2 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

2 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul, Ankara caddesi, Telgraf ndresi: İstanbul, Milliyet $ Müddeti geç Türkiye Hakkımızdan başka yeni ı—Fırka içti(ıiaı | Mühim bit nokta kadana-Mersin hallı elrafında görüş ve anlayış İhlilâti ğ er:ı'yenin bu meseledeki hakları Ankara tilâfının yalnız onuncu maddesile tasrih edilmiş değildir. M. Franklen Buyonun O vakıl verdiği bir mektupla bu meselede Türk hükümetinin hukuku tamamen teyit edilmiştir T Ürkiye ile Paris arasıneaki pürüzlü mes'eleler herkesin malümudur. Bu mes'elelerin halliçin Ankaranın ne yüksek itilâikâr hissiyat ile hare- 'Melllğı de meçhul değildir. Dün Büyük Millet Meclisinde muhterem bir meb'usun Hariciye Vekilimize tevcih ettiği bir sual mühim bir nokta rinde tevakkuf etmemizi icap ettiriyor : "Muhlerem Adana meb'usu Hilmi beyin svali — Geçenlerde meclisi âli Anadolu haltının muba- hakkında bir kanun çıkarmıştı. İşidiyoruz hi sin-Adana hattının mübayaası hâlâ neticelenme- * Hariciye vekilinden izahını rica ederim, Hariciye vekilimiz de bu suale şöyle bir vap verdi : — Burada şimdi sorulan bu suale cevap vermek için fazır olmadıktan başka ihi hükümet arasında| mühim Rükâlemala mevzu olan bu mesele hakkında şimdilik vermeyi büyük meclisin müsaede ve tasvibine t ğ .%Nıı muvafık görüyurum , , luhterem hariciye Vekillmiz. bu meselc etrafında lik Izahat vermek İstemedigine karişacak degiliz. ! Wadesi veçhile mühim mükâlemata mevzu teşkil bu mesele hakkında evvel ve ahir meclisi aliye t vermeye mecbur olduğunu cibet takdir ederiz. Wü mani teşkil etmez. —— — burada Adana-Mersin hattı etralında hasıl olan . $ ve anlayış Iİhtilalının hangi nektalar" finda ügünü hülasa edecegiz : 1922 tarihinde Türkiye ile arasında imzalanan Ankara fnamesinin Uncu maddesi aynen şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Pozanti ile Nu- mn arasındaki Bagdat demir yolu parçesi imtiyazının ve Tağla vilyetinde inşa edilmiş bulunan şubelerin imtiyazile be- €r , imtiyazlara merbul ve bilhassa işletme; e nakliyati tüc- E:?P.sın(' müteallik kâffet hukuk müsaadat ve menafü ile bir- Göyy, Eransız hükümetinin irae edeçeği bir Fransız grubuna tedilmesini kabul eder . . ..tı denin bu serhatına rağmen bugün Adana-Mersin 'Nt işlelen şirket devir muamelesini yapnuş değildir. .—:l'lnun için hükümet Büyük Miltet Meelisinin çıkar- fiğ kanunun hükmüne göre satın almak hahkklını 'nı'h nımağa teşebbüs edbace karşısına ahdi ahkâm .u'aıiııdr ümtiyazı-devralmış bie Fransız şirkeli yerine h,:;f işletme işlerile meşgul bir hey'et çıkıyor. Diğer bip lan eski şirket te bültün hukuk ve imtiyazlarile uzcıuırıla duruyor. ı.w_l:ıîmrnn istediği şey itilâfnamede Teyit edilen Ve emız dahilinde vaziyetin lanziminden ibarettir. l hbahkkımızın taalluk etmediği yeni bir menfeat lor. ı.;'“n! meselelerinden, bilhassa onların taltbikatında ı.n::ı'ıl arasında telâkki, tefsir ve noklal nazar ihti- İçı.. olabilir. Bu gibi ihtilâflar, nihayet, esaslı bir Hap, Heficesinde düzelebilir. —.L.ukrl Ankara iİhtilâfnamesinin onuncu madde- ı.,.'n serahat Adana-Mersin hattının vaziyetini _.“ Udemahalhırıkmıyncıkşeklldelımamen Nin p, Stmiş bulunuyor. Bundan başka Türkiye- de Mmeseledeki hakları yalnız onuncu mad- tasrih edilmiş değildir. M. Fanklen Bu- buna dair o vakit hariciye vekili ve mu- h—h imız olan Yusuf beye verdiği bir mek- h—— d - a Türk hükümetinin bu meseledeki hu- Bu v, tamamen teyit edilmiştir. zi meselenin hallini uzatmak Fransa kangi olunamiyacak bır tezdir. Doğrusu a tmiş.ihtilâllar W"l'lh etçi ve demokrat Fransaya en sarih p !Mizi teslim ettirmekte bu kadar müşkülât çek- Santanış “Şündükçe mütesssir olmamak kabil ldir . "Bı—;'ı'." Bu tereddüdünü her hangi sul niyete atletmek ıı.:'n’:"-n Başka — mevzuu itibarile bizim için bir ik- hl.._' €mniyet vasıtası olan, diğer taraftan hukuku Tok hayalliye temas eden bu işde Türk hükümelinin 'd.c_""ll bulunduğunu Fransanın kemalile takdir '& emin bulunuyoruz. n hulasası südur : Hükümet hat üze- bayaa hakkını kullanınca mevcut Şi h=m' göre imtiyazdan tevellüt eden ı?::;. 'uk ve müsaedat ta kendine avdet etmiş veya bu şirkelin bulunması giştirmez. Bilhassa devir mua- eei nla beraber,bu hal vaziyeli tetkik ve mütalana etmemize | Yeni belediğe âzası dün toplandı Dünkü içtimada divan riy Terinin desbili - yörüşülmüşi gönzel- für Hâlk firkasın — mensup yeni Cemiyeti beled ye azaları dün fırkada Hakkı Şinasi paşanın riysetinde hu- sus! mahiyette bir içtima ak- tederek hasbu halde bulunm- uşlardır. Evve- lâ yeni âza hurufu heca Sırasile - birbi- rine takdim ed- ilmiştir. Cemiyeti umu- miyenin llk içti- | mamnda ya lacak divanı E riyaset İntihabı Dünkü foplanmaya hakkında görü- et eden Hak- şülmş, namze- fi Şinasi Paşa ter etrafında müdavelci cikâr edilmiş, lakin namzetler tespit olunmamıştı. Yeni meclis önümüzdeki haf- ta içinde içilman davet edile- cektir. Eski Cemiyetl umumiye- nia zabitaameleri yeni üzaya tevzi edilmek Üzre — tabolun- maktadır. imeme — — Xi7 DR. NAFİZ PAŞA En yaşlı hekimimiz öldü, cenazesi bugün merlasımle kalkacak Doktorlarımızın en yaşlı- î[ sı olan “Şeyhületibba, Nafiz Paşa - evelki t gece — irtihal etmiştir. Etıibba mu- hadenet ve tecavün cemi- yeti merhum Için büyük bir cenaze mera- siml programı hazırlamıştır. Cenazesi bu- gün merasim Merhum Nafiz pş le Beşiktaşta- ki ikametgâhıadan kaldırıla- cak Eyubla götürülecektir. Merasimde Sıhhiye Vekili bey de bulunacaktır. 70 se- ne doktorluk eden Naliz Pa- şa 95 yaşında Idi 40 sene kadar Tıbbiyede Emrazı u- mumiye ve dahiliye muallim- liği yapmıştır. Doktorlarımızın çoğunun kocası ölan Nafiz Paşa evelce ecnebi İisanile gös- terilen tıp tedrisatının Fran- | | ve astılahların — tespitinde çalışmış ve bir çok tıbbi eser vilcuda getirmiştir. melesini yapmıyan şim- diki Fransız şirketinin hiç bir hukuku, mevcü- diyeti yoktur. İtiraf etme- liyizki her ilibarile hak- kımızın zahir olduğu bir meselede Fransayı hakka mahalefet mevkı- inde gürmek şahsen bi- ze çok agır geliyor.Fakat yine büyük bir emniyet ile hükmedi yoruz ki Paris hükümetimes: esaslı bitarafane ve adilane bir nazarla tet- kikederse noktai naza. rı mızı |mutlaka kabul edecektir. İşte biz bu neticeyi bekliyoruz. Mahmüt Sitrt meb'usü sızcadan türkçeye maklinde | y Milliyet ile Fransa arasındaki bir — Kurlulış! Gemil elendi düngelii Kahraman esi ürperten macefrasını nasıl anlatıyor ? Cemil efendi Ankâraya giderek Büyük Halâs- kâra minnet ve $azim- lerini arzededek Mütarekenin kara gühlerinden birinde iki Türk Hanıllina tu- salluta ve Kkendisine (#cavüze kalkışan Seneğallı bir ÖPransız netferine karşı vazitesimi yapan ve bu yüzden, Güyan Şindanla: rıtıda 9 sene inleyen Pölis Cemil Etelidi, dün sabah vatgıma ka- vuştu. Ve 0 seneden Üğeri ilk defa geniş bir nefes — dldı. Vatanına kavuşan Cemil ef. Patris vapuruile dün sabah saat 9 da Hmanımıza- gelen Polis Cemil Eiendi, Polis arkadaşları ve uzak yakın bir çok uhbapları sene vatan hasretile en acıklı bir hayatı sürem, tüyler ürper- dlcl işkenceler altında iniminim inleyen — Cemil Efendi, — bütün karşılayıcıları We ayrı ayrı ve göz yaşları dökerek kuçak- laştı. Kendisine — bilketler ve deniz Polls memürları tarafır- dan bir altın kalem hediye edildi. Şereile Ifa ettiği bir. vazifeden dolayı, düşmanların — kahrına uğrayan Polislmiz, arkadaşları We musafalia ederken: “— Vatanı ve beni esa- ret zincirinden kurlaran ulu Gazi bin yaşasın !,, diye haykırmıştır. Cemil etendi, vapurdan çık- | tıktan sonra istirahat için evi- ne gitmiş, öğleden sonra saat ondört buçukta da Polis müdi- | Tiyetine giderek Şerli Beyl zi- yaret etmiştir. Cemll — Elendi halen Polis | memurudur. Esareti esnasında | mi man veri Polis - mildiriyeti 5- tirahati için kendisine bir |hafta izin vermiştir. CEMİL EFENDi DIYOR KI Cemil Efendi dün Gazetemis ze de gelmiş ve intibalarını şöylece anlatmıştır. nedir m idi. Bu günün saodetini ifade ede- bilmek iktidarından — mohcumum . Beni yeniden dünya yüzüne çıka- ranlara karşı minnel ve Şükran- lartm nihayetsizdir. Uzun * senelerden sönra hür - vafanı Cemit efe tiği eziyetler hakkı demiştir ki : süyanda çek- ında da kısaca Z şu kadar söyleyeyim ki göceleri bile ayaklarımda gayet (Devami 2 ncl sahifede) tüyler| tarafından istikbal edildi. Dokuz | menfaat 4 Artgı Ür Dü 4neil. Sene A9 HE2T Abone ve İlan . üeretleri Gazetfemizde çikan yazıların hukaka mahfuzdur Abone şartları İlan / tarife Türtye Brcl Suhifede San'imi 400 hai 150 1400 25 ha Yerli malları Mallarımızın revadı demin edilecek Propayanda Wiaîı]ı*.lı fasında hit m;.ıııuım hu!uwnıvauak taltebe birliği ftarafından yorli ü ) tevacını temifi için P be gühü bir buçukta Darülfünun könlerans — salonunda — aktedilecel davet edilen mek deceklerini bildirmiş mallarını köram - bususundi Tete-karar. vermiştir. Tahkikat Dün Prenses Vic- dan dinlendi Hastanede dinlenen kadın kimdir? Müstantık Hikmet bey Kadriye hanım Öve rüfekast - hakkındaki tahkikata devam etmektedir; Dün bazı mühim şehitler dinlenmiştir, ” » Bu-meyanda prenses Viçdan ha- nımla Naci A beğinm ııvııh!ıııı—ı Hına Titirtetlar cedilmiştir, Viğdan hanımla Kadrlye banım ve Ali Riza bey ailesine ait bas zt sunller Bundan a Paşabahçeli inde diğer bir eye giderek kendisini bi p etmiştir. Dün d T dinlenmiştir. istiç Heyecan ve merakla takip ediliyor Haftanın en mühim ha- berini seçmek memleket işleri üzerindeki alâka ve flkrl — faaliyetlerini — tezyit edecek olan her Türk talebe- nin Iştirak edeceği bu mü- sabaka şartlarını yarın tek- rar mneşredeceğiz. Yarını- hekleyiniz Türkiye-Yunanistan Müzakerat faal bir safhad. VAZ'İYET KALDI Hükümetimiz tekrâr hüsnü niyetini gösterdi Müzakeratın - yeni sahhası hakkında aldığımız mühim malümat Müzakeratın son safhasi Ankaradıl cereyan - eden Türk- Yunan mü günlerde faal bir salhaya girmiştir. Dün görüşen bir muharririmize Muhtelit - komsiyon: hey'eti başmurahhası Cemal Hüsnü Beyde. müzakcratın devam cttiğini söylemiştir. Yunan sefirinin müzâakeratı , daha kat'i bir sahaya isal etmek için yeni talimat aldığı haber alınmıştır. Bu yeni vaziyet üzerine, müzakeratın neticesine- kadar, Yunan emlâkine vazıyet muamelesinin - şimdilik durdu- rulması hükümetlmizce münasip görülmüştür,. Hükümetimizin hüsnüniyeti Hukdııdıııl-ıh Mttlhaz cttiği bu karar ne kadar hüsal hareket etmekte olduğunu bir kere dâha gös<termiştir. cede yazdığımız gibi, vaz'iyet muamelesi üzerine Vonan hey'eti murahhasası tarâlından ortaya atılan meşele komisyon hey'eti umumiyesi tarafından tetkik edilmiş muahedeler ve itilâfnamelere riayet olunması için teşebbüsatta bulunulmuştur. Wesiyer miurmetesiela ik - durdurulması hakkında hükü- metimizin hattı hareketi, komisyon kararlarını icra etmeğe het Zamanki gibi hazır bulunduğunu birkere dahâa İsbat etmiştir. “Komisyonun verdiği kararın gayesi İnutmamalıdır ki komisyon bu son kurariyle, Yunzı-crzı İ bir.çok. zamandanberi lera etmediği taahlldatını ilaya- davet eimektedir. —— Komisyon kararı dikkatla okunursâa bizim sot defa almak mec- buriyetinde kaldığımız vaziyetinYunanistamın muâhede ve kârarlar hilâfıma mütemadi hareketlerinin bir neticesi olduğu dâ Saraha'a yakın bir surette görülebilir . İşte bunun içindir ki Yunan Hey'eti murahhası komisyon kararının aleyhinde rey vermiştir . Halbuki kararın alınmasını icap cttiren mülzakereyi şiddetli gürültülerle isteyenler önlar olmuşlar , komisyonu yalrız Türkiye hükümetini protestö ettirmeğe sevketmek istemişlerdi . Bitaraf aza ise hakkı teslim etmiş ve hkarar yalnız bizim hükümelimize değil, bilhassa Yunan hükümetine hitap eder bir şekilde muvafık reylerle çıkmıştır. ukarıda vazdığımız - gibi hükümetlmiz komisyonun katarı taalluk eden kısmı yapmış olduğu için, şimdide Yunan hül | metinin bunlara rlayet etmesi beklenmektedir. Yunan hükâmeti iadeye başlar başlamaz, hüküme- timiz de, elinde pek cüzi olan Yunan emlâkini iade | edecektir. Teklifler ve müzakerat Gen maldmata göre Ankara müzakeran umum muallak | V etratında cereyan etmektedir. Bu meyanda Istanbuldaki nan emlâkinin de Yunanistandaki Türk emlâkine karşılık olarak | birakılacağı söylenmektedir. Yunan hey'eti murahhasası ae eee İf kaç gün evel Adınaya gidem Vunan hey'eil murahhas B relsinin geri çağırıldığı söylenmektedir. BarTE Atina parlementosunda istizah tina 1 (Aneksartitos) -Selânik meb'usu Aleksandr Vutiras par- Jamentoya verdiği İstizah takrİrinde Istanbulda Yunan emlâkine yapılan vaz'ıyet muamelesi karşısında Yunatistanın noktal nazarı ne merkezde olduğunu sormuş vaz'ıyet muamelesine devam edildiği takdirde Garbi Trakyada muükabeleten Türk tebnası emlâkine ayet edilmesini teklif etmiştir . İ | YRİSEFAİN YENİ VAPURLAR Şikâyet ediyor ve İki yeni gemi sebep te gösteriyer alınıyor Seyrisefaln idaresi Iberya ve Korsika adında iki vaparu satın almak üzere Marslilya- da Fressine kumpanyasile mutabık - kalmıştı, Muavin Tahir Bey vapurun son mü- ayenesini yapmak üzere nl- san ortasında Şşehrimizden hareket edecektir. Bu iki gemide 1279 ar Seyriselain — Idaresinin Akdeniz vapuru iki sene evel Zonguldak Hmanında karaya oturmuştu. Bu yüz- den Idarenin Ereğli şirketi aleyhine açtığı dava netl- celenmek üzeredir. Seyrisefaln Idaresi Ereğli şirketinin, — Hmanı, muka- velesinde musarrah — olan kâfi derinlikte açmadığı Için zarar ziyan vermesini İste- | tonluktur. Biçimleri de birbi- mektedir. Dava bir Çok sa- | rinin aymıdır. Muayenesinde Iıhıll ıfçı'mış'n::ı ';”âi ta | muvafık bir netice alınırsa mutalaalarını u uzadıya b bildirmişlerdir. Ticaret mah- ! satın alinacaklar ve yapıla- kemesi 8 nisanda bu davaya | Yak tadilâtla birlikte 270 bin ait son- celseyi akdedecek | liraya idareye malolacaklare ve kararını verecektir. dır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: