21 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

21 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYETİN aa — y -A!—._ | | I- kelesla — EYLENCELERİ ÇUY Dünki bilmecemizin halledilmiş şekli Yukardan aşafı : Yalancı olmayan (6) Beygir SBugünkü yeni bilmecemiz Soldan sağa: 1J— Nota (2) Herkesin içinde beslediği şey 4 2 — Yakın olmayan (4) 8 — Cet (3) Pislik (3) : 4 — Tali () — $ — Musanın yardığı deniz (6) 6 — Acem (5) Boyun aksi (2) | 7 — Büyüklükler 5) 8 — Tatlının aksi (3) Çabuk (3) — Nida () Vapur kayığı ©) | TTTKLTTOU Yeyaz ve sağlam dişlerle, muattar bir ağza malik olmak ancak Oksijen sayesinde İstihsal olunan ioks iş macununun İstimali İle kabildir ı 6 2 — Niyaz () :— ö 4 — Veba 4) 5 — Hoca () 6 — Arkada bırıkılan şey (2) 7 — Başa giyilen (5) gelecek zaman (8) B — Rabit edati (2) Cennet mahlaku C 9—N CYY T O T O GN OOT 0 AM | trakopulo biraderler rakı fabrikasından: Üç yıldız markalı DÜZ RAKISI alındığı zaman şişeler üzerinde- inhisar idaresinin bandrolunun ve İmzamızı havi" boğazlıklarının tazam bir halde olmasına dikkat olunmasıni muhterem müş- Dim İSTANBUL V RDARLİK İLÂNATI DEF_'_I'E SATINK BAHÇELİ KAGĞİR BİNA, Rumeli hisarında Yaşmakçı Şecaartin en tiz, muhammen bedeli 240 lira, müzayede pazarlık suretiyle h 1920 da delterdarlıkta yapılacaktır. (140) * * * ik arsa Uzunçarşı başında saman viranı sani mahallesinde 54 No senelik 60 lira müzavede 10 Nisan 1920 da defterdarlıkta vapılacaktır. (383) Vvkaf müdürlüğünden: Ürküdar, Kadıköy, Beykoz Evkaf idarelerinde münhal biner bu- ÂiT maaşlı kitabete Ia'akal orta mektep mezunlarından olup P bulunanların cvrak ve vesaiklerile imtiban günü olan martın İbeşinci pazartesi günü zevali sant bire kadar istida ile İstanbul Müdiriyetine muracsatları. ? İStanbul Milit Müdafaa Vekâleti deniz Slikaları müdüriyeti umumiyesinden: 'îf'ılı fabrikaları dahilinde yapılacak binanın inşası kapalı — zarf * Münakasaya - vazedildiğinden taliplerin yeymi” Thale olan “9 tarihinden mukaddem şartnameyi görmek üzre müdiriye- V szm ve mübayaat komisyonuna her gün müracantlarının alân olunur. İstanbul Timanı sahil sıhiye wî',.ıseZi sertebabetinden: K Olan umumiye mülhakatı ihtiyacı için aleni münakasa ile tabediri- İki kalem evrakı matbuanın — yevmi imünakasası 28 mart 929 xm:::“i Perşembe günü olarak tesbit edilmiştir. “Püliplerin nümüne. Böğında VE Şarmameleri almak üzere her gün Galatada kara Mustafapaşa © Ve ı— Mmerkezimiz levazım şubesine ve münakasıva işdrak etmek Sormğ 'n_"ıezmm saat 14 te mezkür merkezde —müteşekkil masraf Nvııı'ıı.llırı Hân olunur. B için Te - N D Dir demir yolları mutahassısı aranıyor eç MAt trenleri seyri selerini tanzim ve idare — edebilecek l “;"wye Vakıf bir “mutahassısa —ihtiyaç — vardır. - Aymı Süşmş “USusta memür yetiştirmek Iktidarında olanlar şimdiye 1 Oldukları yerlerden ali ea dıkları vesalk ve Şahadetname: M e Pocograflarımı istidalarına — rapten Galata— posta PERŞEMBE 91 tt 4 ZAF TİUMUMİY 1929 olânlara ESinir zafiyeti, 5 ademi iktidar ve nekahet halinde tesirlidir. mustahzarı Umum kâtipliğinden: Maran 26 ncı Salı günü büyük Hoca ( Halit Şazi ) nin vefatı gününe tesadüf ediyor. Her sene olduğa gibi- bu sene de kabri talebe ve meslek- taşları tarafından ziyaret — edilecektir. ktilale İştirak edecek - arkadaşların © bulunmaları rica ol Tıp İtesi umumi kâtipliğinden: Sifilis tedavisinde Sifilimetre hakkında konferans Martın yirmi dördüncü Pazar günü saat on beşte Haydarpaşada kullanılan (Sifilimetri) hakkında memleketimizde ilk defa olarak verilecektir. | —— Maeztin 20 ncu Cuma günü bey'eti umumiye toplanıcağından umum aza arkadaşlarımızın yevmi mezkürde sast 10 da Türbe civarında sabık Hilâli- #ahmer binasında cemiyet merkezini teşrifleri mercudur Kostaki Papadoplu efendinin vergi borcundan dolayı istihsal ettiği Meterimisis gazetesi imtiyazı tahsli emval kanuni mucibince haciz edilerek ahara bi ayede devr olunacaktır. Talip olanların imti- yaz istihsali hakkındaki şeralti kanuniyeyi halz bulunmalerı muk. tazıdır. Müzayede İstanbul Vilâyeti idare hey'etince icra olunacaktır. Taliplerin müracaat etmeleri. T jtayyare piyankosu Keşideler her ayın 11.ndedir 3. ci keşide 11 Nisan 1929 Büyük ikramiye: 40000 liradır Ayrıca : 20000 15000 12.000 10.000 Iliralık Ikramiyeler ve 10.000 llralık bir mükâfat. Bu keşidede cem'an: 3,900 numara kazanacak ae aĞ DNEZ Artık Romatizma Ağrıları , Kalmıyacak, Zira bu ağrılar demin terakü- 'a münden İleri gelir? '? SLOANS LİNİMAN İstimali lle deveramı demi tabif bir hale Wfrağ ve ağrıları teskin eder. Her yerde satılır Istanbul nafia fen mektebi n;üba;aat komisyonundan: Mayıs (929 gayesine kadar mektehin ekmek ve sebze İhtiyacı münaka- sasına talip Çıkmadığından 31 Mart 929 Pazar günü sast 14 de ihaleleri yapılmak üzre münakasaya konalduğundan taliplerin ihale günü mektepteki komisyona müracaatları Çorlu Belediyesinden: Çorlu kasabasına getirilecek “olan 107,000 lira bedeli keşifli menba sula- rına ait proje ikmal ve tastik edilmiştir. Mezkür proje mucibince bir ay müd detle münakasaya konunlduğundan ta- liplerin Istanbul Şehremanetinde bir sureti mevcut projeyi tetkik ederek şe- raiti- anlamak üzere Çorlu belediye riyasetine müracaat eylemeleri. Devletdemir yolları ve Timanları umumi idaresinden:| Haydarpaşa liman ve rıbtım idaresine alt (8-4) mumaralı dubalar muns ” kasa söretivle ve yevmi ihaleden 2 ay zarfında tamir ettirilecektir, a Munakasa & 4. 920 tazihine müsadif Pazartesi günü Anadale” PaRdar İületme N ünce yapılacaktır. , 'Tamirat şartmamesi Şimdiden Haydarpaşa liman bap ÜTÜi ğinden alınubilir ve mezkür dubalar arza edenler tarafından Haydt'Ptşı mendire - inde görülebilir. z Tamireta talip olanların (450) Hira teminat WKÇMİYİE Dirlikte tekliiname- lerini mozkür tarihte saat 1530 « kadar kapalı m8rf dihilinde idarel mezköre kâribi miliğin: di ermeleri lAzımdır; — — —— Gümrükler Umum Müdür- lüğünden: Gümrük idaresi açık denizlerde sefese mütehamınl! - mülörler alacaktır. Teklifnamelerini vermek v. bu hususta Hafsilâr almak İsteyenler 30 mart 920 tarihine kadar Ankarıda Cümrükler Umum Müdürlüğüne Müra TÜRK DİŞ TABİPLERİ CEMİYETİ sabah saat 9,35 te köprüden Eyübe hareket edecek olan vapurda hazır | Tıp Fakültesinde Firengi teşhis ve tedavisinde rehber olarak üzere | Hıfzı Sıhhat müderrisi Server Kâmil Bey tarafından konferans | ürk diş tabipleri cemiyetinden: SATILIK GAZETE İMTİYAZİ Ateşİer ıçinde1 Sinema san'ıtında bir inkilap Ko büvük v« müessir film,. CENGİZ EVLATLARI (Asyada kopan fırtınalar) Bu akşam ALHAMRA Sincmasında irne Olunan GELİN DUVAĞI Filminin mümsesilesi BİLLİ DOV un kazandığı — azim — muzafferiyetler bütün tahzninlerin Tevkinde olmuş- tur. Ayrlex gösterilmekte olan iki kısımlık bir komedi temaşakeranı B oğlatıncaya kadar güldürmektedir. Hilti matbaasından: Muhasebecimiz Fahrettin Sıdkı Vey müessesemizden ayrılmıştır. Fevkaltde bir yenilik Bürün kibar mahalilde istimal olunan BALFOUR. Şampanya sı Nakli (Thecornbili Insurance Co Ltd)'in Harik sigorta dairesi acencelirği Mösyö Bazil Yavurakis efendi yazıhaneleri Galatada — Karaköyde kredi Lione kaşısında bucak sabık ( Buyacıoğlu) hanının — birinci katın — nakletmiştir. lerle sür'atle yazmağa muktedir BİR DAKTİLOGRAF ARANIYOR İstenilen ücreti mübeyyin tek: lif varakalarının şehadetnamelerle beraber (Galatada Posta kutusu No 31) adresine irsali. v eli dkikküre İstanbol Asliye mahkemesi birinci hukuk dalresinden; Müddel Müllt Ö'TO girkeri taratır adan — müddef “sleyh Nışan Taşında Meşrutiyet mahgllesinde Hacı Mansur yokağında 8 numaralı hanede mukim Iı Mümessili: İVaN MOSJOUKİN (NORO FORTİN) *:MOG “NĞŞNOGĞG:; Bu akşam | FRA 'TİYA'I leşhur. Fransız & piyanist © B &| YVES NAT $ tam sa 9909 6 | tarafından — birinci© g rsitali verilecektir.4, N 4 Mart Pazar günü©? saat 17 de Matine 3 olarak * YVEDA KONSERİ 000499000000 OPERA SİNEMASI Bugün LEON TOLSTOY w KAZAKLARR <:m büyük eseri Mümessilleri JOHN GİLBERT - RENE ADÖRE NİLS ASTER Fevkalâde beyecanlı aşk ve sergüzeşt dramı Ayaıca iki kısımlık komedi ARNOLDİ orkestrasından masda suyarede RUS BALALAYKA ÖRKESTRASI İŞTİRAK edecek ve kazak şarkı vu danslarımı taganni ve terennüm edecektir. Locs ve nümerolu mevkilerin evelden tedaziki tavsiye olunur. Bu gün <4 MARKİZMARETENDR SİNEMASINDA Mevsimin en kuvyetli filmi Çarın Yaveri Ka 000003004440L0) SEREL Y 000000005 BZ ZL D ALEMDAR B> Gündüz. 2 1-2 4 1-2, gece 9 12 4A Balmağikir Tümidir ber aa A Nİ Pasamcant ikârane filmlerim ea DÜYÜRÜNS-22 29 Lz-dz ÖLÜM FEDAİLERİ Rrjisörü Vilyam a. velman GARİ KOPER FAY VREY İstanbul Liman işleri inhisarı'Türk anonim Şirketi idare meclisi riyasetinden: Ticüret kanunümen SBĞİ mci züsüdesi mucibinco Hlasediresi Tümumi heyetinin zirde yazılı meseleleri müzakere etmek Üzre 91 Nisan 1020 Pazar Bünü saat onbeşce şizketin İstanbulda Sirkecide kâin Liman hanında idare Mümessillleri: Tayyareci rolünde asus rolünde: Namik ve Hüseln Ülvi Beyler aleyhine ikame olunan alacak davasının icra kılınmakta olan tahkikatında möddei aleyhin ikametgâhi hazırının meçhul dulunması hasebile İstida ve evrakı müsbite suretleri usulen . tebliğ edile- memiş olmakla hukuk usulü muhake- meleri kanununun 14 linci ve 142inci meddeleri mucibince ilânen ve divan- haneye talik süretile tebliğat ifa kılınmış olup müddel aleyhe müddeti kanuniyesi zarfında mürseaatla cevap vermemiş olmalarına binsen yevmi tahkik olmak üzre cayin kılınan 14 Nisan 999 pazr günü #aat on dörtte mahkemede İsbati vücüt etmeleri ve ya birv efkili kanunun! göndermeleri aksi takdirde haklarında muamelel kananiye ifa kılınacağı ilân olunuz. Zarif ve fantazi Zenne Çantaları İstanbul: Mahmut — Paşada Havuzlu hanında 8 numarada MANOLAKİ RAPTOPULO mağazalarında ehven flatla İam sahlır ve tamirat yapılır Üa sahlır. ve timlmel YöRNe eei | Deyn İlmühaberi hrosatar mahsup — yaparımı Maksudiye Han 35 Dervişgil — ŞÜĞ vini a kaldırımda Yazıcı Aseo apast- naralı — dairesinde” bü- e Müsü Alhbet Leviye ayit ) oşyalar müzayede süretiyle e- Alargın 22 Vulacaktır. Asri mükemmel — salon ta- (l kımı, söm cevizden mümul oymalı büle, Lül kenz salon — takımı örtüles rile, aynalı ve aynasız dolaplar, asri elektrik lambalar, Capon çay takımı, Çini sobalar, demir karyolalar, İava- mano ve komodina, perdeler ve tül- ler, gayet güzel bir Acem şalı pilüş masa örtüsü, Tonet sandalyalar, mat- 1 bah (akimı ve sayir eşyalar. “Güzel ! bir Gavo pıyanosu, Anatolu've Acem halı ye seçadeleri Pey - sürenlerden 25 teminat akçesi alınız. merkezinde fevkalâde toplanmağa çağırılması takarrür etmiştir. Mezkör katunun 385 ve 386 mcı maddeleri mucibince hissedarların esaleten veya vektleten dahilt mizamnamenin 26 ncı maddeşine - tevfikan toplanma gününden evelki on gün içinde hisse senetlerini şirket Idare mer- kezine veya Türkiye iş bankasının merkez ve şubelerine tevdi Ile mukabi- linde alacakları makpuzu İdare meclisine irae aderek dühüliye varakası alma- ları muktezidir. Ruznaamel müzakerati dalgiçlik Işinin mezkür İnhisar mukavelenamesinden tayyi , 2 — İmtiyaz mukavelesinin beşinci maddesinin ikinci fıkı Aslı İşbu tarifeler şirketin Inhisarı tah- tında bulunan hidematın beheri için ihtiyar edilen mesarifi umumiyeye yüzde onbeş temetrü zam ve ilâve edilmek suretils hesap olunuz, K : sim% ŞİRKETİ © İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil - mes'üliye- görtalarını kabul eder. : Adres: 4 üncli Vakıf han Istanbül >OĞN Istanbul mıntakası Maadin mühendisliğinden: Balıkesir Vilâyetinin Su Sığırlık kazasının DemirKapu karyesinde kâti olup imtiyazı 2 11-313 tarihli fermanlâ ihale - kılınmış - olan Antimon madeninde Sadettin ve Hayrettin beylere 2it (28) sehim öhises mumsileyhima taraflarından müddeti kanunisi zarfında tasfiye 'edilimcmesine mebni Hükümetce tasfiyesi İktiza eylemis olmağla zikı olunan maden en yüksek bedel veren tlibe satılacağından taliplerin kapalı - zarfi 81 inci Pazar gününe kadar İktisar Vekâleti Maden tnük ne müracaat evlemeleri ilân olnnur. Darülbedayi Süreyya Opreti Tepehaşı tiyatrosunda bu. akşam Küti Hela İTünoranda. Cik gaat 21.30 de ve cema matine ssat | ma günü Sast 3,30 da 15-30 da « Nedim 9 Perde Halit Fahrinin manzum piyesi Ferah Sinemada Vortlay canbaz hey'eti h j / Öpret 8 perde Orkesira ; M Kapoceli « Bizim Sahne Pangilü - Tiyatrosunda bu akşam saat Z de Alman bele heyetinin İştirakile Ölüm geçidi. Kunto, dans, <e v

Bu sayıdan diğer sayfalar: