1 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

1 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET ŞMiizah ö CUMA 1 MART Ht o zan ae rm ASRIN ÜMDESİ *MİLLİYET,TİR 28 ŞUBAT 1920 BUĞÜNKÜ HAVA Rasethaneden aldığımız malümata azami hararet 11 asğari Bo gün rüzgâr mucavassıt Hava öre dün idi. ı iddetle şimalden esecektir. ve halif vağmurludur. j DÜŞÜMDÜKLERİMİZ Yeni Türkçe sözler Yazı değişmesiyle beraber dilde de göze çarpar bir | dekişikliğe kapı açıldı. Eski yazı Arap ve Acemle ortak — kullandığımız bir alfabe ile — yazıldığı için o yazı ile A- rapça ve Acemce sözleri yazmak öz Türkçeleri yaz- maktan daha kolaydı. Eski yazılarımızda Arap ve Acem sözlerinin çokluğu hem ©o zamanlar Arap ve Acem - düşünüş — ve duyuşunun “moda olmasından, hem de C onların o yazıya daha çok uymasındandı Yeni türkçe-yazı asıl türk sözlerinin yapılış ve söyle- nişlerine göre , yapılmış ol- duğu için bunlarda iş tersine dönmüştür. Bu yazı ile türk- çe sözleri yazmak ne kadar “ kolaysa Arapça ve Acemce lakırdıları yazmak o kadar güçtür. Hele komalı, uzat- malı, inceltmeli, orta sadalı — harfli| Arap ve Acem kelime- lerini bu yazı ile yazmak ve okumak nec kadar zor olduğunu şu birkaç ay İçin- de görmedik, — anlamadık kimse kalmamıştır. İşte bunun için düşünü- — yoruz ki dilimizde kullanılan Arap ve Acem kelimelerini — öz Türkçe sözlerle değiş- O drmenin tam sırası gelmiştir. Eski yazıda klişe gibi bel- — lenmiş olan Arap ve Acem — sözlerini yeni yazı He tamı- mak oldukça zordur. Buna | karşı yeni Turkçe ırıderııı kafalarda yerleşmiş klişesi yöoktur ve bunlar yeni yazı - llc klişeleşecektir. — - dil — değişmesinin en can alıcı İşlerinden biri olan öz türk köklerinden alma “Yeni sözlerin hem dili temizlemek, yalancı -kökten / gelme sözleri olabildiği kadar azaltmak hem de yeni klişe- yaratmak gibi ikizli bir iyi Çaktır —— Birinin bir-radyosu ve rad- — yosır da bir ahteiki yani dışarda — gerilmiş teli var. Bu zat benim !ılmdqını bir adamdır, geçende — yanına gitlim, göşede mühmel — bir halde duran radyoyu yös- < dererek sordüm Milliyetin refrikası 20 — Kuzum! Bu senin radyo işlemiyor mu ? — Vallahi bilmem. bir kaç gündür ne zeman açsam kötü ve müstehcen sesler, çıktı. Ben de biraktım , artık — meşgul olmuyorum ... Şöyle antene bakmak için pencereye yaklaştım .. Filvaki anten sağlamdı, lâkin karşiki evin taraçasından geçtiği için dierine çamaşır asmışlar. Dik- kat ettik, bir kaç tane don paçalarından - asılıniş - rüzgar- darıp duruyordu ... Arkadaş : Kötü — seslerin anlaşıldı ! Dedi Bİ hlâk mes'elesi ! Şu günlerde - tanıdıklardan bir haylısının ahlakında deği- Şiklik görerek - şaşıyordum. Bu şaşkınlığım çok sürmedi , işin sebebini Beşfettim Büunu bir. ahlak sebebi Mes'elesi olarak mutalaaya mecbur oldum: Bu ahlak değişikliğinin başlıca şekli * İnatçılık , şeklinde ta- zâahur ediyordu. O aralık gü- zetelerde Şehremanetinin ame- dimanda — katırları -sattığı ve buntardan — pastırma , — sucuk yapıldığını okudüm . — Öteden beri gidanın ahlâka tesiri pl- duğuna inandığın için hemen bu yeni — inatçılardan — birini buldum ve pastırma yiyüpr yemediğini sordum : — Aman! Bayılrım — k On beş gündür evde yiye yi bitiremiyoruz ! Artık bu satır- dardan sonra ummam ki Ema- net katırların pastırma olmasına mi saade etmez ! Şeytani bahisler! Sâbah — refikimizden biri vaktile - Fransada - şantaj - için “ Şeytan baloyu idare ediyor , ismindeki — kepaze — bit eseri tetcüme ediyar . — Bir. kısmı Fransız ricoline tecavuz teşkil eden bu kitabın pek açık saçık ve kirli olan yerlerinin paze> tede nasıl intişar edeceğini cidden merak etmekteyiz FELEK KULA! ı,.ııll Otlakçı kıyafeti - ile . Zugüttlük bala meraklısı olmağa mani değildir. Benim böyle züğürl, fakal balolgra karşı çok zaif bir arkadaşım verdır. Dün anlatıyodu: — Geçen gün' bir yerde kos - tümlü bir” Balonun bahsi geçiyor- 'du. Alâkadar-oldum: — y tedadik etmek kabil ü 2 ——— . Koşki söylemez Wlaydim. Hemen süstü “bir Zatf çıkdrıp üzüttülür: Açtım, içinden-miditeşeni bir 'dave- AYE Yarakası çit : davetiyenin könarına “Kararetimi “ kaybettim z İşi tabiü anladınız: Üctet miktarız; Ürdx? — Niçin almüdıniz " ya beraber ne kadar eğlenceli olaçaktı. Gölerek sordum Bu Batoya hüngi kayafetle gidilecek kazum ? Canım, dediler, görmüyor - müusün, köstümlü balo -bu.; - İşçi - SÖNEN IŞIK Yazan —MEBRURE HURŞİT — Zaman gnun -yarasını kapata smığş, bir türlü iZtırap ve felâ- erini nisyan” denilen © karan. * hık |ırduıın arkasına atamâamı Belki aHeimişti.. Fakat unut “Bünu yapamıyordu. Her “bir ihriyacını düşündüğü Ceyranla hâli dlışamıyor, onun Tiz, gözlerini gördükçe da ima ayni ncfret ve tehevvürü B düyeyardı €a arzularına kadar her — şeyini. babadan — daha bir nüvaziş gör- A Byeran v Füçük memiş, Bir kere bile onun bakış- muhabbetli — bir “şefkat eAMemişti. OBayramlar — yaklaştıı Zaman, l — Söyle bakalım Neyran, ne isüiyorsun? sana bu bayram ne vereyimi Sualine kaç -defalar: Bir az sevgi babacığım! diye yalvarmak ihtiyacı e — tirremiş; fakat kocaman Kara yağıhanenin Öniünde oturan bu adamın TMuvaffak olamadığı asabi sabır-. sızlığı, kalır kaşlarının gölgelen- dirdiği çukura barmış — gözleri önünde bir türlü buna cesaret edememişti. Mis Meybel büc b madiren dışarı çıkan, yemeklerini yalmızca odasında yiyen çatık yüzlü ada mıp müamelesini garip bulup ta bir gün zavaltı kiza Neyran, Mıı.ık bey üvey baban mr? diye sormamış mi idi? Geceanne: “Ö ğ J X Acabâ “dedimi.! bir. davtliye) 'ce bütün EŞEK DERİSİ Aklıkıtzade Matüh bey,okumuş bir zattı. Maalesef. V.T.T hey'eti yazdığı eserleri—-künhüne varma- dığından olacak — bit türlü kabul etmiyor, basmıyordu. Size Matuh beyin yazdığı eğer- leri sayayımda görünüz. Mısrıka- d üde taş meraki.. Kleopatranın burnu.. Firaunların hayatı husu- siyeleri,.Timsahlar ağlar rm? İşte MET.T: heyetinin — kabul etmediği mühim eserler bunlardı. Matuh -bey - eserlerinin —neşr edilmemesine rağmen inkisarıha yale oğtamadı, tarihi yeni mev- zülar atamakla meşgul oluyordu. —Bu sefer, diyordu, öyle bir mevzu bulmalıyım ki, yalmız TT. hey'etinin değil, bütün — cihanın afze açık kalsın. Bir sabah Matoh bey, posta- dan bir paket aldı: Açtı. Hayret kıyafetile gel , uhçı kıyafetile gel , köylü kayafetile gel... tamamen Boynumu bükerek cevap verdim: v düğü gelemem. Çünkü ben otlekçi kıyafetile — gelmek istiyordum Kulak misafiri gıHtHi Melbusat Vaktile madeni şeylerden de elbiseler yaparlarmış, eski a- damların <Silikat mağnezyum» yani haceri fitileden setre yap- tıkları hazı asarda münderiçtir. * 4 * Vücudu en sıcak tutan elbise kürkdür, kürkün tüyleri arasında bulunan hava gayri nakil hara- ret olduğundan. ne viülcudun sı- caklığını dışarıya salıvirir, nede havanın — soukluğunu — içeriye geçirir. H.BİZ. Muhiddir diri, demişti. Raşka bir şey bil- miyordu. Yalnız Bü habatr konağa gel- | meden evelki günlerinde- gürme Mişti galiba £ Ne fena.. Heohen her” sualine cevap bulan Mis Meybel bile bu Omuammayı — halledemiyor... leyran annesile - babasının ara- sında bir şey geçtiğini, asıl &<- Tarm oradan geldiğini, uruk an- hyor, fakat bühun ne” Olabilece Bini £ bir türlü bulamıyordu. k kaz, yanından. ayrilmi- yan Misin bitmek bilmeyen ge- vezeliğine, bir “zamatidan" beri haftada Üüç defa gelerek Türkçe gösteren Şem'i efendinin sıkınttılı derslerine- rağımen, 0 - mahiyetini anlıyamadığı Sırti daima düşüne- cek bir vakit bulurdu. O zamanlar zihninde, ilk Ön- celer gece annesinin masallarında, daha — sonrada misle — beraber okodukları 6 pembe kaplı güzel kitaplarda tesadüf ettiği “ aşk,, kelimesi caninırde Alay ediyorum zannetmeyiniz. etti Ba- itinst ile sarılmış şık, bir zarif, zengin bir mumyaydı. Bir de mektüp vardı, Misirda - bülü nan yeğeni yazıyordu. okudu: “Kinhterem dayı: Size bu. kiy medi mumyayt gönderiyorum, bu gibi şeylere Meraklı - olduğu nuzu bildiğimden makbule geçe ceğini ümit ederim, . Matuh bey Merakla'mumyayı Mmüayeneye " Başladı. — Çok. zarif e çok ince İşletimiş bir eserdi. başladı, açtı açtı. mhayet kurü- muş bir deri Darçısı buldü. Bu deri paçası Matuh bey düşünmeğe başladı, bu deri hethalde bir hayvan derisiydi, Takat hangi hayvanın . msah olması ihtimalini dü- şünüp masasının üstündeki, sahte timsea derisinden mamul sume- nini muayene etti, kuru deriyle mukayese eti timsah aepildi. Bu- muhakkak — öküz - derisi olacakti, müsirlilörin, öküze tap- tıkları devirlerden kalma bir mumyaydı. — İ Buna tamamiyie cmin olmak için deriyi kupduralarının deri siyle mükayıse Tetti. ç durası da- — öküz Mukayeseyi — yâptı, fakat emin olu uıd» lnndm*ıhrı yeniydi. e olabilirdi. Mis “Meybel,© siz. hiç sev- mediniz mi? Ü nasil Neyran ? Derste böyle şey sürulüt ma? Bu cutım “ Çalışmak istemiyor; yazımız da bitei.. ne olur Mis, bana gençlik günle: rinizi anlatsanıza.. Neyran Zaten bu zavallı ha. yatın bazı parçalarını biliyordu. On altı yaşında iken — yetim kaldığını, tahsilini & veye atil mış, İngilcereyi, Fransayi doluşa- rak o yeknesak inürebhiye haya tının bütün —mibhnetlerini, bütün acılarını tatmış olduğunu bilirdi. Z. saal, gin Zalet * İhtiyar baci, Neytanın kalbin. deki yerini kısmen olsun - çalan o Öhinzir güvür karısı, na - hir türlü ısınamadı, ve beş seneden beri beraber yaşadıkları halde Mis Fayfın memleketine girtmek üzre konaktan ayrıldığı gün hiç bir teessüf duymadı, batta Ney- ranın o kadar çok ağlamasına şaştı. Bikelendi gönderdi, | | kabul - ettirecek, GÜNÜN LÂTİFELERİ Dun ı.receık matbuat balosuııd.m | Nihayet başka çareye baş vürdü, deriyi, detleilere göster meye başladı. İlk sorduğu esnai, lam esnaf bir Btanbul çocuğuydu, Matuh beyin yüzüne şöyle bir baktı da: Bunu anlamayacak ne var beybaba, eşek derisi, dedi. Matuh bey azkalsın çıldırıyor- du, çönkü bu bulunmaz bir şeydi. Tarihe, yepyeni bir İasıl kazan- dırmış - oluyordu. Bu güne kadar Misrikadimin, merkebe taptığını bilen - yoktu, işte. bunu kendisi ortaya ataçaktı. — Yazacağı eserin Thal buldu;. *M dimde metkep İlahlar. , Marüh bey-daha ziyade enin lmak için “deriyi Avrupaya da bir mektupla, derinin ek derisi olüp olmadığını sordu. Bu'suale maruz kalanlar, Küh kahayla güldük 'evap Ver diler*Eşek dersi Matuh hey sevincinden nihayet, bir eserini - M.T.T. ye ve: bütün dün yanın ağzını - bir karış açık bi raktıracak u, “Masrikadimde merkep İlahlar,, yazmağa başladı. * Bu hadise, bizde pek “ değil ama, Avrupadabüyük bir merak uyandırdı. Bürün asarıatika ta- harriyatile meşgul olanlar, sabur- suzlakla neticeye İntizar ediyor- dardı. ismini- di ika: dı, * Bir-göüü, Matuh bey, Oturmuş, mumyanın , kütikünü — müayene ediyordu, cline — kâğıt geçti, kâğıt, kutumun gizli bir: köşesin den” çıkmıştı. açti ökudür “Ramses di ismindeki adam asarı atika ara şü, Ramsey adamın derisini " yüzdü- rüp, bit parçasını mumyalal İşte bu odur., Matuh bey düşüp bayıldı. * asarı atika taharr cinde — Tütames mak İçin Mısra gel Ru hadise, siyle ömür büyük bir nevmidi tevlit etti. İki yüz sene eveltöler bi - meslek İ eçirejlerin; araşında derisi Zahnedlil Nakleder Seli z AAAi nn Küçük Hanım — Beyefendi çok güzel dansediyorsumuz, âdeta hoşuma gittiniz... Fakat boşboğuzlık edip bunu da havadis diye gazeteye yazmayın. “Elih dinsiz Karısi, gidi diye günlerdenberi ağfafır mı idi, değil mi o görlere? — Gece Vetne ağlıtdığımıdu . “senin. Fik/ rince İnsan “bir kişiyi “hirden ve vemez mif, Misi — sevin olan muhahbetimin “azalma Tüzım?, Bak ha senedir, betaber: dik ... kızını bu hale o kayda. kuskaniyorsan. galib | Geldiği zaman ne biliyordum ki. Şimdi bana Baktıkça, neler oku duğumu, neler- öğrenmiş olduğu- mu gördükçe, sen'de sevinmiyor- musun? . Zavallı Mis. gelebil. keşke gene — Daha 'geldiğini mi istiyor: sun?. öğrendiklerin yetmiyor mut On yedi- yaşındasın. Bundan son- ra daha Okuypp ta hafız mı- olaz caksan? * Neyran artık bacıyı dinlemi du. Demin — kapıdan çıkan, öne | saadet temenni eden zavalli kim- sesiz ihtiyarı düşünüyordu. - GBitmedi) bu | '%. ennemler öldü, | İ Dgünü KONRAT VAYT — VERNER KRAUS KLİZA LA PORTA bi dört kıymettar mümessilin temdil ettikleri müthiş Eaeia, mudzzam Nlm PRAGLI TALEBE 16-30 18-30 matinelerile suvarede büyük varyete Franfurt / öperasi artistlerinden Mm LİNER - tarafından HARP İle konser. Ayrıca sevimli komik NIBOR tarafından mumaraları ve şansonlar Bugün matineler sant 13 te başlavacaktır. vwvYvYYYY aakca Etual Sinemasında dilber ve sevimli-yıldız. BİLLİ DOV Sevda Pazarı filminde Bu haftenın eh güzel proğra- mu olan bu filmi mutlaka gidip görünüz. BİR KADININ aşk hayatına xit gavet acıklı bir drami musavir KARANLIKTA BİR KADIN fil esi dehakâc MARİA KORDA yı görmek - için bu . gün MELEK SİNEMASINA gidiniz. Sexr 3,5 matinesinde BÜYÜK VARYE" OÖN temaşa heveti, canltaz DANSLAR pümeroları. Bi gün ALHAMRA SİNEMASINDA ŞEHRAZAT filminin senndları; İlk “metine sarı İL 30 başlayacaktır. Tekmit film birden — gösteğilecektir. — Fiadlarda zammiyat çaktır. müme Her sişns sonurlda seloh . tahliye yeileceğinden D eşrif İlklar. ve> vürtete arı Tan unutulmaz mümessili Jor| bankroft n 301 Sbdat TUZAK Rejisöcü: " Sterni San'atın bötün güzelliği SON EMRİ Mümessili : Emil Yanings mk sigorta şirketinden: htibadı Mült 'Türk anonim sigorta şirketi nizamnamei — dabilisi mucibince ve ticaret kantmunun Bölinci möddesine tevfikan hikke- Jaran hey'eti umumiyesi 28 Mart 999 tarihine müsadif perşembe “Hât ön beş re şirkerin Galafada Ünyon hanmdaki — merkezi e edeceğindön içbu — içtimaa iştirak etmek için Bekal on bisse scnedine sahip: blan hiktetatanın “moezkür sene- datı Kasynu 371 nici ma mi içtimadan asgari bir. haflıı evel şirket merki ek muka- Bilinde < yrakası- ahzeylemeleri rica 'ıhıııur BRankalariın makbuz ilmühaberleri dahi hisse senedatı gibi kadul edilecektir. Ruzuamcli müzakeratı P> Meclisi idare ve muzakip raporlarının kıtratı, 2— Bildişöcü kâr ve zarar hesaplarının kabul ve tasvibi temettüzün tev e meclisi idarenin tebriesi, 3 Yeniden ayar zamanda çıkan azdlarının yerine diger üye ile ve Vazaların ıımhıbı. * inühalı ve bunlara ait tahsisarın tespiti, 5— Mevlisi idareye ait tahsisarın zespici, 6S Şirkerle müamele icrası için 'meclisi idare azalarına - mezzi Niyet ası Mit Türk Anonim sı-_ gorta şirketinden: VÜi Türk Aaonim Sigorta şirkefi ntzamnamei dahilisi muvibince ve Gcaret kanununtr W1 nei maddesine tevfikâan hissedaran hey'eri umumiyesi £ nisan 1021 tAFİKİKE AAi SA günü ssar önbeşce tirketin Calarâda Ünyon Hanın- alaki merkezi idaresinde aleltde içtima edeceğinden işbo içelmad İştirak etmek için İakal anbeş hisse seğedine sahip olan hlssedaranın — mezkür senodatı, kanunu ticaretin ZI nci maddesine tevfiksn yevmi içrimadan asgartenir halta evel Öşirket merkezi idaresine Tevdi edecek mukabilinde —duhuliye —varakası ahzerlemeleri tica olunur. Bankaların mmakbuz ilmühaberleri dahi hisse senedan gibi kabal edilecektir. Ruznamet müzakerat ; 1 — Medisi İdareyve mürakıp: papdelağia Mrakl 2 —. Bilânçonun ve ııkgı:ııuxlmıvhrımu bUİ ve tasvibi ile meclisi idlarenin tebriesi, Veniden ve aynı Aı—ndı çakatı szalirin Yerine diğer azaların intihabı, Alürakıp dntihabe Ve Dunlana dik tahsisatın tayin ve cespilli, Mectisi idöreye sir tahsisatın tayin ve tespili, t eti balk iktisat Dankası hey'eti idiresinden: Kunkamıyın geçen 998 senei devriyesine ait muamelâonın tetkiki Zzaamında hey'eti ümümiyenin içcimaa daveti mukatrer bulunduğundan — hissedaranın an 31 aai Pazar günü sant öndörte bankanın işğal eyle- diği Aksaraç halk lisi idare ve mucakip raporlarnın kıraati Ü28 senesi hesabatının terkik ve bilançonun tasdiki ve meclisi ida PİLAK, FİLİM MPAK, VE BCZALARI Bütün cihan piyasalarında tanınmış ve umumi rağdete mazhar olan CGEVABRT ). foragraf >mamulatının! buckeme “Plekiyede - utış acentalığı - munhasıran Galata Perşembe pazarında Yoğurtçu zade hanında 12 numarada (HERMAN HÖK Je verilmiş olmağla mümaileyh İstanbulda satış depalarında her neci - Totağeaf küğ, - Pilaklar, Filimler ye sair Takımları temamı ile bulundurmaktadır. Nümune ve flat gedvelleri talep üzerine muhterem müşterilere takdim. Olunur . “Telefon; B. O öyöz Telş'ıl .ııı Çtııınplmm Gılıu 5ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: