4 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

4 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul, Telgraf adresi: İstanbal, Milliyet Güsele ve mülbeaya cil Wbddeti geçenmesheler Nualhası & Eduruştur — UYDURMA HABERLER eee Birkaç halfta eveline gelinceye lar memlekete yayılan uydur- Ba haberler — arasında — Şunlar fardı: Gazi Hiz. ağır sürette hasta Hiç.. Hükümet erkânı arasında €rin ihtilâflar Varmış. Devletin ali yaziyeti, ıslah edilemiyecek t halde imiş.. Hiç bit esasa Müstenit olmıyan bu uydurma aberler, müspet — hakikatların Arşısında nekadar yaşayabilirdi? Atük hu gibi sefsanelere simağaj, Hlenlerin sayısi azalıkca, haşka Bevzular içinde yeni haberler İğdurmıya başladılar. Şurası mu- kak ki, dahil Ve hariçte, İlkın maneviyatını, haricin em- Kırmak için memleket tahrikât ak bir teşkilâr, hiç yorul- |adan çalışıyor. İşte şimdi de Türkiyenin muharebeye —hazır- diğı, askerl - istihi başla- ayetler var. bütün devletlerle olan mizde — bizl — şiddetli vk edecek bir sebep vcut değildir. Hariciyemizin p ettiği sulh politikası, muva- iyyet yolunda yürüyor. Talt meseleler yüzünden ken İlerile ihtilaf halinde bulunduğu Kuz devletler, bizim itilefkârane Kmayülatımıza karşı ayni-tarzda, hreket mecburiyetini duyacak- İtma şüphe yoktür. Çünkü onla- MN da efkâri umumiyesi, sulh Ülika—ın.ı mütemayildir. O halde Şşaytaların sebebi, birinci dere anlattığımız — tahrikâtçıların irinlen, Sonra da böl ihdan İstifade etmek aşka bir-şeye verilemez: Şunü da “unütmamalı ki, ha- te inkılâbımızin müvaffaktye- memleket idaresinin normal c inanmıyanların r.Garp efkâtı umu- huberleri tefsire müze vasıtalar d n tesirile olacak-b alnız menfi cepheden ait fena le dünya F Bulduğum yine Myorlar. Türkiyeye hi ' bın örtasın- ya (Rayat ) Ç Übdonan Rüv üf ay ka büyük çarpan bir kö; Oatın bültenleri ,;ıgı aret olan İN misafirleri, kendi memle- ğ Tinc git olan haberleri, « Ni;âln»m bu tebliğlerinde bula: tlardı. Ben ise hir ay içinde e 3 y iç yeye ecnebilerden hareketi İ İ i- biliyorum | saniblu ajansı hemen her gün Ne,îk“ dahilind tti memlekerin İ iğeli S hti Si Mçielün havas ajansı, bu hareketini & İîııı ediyar bitlmiyorum. Bildiğim Nm_;duupadı Türkiyeye dalr haki Kyleriç” Zivade yalanların uydurma G Yd Kolaylıkla yürüdüğgü Mepgapleat biz. Kendi muhitimizde "vuıı umüml” idaresi için Niz çolda azm ile, sükün ile M , e M.":İnıı Vazgeçecek değiliz. Ancak, Kh #İkârı vmumiyesini,Türkiyeye İaym hakikatlere imale etmek İlmap OÜ da uzün müddet — daha Bit (d*"'îx.ı. Çünkü — mülletler z DA Ziyade. taarüfe, tecanüde 'an bir devirde yaşıyoruz. Mahmut Ç Silet Meb'asu ıı“.ı:'â:u— Falih Ruiki beyin * hakkında çalışıl- Tökalealdüğünn meuzü bahseden :4: İsmi geçen gazete eğildir . Daymeyldir. i çok larındaki dinde bi ledir. İdolü ajansına karşı mütekabilen n <Ü | tebliğ Di zeke Pörşembe 4 Nisan 929 İdarehane: Ankara caddesi, 44 100 Telefon numaraları: İstanbal, 3011 — 3912 — 32913 bususlar için müdüriyele mürecani edilmelidir. 10 kurastur. evrak geri terilmez. Her şeye rağmen yerli malını tercih edersek bugün hemen hemen dâlıl bir vaziyette bulunan bu Milli fab- rikalar işleyecek, Türk işçisini, Türk ailesini, Türk bütçelerini refaha götürecek ve ihtiyacımızın dörtte üçünü temin edecektir. Oapli amalı milingi - bu gün! Derli Binlerce talebe, muallim ve halk bugün darülfünunda toplanacaktır Türk gençliğinin ve türk milletinin giyinme düsturu şu olacaktır : dalma her yerde ve her ; şeyde yerli ve Türk malı! lan t bbü. Tz iRöle Bir lll laranı korumak.ve ravayını. temin etmek için bugün saati3 buçukta Darül- fünun konferans salonunda bir kongra ve miting aktedilecektir. Bu talebe mitingine, Darülfünun- | lular müderrisler, muallimler, bütün yüksek ve | B İ dline, 2 (Aneksarlitos)— * V“ Her seye rağmen yâi-lir Son teklif Yunanistanın cevabı ne merkezde olacak? —— imm Yunanlılar Tefik Rüştü 'Bdân Romaya seyahalını nasıl tefsir. ediyorlar Dün hariciye nezaretinde yeni Türk - tekliflerinin ve bu hususta M, Papa tara- fından gönderilen raporun tetkikine devam edilmİştir. Tetkikat bir Ikl gün kadar sürecek, neticel tetkik M. Venizelosun riyasetinde mü- talâa cedilerek kat'i karar verilecektir. Yunanistan noktal naza- Fını Şü süretle tespit ede- cektir. Yunanistan — bütün meselelerin toptan — hallini kabul, fakat herhangi şe- kilde — tazminat — vermeği reddecektir. Roma,X Aneksartitos) — Bura siyast mahafiline gelen - Haber- lere göre Tevfik Rüştü Beyin Romaya seyahatı Türk-Yuman meselesinin halli için M. Muso> | Hinin dostane tavassatunu talep etmeğe matuftur.Vakia tavassut talebi haberi teeyyült etmemiş ise de M.Musolininin Türk-Yunan Htilâfına taraftar olmak hakebile mesali cemilesini esii Kenan B. hapisaneyi teftişe başlağı < semşe — ç İstanbul müddel umumisi Kenan Bey dün malyetinde seler orta mektepler ve liseler talebeleri iştirâk edeceklerdir. | Binlerce kız ve erkek talebaenin daplanacağı salonda içtimat idarü için lâzım gelen tertibal birtiğin “Yerll | | malları koruma,, grubunun dünkü içtimamda tesplt odil- miş,grup namına, kongraya arzedilecek teklif ve taman- | niler hazırlanmıştır. Halkhtan da isteyenler mitingte bulunacaklar ve söz | söylemekte serbest olacaklardır. Mallar teşhir edilecek: —a g anayi ve Maadin bankasına merbut mücss r ve diger| milli fabrikalar, yerli mamulat numunelerini bu miting | münasebetile teşhir için Darülfünun kanferans koymuşlardır. Bu suretle bütün Müli mallar bi görülmüş olacaktır. Kongra nasıl açılacak ? Korer birlik reisi Ferrul bey tarafından açılacak ve süz Iste- yen Hanım ve beyler sıra İle kürsüye davct olunacaklardır. Birlik relsi , mitiege Iştirak edenlere , yerli malları tamim için yemin edilmesini , ve şimdiye kadar bütün mühim fiklr cereyan- larını idare buyuran Gazi hazretlerinin bu teşebbüste de genç- üğe zahir olmalarını istirham için Ankaraya bir hey'et gönderil- mesini teklif eyleyecektir, Kougrada İIktısat müderrislerinden Nizamettin Bey ve diğer bazı mutahassıslar nutuklar Irat cdecek- lerdir. Konferans salonü harlcinde hiç -tezahurat yapılmaması mukarrer olup kongra ve miting kararı hükümete telgrafla arze- dilecek ve dalmi teşkilatla çalışılacaktır. Kongrada, resmi kabullerde yerli kumaşların tercihan giyilmesi erkân ve memürininlr bilfill bu hususta müzaheret etmeleri de temin olunacaktır. Kongrada İntizamın temini için tertibat alınırıştır. Birlik relsi demiştir ki : — Talebe arhadaşlarımızın içülmal rüştü, kongranın mutedil olacağını göstermekledir. Maksadı mızı istihsal için taşkın lığa lüzum görmilyoruz. | Bu işin propaganda sahasında sükünetle İyi netice vereceğine tam Itimadımız vardır. Talebe arasından doğan bu ceryan bütün İçtimat teşekküllere teşmil olunacaktır. Koagra kararı Mayıs iptidasında uyrıca tezahurat yapılması muhtemeldir. Yüksek tahsil gören bir çok Hanımlar da birliğin teşebbllsüne taraftar olduklarıni bildirmişlerdir. İktisadi muvazene lâkadar Tfabrikaların teminatına göre revaç olursa yerli | kumaşlarla ihtiyaç temin edilecek ve bu Iktisadi muvaze- mede en ehemmiyetli amil olacaktır. Birlik riyasetinden : Bilumun: müderris ve muallim beylerle Talebe arkadaşlarımıza: 4 nisan 1929 perşembe günü saat 13,30 da Darüllünun konte- rüns salonundaki içtimaa teşrifiniz reca olunur . B Davet 3 C.H.F. Mütfettişliğinden : Cemiyeti umumiyel belediye azayı muhteremesinin 6 nisan cumartesi günü saat 1430 da fırka merkezinde in'ikat ede- cek gurup İçtiimsinda bulun- malarını rica Bugün: Bütün — müvezzi- lerden ilâvemizi isteyiniz . muayinleri ol- duğu — halde İ|, hapishanei umumiyi tef- tiş — etmiştir. Bu teftiş es- nasında mal-| kümlarım sicil | dosyaları, m- abkümlara nasıl yemek Kenan Bey verildiği, ve diğer Idari noksanlar 0- lup olmadığı aranılmıştır, Bir müddet evel bir makküm hapisaneden kaça rak Gebzeye gitmiş ve ora- | da derdest edilirken ölmüş- | tür. Bu malıkâmun hapisa- neden nasıl (İlrar ettiği me- selesi alâkadar makamlar tarafından tetkik edilmekte- dir. Bu husustaki - tetkikat yakında bitecektir, Kenan bey - teftişatı hak-. kındaki raporu yakında ve- kâlete gönderecektir. ——— Boğazlar komisyonu! eee - Tahlisiye resminin tenzilini temenni ediyor Boğazlar komisyonu dün Vasıf Paşanın - riyasetinde toplanmış ve azaya tabı hitam bulan senclik raporun tevzi- ine başlanmıştır. Rapor nus- halarından bir miktar Cemi- | yeti akvama ve Hariciye Vekâletine gönderilmiştir. 100 sahifeden ibaret olan raporun hemen (70) sahifesi kavanin ve nizamata tahsis edilmiştir. Bu seneki raporun baş- hıca hususiyeti bahri seyrü- et MEa aa calamerreiri Silrmit maehb'uasua NEA HMI U'E Lodos! Dün - İstenbulu all üsi eti —— seseraar — Bir çok ağaçlar dev- rildi, kiremitler uçtu, camlar kırıldı Evelki gece başlayan lodos İırtınası , sabaha kadar bütün şiddetile estikten sonra, dün de devam etti . Fırlıma gece yarı- sından sonra şiddetini artırmıştı. Bu yüzden dün sabahleyin, bazı şirket ve seyrisefainin Iiman vapurları mutal seferlerini yapa- madılar , Büu meyanda Köprüden 8,20 de Adaya harekel eden ilk se- fer ve öğleden evelkl Harem- Salacak-Köprü seferleri yepila- maştır. Mamafih öğleden sot- raki - sel muntazaman ve arızasız icra olunmuştur. Fırtına sebebile, limanımız- dan dün kalkacak olan bazı gemiler de hareketlerini tehir etmişlerdir. Fırtına, Ilmanda ve civarda bir kazaya sebebiyet vermemiş- tir. Ticareti bahriye mildiriyeti- nede kara bir. habec gelme- Biştir. Şehir dahiline gelince todos fırtınası sade — bazı ağaçları devirmiş ve bazı damlardan kiremitleri uçurmuştur. N ed'.'li mektebi Herlm Kecali için kıymelli hirer laballür vesilesi Maarif Vekili merbum Mus- tafa Necati beyin namınt yad ve tebcile güzel bir vesile almak | üzre çenç Matrif Vekilimiz ve merlmmun aziz arkadaşı Vasıl B. Balıkesirde Inşa edilmekle olan büyük muallim mektebinin Mustafa Necati bey mektebi tevsim cdilmesine karar ver- miştir. Bundan başka — şehrimiz , İzmir ve Balıkesir caddelerinden bazılarına Mustafa Necâti B. caddesi İsml verilmesi hakkında Dahiliye Yekâletinden her üç | Vilâyete tebligatta bulunulmuştur. Büyük ölülerimizden birlne karşı mecbur ve mecbul olduğu- | | | omuz hörmet vazilesi bu surede | Vifa ediliyor demektir . | Maarii ve Dahiliye Vekâlet- lerinin bu kadirşinasane hare- ketleri derin bir memnunlyetle karşılanmmışlır . AZİZ Necati be- yin narmı her tarafta yaşatıla- | saktir — mamanmmım sefer işlerinin tanzimi etra- fında hükümetimizce alınan şayanı takdir tedbirlere ait bahistir. Bu hususta hükü- metimiz tarafından — göste- rilen faallyet raporda şük- &: Abona çar Tür İstanbulun muhtelif yerlerinde müsame- Feler verilecek Aynı zamanda teberruat kabul - edilecektir 23 Nisan çocuk bayramı ve çocuk haftası için gerek Himayci Etfal İstanbul merkezi ve gerek Türkocağı fevkâl bir surette hazırlanmaktadırlar . Dün Himayci Etfalde - şehri- mizin yüksek tabakasınamensup hanımların iştirakile bir içtima yapılmıştır . Bu içtimada çocuk haftası zarlında — şehrimizin — muhtelli eğlence — yerlerindi bilhassa Taksim ve Tepebaşı bahçeleriyle Üskildar ve Kadıköyünde mü- samereler vermeye karar ver- mişlerdir. Müsamerelerde Himayci Et- fal için teberruat kabul edi - Tecektir , Müsamerelerde Hiiâli Ahmer san'at evi (arafından — çocuk eşyaları da teşhir edilecektir. SIHHİYE VEKİLİ Refik Bey şerefine çay ziyafeti verildi 'Dün akşam ön yedi buçukta 'Türk ocağı salonlarında Ktubba muhadenet cemiyeti tarafından- Sıkhiye — vel Refik Bey şerefine bir- çay züyaleti verilmiştir. Bu münasebetle toplanan zeyat arasında Tap fakâltesi müder- ris de vardı. Relfik Boy - meslekt ihtiyaçları görüşmüştü l Bey, — doktorlar rahatsızlığının — geçiiğini SöylelMe “cv bspirtor mesek deki Şikâyotleri dinlemiştir. Müskirat arasında hissettiğini Halkins inbi vermeğe bergümot © Gürebâ deki dün hasta: sıbbi & Faflanın en mühim haherini seçme nüsabakası Türk gençliğinin bü- yük bir alâka ile karşıladığı müsa- bakamızın başlıya- cağı günler yahın- laşıyon Şimdiden kendinizi ranla karşılanmaktadır. Heyeti ümümlyesi lehi- mizde olan raporda tahli- siye rüsumunun tenzili İçin temenniyatta — bulunulmak- tadır. hazırlayınız : — Haftanın en mühim haberi hangisidir ? İşlirk - şeraitini - ayrıca moştedoceğiz - Ahone ve İlan ücretleri üzetemizde çikan yazıların hukaku mahfazdur iymeliyiz... Çocuk haftası| Floransada mühim vir mülâkal yaptıkları ve gö- Füşülen meseleler üzerinde temamen mutabık kaldık- darı bildirilen Sir Cham- berlain ve M. Musolini. Bir mülâkal — M Müsolini İngiliz Hariciye nazırı ile görüştü.. Görüşülen meseleler üzerinde tam bir mütabakat var! Ploransa, 2 ( A. A.) — Stefani Ajansı sör Chams berlain ile M. Musolininin buğün uzun müddet ve dos- tane bir suretle görüştük- derini tebliğ etmiştir. İki hükümet adamı memleket- deriti alâkadar eden en ehemmiyetli şiyasi messle- lder hakkında iki hükümet arasında ilitâf ve fikir bir- diği mevcul olduğunu mü- şahede eylemişlerdir. Roma, 2 (A A.) — İsti ni Afansı bildiriyor: Str Cham- berlalin bir kaç gün ikamet Dedeceği Floransa Civarında- ki Giolosa köşkünde M. Mu- ssolini İle — buluşmuşlardır. Her iki devlet adamını yek- diğerine rabteden şahsi ve samimi dostlük hisleri için- | de vuku bulan uzun mülâkat snasında Sir Chamberlaln ve | M. Mussolini umumi vaziyeti tetkik ederek İtalya ve in- giltere arasında samlmi mü- nasebatı bir kerre daha teyil etmişler ve iki memleketi alâkadar eden en mühim si- yasi meseleler hakkında iki hükümetin mutabık bulundu- gunu müşahede eylemişler- dir. M.Mussolini bunu mü- teakip sir Chamberlaln ve refikasına “Montelbano, şa- tosunda hususi bir öğle zi- yafetl vermiştir. Macar Başvekili de Gidiyor Paris, 3( A.A.) — Echo de Paris gazeteinla Roma muha- birinden aldığı bir habere naza- ran Kont Betlenin bir kaç gün kalmak tzra İtalyaya gideceği ve M. Mussolini ile görüşecegi söylenilmektedir. M.Grandinin Seyakati Uzayacak Roma, 3 (A.A.) — Yakında Tirana azimet edecek olan M. Grandinin Büdapeşteye, hatta Varşuvaya da gidecği rivayet olonuyor. BUGÜN 2 İnci sahifemlede : t— Bpançada bütün- fikiş hayatı * derdu, dartilünün kapandı” SiYe 3 üncü sahifemizde l Son taberler — Tarihi tefrikamız t— flattasın e mükier mağtı Kaza- Ğ Temitlenk nacak Mahallelerde he Badür yabıadı istm vana değişecek, 4üncü Sahifemizde:

Bu sayıdan diğer sayfalar: