21 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 9

21 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-. Grene, CEREİ & v v BB —Ğ — MİLLİYETİNRESİMLİ İLÂVESİDİR Ö — KARİLERİMİZE Milliyet bugünden itiba- ren arasıra resimli ve renkli ilâveler vermeğe karar ver- miştir. Bu fedakârlığımız kari- lerimizden gördüğümüz alâ- ka ve tevötcühüm küçük bir mukabelesidir. Her defasında daha mü- tekâmil ve daha güzel bir şekilde çıkacak olan bu ilâ- vemizi karilerimizin büyük bir alâkae il takip edecek- lerinden eminiz. İstedik ki bu ilâvemiz bize merbut olan sevgili karile- rimize candan bir arkadaş olsun, ve onların mutalâa ihtiyaçlarını tamamiyle tat- min edebilsin. İlavelerimizde yevmi ga- zetenin çerçevesi haricinde kalan bütün mevzuları bu- lacak, ve daima ienevvü edecek yazılarda mutalâa zevkinizi Ve - bilgilerinizi arttıracaksınız. .. Neşriyatimız bilhassa umumi malümatınıza hiz- met edecek - - Ansiklopedik olacaktır. Makina ve elek- trik asrında, mekteplerin ilim programına sığmayan pek çok şeyler olduğunu unutünyalım . İşte Milliyet unmimi malümat lüzumunu her gazeteden cvel taklir ettiği için size eğlenceli bir tarzda umumi bilgilerinizi ziyadeleştirmeğe yardım edecek olan bu ilâveyi neşr- ediyor. Maksadında muvaf- fak olürsa bunu kendi teşeh- büsüne değil, karilerinin uyanıklığına medyun ola- caktır. Milliyet 8 Üncü uuu ..- İ Güzellik... «Mevsim çiçeği gibi çabuk solan muvakkat bir mazhariyettir » —— Bunu güzelleri kıskanan çirkin bir kadın söylemiyor. Bu cümleyi Fransada güzellik müsabakasında birin- ciliği kazanan MIl. Jermen Labord kendisini teb- rik etmeğe gelen gazeteciye söylüyor. ve çabuk solan muvakkat bir mazkariyel olduğunu anlamayacak kadar cahil değilim. Buğgün benim güzelliğimle alâkadar olanları? yarın benl bütün bitün unutacakları pek tabi- idir. Bundan bir kaç sene evel PFransanın oa güzel kadımı ilân edilen Mile. Anyas Surenin İsmini şimdi kaç kişi hatırlıyor? Matmazel Jermen Labordun bu çok derim düşünüşüne hayran olmamak kabil mi? Herkes Ihtiyarlığında gençlik ve güzelliğin geçici ve muvakkat şeyler olduğunu kolaylıkla takdir edebilir, - N İ Fakat, bu doğru mantığı MHenliz güzelk müsabakasında birimci gelen genç bir kızın ağ- zından dislemek şayani hayret değlimldir: İşte matmazel Jermez Labord müstesna güzel- Hgini, ince bir felsefe ile telif edebilen şayanı hay- ret bir mahlüktur. 1 PrAnstlmin vn KÜCEL ka * İ dem MNE Jermen Lüvere Ge'çıumle Pariste toplanan ve in- tihap — edilen grüzel kadınlardan — bahs- edecek değiliz. Bu mü- sabakada her mem - leketin birinciliğini ihraz eden kadınlarla bir Amerikalı gazete- cinin yaptığı mülüke- tı gözden geçireceğiz. Hemen hemen bü- tün kadınların - elde ettikleri parlak neüceden son derece memnun kaldıklarını izaha lüzum var mı? Bunlardan Fransız güzeli Mile. Jermen Labor- dun verdiği mülAkat dikkate şayandır. Diyor kil: * Ben elde ettiğim bu muvaffakiyetten dolayı asla müğrür olmadım. Esasen ben müsahakaya dostlarımın ve ailemin ısrarı üzerine iştirak ettim. Evet, benl Fransanın en güzel kadını ilân ettiler, ve İsmimle resmimi dünyanın ber tarafına yaydılar, Fakat bundan we çıkar? Güzelliğin bir mevsim çiçeği gibi çabuk ça We NiLEN Si 'ıı'ı-ı. İN Vileye Müyemia nyadlertidü ©ü ŞÜK Müs Besny Di MıJ.—ı . 2.;a w aa — AAA

Bu sayıdan diğer sayfalar: