3 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

3 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HDN Gasele ve merbaaı Hidddeti g eçenras BÜYÜK ESER Times gazetesi Ankarada bir — Türk Tügeri için ” çalışıldığından lerek — bizim imla lügatı- Mizdaki kelimelerin sayısı ile son İhgiliz dügatındaki — kelimelerin Myısı arasında bir kıyas yapıyor: Aradaki fark yüzbinleri bulmak- Udır ve işin iç yüzünü . bilmi- Yenleri ürkütebilir. İmla Iögati eski - bir kitabın. Olduğu gibi kopyası idi. Şimdi Üstünde çalıştığımız büyük Tügat İçinde bu derme Çatma eser bir — Kelimelerini bir tarafa — brakıniz, bu lügatta öz Türk keli- tnelerinin sayısı en büyük Milletlerin kamus kelime- lerinin sayısı ile nisbet Edilebilecektir. Çünkü o da fok eski, geniş kültür yapmış Büyük bir milletin söz kitabıdır. Türk kelimeleri, hiç bir kitapta deği, evde, sokakta; — tezgühta, Türk oğullarının ağzındadır. Komisyonda — çalışan-arkadaş- htımız Çekmek gibi her zaman ndığımız bir kelimenin de- Tinleşe dağıla dört beş kişiyi iki Kün ograştırdığım görmekte- * Bu kelime, üstünde İşlen iten sonra dipdiri bir şahsiyet 5 yirmi otuz Kola ayrılıyor; :ınn üzerine bir vüzuh geliyor. toprak altında — kalmış Bümü — açılıp - temizleniyor İnsana heyecan ve sevinç '5-.3 Bilmediğimiz — binlerce len başka; bu memleketin leri her satırda kullandı- kelimeleri nekadar —az N;nm..um Üi Taç gön İAKALLİAR Kalan =Vuımııdın biri csnaf taba- yalnız. bir kısmırir dola- BNK Ankaraya “binden — fazla | Wlak “getirdi” Bur ll ne- büyük _"'edl Jügat bittiği zaman &ğiz. Fakat bu yüksek milli İin €yi ve tam olması için üst- kü" Vazife alan bütün heyet Ve fikir şuurla, lyarak ve bezmiyerek uğ- t Jazım gelir. Ütk edebiyatı şimdiki zevk H:ı'şkinlık nöbetinden kurtu- "'Am:, Türk kelimesinin tadını ğu, Türk lahikalarının zen- _:inı aaladığı zaman, Türk Nhk“wmi bir revnak ve gelecek, — kuru- ve sarı Sptak birden bire fışkıran kay- adamlarının sörin ve Teyizli suyü al €N güzel baharların cenneti #i e ı.ı.,ğf:" olacaktır. “Türk Jüğatı iyan Anadolü gibi anla Bhîîı.n Türk halkının derinlik- N gösteren bir keşif gibi Tit, d &i Times ©o zaman B ve medeniyet milleti | Feltiğini hissedecektir. Falih Rıfkı BUGÜN 2i İi sahifemizde : “ğlere ni ve Hindistanda döküge, Bindistanda gene kan B ş_ haberler hi Yefrikamız Temirlenk 3 Üncü sahifemizde m Ş !ı-—ıı SA Mükim maçı hangisi BZ fabrikası — Dötün . ükası — Dütün Ber hirsezi mahiküm — oldu * Üncü öi slhl':miıuı: İstanbal, Müliyet Nasahası &G Huruştur bu | Buşka türlü düşünmek ıaıırr# R v İstanbal, 8911 — 8012 — 3918 hasaslar için müdâriyele mâürocaki edilmelidir. 10 harustar. Gelen errak geri serilmez. ölllüyet .-,_——ıı-ı-lrl Sifrt maechb'ezeaa mnıu—r 4ncü. Sene JF 1128 Abone ve İlan Üeretleri Gazetemizde çikan yazıların hakuku mahfardar İlan tarifesi kOYLERE KADAR HEKİM ĞONDERECEĞİZ forma gibi kalacakar. Arap Acem | Sifthiye vekili bey tıp talebesinin verdiği çay zayafelinde ( Gihliye - vekilinin - beyanalı Memleketin mutahassıs doktorlara ihtiyacı vardır En büyük idealizm köylere kadar doktor göndermektir SON SÖZÜM ŞUDUR: ÇOK ÇALIŞINIZ SIHHİYE VEKİLİNİN İZAHAT) Dun Tıp - talehe cemiyeti tarfından Sıhhiye vekili Retik Bey şerefine bir çay verilmiştir. Refik Bey, talebe ile hususi ve sa- mimi hastühelde bulunarak bilhassa mütehas- sıs etıbba ihtiyacından bahsetmiş, Avrupada bile mütehassıs az olduğunu, 144000) doktor bulunmasına mukabil mütehas- sıs ların1350) kadar olduğunu, memlekelimizde 17500) doktora ihtiyaç olduğu halde (2300)' | tabip mevcut Olduğunu söylemiştir. Sari hastalıklarla mücadele vekll Beyin izahatına göre, bu sene firengi, yet verilecek: 5 doğum evi yapılacaktır. Retik B. çocuk vefiyatını azaltmak için süf işlerinin düzelmesi ve doğum evleri tesisi zaruri olduğunu ve bütçesi, sıhhiye vekâleti- nin bütçesinin iki misli olan İstanbul Şehre- manetinin süt meselesini halledemegini ilâve etmiştirr. 'ekli B. müstakbel doktorlara , memleketin ihtiyecını temin için çök çalışmalarını tavsiye eylemiş ve hasbühali şu #özlerle bi- tirmiştir ; — Een büyük idealimiz höylere kRadar doktor gön- dermektir. İşe, en iyi yolu tularak başladığımız için muvaffak olacağımız hanaatındayım. İş başında kal- mağa talip değilim. Fakat gençlerimizin, yapacaklarını görmek için Nafiz Paşa merhum kadar yaşamak isterim.,, Talebe cemiyeli reisinin nutku Zya esnasında talebe cemiyeti relsi Talât bey , bir ıııvıık irat ederek Refik beyden bir peder şefkatı gördüklerini , sene llk mezunlarını verecek olan Tıp talebe yurdümün , blku talebeyi kurtardığını söylemiş ve talebe namına yurt hatıralarını Şali bir albüm taktim etmiştir . Vekil B.in tâlebe cemiyetleri hakkında fikri fik B. #bdülhamlt devrind& gençlerin çektikleri müşkilat ve tazyiklerden bahisle demiştir ki ; — Talebe cemiyellerinin mesalsine çok taraflarım. Fakat çok çalışmak ve disiplinden ayrılmamak lâzım- dir. Valanın pek çalışmağa ihtiyacı var. Yükümüz, tahminlerin fevkinde büyüktür. Son sözüm şudur: Çok çalışınız! Benim kimsem yoktur. Yapyalnızım, yegâne arzum işlerimle meşgul olmaktlır. Amerika seyahatın- dan sonra yine sizlerle görüşeceğim. İzdivaç meselesi ihmal edilmemeli ııaıvı., meselesin! de İhmâl etmi evicnmek doğru değildir. Fakat 35 yaşımı da geçirmemei Vekil bey vereme tutulmuş olan iki talebenin sıhhatile de y kından alâkadar olmuştur. Bundan sonrâ Vekil Bey telebe birliğini ziyaretle birliğin faaliyeti ve bilhassa ecnebi talebeler teşkilâtile münasebetleri hakkında birlik relsi Ferruh beyden malümat almıştır. ç | Beynelmilel talebe kongrası FoT Bey böynelmilei kongraya hazırlık ça Mısı gar, Rumen, Sırp talebe murahhaslarımın iştiral da bir kongra akdına teşebbiüs edildiğini birliğin 27 Millet | beslle müaasebet tesiş eylediğini söylemiştir. R Bey | memnuniyetle karşılasmış ve Almanyadaki talebe bayalı | bahsetmiştir. Vekil bey ayrılırken birliğln hatıra defterine sevindim,cümlesini kaydederek hissiyatını Hade etmiştir. Jİran, Bul- 6 Istanbu Almanyada | Sıtma ve trahom mücadelelerine ehemmi- | a * Çok | / | meşgğul Tas/îye bitti Memurları - tasfiye edecek komisyon müddeti bitti Şehremaneti memurları - arasında da hazı lebedilüller oldu ğ Memurin kanununun müvük- kat maddeleri mucibince Ücizleri görülen memurların üç (sene zarlında / tasliyeleri Tazınt geli yordu. Kanun 1927 'şenesinde tatbik meyktine konmuştu. O trihten beri teşkil olunan tasfiya komis- yonları acizleri görülen memur- ların tasfiyesile meşgul olmuş- tur. Söylendiğine göre tasfiye müddeti bitmiştir. Esaşen 'muh- telif dalrelerin hemen — hepsi acizleri tahakkuk eden memur- ları Casfiyeye tabi tuluğuştur. Şehremanet!i ehremaneti ııııı)uııı-;ı-.w tır. Vazifelerine geç .u: dan fazla memurun u- rılmasına karar vermiştir. Bir kısım memurlara da ihtârname gönderilmiştir. Bir kaç Memur da Azlolunmuş Ve'bir. kaç me- murun da tayinine karar veril- milşiir. B — *esseie İ V “M. VFNİZFI O’Ğ Yeni tekuflenmızı tetkik ediyor, ya- - kında ceyap verecek Yenizlles bizimle illöi Jaralları Yllağunu İiT ediytik a Atina, 2 ( Âneksaftite) — M. Venizelos dün Parlamentoda beya- netta bulanurken — mübadele ve bilhassa emlâk meselesindeki ihti- lâfın Türk- Yunan misakıntn aktı- | na mâani olduğunu, Atinat hükü- | metinin itilâfi semimiyelle arzu ettiğini -beyan ve —Ankardnın da | ayni itilüf emellerile meşbu oldu- | Bunu ve ölâkadar eshabı emlâk torafından yapılan tazyikin arzu edilen itilâfi şürüncemede bıraktı- | ğinu itiraf etmiştir. | Venizelos beyanatına devamla Ankara- tarafından yapılan - yeni teklifleri detkik etmekte olduğunu, | yakında Yunan noktai >nazarını Ankaraya — bildireceğini söylemiş, gazeteler ile efkârı itidal tüvsiye atmıştir. M. Venizelos diyorki.. Atina, 2 (A.A.) — M. Ve- nizelos Yunanistanın Bulgar- lar tarafından vaki olan ta- mirat tediyatından kendisi için tevkif edilen mikdarın kat'ına ve günün birinde Almanların tamlrat tediyatı meselesinin tanzimine tabi bazı şeralt altında muvafa- umntiyeye kat edebileceğini meb'usan | Ü meclisinde beyan eylemiştir. 0tomobiller Fenni ııııııyı geneye ahi takdı Şehi neti taratından etomobillerin ftana? Mmua. yenelerini yaptırılmıştır. Şa- förlerin sicilleri de tespit olunmuştur. Takside işliyen otomobll- lerin ön ve arka numara- değiştiriliyor. er İle 12 memur olmaktadır. Ema- netin bu emirlerini yap- miıyan şoförler seferden menolunacaktır. | Şehremaneti siltt muayene | yerleri için teikikat yaptı- | rıyor. Muayeno yerieri ya- | kında açılacaktır. Yerli malı talebe mitingı Dün Ankaradan gelen. telgraf Hlıkuıııel ııııllııqr müsade | etti, yarın binlerce talebe- nin iştirâi yapılacak! Türk Talebe birliğine ait işler hakkında teşebbüsatta bulunmak Üüzre Ankaraya giden talebe murahhasların- dan, dün birlik idare heye- tine bir telgraf gelmişdir. Bu telgrafta, Dahiliye vekâleti- nin, vukubulan müracaatları muvafık gördüğü ve yerli malları içi miting akdına Şükrü Kaya Bey müsade eylediği bildirilmek- tedir. Talebe birliğinin, yarınki miting ve kongrasına davet; |. edilen Tahkikat işi ' Dün de dört şahit . ! : dinlendi Şabitler arasında — maral iç Yaplrcamlaz — var Mevkuf — bulunan — kadriye | hanım ve rüfekası hakkındaki | tahkikata devam edilmektedir. Müstantik Hikmet bey dün | | mühim bazı şahitler dinlemiş- | | tir. Bu meyanda Kırzade Şevki, zahire Feridun, Kalkavan zadı , Alemdar zade Hahz Aziz beşlerin şeha- müraacaat — edilmiştir. Şimdiye kadar dinlenen şabit- lerin yekümu İki yüzü tecavüz ç güne kadar mevkuf- Yarın İstlcvabına başlanacaktır. Mevkulflardan Ahmet Vefik Bey evelce İstlevap edilmişti. İstlevabat — esnasında — tahilye edilen maznunlardan Ali Riza, Bankacı Kemal, Fuat Şemsi Beyler de Istlevap edilecektir. — .re—— Polis tallmlerl 1 ıduudı başlıdı Bugünatış birinciliği talimleri olacak | Polis müdürü Şerif B.in beyanalı Pbllılo:lrı.l.ı.l.:—l-lım ter- biyeleri hasusuna son derecede İtina olunmuk- tadır. Bu H susta- — Polisi müdürü bey,” mul mekteplerin ekseri-- sinin kız. ve erkek hlm-'m Ge| leri bu teşebbüsü alkışlarla |-7 karşılamışlardır. Kongraya binlerce talebe |şnrık edecektir. —.. “İngilere -Hi mııı Londra, 2 CALA, ). Yeni İngiltere - Hlndısı.ııı hava hattının küşat resmini lcra etmekte olan hava İşleri nazırı Sir Samuel Hoare dün Atinaya vasıl meğini mösyö Venizelos ile yemiştir. Mumaileyh bugün İskenderiyeye mütevecelhen tayeranına devam edecektir. Haftanın en mühim havadisi hangisi?, Talebe arasında merak ve büyük bir alaka uyan- diran bu müsabakamızın başlıyacağı günler yak- laşıyor. inci - sahifemizde | müsabaka şarlla- rinı neşrediyoruz. Müsabahanın — ni- | zamtnan demek olan bur şeralli kesip saklayınız. olmuş, | | öğle yemeğini İngiliz sefa- | rethanesinde ve akşam ye- | senelik münferit terbiye talimle- Fine 1 Nisandan itibaren başlan- Miştir. Şerif Bey Merkezlerde atıcılık - talimleri yapılıyordu. Yürındau ( bugünden ) itiba- ren de atın birinciliği talimleri yapılacaktır . Bu birinciliklerde kazananlar | altin kupa ve muhtelif hediyeler verllecekilr . Tevhit olunacaklarını Y Polis ile Zabıtai belediyenin tevhit olunacağı yazmıştı. Bu bususta da Şerif bey, diyor ki : “ — Polis ile Zabıtai belediyenin — tevhidi arzu Dolunur; fakat bize böyle | bir emir gelmem;ştir.,, YENİ MEKTEPLER Ne şekilde yapılacağı Vilâyet meclisinde görüşülecek Vilâyetimiz — dahilinde yeniden 46 meklep inşasına karar veril- mişti. Bu mektepler birden yapı- Tacak ve parası beş senede ödene- cektir. Bunun için tki buçuk milyon lira tahsis edilmistir. Vali vekili Muhittin Bey, para mükassiten verilince faizi de ola- cağından bunu Mmuvafık görme- mektedir. Mekteplerin senevi 1âhsis olunan 250,000 lira ile ve bu pa- ranın yeltiği nispette mektep binası daşasına - taraftardır. * Bu mesele Viâyet merclisinde konuşulacaktır . Hariciye vekilimiz Cenevre seyahatı Vilâyete tebliğ edildi Hariciye Vek(ll Tevtik Rüştü —Beyin — riyasetinde Cenevreye — gidecek — olan heyeti murahhasamızın ha- reket edeceği — hakkında şehrimiz resmi makamatın malümat verilmiştir. Muhtelit encümen ve Mah- mut Muhtar Paşanın İstim. hakkında izahat veren se sefain müdürü Sadullah Bey hmhmm M. Muhtar Pş. nezeman din- lenecek Seyrisefainde aranan dosyaları bulamadı Muhtar pş. Almanya- dadır, davete icabet edı_g etmiyeceği belli t değıldi; n Aılllıdıy tahkikatla meşgul olan muhtelik encümen 20 nl- | Sünlemeğe — karar bir güzete | sanda Mahımut Muhtar n vermiştir. x Alıman- endisine davetname zönderilmiştir. ” Bu tahkikatla alâkadar olmak üzre Seyrisetainin o zamanki Meclisi idare azaları ile, Müdiri umum! Sadullah Bey Ankaraya dayvet — edilmişlerdi. Aldığımız mallmata nazaran, bu avans mes'elesine ait dosyalar Seyri- sefainde bulunamamaktadır. Şu takdirde avans işi İdareden tir. Bahriye ve Maliye mll keıdl’ kııdllul:ı bu kararı vermişler ve İdareye emir vermişlerdir. Mahmut muhtar Paşanın da- vete İicabet edip etmiyeceği, bittabi şimdilik malâm değlidir Seyrisetain Müdiri umumisi Sadullah Bey de dosyelerin bu- “ — Meclisi mebusan da bu avans meselesi hahkın- da takibal yapilması ha- rarını — vermişti. le İ dıkımı - teylt etmiş ve de- < arattık, dösyeleri mevcut — değildir, kiç kimse de bil- — ııılyor. ” Jınınnstllı şenliği Geçen sene mayısta memle- ketimizde İlk defa yapılan ldman senetikleri bu sene de yapılacak- tır . " Jimdastik şenliğimle bü:sene en senekine mazaran çok ::'.. iyi olması için çalışılmak aet sir B A T müsütik şenliklöri “şehri mizde bu sene de taksim stad- yomunda yapılacaktır. Şeılum ralnız İlse ve orta mekteplerin Lı ve erkek talebesi — iştirak — edecektir . Şenlik programı — vekületten Maarif Emanetine gelmiş ve — mekteplere tevzi edilmiştir . Geçen sene 10 mayısta ya- pılan jimnastik şenliklerinin bu sene henuz ne vakit yapılacAğı Jakarrür etmemiştir . | ğ Bmnu> Yann numaralı I!#ııemluş_ müvezzilerden is- 5 teyiniz Bd 'lIH!I'MHMINIIHİ GWKELERRT KA LÜT NM ll E ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: