak icin tad atiyeye tevessül eder, şöyle ki: Mezkürnaşi Birsmbut içine koydurup üstü acik. olduğu halde memleketin bütün sokakla- rını dolaştırır. Ceset tam kendi: evinin önüne gelince kızları babalrıni elbiselerinden tanıyıp feryada başlarlar. Memurlar'da aldıkları tali- mat vacib evden bir feryat geldiğini du- yar düymaz hemen evi basarlar ve hain evlâdı derdest ederler. Tekirdağ vilâyeti daimi encümeninden: Hususi kara sgit Buvası (15:1:020 gün müddetle dühakksai aleniyeye' vâz edilmiştir. Şarinamesini ve vetmi ihale-olin (2 Subat 020 salı günü saa 15 de öhede hazır bulunmaları ilân olunur. Trabzon ikinci postası CANKARA ) vapuru 31-1:20 Galata pehtembe © akşam, Tıhtymından harekele Zi | dak, İ Ünye, Fatsa, Sinop; Samsun, Ordu, İnebolu, Girteson, gidecek ve on? Polathane, € Trat OrT Ordu, Sinap, İN İneböluya ugriyarak. gelecekir. İlân Levazim anbarında möterakim son, Rizeye Fatsa, Sümdün, takriben adöi boş makina yağı fıçılgrı bilmüzayeçle, katılan 999 tarihinde “eti İviriacağn dan talipleri mözkür'rarihei sine 16'da levazım müdürlüğüne fl Müracaatları, idare tarafından mübayaa olunacak 10 ile İZ tarilinden görmek iştevenlerini cakar... Kati ihalesi 2 şubat pl Beyoğlu “üçüncü Sulh hukuk hakimliğinden > Nikola Aliç oğlu dendinm Beyoğlindâ Siluğgs süküğibda Halk fırkası yanında Doktor Tıveriws eiendi kanesinde Mu kim Aristidi Tivemus efendi aleyhine ikame eylediği alacak davasında muddea aleyhin ika- metkâlamn meçhuliyeti hasebile 15 gün müddetle oİlânen ' vukubulan o tebligata rağmen gtlinedikinden gıyaber ikta Ve ikmal kılınan muhakeme metices sinde mudda aleylin yevmü müayyende isbah vücüt etm #esine mebni müddeinin ider ikrar we kabul etmiş †Tes damızlık 020 srarihine kadar dalmi © encümen Kalemine Yelkenci VAPURLARI Karadeniz Yüks Vatan Postası pe dea 141 Hira 80 kuruğun masa tidi, efendiden iye itası ribinde kabi bittahsil müdde- evvel 928 ta temyiz ol doğru ( Zongu İnebolu, Samsun, Ordu, ie son, Trabzon, Sürmene v Rize iskelelerine gidecektir. Tatsilâe için Sirkecide Mes" | kük usulümühakemeleri kerume nün 407 inci maddesi mucibince Kİ adlet Hanı ietsalinde Yetkenci ihbar olunur. haninda Küin acentasına müra- İğ Lil İstanbul (515 i si DEDİZMENK itip teda vr vaa hiye gi site Kitap halinde çıku Tevzi yeri (Vakit, yurdu) Fiatı 125 kuruş. —— — saratından tertip anmış döltndugü cihetle meblağ isüd- | rifi muhakeme ile birlikte Areş- | Te diyaben karar. verildiği hu- ! Beyoğlu salk köne “hukuk dat- resinden; Beşoğlu Ohamal başı serğis sokağında 20 numaralı hanede mukim rsilmağd İsfanka Kaykvnç' mâhalli mezkühden çika rak büyük -adada büyük “yol nam diğer pilatunoz sokagında 86 numdralı hafeye nakli. bil- dirilmesine ve mahalli mezkörde dahi bulunamaması hascbile tep- liyat ila edilmediği mübaşır ve mahalle beyeti ibtiyarisi firalın- dan musaddak meşrubattan #n- taşımasına #pebni müdei alyhaya on beş gün müdderie ilânen teb. Nigar ifasına ve Bulk elnânirde «020 cumeftesi saat on dörde aslikine karaf verilmiş oolde- ğundan yevm ve sa #mahkemel mezkürde lanması hazir bu. tarafından ndermesi lüzumu tebliğ ve yahut ilân olunur. i İlân İstanbul da 3 Mayis 1928 ta- tünde B, semah elendi tarafın- dan tarafıma müstta iki bin lira İik bir Ki'adeyin senedi mucibi- nce borçlu olduğu meblagı vadesi imtlâl ettiği halde tediyei deyi. etmediği gibi İkametgihi bilin mebiğinden yedime işbu böreüt- ma kerşilik olmak Üzere vermiş olduğu malları tarihten on gün sonra sıtacağımdan bu müddet İ zafında otüracaatia tesviyei de- yin etmedki takdirde hiç bir gina hağkı itirazı kalmıyacağını ilân ederim. Ali Riza Kayse hani N. 5,

Bu sayıdan diğer sayfalar: