1 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

1 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Perşembe 1 Mar 94 İdarehane: Ankara caddesi, # 100 i Telefon numaraları: İstanbul, Milliyet İstanbul, 8811 — 3912 — 3918 Gase'e ve mutbaopa ci! Ananalar için müdâriye'e mürcceat edilmelidir. Müedeti geçenmushalar 10 kurus'ur. Gelen evrak geri verilmez, Nushası 5 Kuruştar SÜKÜTUN ZARARI... TN ZMA İNKILAP MÜZESİ İNKILÂBIN 'Liman işi larında Hariciye vekilimiz Rüştü. Beyin. Parisin bi len birine verdi ŞİRKET HÜKÜMET TARAFINDAN FES- HEDİLECEK Mİ ? İstanbul, Telgraf nüresi: tele, . Her. cihetlerâmteresan ve tam bir dukilâpçı Türk dev- fet adamına uygun. olan bü be yanau cn tefsire, ne'tahili ve teşriha niyetimiz yardır. Ancak bu vesile ile Söylemek istediğimiz | şudur ki gerek devlet #damları mz, “gerek Üelli başlı “siyasi şah- siyetlerimiz, Avrupa ve Amerika Mmatbidenin âralird bize uzatığı kulağı” doldürmaktar âsla çekin memelidirler . Zira bu gibi, Vesi- izim İçin kebdimizi âleme tanıtmak ve fikirlerimizi etrafa Aükaradan gelen bir telgtala| göre hükümet liman, ve tahmil tahliye şirketinin ihini teem- mil etmektedir. vali olduğu üzre bu şirkette cn büyük Gari Hazretlerinin Şişlide ikamet buyurdukları Tarihi evde İnkılâp müzesi, açılacaklır İnkilap müzesi neşretmek hususunda birer büyük Hiper Miküdel). Şirketin yesi (olan “Türkiye cumhuriyeti, ve Türk | 5 . i 300,000 1 ken beşi vi aya bayer «| İNKILÂP MÜZESİNE KONU- | btktmer dier kayn eğin içindeki muasir, akddel ve L AC AK ESERLER Digor. binedal ar herdem tüze kıymetini, itibarını muhafaza ederdevam ettirebilir... İtiraf edelim ki yakın Şerkta kendisinden âleme en çok bahs- ettiren milletlerden biri de Tür- kiye değildir. Bulgaristan udu- dunu aştiniz mı, Türkiyenin lâf artık işildilmez olur, Size kendi | senetler 100,000 Ji Dün gendisi ile gi harririmize Lima müdürü Hamdi B.'demiştir ki: * — Bizim dahminimize göre şirketin feshi demek liman işleriniu Bir çak i demek değildir. (5 Büyük inkılâba ait. eserlerle Gülhane hattından Lozan sulhuna kadar olan bütün vesikalar müzeye konulacak, büyük salonda Gaz. Hz. nin muaz- memleketiniz bile,lJint denizinin y z yaa en büyük his olân hükü- öbür uçunda 'bir ada kadar uzak zam bir büstü bulunacaktır me. şirketi her. zeman. feshse- görünür.: Pariste Türkiyenin hala İnkılâp müzesi komisyonu toplandi ve j bir nevi Osmanlı İmparatorluğu am m ilme yi ergime halinde - yaşadığını zaböedenler pap müzesi komisyonu dün ilk içtimaını ene muki > şehremini Muhittin beyin riyaseti -altında | tediye ederek | İnhisarını- da diger İnhisar idareleri gibi tam (o birehilkümei müessesesi haline Mrağ edebilir ve buda mümkündür. Pek çoktur. Geçen sene burada görüştüğümüz bir Fransız meb” uu; bizde bir AÂyan meclisi ol akdetmiştir. Komisyonda şehremini beyden mada Müze- ler müdürü Halli, esbak şehremini hayrettin Jilliyet Mirşamunlarır miri Sülrt vene insan NE A EEE GÜZEL BİR ESERİ OLACAKTIR. GÜMRÜKLER Bahri vasıtalar için 1,55 milyonlirâ tahsisi - —e — Cenup “hududumuzda kaçakçılığa karşı tedbirler Gümrükler - umum müdürü İhsan Rifat B. İzmir gümrükle- rindeki - sul Istimaller İle diger mesaji hakkında atideki izahatı vermiştir. — “İzmir Gümrüğündeki çu- val sül istimali hakkında mi- fettişlerimiz tetkikat yapmakta- dırlar. Esnal tahkikattu bazı kimselerin mevkufen muhake- meleri leap etmiştir. Halen Sir- keci gümrüğü müdürü olan ve mukaddema İzmir Ithalât güm- rügü müdürü ikon çuval #ul is- tlmalâtının zemamında yapıldığı iddia edilen Rıfi Beyin İstan- bulda tevkili haberini gazete- lerde okudum. Bu tevkile dair henüz bize malümat gelmemiş- tr, Üzüm ve incir içim kutuluk kereste sui Istmali hakkında da henüz malümat almadım. Yeni yaptığımız büçemiz ve- önlti bahrizemizin tezyidi için dört senede almak üzere bir 4 neti, Sene MB 1097 Küstahlık | BİR RUM GA- İZETESİNİN YEDİĞİ HER- ZELER İzmirin istirdadı tarihi asarın en elim günü ve i beşeriyetin be- davete rucuu imiş! alsel Şehrimizde . bir müddetien beri “Hronika, namında bir Rumca gazete çıkıyor. Rum patrikhanesi (o sabık O kukuk müşaviri Panamos Keşişoğlunun başmuharrirlik etitiği bu veraka Yunan muharrirlerinden Kostas Atanatosun bir Yunan gazete- sinde “Anadolu mağlabiyetinden sonra 1922 Yunan iktilâli nasıl çıktı ? ve'nasıl muvuğfak oldu? unvanlı eserini tefrika olarak meşrediyor. Yunanlı imuharririn Anadolu bezimetindeti mütevellit Yunan inkisarı hayalint matem- le ve müteessir bir Jİsanin tas- vir eden böyle bir eserin İkti- bası Yunan megaloideâsi Türk toprağında , yapmağe kalkış- maktan başka bir mana ifade Abone ve ilan üsretleri ” , Komisyon * daveti şehrimize gelen Sinyor Könonike Abidenin alt kısmın- Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahfuzdur Abone şartları İlan tarifesi : ME Harp öncü Sehifede Sani! 1 Arlıgı 5 hs deci ve 9 « . act . , ” MV Bl e o Nuslansı 5 Eiunruştnr üzerine dün ABİDENİN TAŞLARI Sinyor Kanonika dün geldi daki” taşlar niçin düşüyor? Teksimdeki Cumhuriyet madığı haberini benden. öğrendi. Avrupada Türkiyeye karşı bu alâkasizlık “her “şeyden © evel bizim süküriliğimizin, bizim çe- kingenliğimizim * neticesidir. Ha- Bununla beraber bu hususta bizim malâmetımız yoklur. Söy- lediklerim tahmine müstenittir... ———ee —— Bir tevkit Nedim, Askeri müze müdür muavini Derviş beyler vardır. İçtimada müzenin esasatı görüşüldü 10 e biümişüir. İki saat | desinin taşları bozulmuş, üze: İalyan heykeliraşı M. Kanonika davet edilmiş ve dün şehrimize yelmiştir “Kendisi İtalyan * sefare- tine misafir olmuştur. edemez. Türk efkârı umumiyesi ve bilki iş * İzmirin. istirdadıni tarihi asarın en elim > günü ve beşe- riyetin “ -hali: bedaveti > Tacüu , ğsima sant 15,30 da başlamış, Yatta muvaffak olan adamları zarlında ancak esasat görüşülmüş, Azanın ayrı ayrı fikirle- “ih; idi : Pak; “hüntakit Hey görür kö. |.rile teferriatm tesbiti Tkinci: içtimma, lke Abdülhamidin Toru- şeklinde gösteren bu küstahça | Abidetin son teksti Veri. sbnuyum.. diyen serse- Memiştir. muşkan, sıcak; kanlı. kimselerdir. | dimüzdeki perşemba gün ant: dörtte Y İkinci içtima ne zaman olacak? - (yazıları “iktibak © edenleri “ve pu, il e z b ri Adan nel iü Vilana “avâetiüden Milletler için de Ku” böyledir, |. yaka- KE yl a mi edilişi. Söö” yaksitin. verilme Bir Cemiyette bir K “azuma. ihtisaslarna encümenlere ayrılması landı İhsan Raf B. | neşriyatia 7 #hesine. sebep. abidede görülen 5 el em er S0 z ue buçuk milyon Ilralık bir teklif | bırakamaz. bazi noksanlar bulunmasıdı kuvvetle muhtemeldir. mi Aİ masdar. inin dö Yübüne bükim İnkilap müzesi Gazi Hazretlerinin Aniidoluya geçmezden ever || Vukubulan ihbac üzerine Adana | yaptık Bu para ile kaçakçı: |“ Hronlkai Bu noksünların ancak 4,000 i: ip de v iz; Ardahan meb'usu Tahsia | Polisi beş gün vel, Suryeden | ia karşı kullânmak üzere son | bu tefri lira ile ikmal edilebileceği anla. Şişlide - oturdukları evde açılacaktır. beye ait olup bu evi Şehremaneti istimlâk ederek şehir namına inkılâp müzesi İtihazına karar vermiş ve bu tarihi evin önüne de “Gazi Mustafa Kemal Paşa vatanın kürtuluşunu 1335 senesinde | burada hürerladi. Türk inkılâbı canlı gösterilecek üzenin Türk İnkılâi canlı bir surette göstere- bilmesi için azami gayret sarfedilecektir. Cemiyeti Belediyece Müze için kabul edilen tahsisat hemen ko- misyonun emrine verilmiştir. Paranın sureti sarlı takar- rür cder etmez faaliyete başlanacaktır. Hangi eserler müzeye konulacak? —— —————— —— Müzede son Türk inkilâbı mihveri ve müzenin ruhu- nu teşkil edecektir. Fakat Türkiyenin garba tevec- cühü, Tanzimat Devrinden itibaren son İnkilâba âmil olan sebepler de Müzenin mevzuunu teşkil edecektir. Müze tarihi bir tertip ve sıra ile bütün eşya paviyon paviyon tasnif edilecek, ve son Türk “nkilâbı enbüyük unutulur gider, Böyle bir vaziyetie kalmadan he fertler, ne milletler için hiç bir fayda beklenemez. Aksine, bazı zararlarından korkutabilir. Bahusus ki, biz her milletten Ziyade girgin olmak İztirarındayız. Eski Osmanlı İmparatorluğunun, nesilden — püsile, asıtdan asıra “ihinlerde ve ruhlarda bitakuğı © körkunç. gülünç Ve acıklı | “Türk tipi tesirini tamam ek | çin pek çok gayret ve himmet #arletmemiz. JAzımdır. Çünkü bu tesir Avrupalılar arasında anadan babadan , kalma; an'aneler halini almış, irsi akideler gibi sarsılmaz bir Kanaat şekline gitmiştir” pasaportsuğ. olarak © memleketi mize gelmeğe muvaffak olan bir semeriyi yakaladı. Bu serseri Po- Wise. verdigi ilk ifadesinde sabık ve sakir Şehzade Abdülkadirin | oğlu olduğunu söylemişti. Düne kadar o Apdülhamidin torunu , olduğu” hakkındaki ifa desinde rar “etmekte olan bu serseri nihayet Son ifadesinde, bir serseri ve dolandırıcıdan başka bir şoy olmadığını ve bü nam altında Survede de epeyce dolandırırcılıklar — yaptığını © ve neticede hudut 'harici edileceğini itiral eyledi Esasen: polis tahki- katı da bu ademme şüpheli bir serseri olduğu neticesin varmak- Avrupalı bu zihniyetten kendi | salonda bütün şaşaasiyle ifade edilecektir. Müzede Askeri, !| tadır. “Mamafi tâhkikat © tamik kendine, kendi gayreti ile kur- içtimai, siyasi, Ve Iktisadi inkilâba ait paviyonlar tahsis | Gülmişir. tulmak mecburiyetinde değildir. | edilecektir. Merkum ifadesinde > Diyarbe- Onun için yle ve yaböyle kirli Şeh Abdülkadir isminde bi. | Gâsavvur etmekte hi yoktur. Fakat Bizim için oldu Bumuzdan' fazla başka türlü. yö- Tünmekteni veya öğle âddedil. mekten epivce Dülyük mahzurlar çıkabilir. ' Yakup Kadri —— eme. Diger müzelerden de eşya alinâcak Yjüzenin eşyasını Askeri ve mülki müzede bulunan-bazı eserlerle, Siyasi ve askeri vesait tablolar ve fotoğraflar teşkil edecektir. Askeri inkilâp ve zaferi temsilen Müzede bulunacak eşya meyanında iğtinam edilen yunan bayrak- ları, ve yunan başkumandanı Trikopisin Kılici bulunacaktır. Gazinin . eski harilerle yazılarak Halk fırkası kapısına e esinin: oğlü” okluğunu da, şöyle- diziiçin “Polis” bu idamın “hüyis yeti Hakkında mahalli mezkör- den malümar istemiştir. BUGÜN Zinci sahifemizde Emanet bir bina inşası sistem esiha ile milehhez büyük deniz motörleri alacağız. Yeni bütçemizde bundan başka faz- lalık yoktur. Kara teşkilatımız halen ihtiyaca kâfidir. Ssn zamanlarda Cenüp hu- dutlarımızda yaptığım teftişte kaçakçılığa karşı mühim tedbir- lar aldik. Amerika, ingiltere, Fransa gibi dünyanin en müte- kâmli hükümetlerinde bile ka- çakçılık vardır ve olacaklır. Binaenaleyh her hükümet gibi bizde de kaçakçilik mücabele- sl mevcuttur, Mamafih vecaiti- miz sayesinde muvaffak olma- katyız. — o. — Konservatuvar! için 100bin lira verdi darei hususiyede 100,000 lira ayrılmıştır. Konsarvatuvar binasi için şehremaneti bu. 100,000 'a ayırmıştır. İdaresi husu- siyede 100,000 lira ayırmış- tır. Konservatuvar Beyazıt civarında yapılacak, içinde cürmün derecesini göstermek için bazı fıkraları terelime “edi- yoruz. “ 1922 senesi rumi 26 ağus- tos göcesi (kahraman ordumu- müzün İzmire arifei duhülüne tesadüf ediyor milliyet , meç- huliyete intizar eden bütün gözleri çocukların ağlayışları genç kızların isterik feryatları ve gecenin sükünelini bazan | derin iniltiler arasındâ sokak- | larda, uykusuz bıraktı Rumi 24 Ağustos 1922 Cumartesi günü tarihi ararın en elim günü oldu . Zira biz yalnız tarihimizi lekelemiş değil fakat tamamen unutmuştük. > İzmir | faciası beşeriyetin dahâ manevi | mecburiyetlerini anlamamış bu- | lunduğu ue insan kitlelerinin merhamelsizcesine birbirini para- ladıklari bedâvet devrine bir rucu teşkil eder! ,, İşte bu ve bunun gibi düha bir çok herzeleri ! Bu münase- betle hükümetin ve Adliyenin vazlfel kanunlyesini derhal - ya- pacağına şilphe yoktur. sılmış ve Kanonika da bu paranın son taksitten kesilmesine olrauştür. kaidesindeki kırmızı taşlar dökül- meye başladığından M. Kanoni- - karın şehrimize davetine lüzum görülmüştür. ziyetini tetkik için temas edecektir. abidedeki revakısn ikmali çare © leri aranacaktır . bulunan Moskova seyin Raşıp bey Vekili “Tevfik ük razı Ancak» bündun Sönra abide Sinyor Kanonika abidenin yas komisyonla Bundan sonra. Moskova sefiri Ragıp bey > d 4 Şerefine ziyafet ği Ankârü, 28 (ALA) < Şehrimizde "elçisi Tiğ- düyük - elçisi bey şerefine bir zi. k Hüseyin Ragıp bey üncü günü İsranbuldan öruyla Moskovava hareket asılan Gencliğe hitabesiyle Şişlideki evin önündeki hita- | bede müzeye konacaktır. Şon inkllâbı gösterecek salonda Gazinin muazzam bir büstü bulunacaktır. Harf inkilâbını gösterebilmek Için de canlı bir şekli düşünülmektedir. 4 Uaftalık siyasi temel 2 Alyan Kete hazretlerinin muyaffakiyeti 3— Son haberler 4< Tarihi tetikan Az para rfedilmiyecek Londra, 28 (A.A) Sergi- lerin açılmakta olduğu Olimpi- SU DEPOLARI MUHTELİF YERLER. 5 Arzı veda etiler Ankara, 28 CALA) — Şebtimizden © © “börün harsker ödecek clan Mosköva Temirlenk “AZ DEĞİL : Si E yı bir mali grup tara DE DEPO YAPILACAK| GÖLHANEDEN LOZAN SULHUNE KADAR OLAN VESİKALAR İİ 3 üncü sahifemizde e ei bek üağşer BEG büyük ia Hileeya Rage 3 : ir ein Glihene haltından baylara ae yn HIRSIZLIK 600 BİN | iki milyon İngiliz lirası sariilt sa elçi Sabri beende Ki e e , kadar MW eN ME burasını dünyanın bu nevi Bige” | Cumhur hazretleri tarafından kal İMfaiye teşkilâtının ıslahı | bulunacaktır. yakalandı LİRADIR termin - en ii per buyrulmuşlar ve ara veda öylemişi Maliye. müfettişleri. tara- | fından Düyunu umumiyede yapılan para sui istimal! hakkındaki tahkikatın eski paraların - sayılmasına ait | olan kısımı bu haita içinde şealmi hine sokacaktır. Jerdir. meyanında şehrin muhtelif m yerlerinde su depoları da Yapılmasına karar verilmişti Bu depoların nerelerde ya- Pılması icab ettiği #üncü Sahifemizde: — Hava raporu 25 Düşündük erim 5— Kelek 1— Tan Veremle mücadele | Cumartesi günü Veremle mücadele cemiyetinin senc- ik kongrası toplanacaktır. re. ve tayşarecilik X misafir ——— tespit | Senelik (o toplanma (Hilali | sanmış vespamüşbi l e, * e olunmaktadır. Ahmer Istanbul merkezinde bale M1 Sinci sahifemizde bitecektir. 600.000 liranın | “Milliyetsin yeni edebi ve milliromanı Depolar bilhassa ahşap | saat beşte vuku bulacaktır. | “e e ri ia Mevza, zana bass ve halas FUlm- İİ molesam olduğu tahakkuk | BÜRHAN CAHİT Ve sık evleri İhtiva eden | Senelik toplanmaya hazırlık | 4— Ranüp, Hikive, Kariketiir etmektedir. Şimdi bu para- ii ei gpahallelerde yapılacaktır. | olmak üzre mücadele cemi- | 5... bepien dolayı 6 ncı sahifemizde ların ne suretle ve kimler | Bir kaç güne kadar başlıyor. İlk havuzun Cihangirde ya- yetinin merkez hey'eti dün Pılması düşünülüvor. akşam bir içtima yapmıştır. Halka mahsus yazılar | tarafından çalındığı araş- i 7 tırılacaktır. mülstenie bit teşebbüs oldağı

Bu sayıdan diğer sayfalar: