21 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

21 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET — PERŞEMBE 'MİLLİYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLE MAARİFTE S1 3 v j A TEVZİAT Yağ meselesi | Varidat mizanı MÜTEFERİK HABERLER | Zorlu koca Kapının kilidini söke- -ek içeriye girdi karı- sını ve kayın anasını yaraladı üıkuaıuıı Selâm! Al mahal- lesinde oturan Leman hamm, zevci Hakkı cfetdi He öteden beri dargınmış . Hakkı efendi dün evin bahçe kapısının kili- dlal sökerek İçeri girmiş ve Leman banımla kayın valldesi Hikmet hanımı Dacaklarından yaralamıştır. İkisinin de yaraları halftile . Kaçak kâğıtlar ve titünler alatada İlyadis hamımda ka- pici İsak ile kardeşi Vor- ginla evlerinde külliyetli mık- darda kaçak sigara kâğıdı ve ecnebi s! Nuru Osmasiyede hafız Nazif efendinin evinde bir çuval kaçak tütün Me sizara kâğıdı bulun muştur. Onanciljğe alıştırıyor izde son raman- Z'Bı':ıfıxuı dilencilerin çoğalmakta olduğumu — nazarı dikkate alarak buaların reisini araştırmış ve neticede All na- mında G0 yaşında bir Mhtiyar dilencinin bu İşi yaptığımı anla- yarak tevkif etmiştir. Bu ihtiyar kurt çocukların el ve koltarını kırık gibi sararak dilendirmekte imiş, Katli yakatanamıyor Bit gece Kahyoncuda Vike toryayı yaralayıp aüne ve büyük amtesini öldüren Nazif sürari zabitaca aramınakta olup hentiz ele Deçmemiştir. Bu güt yarın yakalanacağı Ümit edil- mektedir. Dayak mı atmış? mirönüede — küfeci Ahmet zabıtaya müracaatla zabı- tal belediye memarlarından Ce- fer Tayyar efendi . tarafından döğüldüğünü iddia etmiştir. Dünkü yangınlfar onıkıyuı Aküretlerde Ma- dem Viktoryanın evimden yanğın çıkıışsada derkal söm- Gurutmüştür. Bir yamurcağın işi S vrttyada Çarbuziye mahal- tesinde Pembe — hazımın evine Makkı çocuk girerek 164 Hirasım çalmıştır. Taşla kalasını yarmış Arı»cı Vaşar Wte Ahmet ara- sında — Sirkecide kavga çıkmış ve neticede Yaşar taşla Ahmedin başını yarmıştır. Mühür sökülür mU? Aşamtarayda haciz memar. ları tarafından mühürlenen Ahmet ustamı odası kapısımı kırah Osman usta yakalammıştır. Motruk çocuk Feımue Abdi Subaşı mahalle- sinde 3 numarah Dr.Niko- lakf Ef.iatn evi öründe gece bir çocuk bulunmuştur. Metresine lâf atmışlar Pererde Haristonun pastane- sine Basmı isminde — biri gelerek yatında bulunan met- resine Iâf attıklarından dolayı Müşterilere sustah Çakı teşhir ttmiş. Zabılaca derdesi edilmiş- ain evini soyan Bekir , Kasımpaşada Mehmet efendinin €vhrl soyan ateşci Hasat ya- kalanmışlardır. gç ç yuzunden n Cakçam aat on — yedide Kasımpaşada - Yusaf isminde bir fotorafçı, elbisesini iyi boya- mıyan boyacı Dimittiye kızmış, kavga neticesinde Totogralçı ta- Bancasını çekerek ateş etmiş- Sede isabet — ettirememiş — ve Yakalanmıştır. Dimitri korkusun- an baygınlık Süaycün 4 Vilâyet meclisi ÜN toplandı ve bir çok v kararlar verdi ıırdfu'".t Umumt Meclisi dün Vergi 3 Açtmanı akdetmiştir. iyara” Mücadele - Cemiyetine iıhm,": tdilmesi hakkındaki takrir m#umtnln:ıünd(nlmış!ırv YORlU kazasında resmi bazı bozulduğ cihhetle hat yapurıl- geçirmişüir. Devlet matbaası Yeni bir matbaa yap- tıracak, Faik Sabri B. dün Ankaraya gitti ——— Dieylet matbi faallyetine hınzmalı bir surette devam ediyer . Matbaanın Avrupadan :e-â tirdiği maklaa- tardan birkis- bey matbasma () IÇi muhtelif İşleri n hakkında bir muharririmize şu beyanatta bulanmuştur : — Matbaa Kcaliyetini gittik- çe tezyit ederek çalışıyor. Mil- Tet mektepleri Iki devreli kurs- larmın ikinci devresi başladır kından her taraltan şehir kıra- GÜ İstenmektedir. İhtiyacı — geceli — günduzlü çalışarak temle ediyoruz. Fab- rikamızın arkasındaki arsadA yaptıracağımız yeni binamıt pi- Tânları tamamlandı. Bu Tabrika Almanyadaki emsalinin —ay olacaktır. Fabrikanın — planla- yını ve içine konulacak makl- naların nevllerini bu — akşam vekâlete götürüyorem. Ankarada 3-4 gün kalacağım ve vekâletle muhtelif mes'eleler hakkımda temas edeceğim. Matbaacılık mektebine bü. yük rağbet var. Şimdiye kadar muhtelif kurslara 120 — talebe kaydedildi: Falk Sabri bey dün akşam Ankaraya gitmiştir. Amarikaya gidecek hanımlar Amerikanın “Mişingan,, darlil- fünunu, İstanbul — darülfünumuma müracamt ederek ingilizceye vakıf ikâ kız talebenin tahdlini der- phde etmek istemiştir. Edebiyat Fakültesi müdryim- letitden iki hanımın “Mişingan, darülfünanuna gönderilmesi mu- vafık — görülmektedir. — Bunlar Agustosta gönderileceklerdir. AMASYA TRENİ Bir kayaya çarparak yoldan çıktı, nufusça zayiat yoktur Evelki gün Amasya Treni yob culari büyük bir kaza atlarımış. lardır. kaza neticesinde nulusça zayiat yoktur. Mhutat selerini yaptı 049 nu- maralı Kkatar kırağlı ile Amasya arasında 127 imci kilomtetrede Tren gelmeden biraz evel hat üzerine düşen Bbir kaya parça- sına çarparak Jokomotif yoldan inhiraf etmiş ve S metre kadar sola doğru ilerleyerek devrilmiştir. Lokomotfi kömür yüklü tander we furgon vagonlarr da - takip ederek onlar da birbirine geç miştir. Kazarım feci Bbir şekli alma: mak hususunda Makinist Şerif elendinin büyük bir yardımı ol- muştur. — İtidalini -kaybetmeyen makinist derbal motörü durdura” tak Treni bir metre ilerideki uçuruma gitmesine mani olmuş- tur. Kazaya sebep olan kaya Tren gelmeden bir dakika evel düş- müştür. Yolcu vagunlarına bir gey olmamıştır. Yalnız bir kon- döktör hafilce yaralarmıştır. Lanasaryan hani davası M Dei husüstye He Deftar darlık arasındakf Lanasaryan hani -davasına dün de devam edilmiştir. — Muhekeme — hitam buldugundan — karar 1O nisanda verilecektr, ması hakkındaki teskere Nafia Encümenine havale olundu. Çatâlca kazasından pelen tes- kere okundu. Oraya gönderilmiş olan damızlık bayvanların yaramadığından bahsolumuyordu. Ziraat encümenine gönderildi. . Hapiste ecerh Bir mahküm arkada- şını vurdu —— D“- Hapisanci umumide mühim bir cerh hadisesi olmuş ve Mmahbkümlardan Talip, Halit ismtesi deki arkadaşımı dört yerinden Ağır sı rette yaralamıştır. Sabı- kalı olan Talip bin All ve Halit bin Musa eskiden beri birbirleri He kavgatfı ve araları açık olan iki mahkümdur. Her ikisi de düm hbapisanenin marangozha- mnesinde çalışmakta ikeo man- gal vakmak — mes'elesinden dolayı aralarında bir. kavga gakmıştır. Bu estada Taltp elindeki küşterenin pıçağını çıkarmış ve bu pıçakla Halidin üzerine hü- Cum etmiştir. Tallip arkadaşımı dört yerinden — yaralamıştır . Hadise hapisanede şayi olur elmaz gardiyanlar yetişmiş ve Halidi Tafibin elinden kurtar- mışlardır. Halit hbemen hapishane has- tanesine yatırılmış ve tedavisine başlanmıştır. Carih Talip vaka- yı mütecakip Jandarma reluke- Üüde müddel ümümlilğe sev- kedilmiştir. Talip — Tetlevap — edildikten sonra hapisaneye iede edilmiş- tir. Evrakı tahkikiye — sür'atle ikmal edilerek — Sultanahmet Sullu Ceza mahkemesine veril- miştir. Bu kadise üzerine hapisane. deki — marangozbanenla — daha ziyade bir İrzıbat aitma alıma- 81 için İcap eden tednbire teves- Sül edilmiştir. Badenin maran- gözhane ve baradeki alat dal- Kf bir kontrot altinda — buluna- caktır, Agriyotera Türklüğü tahkir eden gazetenin muhakemesi görüldü Türklüğü takkir etmekle meznuu Hronika gazetesi meslal — müdürü mudam Eleminin mubakemesine dün Birinci Ceza mahkemesinde devam edilmiştir. Maznuna Kostantin efendi isminde bir tercumanstayin edildikten sönra tüchakemeye baştımdı. Elemi kendisine vekil tutmadığını anlaraı, ve mahikemeye vendiği istidackundu. Maznun istdasında «bli vukuf tayin edilen müderris Fazlı Nazmi beyla ramcanın klâsik kızmına vakıf olduğunu, avam İisanına vakıf olmadığın, ehli vuküfun bir Kişiden ibaret olmayacağımnı, “A gryotera-vah- şet, kelimesinin Üç kişi taralından tetkik edilmesini İstiyordu. Eleni, mahut tekikayı ayın âyn I kâtibi adle tercüme ettirmiş ve muhkemeye vermiştir. Bu tercümele- tin fkislode *vahşi, kelimesi yerine “giddedi, Kollunılmıştır. Bocün üzetine zabıtoduki tercüme okundu, bun da da ağriyotera vahşi olarak tercüme edilmişci. Müddel umuml mutalasını serde- derek, mazmunün — bizzat — yaptığı tercümelerin bir hükden ifade edeme: yeceğini — Fazil Nazmli beyin bü bususta müdellel izahat verdiğini ve b zalebin — reddedilmesini talebetti. Mazaun bü — kelimenin şiddet manasına geldiği hususunda israr erci, Hey'eti hakime — müzakereden sonraş ehli vukulun bir ve ya birden fazla olmasına kanunen cevaz oldu- Benu, Fazıl Nazmibeyin makalelerin- deki fikraya istinsden mufassat! mas İömat verdiği için tlebin reddine karar 'verdi , Mazaamun vekil tütup mudafaasım yapmlası İçin mubakeme başka bir güne katmıştır. Kadriye H, |Hikmet bey dun meşgul oldu Miştentik Hikmet . bey dün tevkit. haneye geletek Kadriye hanım ve rülekası hakkındaki tabkikatla meşgül olmuştur. Dün akşama kadar evrek Üzerinde terkikit lera edilmiştir. Bugün bazı şahitlerin dinlenmesi ve mazmımlardan Dir kıstman isile- vap edilmesi muhtemeldir. Hikmat Beyin mektubu Müstentik hikmet Bey- den dün şu mektubu aldık dan 26 gün evel yalanak has- | Grilmaştam. Mü v =m:ııı Muhtar Bey turalından çah vedaviye — almütak b kere adel alyedla vazileme vekrar başlar dim Hastalığım csnasında benl biz- zat, ve telefonla aramik ve sormak dütfunda bulunan dost ve akrabaları Sıtma mücadelesi Sivrisineklerin imhası için tertibat alınmağa başlandı A talar, Haydarpaşa ve Kartal taraflarında sıtma mücadele hey'eti taralından — sivri sinek mücadelesine başlanmıştır. Mü- çadele hey'eti şimdilik muhtelif nahiyelerde tatbikatla meşgul olmakta ve en ziyade meşgul olunması Tâzım gelen miatikaları tespit etmektedir . Hey'et kat'i mücadeleye baş- Tamak için kavalamıa biraz daha Herlemesini ve sivri sineklerin sürfelerden çıkma — mevsimini beklemektedir , Mamali malüm olan bi hık ve yerlerce sürfelerintmimsr için tertibat alınmıştır . Yenli alınacak vapurlar yeyrisefain idaresi ikl v almak için müzakerededir. Müzskerat bir ili güne kadar bitecek ve sonra vapurlar muayene edilecektir. Vapur- lar Gülnihal yapara sisteminde ve tek hacalıdır. Soyyahlar gltil Dwn şehrimizin mohtelif yer- lcrini dolaşan seyyahlar Ad- riyatik vaparı İle hareket et mişlerdir. Bu gün 40 kadar sey- yah gelecektir. Kable G eçen kar fırnnasında Rumell ve Anadolu hisarları arasında bozulan elektrik kablosunun u- mirine başlanmıştır. Gülcemal zun Mmüddettenberi tamirde bulunan Seyri selain idare- sinin Gülcemal vapura bu sabah Haliçten çıkacaktır. Maliye müsteşarı Sehdmizdc bulunmakta olan Maliyi 'müsteşarı AN Riza bey dün Ankaraya gitmiştir. l;oırql Dölara için — Muvn:ıı mübadele komisyonu, sabık reislerinden mütevefla Jeneral Manrik Dölaranım tezkiri namı İçin önümüzdeki 23 Mart Cumartesi günü saat T0 buçukda Pangaltıda Sent Espri kilisasında merasim İcra ettirecektir. Merasime İştirâki arzu eden- lerin iştiraki bildirilmiştir. Hakkı Şinasi pş. alk fırkası mülertişi Hakkı Şinasi Hhpasa rahatsız olduğu için iki gün- den bert mekamına gelememektedir. Ancık cumartesi çıka bilecektir. Ozağın yıl dönümü Dl'lı akşam Türkocağı hey" eti Idaresi tçilma Etmiş tir. İçtimada 25 Mart Türka- caklarının senel — devriyet tesisi olduğundan o gün İs- tanbul merkezinde yapılacak olan meraslm görüşülmüştür. Neticede 0 akşam ocakta ocaklılar ve davetliler ara- sında bir balo yverilmesine karar verilmiştir, Liman şirketinin kârı iman — şirketinin — plançosu tetkik edilmek için Vekâle- te gönderilmiştir. Şirket bir sene içinde öki milyonu müteca- VİZ varida, temin enmiştir. yapı lan masrsf iki müyon litaya ye- kındır. Şafi kâr 149 bin lisadır. kelgraf ve mektac Foadermek süre- üyle, Sti atlkadar ölm müh- terem eviddadn ve beni büvük bir ihtlmamla tedavi Türfuny dıiğ etmiyea gok mühterem Akil Muhtar bey elendiye yine hastelığım avarmdız şaksımı altka ve bu teveccühle takip eden Mmatbunt erkânına M | olak minnet Ve şürsanlarımı | niz vaskasila arzederimm . apçsark net gteni/ gene Potikyar n ada goe MeMlA mabikemeler- 'de mühikçmesi ceryan eden Poll'cüllyen elendinin dün 3 ncü Cıza mahkemesinde muhakemesi Didirilmiştir. Bidinci Ceza hey'eti hakime- gini tahkir etmekle maznun olan Potikiyan efendinin beraatı talep edilmiştir. Karar verilmek üzre mubakeme başka Bir güne kal MmişÜr. A İsimlerineşrediyoruz Muamelesi bitenlere mektupla yollanıyor Gayri mübadiller cemlyetl hey'edi idaresi Oün toplanmıştır. İçilmada — tevziata — cwmartesi günü baştanmasına karar veril- miştir. Kongrada gelecek hafta ha — günü — toplanacak hey'eti Idarepin altr eylik me> salsl |6rnâ€lh!r. Alâkadarları davet Tevzlat komlsyodu — kararı zerine dün muamelesi Yıltam bulamlardanm (35) Rişiye mektab göndermiş ve cumartesi günü müracaat etmelerimi bildirmiştir. Komlsyosun toplaamış (36) dün H vardır. Tevziat tapa esa- slanı üzerine yapılacaktır. Dün- de Kamisyon emrine yeniden (25) parça emlâk verilmiştir. İsimleri neşrediyoruz Tevzlattan İstifade edece. kler arasmda Fevzi Paşa Hz. ile kemşiresi Hamımetfendi vardır. Diğerlerinin tstmter! şunlardır * Fatma A, Hacr A Riza veresesi:, İbrahim Hakkı efendi veresesi, Emine ve Hüsniye hanımlar , yüzbaşı Fahri bey, Fetkiye H. Abdullalı efendi ve- resesi , Ataullah B. İrfan beyin zevcesi Fatma H. İsmafl Hakkı Seyfeddin , mütekalt — binbaşı Şefik beyler , Hasan ağa vere- sesi , Talat B. Tayfur bey za- deler , Osman Cemal bey vere- sesi , Sıdıka H. Fazıl B. yüz- başı Talip bey veresesi, Hasan Namil efendi , Sirriye H., All elendi , Zeynep H. Hadice H Mustafa Süreyya B. Ahmet B. Hulusi bey veresesi , Şaziye Hi. Ömer cfendi veresesi, Hava l1 Hadico Şehime H. Mehmet Na- zm B., Şaziye, Fahriye ha- mımlar. —— EMANETTE Tükürenlerden ceza Emanet bu kararını yeniden tatbik edecek T 'm'nbeyin zamanında yerlerecüktiren, ve sömkürenlerden Emanctçe ceza almmasıma karar verilmiş ve İk cezayı Ga — öperetörün kendisi vermişik Bu ceza uzun imüdderten beri umutalmaştur. Fakat sokaklarda tükürenler gine çoğddığından bu ceza ran yeniden tatbikine karar yerilmiştir. Badema yedere tlküren ve sümkü- cenlerden bir liradan beş Hiraya ka- dar ceza alınacaktır. Yangın yerterinde Inşaat ehremaneti — yangın yerlerinde in- bina inşa edenlerden 10 sene için vergi ahmmazsa İnşaatım artacağı fik- rindedir. Emanet bu Hkrini büküme- ve Bildirecektir. İntihap mazbalaları * Dalreler taratından Emane, te göndariliyor, yeni âza- ya da tebilgat yapılıyor Ccmıyeu belediye Intthabr tamamiyle bitmiştir. Be- lediye dalreleri mazbataları tanzim ederek Şehremane- tine göndermektedir. Ema- net, mazbatası bitenlere âza Intihap — edildiklerini tebliğ etmektedir. Sanayi umumi müdürü raporunu hazırlayor Bundaa Iki ay kadar evel Sanayi ve mesai müdürü Recat bey İktisat vekâleti tarafından memleketimiz yağcılığı hakkında bir rapor hazırlamağa memur edilmişti. Recal Bey raporunu hazır- Tamak içla yaptığı bir tetkik seyahatimden —avdet etmiştir. Recaf Bey zeytlm yağı yetişti- ren meatakalarımızı İzmir, Ma- nisa, Balikesir — vilâyetleriyle Ayvalık ve Edremlt havalisini gezmiştir. Recal bey şimdi şehrimizde bulunmakta ve İstanbul senayi müdürü Kâzım beyle beraber raporunu hazırlamaktadır. Rapor yakında vekilete tak- din edilecektir . Avukatların Içtimar alk fırkasına mensup ve - Baroya H mukayyet avukatlar Pazrartesi günü hırkada Bir içtima aktedecek - lerdir. Bu içtimada son baro İntihabı meselesi görüşülecektir. Rictiemndi Mi. ODANIN DÜNKÜ İTÇTİMAINDA Ücaret odası dün mutat olan içtimini aktetmiştir. Bu içti- mada ecza gsimsârlığı tılimamna mesi müzakere edilmiş ve Vekâ- letin mü- tallası okunmaştur. * Ticaret borsası hakemleri de intihap — edilmiştir . Hakemler Hamdi, Tahir, Cemal, Rilat, Gani, Serm, 'Naki, Şevket, Ali Galip beylerdir. Bundan sonra Oda ile bazı müessesat arasında Cereyan eden muheberatında pal yapışarılması — için — Vekületten gelen bir tezkere okunmuştur. Borsada dünkü vaziyet nEfliz Hram dün borsada 991, 25 kuraşta açılmış, 99) ku- Yüşa düştükten sonra — akşam 992,5 kuruşt kapanımıştır. Düyunn Müvehhade 291.25 açılmış, 281,0 Hiraya yükseldikten sonra akşam 230 Hrada kapanmıştır. - Altın borsa haricinde 840 kuroşta - açılmış aynen kapanmışnr. —.— Ticaret umumi! müdürü Ankara, 20 (Milliyer ) — 'Ticarct umumi müdürü Nakı Dey işe başlamıştır. İSTANLUL BORSASI İSTİKRAZLAR Bulkram dahili Düyünü müvahhide — V İkramiyeli demir yala “ 220 , cas0 v M v “ Elektirik şirketi şa yenl Âzayı ina davct olacaktır, . ekmekler Kosüfda bimur ekmek çika- Pw uuaşıldığından dün bir çok hastır sehtiş edilmiş ve alman mü> &. Galata saray, kaptanliklarından: Yarınkl cuma — günü İlcrası mukarceç mühtelit takım müsa- bakasıla İştirak etimek lzru zirde esamisi muharrer oyacu- ların yevmi mezkürde saxt 14 de Galata saray kulübünde hazır bulunmaları — rica ve — tebliğ olunur. Galata saraydan; Rasim, Bur- han, Metmmet Nazif, Suphi, Nihat, Michat, Mehmet Salim, Rebü, Fener bahçe: Riza, kadri, Reşad, Zeki, Alâcttim. Fikret. Kahtım Şirketi, Berlia Viyam İstanbul Hayvan Borsası 19,8,1928 Dirl satışlar NSi Kik y Cinsi |Adet .7 'a Koarcik 129 Dağlıç 336 Karıman 1643 Karsyaka Kapa 2705 taziyet olunur. —— — 5 aylık varidat 99 milyon lirayı geçti Maliye vekâleti tarafın« dan umumi mali vaziyeti- mizin Teşrinlevel mizanını — güsterir bir cedvel hazırla- narak alâkadar müessesata güönderilmiştir. Mizana göre Hazirandan Teşrinlevele ka- dar beş ay zarfında sabika- dan 2 milyon 400 bin, 928 varidatindan 09 küsur yon Hra tahsil edilmiştir. 5 ay zarfında musak! tan bir milyon 900 bin, ziden 15 milyon, kazançtarı 6,5 davardan 6,5, bakariye: den | gümrükten 13 küsu | milyon, muamele vergisin- — den 7,5, Istihlâk vergisinden Tmilyon100 küsur bin, tütüne den 9 milyon 600 bin, dame gadan 13 milyon 490 küsur bin, müteferrikadan 6 milyon 700 küsur bin İlra tahsil edilmiştir. İhtilâf yok Muhacirlere tahsis olunanlar satılmıyor İskân Umumt müdürü Hacı Melmet bey , bir kaç güne ka- dar mülkakata giderek iskân işlerlni tetkik edecektir. Aldığımız malümata — göre Bulgaristandan dalm! surette Muhacir geliyor . Bunlar Iskân olundukları mıntıkalarda müş- tahsli vaziyetine geçmişlerdir . Halteri memmmiyete şayandır , Mübadefe snreti ile Yımanlaetandan getmiş olanlar ise : bunlar da Bazı şehirler hariç, tamamile müstahsil vaziyetindedirler. İsikân hiç bir mue hacir — katmamıştır. Hükümet bunları dalma terfihe calışıyor. İHTİLAF. YOKTUR Bazı emlâkia umııııîık.ı- rılmış olmasından dolayı İskâa ıı.ıı:d e Emlâki M.:ı.ı’ııı arar gsında bir İhtilaf çıktığı yazıl- Bu kususta İskân Umu- mi Müdürü Hacı- Metimet bey Gün gazetecilere demiştir ki : * — Muhacirlere tahsis ola- nün emlâk esasen satılmıyor. İskân Ne emlaki metruke ara- sında ihtitaf yol Mercimekli Ömer yakalandı : Adana 20 — ( a Şekavene bulcan e HPasan, / Mereimekli Özter #fthlariyle yakalaz gı adılar. Soğuktan donapif © Adana, 20 Müliyez) ” K - Bden köylerine gidgr , erkek donmouşlar HıRE TICAPARSASI — | 1Rm000 144000 191900 000000 OVUKYO Birlaci yamuşak Birisci sert İkiaci Üçüncü Kazmel 00000 aKU Kepez LA Vasnal '__. | İrtihal Bir müddeten, ben hasta bulonan Şamh mağazası mudı;rul_ Emin bey dün gece vefat etmiş- tir. Cenazesi bugün öğle üzerl Mübürdar — caddesindeki — hane- sinden kaldırılacaktır. 4 Kederdide — ailesine — beyanl A y

Bu sayıdan diğer sayfalar: