March 2, 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

March 2, 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İRAAT mıı/w İ klşuı İÇİN 'HUM ISLAH İSTASYONLA- RININ YARDIMLARI söneden itibaren tohumlar para- z istasyonlarda temizlenecektir ukara, 1 (Milliyet) — To- ıslah müzakeratı beş top- Ada bitmiştir. Bu içtima- cereyan eden müzakerat tsas dahillinde Idi. Birl, seselerin vaziyeti hazırası, içları ve tarzı mesmileri ında tahkikat; ikincisi slerin ıslah noktai nazarıı takip edecekleri hattı ha- İşeş TMahsulAtı — zirâlyenin 1 İçin alınması lâzım gölen sirdir. er mücssese kendi mımta- tralyesi için çalışacaktır. fi takalarında yetişen sülâğin — nevilerinin — islahi atık bir üp yaratması ve eleksiyone edilmiş muhite eylemiş tohumlar- ihaliye tevzi öylemesi mesal Harımın ana hatlarıdır. 'vıâ.cîlrdı bütün istasyon- vuğday ve arpa üzerinde acaklardır ve bilahara da ihtiyaçlara göre, meselâ #.ıfıaı patates , Eski- 'de hububat , — Halkalida lay,darpa , yulaf ve pancar ü çalışlacaktı. ilah istasyonlarımızın vazi- mühimdir. Mesal tarzı ıir: adır. Bir muhitin settirdiği nümuneden tohum itmak senelerce mesaiyi il- er. Burada , İtalyada bir nümuneden misal #T Yhhsetmek — istiyoruz. 'ada Roma yakınında Rieti y.Eııuyin yetlşilrilen gayet 1 kemale gelen Mentana na- Akİ kiğlik buğday tohumu 30) İk bir nesalilemeydana gel- 4 Bubuğdayın kânunuevelde 1 meydana gelmiş, kâ- 5 'e çiçeklenmiş, martım Bina doğru harman edilerek edilmiştir. üm olduğu Üzre bü tip- yâratırken esas mesele bü- eften yeupıııerı çok tisadi Haberler B c memleketimizin tütün fiatları yükseliyor JPt ejisile Türkiye tü- inl idaresinin 2 milyon (u mütecuviz olan mübaya- | | tütün, Bevime göre Eğçl00 arasında teretlü ür. $ U sene ikinci derece tütün- elr»,üıııııı tütünlerine fla Cazla satı'maktadır. A, seneden stoklar (2 milyon kilo adi tütün Sudana —K200 A n 'ÜZÜN FİATLARI YÜKSİE hastalıklara, donlara, rüzcârla- ra, kuraklara ve bazı mahaller- de de çok yağış ve rutubetlere mukavemet — cedecek vaziyette olması icap etmektedir. Mücs- seselerimizde bulundukları mu- hite uyacak Hpler elde etmek | yolundaki mesai az çok İleri- iemiş bulunmaktadır. Mücaseselerin mesaileri yal- miz istasyonlardaki laboratu- var ve tarlalara alt değildir. Ayrıca — köylüler ile — temas etmekte, tarlaları gezip iyi ci leri göstererek tohumluk ayrıl- lelâlet etmektediri onlarımız bu mesai HMe uğraşmak ile beraber önlü- mürdeki sene tohumların temiz- lenmesi, İlaçlanması işlerile de iştigal edeceklerdir. Bu seneden İtibaren köylüler tohumlarını istasyonlara getlre- çekler ve buralarda tohumlar mevadı ecnebiyeden temizlene- cekler ve hastalıklara karşı da Hlaçlanacaklardır. Bütün bu işler köylüye parasız yapılacaktır. Bu İlaçlama ve temizleme istas- tohum yonlarından — başka da kontrol istasyonları caktır. Bu kontrol muayene — edilecek olmadığı , intas kabiliyetinde buluamadıkları — anlaşılacaktır . İstasyonların şimdiye kadar faaliyeti yermiye güzel başla- gösterdikleri semereler de mıştir. . Meselâ geçen sene bazı miti- | kuraklık — dolayısile ziraat takalarda iyi — girmiyen yata Vazla tesir elmemiş ve dönümünden 3.000 okka pölü- tes İstihsal edilmiştir. Bu müsmir faaliyet neti- çesinde az zamanda ziraatımı- * zın geniş adımlar ile inkişata yürüyeceği şüphesizdir. LİYOR ikalılar Samsun, İzmir ve Bursa ğ m ıuıunlenne tılıg bulunuyorlar dtl ııılle tüccar elinden ııkl stokun yakında tamamen çıkmış olacağı anlaşılmıştır. Amerikalılar bilhassa Samsou, İzmir ve bir kısım Bursa mal- larına talip bulunmaktadır. Tacirlerin ekserisi mat almak için fintların biraz daha mut dil olmasını beklediklerini söy- Hüyorlar Fakat köylüler, vaziyeti nazarı dikkate alarak mallarımı Ihtiyatla — piyas çıkarmağı muvalık gördüğü için şimdikia- edilmek Üzre Mmüslt Hat- | des ucuz Üatla ll'.lk mev- ınıınıı"tıı Mahsililda azlı | züu bahis değildir. TARSİM ABİDESİ nhyriyet abikdesinin — taşla- İ bozukluklar olduğu Pöisti Dü baptaki tetkikata cimize gelmiş .hu.ıı taş Sinyor Kanonika AeEERize günderdiği mek- kogglisinin dayet — üzerine rile gekliğini, taşların AÇu İspat edebileceğini ı._.ı,ı_h ödilmekte — oldu- | Aneliceve intizaren met- ÜÜÜ takım — rivayetlere "larında yer vermemesini rica $ r arsasına sahip yetinin Yereba- ardığı verem bır da e hü- kadın ve çocü- olarak — kadasıro racaat eden im- üsine n elendi. isminde biri kendi arsa- e ayapılirker ni ve hattı lektedir. Avcular tOplanamadı Awıılır Cemiyeti heyeti Hmumiyesi dün toplana- Gakt. Fakat buğaz içi ve lima- agımızm bir. kısmım — dç buzlar dolayısile vapurların memesi yüzünden azanın ekverisi gelemediği için içeime hayramır Üçünncü gününe Talik “olunmuştur. Bir ev yıkıldı Saksimde F a amaha! Nikonun evinin lesinde kası bir tarafı vıkılmıştır. Kazazede vapur kurtarıldı Gösenlerde Bulgaristan sahil- lerinde kazaya oğrayan / banya vaparu İstinye t sine tamir edilmek üzre çekil- miştir. Hudat haricine »7 Ruslardan Sinya üsminde biri muayyen müddeti çirdiğinden bodat haricine atılmış Elektrik ceryanı Dıııı akşam Şi ve Feriköyle lide osman bey mıntıkalarında — fabrıkada — çıkan Ruümelihisarı bir urızadan dolayı elektrik cere- yanı 20) dakıka kudar inkitaa n bankası müdürü Gönayi ve maadin barıkası mü- dürü Sağertin bey dün An- karadan şehiimize "ılımşılr DS Di vaziyeti | Adâpazarında ıslalı edilmiş pa- | tates tohumları le yapılan zeri- | MILLIYEI TAYFALAR ARASINDA İki Rus tayfa birbiri-| ni yaraladı Kabataş iskelesi önünde demirli Kamp isimli Sovyet vapuru taylasından — Vasili, Zima; Andarya ve Nihalya riıhtımdan gece sandala bi- | nerlerken kavga ederek bir-| birlerini yaralamışlardır. Bun-| lardan Nihalya ağır yaralı olduğundan hastaneye kal- dırılmıştır. Biri on iki diğeri 4 yaşında Pollıç: 12 yışlarında Ka- ragümrüklü kir çocuk hakkında 4 yaşında kuçük bir çocuğu — kandırarak — tecavüz ettiğinden dolayı tahkikat yap- maktadır. Vatmanın mariteti Do Yoetman Ömerin idaresinde- | Ki 1099 numaralı iram- vay Çemberlitaşta 7 yaşında | Mustalaya çarparak başından yaralamıştır. BEŞ YANGIN T avlada Dökmecilerde 63 umaralı dükkânda Be- dia Hamımın odasından yangın çıkmış ve bir yorgan yanmıştır. Langada yangın Lıııgıaı Halit Beyin euıı— den yangın çıkımı: tırılmıştır. Baca tutuştu ün sabalı Kadık öyünde Bahariye caddesinde Yunan tebasından Kostinla evi- | gin bacası tutuşmuşsa da - sön- dürülmüştür . Fabrika yandı Dolıpderedo Irmak cadde- de istepan elendinin ağ Tabrikasında kazan patla- k yazgın çıkmış ve fahrika famamen yapmıştır. . Bakkal dükkânı tutuştu — | Nlşııııwdı bakkâl Tana- şın dükkanından yangın | çıkmış, söndürülmüştür. Rüşvef teklif etmişler öÖprü üÜzcerinde aara attık- larından derdest edilen Mithat, Kigork, ve Merdik ser- best bırakılmaları için memur- lara rüşvet teklil ettiklerinden haklarında muamele yapılmak- tadıı B bulunan tabancalar Ye ilküyde Abraham efendinin evinde kaçak rovelver bulun meştur. — Buto velyerler iki komlis. yancu tarafından gümetiğli verilerek Çıkarilmıştır. gümrük smemurla vına izden el lmiştir. Korkuden ölen kadın Mivafler ağadı Karakol soka, gında bir hanenin üst katında ikamet eden İlermine isminde biri Kece bir gürültü duyup hırsız var diye bağırmış, bu srrada aşağı katta 60 yaşında Madam Hekman Kotku supdan ülmüştür. 200 bin Tira Tonviriye resmi Erane tanziliye ve tenviri, 1 yesmi bakayası olan 9 lirayı Cahsile yakvıda Daşlayacaktır MUHİT ÇıKTI Harbin en tehlike- li anlarında Gazi Muharriri Yakup kadri Kalpten kalbe uharriri: CÖrcüment Ekrem Bir hayal için Muharriri : Reşat Nurl Taştan kalp Muharriri: VAA Nurettin Yirminci Asırda güzellik, doğruluk ideali Muharriri: Ahmet Cevat 60 Resim'3 Renkli nefis bir tahlo Ressamı: Münif Feltim Klbise kalılı ve saire ve saire Bu se;ıe de baolo mü- (47 nai yal 2 'INARTESI ? İMÜTEFERİK un:m-il M ATBUAT BALOSU kemmel olmuştur Evelki göce matbuat balosu Perepalas oötelinde verilmiştir . Mevsimin en muvaffakiyetli eğlencesi olan matbuat balosu Bu sene de çok mükemmel ol- muştur . Davetliler sanxt ondan sonra gelmeğe başinmışlar. gece yarı- sına kadar dans edildikten sonra orta oyunu oynanmış ve bazı gazetecilerin taküideri ya- pılmiştir. . Bundan sonra yine devam edilmiş ve balo sabaha kadar devamı etmiştir . Hayvan hastanesi ayvan haştanesinde 1998 H Sti zeindi (22) sığır (T10) koyan, (802) beyir, (106) katır, (45) eşek (128) köpek, (108X- kedi ve CITO) tavşan) Kuş ve emsali hayvan müayene edilmiştir. Maçka-Beşiktaş hattı Exelu Şehremanctile Tram vay şirketi arasında — bir itllâf yapılmış ev mecburi olarak çabuk inşa ceklocek hatlarla ya- MART VİLLİYETİN - SEH[R VE- MEMLEKET HABERLERİ pılması ihtiyari hatlar teftik edil- mişti. O vakıt ihtiyart- harlar meyanına olan — Maçka-Reşiktaş hattı şimdi ©o tarafın — tevessu etmesinden mecburi hatlar meya- pına ithal edilmişti. Şirket hattın ne tariki takip edeceğini tetkik etmektedir. Bulunan yavrucak mavtt Köyde Aralık s gındâ bir günlük- bir ço polis devriyesi tarafından bulun Darülacezeye — nakledil- ve İngiliz sefirasi selirinin relikaları Ma- dam CoreKlark Lotdtaya gitmiş. tir Veni dispanser Sı;ıldı, müdüriyeti busencde yeni “bir — dispanser” binası n bütçeye taliskatökuys ri bir| ı-.ild Baş ıydı Kıç yangın oldu? taiye müdüriyeri —taralın- dan yapılan bit istatistike son beş ay Zarfında ÇIB7)yangın olmuştar. Kâanunusa nide (43) şubarta8dyangın vuku | bulduğu tespir cdilmiştir. Alman sefiri Alman sefiri Her Jİny ile refikası dün şehrimizden Anka: faya gitmişlerdir. Mudanya - Gemlik arasında Ahmet Hlandi efendinin Ak çe şebir vapuru dün Mudanyadan Gemliğe giderken yolda makinesi bozulmuş, — bü sırada — Kazazede Vapura tetadül eden Nilafer va: puru Akçeşehrin yolcularını alarak Mudanyaya götürmüştür. Tayyare madalyesi jizmir, 98 (VA) — Turk tay- yare cemiyeti teberrilatta bu- slunduklarından — dolüyi tayyare madalyası ile tahifleri - cihetine gidllen zevata — bugün — öyleden *Cara bayyare - sinemasında ma- dafyaları merasinile talik edilmiş- Merasimde mulkt? ve askeri mürin ile cemiyet mümessil- ve diğer zevat hazir bulun- mauşlardır. Metasime Bbtiklal mn şile başlarımış ve bir. mürassa yedi altım ve üç gümüş madalya talik — olunmuştur. Mürüssa ma: dalya def'aten z mek süretile izhari har alaiyeli zade Halim beve veril miştir. Serseri torpiller a sıra ötede heride ser- seri torpiller görülmekte- dır, Bu Akçaşehirden üç saat me- safede Akyata sahillerinin yakınında erseri bir torpil müşahede edil miş ve mhası için — icabeden tertibat alınmıştır Davat Güzel sanatlar akademisi talebe cemiyetinder, Adreslerini bulamı vldaki — mühterem ni Akademi —mezunlarının 3 mart 920 Dazar günü saat 15 te Akademirin dönümü — munasibetiyle Akademide yapılacak merasime ceş- cağı ümit olunmaktadır. | riflerini rlcn ederiz. 1929 MEMLEKETTE | ÇUVAL SUİ İSTİMALİ Rafael doğru Ro- manyaya kaçmıştır İzmir gazetelerinde okun- duğuna göre İzmirde çuval sul istimalinde alâkadar olan Ralael ismindeki bir yahudi Romanyaya gaçmıştır. Çaycumada Millet mektepleri zel , dilimizi l Üijlliyet) — Gü- (f» Kolayes - yazıp üğrenmek için Bütün milletin isteğile memleketimizin Her turafında açılmış olan miller mektepleri gibi aycuma, | — lslanbul Cuma günleri naıl eğlenıvur -KUTUP DENİZLERİ GİBİ BUZLARLA Köprü üzerinin ÇEVRİLDİK manzarası da ömürdü, Meger tel kopmuş . &ç gündenber ortalıkta bir şayıa dolaşıyordu: Karadeniz boğazı dışarısında , psrça parçe buzlar. gö- Tünmüş, Vapurlar yollarma — devam edemeyip geri iönmüşler ve saire Sadeve gazet muhayelesinde vücut bulduğunu Çaycumada da mektepler - açılmış, iki aylık ilk devre —dün | bitmiştir, ;'"d;ı!_"'('i“ bu Mektebe devam eden kadın, erkek | TAvadis. dün sabah, - canlanmış yatandaşlar yeni harflerle yazıp oku- | ŞEKilde — karşımıza çıktı: İstanbul mayı — öğrendikleri — gibi — imtihan neticesindede muvaffakiyetlerini ispat etmişlerdir. Mektebe devam edenlerin mikdarı 392 kişidir. * Yeni Maraş Valisi — Al dığımız malâmata göre Maraş Valisi Sabri bey vekilet emrine vetilmiş ve yetine mülkiye müfetüşlerinden Fer- ruh bey tayin edilmiştir. Torbalı civarında ceset e Tarbalı ara- olu . kenarında su ile dolu çukur. içine atılmış hir ceser bulünmüşcür. — Maktül — 20-25 | yaşlarındadır. Cinayetin üç, dött gün Ka ka — eli müNmakde İ d Adeta içime dehşet. gelli. an — başındaki yanılaçın ne a | Bi G an O L A açıldığı bilinemediği gibi hüyiyeti de Pi ğ henüz tespi edilmemiştir. deniz yine böyle buz tabakaları Makınlun — yaralan başındadır. | Sltında kalmış Hatta - zamane Runların ya Dalta - ile ve yahut kur şunla acıkdığı zanredilmektedir. Tla diseden haberdar olan kaza Jandarıma kumarıdanı Cafer bey, katillerin ele icap —eden tedabiri » Bu esrarı epgiz cina- yet Ezille Maktulün ispat edecek hiç miştir. Kızgin maşa İle İşkence ıı,mudu Keçeeilerde İ Kinda' Alımet çıvüş zevcesi Nebiye ile birlikte dün akşam zahı- taca tevkif edilmişlerdir.. Cürümleri İstmbaltu Cğnile na imada (12) yaşında hizmetçi kızına işkence yapmalarıdı Cemile; bundan 4 ay evel Iıuıı buldan İzmire getirilmişti. Ha k kümeesi bulunmadığından boğluz tok va çalışması için Abrnet cavuşun Kizmetçi olarak kaltil edil. yaz mişti Bondan bir halın evek — Ahmet çavuşun henüz kundakta ölan çocu- gehu Deşikte sallâmakta ölan Cemile bir kaza eseri olarık “Bebeği yere düşürmüştür. Ahmet - Çavuşla ; zevcesi - Nebiye işkence — emellerini — bu, batdiseden sonca iİşlemiye baslamışlardır. Areşte ma; zdıcıldıktan sokra Cemilenin vücudu utııııs ve bü- dazı iple sdulmnş . Dü çei İşkence- hin envar ;ıpıııııışııı 12 yaşında olan Cemile meseleyi polise haber — verirse kurtulucağını ne bilsin ! Ağglıyor . yalvarıyor, fakat bebeğin gözleri düştükten sonta ak: omağa başladığı için baha ye anne iskenceden vAZ geçmiyor. Komşularından - bir. kadın bunu gıımıvl polise haber veriyor. doktor tarafından Cemize ıııııınıı: edilmiştir. Bütün vücudu tahammül edilemiyocek derecede yarı bece içindedir. Cemile: tedavi bastakanesine nakledilmişti Zabıtanın süallerine verdiği cevap larda Kizcağız halâ korkü kendisini — yara isimlerini söyl tıcılaği ile Halıcıların istediklel |ı irde balı imal ve meşgol zevat Kardıçalı- binasın- daki Sanayi birliği dairesinde topla- narak orada hazır betlumsn Sanayi umum müdürü Recsi beyle haspihal etmişler ve bazı temeoniyatta bulun- muşlardır. Bu müzakerede hahcrlığın inkişafa aazhar olabilmesi için hükâ- metçe ibrazı lâzım gelen muayeteti Memleket ağu takdirde viülde 2 buçuk öne tabi tütulduğunu halbuki Vunanistana - szönderilen bu ilmeterden Yünan halıcılarının — isti İade ettiklerini ve kendi halılarımızın bu yüzder daba p « mal olduk- darım iddia etmişler, Takabeti termin için bunun hallini istemişlerdir. Recal bey, bu mes'ele errafında Ankarada teşebbüsarta — buluzlacağını vadetmistir. kuldum Tabit bahis bep buna aitti. limanı Tüna munsabından kopup parçalanan — kalın buz — tabakala- TINN tasfuzuna uğradı. Vapurların acı birer istimdat çığlığına benziyen düdük sesderile uykumdan uyandım. Acaba Ilmanda bir kaza fılan- mi oldu endişesile denize bakan odanın penceresine kaştum. Kirde ne göreyini: Deniz adeta Kutup denizleri gibi buzlarla çepçevre sarılmıştı ve Bebekten — Halice kadar bütün sabiller bem beyaz rleri : “Yal oldu Üsktdars 1000 65 Atdeniz Unodu, Diye bir de tarih düşürmüşlerdi. Tarih, — ekerrirden — ibarettir. İtermisiniz tektar — şiddetli - bir dön başlasın da buzlar arasında büsbütün sıkışıp Kalalım. Üy, lardar büyle san neslin çocukları, Asır- beri İstanbulun görmediği ir hadiseye siz şahir olu yorsunuz. Çocuklarınıza anlatacak şeş bulamadığınız zaman masal yörine İstanbalim bu veneki deh şetli kışını anlatırsınız. * Sirkeci vapur iskelesinin önün. de epice kalabalık toplanmıştı. Bunlar küvvetli şimal rüzgârının önüne katıp parça parça boğaz- dan içeri soktuğu buzları seyret- meğe * gelmişlerdi. Aralarına s0- Bir ahtiyar diyordu. ki: -— Şükür Allaha..Bunuda gördük Güya deniz suyu — tüzlü — olduğu için buz. tutmazmış. Kim demiş onu? Günün havadislerini takip et- tiği anlaşılar bir delikanlı —İhti- yaTa cevap verdi; — Baba, iş senin bildiğin gibi değil. Bu buzlar Tuna nehrinden geliyor. İhtiyar şaşaladı: Tunadan mı geliyor, dedin. Amma da ettin. Tuna nire - tanbul nire hey oğul? Rüzgârı görmüyorsun gallba. Bunları hep rüzgâr getiriyor. İhtiyarcık, hayretle başını sal- layarak uzaklaşı. Daha Hlerde arik ve hayat üzerine Ti ı—l.'ku Ba İrtihal Eren Köyünde mukim — meçhim Sadi Beyin refikası ve Beyker müesst” sesi müdürlerinden Şefik Sadi Beyit valdesi Ham dünkü cuma l irtihal etmiştir— Cenazesi bugün ÖR'e Cadde Bastanındaki mıl"" Ki “kaldırılarak ailc makl dilecektir. Kederdide ailesitt "' anı tavdyet olunür. Nal snlef' irlerimizden A n Şulen çimiçr 95 H vı..m. Ahmet Hı" kitaphanesinde satılmaktadar. (.eı İttıhadıMıIIî u Türk sigorta icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir (Jalatad.ı Ün)'mı Hanındadı bir mektepli grubu arasında hir muhavere cereyan ediyor: Bu sabah Bebek - önünde ocuklar — buzlar — üstünde top oynuyorlardı. — Deme canım? — Vallahi be ... Hattâ bir tanesi buluyordu ahretin yolunu. Hadi cumburlop dibuhu.. » Köprü üzerinin manzatası da ömürdü. Tramvaylar, bir birinin ardıma dizilmiş, bekliyordu. Meğet tel kopmuş. Çok geçmedi telin kopan yerlerini bağladılar. Arkadaki sağlam telden cere- yan alan tramvay, öndekini dür tüştürerek sürüyorgsonra öteki de ayaı yere gelince dürtüştürme vazilesi daha arkadakine kalyor- du. Böylelikle tramvaylar yolun- | dan kalmadı. Galatada ” manzara değişiyordu. Buz — tabakaları, bu sahilde daha kesif görünüyordu. Tramvayda birisi yanındakine anlatır. — Bizim Şişman Kadri Bu sabah Arhayutkı tarlır Önün- Si ge buzun- üstüne, çıkıp resmini aldırdı. - Kadri mi aman — birader, biç. dürma — kartpostal — yaptır. İstanbul Timanında ayı balığı deve seyyahlara satarsın .. Akşanı — matbaada — Fransızça “Milliyet,in öte beri işlerin! pgö- ren ihtiyar Musevi niçin geç kaldığını soran - sekretere gu oe vabi. verdi: Matbaneyi her vyün Yörü: yorüm. Ama Yetmiş yedi yaşın- dayım. Böyle karpuz yörmedim. Hep - gülüştük: — Ne karpunu but Yok karpuz tanım dedi, üstünde kar altında buz.. Aman' aman denizin — üstünde ikisi “beraber. yuzüyor. Dün her yerde, bundan başka şeyin lafı olmadı ve bütün İstan- bul, belki ömürleri müdderince bir daha — göremiyecekleri bü manzarayı doya — doya * etmek için akın akın Ssoğuğu, kara bakmıyarak sahillerer Koştu, MS. sigorta "“ldlnelcsıH 2 Haktadır. Zonguldakta sabilde inşası mukar- Ter hükümet konağının (42300) dira keşif bedelli tçmel kısım / 16-3-920 Cümartesi günü kar'lihalesi yapılmak üzre münakasaye konulmuştur. Ta liplerin münakasa şarinamesi proje plân ve sair evrakını görmek için Ankarada Maliye Vekâleti Millt em lâk müdüzlüğüne İstanbul ve Zon- gülük Defterdarlıklarına — mür lan ilân olumur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: