2 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K ik N “Cumartesi 2 Mart 929 İstanbul, Milliyet Gesete ve müti Müddeti p eçer m İKİ TEMEL TAŞI Bahar gelmek: “üzeredir. Bu mevsimin Arkârı Kemşerilerine | yeşil yaprak ve beyaz — çiçekten fazla, kireç, beton ve tuğlanm hamurunu, ve geçen yaz kadar sıkıntısını © çektiğimiz hayat kesimini düşündürür. Şehir Ve yapı işlerinde beş alti seneden beri hepimizi üzen bir eksikten artık kurtulacağımızı Zanrediyorüz. Avrupalı mutakakz sıslardan dört sandık dolusu'plan ve Ykir geldi Eğer hakem hey: | etinin iki liç ay içinde bunlardan Birine” kala” vermesi olursa. eski kargaşaliğı “izlaiaki bilerek * yapmak” ve" yaptığımızı” bümek ( İirsâtmi biz de ce etmiş olucağız. Plan Ankaranın temel çukürü idi. Bu çukurn indirilecek iki temeltaşırdan biri mesken; öteki darijedir. Ankaradaki büyük ve güzel evlerinden birini gezerken, bir arkadaşımız yapılan masrafa Şaştı ve hayretim elçiye de söy- | ledi. Elçi şöyle cevap verdi Eget burda memurlara | tam konforlu ucuz mesken ver mezsem, bütün eyi ve mümtaz gençler Ankaraya. gelmemek yak hor. Ankaradan “kaçmak için uğ raşırlar. Ankarada eyi memur bu- Nindurmak. bir şebir değil devler ve teşkilât. meselesidir. Bütün memleket miaarifinin eyi yürü cak Ankara maarifinin eyi memurlar ocağı olması ile müm kün olabilir. Biz- memurlarımıza * Buyeünkü Ankara pahahlığına karşı koya- ciklari aylığı. bütçemiz milyarı bulmadıkça veremeyiz. O halde ne “yapmalı? Avripanin amele işini - hallermek için - yaptığını yapınsl: ucuz mesken, ucuk da- şağyüş, çocukları ücretsiz mektep; “hastalara doktor ve ilaç Bu'en önce mesken ve trife meslesidir.. İşitiğimiz” doğru İse biz Arikara Zammı diye s#aemur: lara senede 1000000 ira kadar bir şey veriyoruz. İçtimaf mus- yenerin elinde bulunan büyük apartmanlar projesi 9000000lirava mal olacaktı; Ziya, ısıtma Ve su masrafı olarak da oda başına beş ira düşecekti. Bu aşağı ye- kan hir hesapur fakat yüz lira sö sm vüz yirmi beş lira olark alan hangi memur, yirmi beş Yiras yörine beş odah bir apart manı tercih etmez? Kuzu en aşağı ? kilaimetra “olan; bir | Sama. Ankara, <ikiği iç, yön dairesini” yewtkiiresinden bet Suyundan. zerzeva- içeveği, giveceri.kullanacağı hepsi trenle geliyor. İliç olmazsa bu İhdiyaçlarımdan bir * kısmı, için tarifeyi en aşağı hadde inditmek Jazımdır. Türida Gülnara Yerleşime östeksizliğini ermek ve burada iş Aleminini . canlandırmak için ilk mühim şeyler bunlardır. İşte bir Ankaranın bahar ari- de aklımı saran düşünceler. Falih Rıfkı AFGA NİSTANDA SON VAZİYET Avr haberlere göre Al- ganistanda vaziyet Inki- şaf etmektedir . Kralın teşkilâtı gittikçe İlerlemekte ve kuvvetleri artmaktadır . Krallık iddiasında bulunan Ali Ahmet han bu va- ziyet üzerine her şeyi bırakarak Hindistan firar etmiştir. Bu: hususla > Algan sefiri Gulâm Ceylâni Hah şunları söy- Jemektedir. Alganistandan yeni ma- 10mat s#lmadım. Fakat her halde vaziyet düzelmek üzeredir. Te- ceddüt ve tarakki behemehal muzaffer olacak” mümkün | İdarehane: alar için müdöriyete im , İstanbul, 3911 BUZLAR HEMEN BÜTÜN ISTANBUL LİMANINI KAPLADI Telefon numaraları: 2912 — BOB ol hası irocaat lar 10 harusur. Cirlen evrak geri serilmez. i S5 Kuruştar izden gelen buz parça! dar, ur iskelesinde kalan “şirket vapuru gelönemiştir Hem epi srmn ri bilün Buğaz içini Kkapeadi. BUĞ Z BUZ PARÇALARI: İLE KAPANDI Buzlar Marmaraya doğru ilerileyorlar Üsküdar ve Sirkeci sahilleri buz / kitlelerile doldu. pg istanbul tarihe goç yaşamıştır. Son günlerde şiddi | karların neticesi olara / hilleri ile Tuna naohrinin-munasabı ve Köstence, Burgaz, Varna imân elmiştiir. avaların biraz ısınması rek Vapurlar işlemedi ecek bir gn daha e yağan k Karadenizde Rus sa- ları methalleri incimat 1 Üzerine buz kitleleri çözüle- seyyar cümudiyeler Halinde Raradehizde bir müddet dolaştıktan sonra hayanın . karayele dönmesiyle bu cömudiyeler kısmen: Kır ceryanını takip öderek cenuba doğru gele gele nihayet dün| ılnuş ve buz parçaları suların buğazdan içeri girmiş, İmanı kaplamıştır, İlk misafirin gelişi ii jik buz parçası, Ea a Saat iki buçukta Buğaz- dan girmiş, bunu takiben giren irili ufaklı buzlar sabaha karşı bugzazdan tl sahayı korkunç bir hale baren Sirkeciye kadar olan getirmiştir. . Buz parçalarının bir kısımı Sirkeci önünde toplanmış, bir kısmı da suların ceryanını takip ederek Marmaraya doğru açılmıştır. Buğraz harici ne halde? Boğaz haricinde alü kilemeirolek bir sahayı buz parçaları kaplamış olup bu parçalar durmadan methali kapanmıştır. içeri girmektedir. Buğaz Vapurlar da çıkamıyor Dün Karadenize ne bir vapur gitmesi ve mede gelmesi mümkün olmuştur. Üsküdar ve sirkdci arası : Dir dihasa Üskudar ye Sirkeci sahillerine biriken kalın üzerine Çocukların hatta büyük insanlarin bile | tehilkesizçe sması mümkün olmuşdur. Buzlur Wmanda. seyriseleri tehlikeli bir hale sokluğundan dün Şirketi hayriye vapurları hiç bir seler yapamamış buğazın Rumeli ve Anadolu sahilleriyi kesilmiştir. e İstanbul arasındk mina- kale Kadıköy vapurlarının seferleri, ağ adıköy ve Haydarpaşa gayrı muntazam İşlemiş isede saat bunlarda. işliyememişti. Buğaz haricinde bütün ufuk Yaparlar akşam üzerine kadar 6,40 “dan sonra tamamile buz kitlelerile örtülü olup ancak 6 kilometroya kadar olan saha görünmektedir. Buzların cezameti Buz kitleleri arasında 4,50 metre kalm ve 8-10 metro miürabaı cesumetinde olanlar da vardır. ir B' digi malümata göre bu tekerleği ve hayvan izleri, ko saniyede iki meiro sür'atle ilerilivor! Suların cere; kası daha kesil ön tadır. ile buğaz hi Buğazdan kaç gün evel Karadenizden zelen bazı kaptânların ver- büyük kitlelerin üzerinde, araba caman taşlar bile vardır. Parçalar arici Anadolu sahilinde buz içeri giren parçalar Haydarpaşa kadar sertliklerini muhafaza elmekle buruda yumuşamak- BUZ PARÇALARI MUDANYADA Bazi büyük parçalar Mudanyaya kadar gitmiştir. Mamaji Akdenize kadar çıkmalarına ihtimal verilme- mektedir.” Ruz parçalarından bir kısmı da dün akşam üzeri Halice girmeği başlamıştır. Istanbuldan a kadar iki tarafı lar karaya am geç vakit vapurla: kavve 15 santim kar pm üzerinde lösan- tim kalınlığında Kar tabakası vardır. Bundan da Karadenizde hâlâ karın de- yam ettiği anlaşılmaktadır Dün pek çok kimseler köprü üzerinde Sirkecide ve Buğaz içi sahillerinde birikmiş.şim- diye kadar görülmemiş olan bu manzarayı seyretmiş- lerdir. Kaza oldu ün sabah karadenize çıkmak üzere hareket e geldiği zaman kalın buz parçaları arasında ( kalmış, bu vaziyeden kur- tulmaya çalışırken karaya oturmuştur. met, vapuru Yeni- giilliyef ea Siiri meb'usa MEŞE (Ğİ) SENEDE BERİ GÖRÜLMEDİ Fatin Bey; ey; Üsküdarla İstanbul arası dona- bilir; diyor isil öden Bug kirleleri hak kada. demiştir ki idderli soğuk dai | gal Kâraderiz sahillerindeki buzların par- çalanarak sürükleğmeğini teucip ol maktadır. Hararet makis beş dereceye düşerse baz kitlelerinin aralarındaki sular da İ ir böz tabakası ile örtülmüş-öleciğı Üsküdürle İstamini) arası vaziyet tehlike ve ehemmiyetini muhafaza dör, (1030) senesinde yine böyle bir hadise meticesinde Üsküdirla liman dan beri, (317) sene zarfında, borun gibi bir vaziyet olmadıgı için bu tarihi ve ender hadiseyi ehemmiyetle tetkik ediyoruz... Fotografla tespir İ eyliyoruz, Hi senin amili, hararette husule gelen or dör derecelik bir arkin Evelki gece başluyan yağmur dün sabah hafifledi ve öyleden sonra bunu hafif bir kar takip etti. Kar serpintisi geç vakfa kadar sürdü. Rasuthaheye göre bu gün de hava karlı olacaktır haham efendinin kehaneti Selanik bahamlarıidan * Haito: 5 elendi, (38) seride bir olan şiddeti soğukların bu seneki kışa müsadif olduğunu, ançak (33 sene sonra yine müthiş bir aş ola cağını, bu sene Yazı haziranda baş layacağım iddia” etmektedir. Rasthaneye güre, bu iddialar; ilmi kiymeti haiz değildir. Geyrsotaln idar esinin Halep vapuruda dün | sabah Anadolu hattından | gelmekte iken Moda ile Ka- lamış arasında iki büyük buz parçası arasında kal- mış ve bir hayli uğraştıktan sonra kurtulmuş İsede yoluna devam edemiyerek Haydar- paşaya yanaşmiıştır. pin bir aralık Beşi şikta- ştan Üsküdara eriği isteyen bir Sandal buzlar arasında > sıkışıp kalmış, sandalcının feryadı üzerine Seyrisefaln idaresi tarafından gönderilen bir romorkör san- | dalı kurtarmıştır. Geç vakıt aldığımız malümata göre Büyükdere, Bebek ve Koy- lar buzla doldu. ul Tarabya koyları tama- miyle buz parçaları ile dolmuştur. len mutedil havalar, | arasındaki saba donmuşlu. O zaman-' TÜTÜN İNHİSARI Beş-senede iki misli kâr Zürram lehine Duhan| kanununda tadilat © CAhkara, (Milliyet) — İâzi meşalli takip Müdürü ümümisi” Behçet Bey atidekl Izahatı vermiştir. 924 senesinde idaremizin Yaridati sefiyesi yirmi dört mil- j yirmi yüzde Altısı beyiyeye, (yüzde kisi Sevkıyat ve anbalaja, yüzd. biri ziraat ve takibata, yüzde beşi alelumum memurin ve müs- tahdimin maaşları ile harcerah- larıma, yüzde dçü de. muhtelif Ynasaritata çıktıktan sonra yüz- de elli altisi da kür olarak ay- nen hükümete teslim edilmek: tedir. Böş sene zarfında İdare- mizin varidatı tamam bir misli tezayüt göstermiştir. mir ve mülhakatından bil- fiil mübaylata devam ed- iyoruz. Akhisar tütünlerindeki Akdamar hastalığının mücade- ehemmiyet ve- | fenatütün yen tiştirilmemesi için çalışırdı . Bunun netice- Behçet Biz ayrıldığından kırk milyon hasi- lat altmış milyon tütünden fazla para getirdi . B nun için Maliye Vekâle- bir tahdidi ziraat kanunu Jayihası takdim ettik Fena yetiştiren mintakalarda tütün zerinin menini ve İyi yetiştiren yerlerde de (evsini teklif ve izah eyledik. Bundan başka mecliste bir kaçak ka- didi kanunu vardır. Tütün züram İki tahrirden kurtarmak üzre İnhisar ve Du- han kanununun bazı maddelerini ztiran lehine tadil eden bir teklif de yapmak Gzereyiz. eeiitere ve İsviçrede yeni- der fabrikalar yapılması Maliye ile müzakere devamdadır, Şayıalar Ro aresi kapından seli timil girmez ve giremiye. cektir Fakat bir kişide bir hate yapadsa derhal © görecektir Netekim Cibalide dört bin kuruşluk ibülâsı yapan bir veznedar. derhal tevkif editmiştir. İdaremiz muamelâri amdir. Ve daimi teftiş alrin- Moskoja “© E selirleri Yeni Moskova sefiri Rağıp ve Bükreş sefiri Sabri beyler dün Ankaradan şehrimize gel- mişlerdi rn Komünistlere karşı Tokyo, 26 (A.A) İrat edilen kreş Tanaku Japonya hükümetinin komünisi eitersatlonalının faa- iiyeti hakkında Sovyet Rusya: nin bir çok deta mazur. dikka- tini celbetmiş olduğunu beyan etmiştir. Muhalefet erkânından biri Rus- Japon muahedesi ah- edildiği takdirde" kafi müsbet tedbirler ahnmasını talep etmiş- tir, Milk e İl kr yama m e a Edirnedeki tütünlerin hepsi | met Bey, bu tedavi edilmekte idi. Ces edilmiştir. busünte © Bir meral geçen sene soğuk rbi. Melek muharirimiz€ alarak. hastalanmış ve Ital- le üm | demiştir ki: yan hâstanesine yatırılmıştır. j leketimizin her — Mezba- Fakat doktorların tavsıye- zi yerinde her nevi | ha müessesesi- sile. Almanyaya gitmişti. tütün yetiştiril. al er Kendisinden gelen mektup- miştir. O zaman tütünün nev'ine , Şölene ee sur milyon tütün basılatımız kırk milyon İyi tütün hasılatına indi ve fena kısım nunu ile İnhisar müddetinin tem- muhtelif sugllere Başvekil Baron kümina açıktan açığa tecavüz | Abone ve Tlan ücretleri Gazetemizde çikan yazıların bukuku mahfuzdur İlan tart: nal ayle Sani İnel ii b ET FİATI DÜŞÜYOR “Bağırsak iliracati serbes oldü “Et fiatı beş kuruş “düşecektir ASİ idare meclisi; senede: memleke-. dimize * bir. milyon lira -semin. eden bağırsak; Ihracatının inki- |, şalı için bir karar yeni o; mişdr; “Şehremanetince ancak (25000) Mralık bir varidat elde etmek Içim: evelce © bağırsk” üzerine Vâğedilmiş olan inkiâarin kaldı: rılması takarrlir ettiiştir, * Mezbuhanın idare meğisi, di za bu inhisar ortadan kaldırırken; ii : S üre içiin “ik Bir idm Muhtelit komisyonu İras etmemek üzre lâzımgelen | bü en eski azası Al- tödabiri de almiştir. — “manyada öldü Yeni karar üzerine bağırsak Evel- ri fiyatları Iki misli artmıştır. H i iri muhtelit mübadele ko- ce 50-55 kuruşa eni ee ki Amerikalı a ta Si ai çeri fiyat ver- misyonunda bitaraf aza olan (| | | mişlerdir. İspanyalı * Ceneral Dölara ölmüştür. Ceneral Dölara | bir müddettenberi hasta olup İstanbul 'kasplar şirke: ti Idare mec- Olar sıhhatının fena olduğunu hararetin hiç (inmediğini bildiriyordu. Ceneralın ciğer. senede asgari (500,000) Hira kafan, fazla Küsapiar şirke esi AHMET B.5 sebep olan hastalığın verem olduğu zannedilmektedir. emeyi a nl 'eneral Dolaranın vefa- düşecektir. “ tiyle muhtelit mübad. YEDİĞİMİZ ET * | vomisyonum en caki azasını gp baytar müdüriyed- | kaybetmiş oluyor. Komis- nin yaptığı istatistiklere yonun diğer iki azasından M. Holstat üç sene kadar | evel, ayrılan İsveçli M. Ex- trandın yerine gelmişti M. Rivas Vienma ise geçen sene Danimarkalı M.Widdinş istihilâf etmiştir. Ancak cene- —— | ral Dölara, uzun bir müddet- | | ten beri, hastalığı dolaysile mübadele İşlerile o meşgul olamamakta idi. i Ceneralın yerine Cemiye- ti Akvam tarafından sa bir bitaraf aza tayini lâzım gelmektedir. “© nazaran 1928 senesi zarfında mezbahada (699,395; hayvan kesilmiş ve hariçten de 57,415 hayvan gelmiştir. 1927 senesi nisbetle bu miktarda (9,770 hayvan fazladır. 1928 senesinde mlilus başına bir hayvan düş- NR Şa TRAMVAY TELİ KOPTU —..r— Din saat ikide .Beşiktaş-Fa th hatüna sefer yapan 934 mu- maral trumvay Beşiktuşa gi- derken. köprü ortasına geldiği Zaman elektrik cereyanı alan arş, telin bir moktasına takıl- | mış ve arşla beraber telin bir kısmi kırılmıştır. Şirket kopan telin tamiri için vesit göndermişisede tramvay? münakalâtı iki saat sekleye'uğ- ramıştır . Arabaların bir kısmı Karaköyde , bir kısmıda Emin. önünde manevra yaparak seferi İ temin edilebilmişlerdir . Köprünün kalabalığı Bu yüzden bir çok kimseler dün köprüden. yaya geçmek mecburiyetinde » kalmışlardır. Her zaman cuma günleri köprü üstü tenha olduğu halde dün kalabalık bir manzara arzefmiş- tir. Bazı kimseler de tramv&Y- lardan inerek otomabille yola- rına devam etmişlerdir. mi 1 GE « yp KÖY HEKİMİ eni harf Ceryarı erler, İ tefrikamz: Temirlenk, cü sahifemizdez Toham istassonlarıdin faaliyeri 3 tanbal ciğmi günler rissl eğlen #üncü Sahifemizde; 1-5 Hava rapora —>—— BÜ) RHAN “CAHİR “Bir kaç güne e kada: başlıyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: