2 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

2 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* — Kıskanç koca Karısını üç yerinden vurdü, sonra da in- tihara teşebbüs etti Evelki gece Ortaköyde Nar sokağında kıskançlık yüzünden bir cinayet olmuş, bir kundura- » ©, genç karısmır tehlikeli suret- te yaraladıktan sonra kendisi de intihara teşebbüs etmiştir. Vak'aya sebep şudur; 5-6 ay kadar evinden ayrılması icabe- den kunduracı Ösep, 20 yaşım- daki karısı Elsaviyi bu müd- det zarimda kendi akrabasın- dan birinin yanmda — oturmak istemiştir. Lâkin Elsavi buna Tazı olmamış: —Ben kendi evimden başka Yerde rahat edemem. Hiç bir Yere de gidemem cevabını ver- Miştir. Karı koca arasındaki bu ihtilaf evelki gece bir kavgaya sebep olmuş,kavga gittikçe bü- Yümüştür. Güzel olduğu için Yalnız evde oturmasına bir tür- İi tahammül edemiyen Osep karısının bu fikrinden kuşku- lanmağa başlamış ve nihayet e- kne geçirdiği bir bıçakla Elsa- || vinin üzerine hücüm ederek tehlikeli surette üç yerinden Yaralamıştır. Bundan sonra ay- Ti bıçakla kendisini de boğazın- dan ve göğsünden yaralamış- fır, İkisi de hastahaneye kaldı- "lmıştır. Komşuya dayak ahtakalede — oturan — hamal Mehmet karislle kavga eder- 'en komşusu Fatma Hm. ara- Ya girerek kari kocayı barıştır- Mak istemiş, hamal Memet bu Büdahaleden sinirlenerek Farma ni fena halde dövdüğünden Zabıtaca yakalanmıştır. Kanla bilen dava vep cami sakinlerinden Ah- met bir alacak mesclesin- Dün Ocakta çocuk reisleri intihap edildi çocukların arzu ve, temennileri tesbit edildi 23 Nisanda ekmeklere Himayei etfal remzi konulacak —eeer — Nisamın yirmlüçüncü — günü başlıyacak çocuk haftası İçin esaslı — bhazırlıklara — başlan mıştır. Dün — ocukta toplunün çocuklar Nakiye ve Sabiha Ze- keriya Hanımlar — tararfından tetkikve kabiliyetleri kâfi gö- rülmüştür. Kendilerizin nezareti |altında serbestçe - reylerini ve- ren kız ve erkek müktepli çocuklar tarafından muvakkaten ocak riyasetine Burkan efendi , umumi kâtipilge Sabahat ' mu- hasipliğe Nihal , teşrifatçılığa Mübeşşer Hanımlar intihap edil- mişlerdir . Çocuk balosu kami- tesi reisi kız talebeden , müsa- mere komite reisi erkek taldbe- den seçilmesi muvalık — görül- müştür. Dünkü içtimada bulunan 6—12 yaşlarında 40 kadarmek- tep talebesi, çocukların himayesi için şunları istemişlerdir : Hamisiz — çocuklar için slah- haneler, çocuk hastalıklariyle mücadele, çocuklara hammallık ettirilmemesi, çocuk izzetl nef- sine her yerde hörmet olunması, anne ve babalar tarafından da dövülmemesi için kanun çıka- rılması, çocukları dövenleri gö- renlerin Polise ihbara — mecbur tutulması, çocuklar hakkında sıhhat İstasyonları, — otomobll kazaları ve içkinin önüne ge- çilmesi, tenbel çocuklar — için tedavi amüesseseleri, tramvay- larda küçük çocuklara yer ve- rilmesi, çocukların dilenmele- rine imkân bırakılmaması, çocuk bahçeleri yapılması V. S.. Bu den Aziz ile kavga etmiş ve Azizi| temenniler Bütün ilk mekteplere biçakla sol böğründen ağır su- Tette yaralamıştır. Zorba bir aşik &sim namında biri Balat cad- desinde gezen Fani namında Kenç ve güzel Dir rum kızına Taberce — gezmelerini teklif Mmiş fakat teklifi reddedilince Biçağımı çekerek Faniye hücum iitek istemiş ise de ye 'Olla tarafindan yakalanmıstır. Bir kız kayıp nda Yenlçarşıda kun- düracı Istamatinin 14 yaşın :'kl kızı Kalyopi - bir kaç gün Ve val üyle kavga ettiten Tp gitmiş ve bir daha eyof Boru hursızi Müdüracı çırağı Rüşen Gala- . tada Filya kanımın borula- Çalark yakı li Bmer . yaparı e v İntihara teşebbüs ÜN akçam Ekrem elendi na- Yan Çitda biri hentiz anlaşılmı- ee Bir scbeter dolayı kendisini mçeköy rıhımından denize at Vir, Yetişilerek kurtarılmıştır, Bu da zehir içmiş S"yşhnı başında. Celâl Be- letin K evinde hizmetçi 18 yaş- ı.,u.'l Münire bir şişe içinde İntpdEN bir miktar zehri içerek ıı.': Aeebbüs etmişsede ha Sirtarılmıştır. bildirilerek çocukların fikirleri alınacak ve sonra teşebbüsatta bulunulacaktır. Dür intihap edi- len çocuklar Perşembe günü toplanarak ocaktaki vazifelerini öğrenecekler ve 23 Nisar ki dar tatbikat yaparak hazı nacaklardır. 24 Nisan, çarşamba günü ocakta yapılacak gürbüz ço- cuk müsabakası programı da yapılmıştır. Istanbul Himayel etfal merkez heyeti Vali ve polis mildürü beylerle sefirler ve 20 ye balik elan marutf banımların Iştiraklle topl k, umumi merkezden gönderi! 23 Nisan bayramı ve çocuk haftası programına tevfikan lâzımgelen hazırlıkları yapacaktır. 28 Nisanda bütün fırınlardaki ekmeklerin üzerinde Himayel etfüle O mahsus — olan “yıldız içinde ay. İşareti konulacaktır. e üdü güeü Kâzım paşa Askerf hey'etlmiz Afgandan dönüyor Ankaradan gelen telgraf- lara göre Kâzım Paşanın riya- setinde Afganistanda bulu- nan hey'eti askeriyemiz tay- yare ile ve Rusya tarikiyle memleketimize avdet ediyor. —a gibiler hakkında takibat yapılma- Y #arifle masını bildirmiştir €ktebe gitmiyenler — Fsser bu gibiler iktnci dev eee reye devama da başlamışlardır. Ncak yüzde on Fakat bu sebepler - olmadan N Taddesindedir mekteplere devam ermiyenler hak- illet mekteplerine — devam | Kında takibat yapılacaktır. bat yi Simiyenler hakkında taki- Derece farkı meselesi Müdüdüğüne u:;"“;""— Polis | Pyarölünun divanının buçüunku BC Sühağl ı“! Slsümnişüür. içimamda Hukuk fakültesi lerl vasirasile gçe Ahtiyar hey'- | çarafından fakülte mezünleri ara- Bile mekteplere di Ğ Z levar ""l;)eıık-rın Tistestni yıpumıâ': e listelere göre devam etmi. li k.m. mıktan ancak yüzde gç Madardır. Bunların bir Kismı Ü Taçkteplerde yer bulunmadığı W; Ve “yahut / hastalık- gibi erdi 'rr ile devam edememiş. sında derece farklarının kaldırıl- ması için vukubulan müracaat da tetkik olunacaktır. Maarif eminlikleri Barif vekili Vasıf B. maarif eminliklerini lağvetmek tasa: vwvurunda — bulunduğundan — >bu hususta Talim ve Terbiye daire- TFT Y “MİLLİYETİN “|Çocuk bayramı| Emanette Ada elektriği Ehali şirketin hisse senetlerini alacak "ırkl;n klmufur bu işe karıştırmayacah Bdsların elektrikle renviri işini Adalar ehalisi deruhte etmiştir. Ehali hisse senedi - satın alacak bu işe hariçten hiç bir şirketi müdahale ettirmiyecektir. Yalnız ufak bir kısmına Emanet iştirak edecektir. Adalar ancak- gelecek sene elektrikten istifade edebile cektir. Kerestecilerde havuz Eıııneı Keresteciler yangın ye- rinde bir kanalizesyon havuzu Inşa ettirecektir." Bu havuzda bütln mecralardan akıp gelen İlevsiyat toplanarak — havüzdeki — tasfiye makineleri levsiyatın mayi kıs- mınr denize dökecek, kaba kis- mini ayıracak ve bunlar da ma- vunalarla ziçk denize — döküle- cektir. 16 mart abidesi On altı mart şehitleri için bir abide yapılmar takarrür et- miştir. Evelce nbidenin yeri İs- timlâk edilmişti. Yeni ,Cemiyeti belediyenin ilk içtimamda abide için lâzım olan tahsisat mevzüu bahsedilecektir. PŞ DNK Vilâyette Tasfiye var Gereeli d Şimdiye kadar HO me- mur hakkında karar var V “ltyet tastiye komlsyomu şim- diye kadar 110 memur: hak kında tasfiye kararı vermiştir. Komisyonda evrak kalmamış> tır. Maamfi dalreler tasfiyeye tabi - tutulacak, aciz memurlar hakkında — tetkikat — yapıyorlar. Elden iakip yok datı muhacereti — olanlardan rı bir mülke talip olduk- darı halde istidaları — yanlarında taşıyorlar. Bu gibi kimseler bil- ahare, bu mülk başkasına temlik olunurken birinci talip meydana çıkıyor. ve İkinci talipten para istiyormuş. Çİskân idaresi bu gibi iş yap- mağa kalkan bazı Kimseleri gör müştür. Bu sebeple Vilâyet, mu- hacirlerin istida verdikten sonra istidaları elden takip etmelerini yasak etmiştir. Kazanç beyannameleri Mtiye tabsil şubelerine veril. miş olan hazanç vergisi beyannamelerin sayılmasına baş- lanmıştır. Beyanname vermiyen- lerin miktarı ön güne kadar an- laşılacaktır. Sabih darülfunun Prezidan Vilson 105 profesör ve talebe ile 10 nisan dalstan- bula geliyor Ametikanın sabih derülfünunu kız ve erkek — talebesile — porolesikle- dinden mürekkep (100) kişilik bir seyyah kafilesi Nısanın onuncu günü *Prezidans Yilson, vapurile şehrimize gelecektir. Bunlar, Darülfünunumuz — namına kendilerine mihmandarlık vazifesini derahte eden müderris Mehmet Ali Ayni, Halil Halit ve Ali Macit bey- ler tarafından karşılanacaktır. üç kalacak olan bu %f&&h kafilesi — için Dartilfünun —emaneti terafından me- rasim programı hazırlanmıştır. Ame- rikalılar şereline, Darülfünunumuzda bir çay ziyaleri verilecektir. 4 aydan beri seyahatta bulunan sabih darül- fünunda tedrisat ve neşriyat yâpıl- makta Ve bir gazete de çıkarılmak- tadır. Sabih darülfünun müdürü , Darülfünün emanedae bir meknp göndererek Türk darlilfünunu ziyaretle Çok memnan olacaklarını bildirmiştir. —— raae eç Yugoslav misafirler sabah konvansiyonelle çehrimize u B Yogoslav Darüllünun talebesla- den mürekkep (30) kişilik bir kufile gelecektir. Bunlar Talebe birliğinin misafiri olacaklar ve talebe kongri Müteferrik H. İskân işleri , —x — Pabiliye vekâletinin w Ha ' yeni bir emri ee İskânı adi suretiyle mü- badli, muhacir ve mülte- cilere verilen evler üzerinde şimdiye kadar bazı usulsuz müuameleler yapılıyor ve bu evlerin, şagillerinden istir- dadı. cihetine — gidiliyordu. Dün dahiliye vekâletinden vilâyetlere bu mesele etra- fında mühim bir telgraf gelmiştir, burada deniliyor ki: *“İskâmı adi suretiyle mu- “badil, muhacir ve mültecile- re verilen ve işgallerinde bulunan evler hakkında ya- pilan Istirdat muamelelerine nihayet verilecektir, evlerin- den çıkarılmayacaklardır. Bu- na dalir olan tallmatname postadadır. Sıhhiye vekili Refik Bey Tıp fakül- tesini ziyaret etti ihhiye Vekili Refik Bey, dün smgledm evel Haydar Paşaya geçmiş ve Kabile yurdunu gez- miştir. Buradan sonra da yanında Darülfünun Emini Neş'et Ömer ve Sıhhiye Müdürü Ali Riza bey- ler bulunduğu halde Tıp Fakül tesine gitmişlerdir. Refik , oruda — Fakülte müderrisleri ile Fakülte hakkında görüşmüştür. Sıhhiye vekili Refik bey, Fakültenin İhtiyaçları hak- kında lâzım gelen, noçları almıştır. Refik bey, öğleden sonra da Sıhhiye Müdüriyetine- gelmiş ve akşama kadar meşgül olmuştur. Bu esnada masalih sahiplerinin müracaatını kabul etmiştir. Gayri mübadiller kongrası tehir edildi Sıhhiye vekiline ziyafet tarşamba günü etibba tarafından Türk ocuğında — Şihhiye — vekili şerefine bir çay ziyafeti verilecektir. Bu münasebetle o gün Türk ocağında akti mukarrer olan gayri mübadiller kongrası bir hafta Sonraya — talik edilmiştir. Hasan bey avdel etti Bw.ıyuk millet meclisi birinci reis vekili Hasan bey 'dün Ankaraya gitmiştir. Ercüment bey gitti Mııhuıı umum! müdürü E Ekrem bey dün Ankaraya gitmiştir. y Nisan aylığı verildi isan umumi Maaş tevzistima” /dün başlanmıştır. Amerika gemisini ziyaret Deıı'ıı lisesi talebesi, bir kısım 'Polislerimiz dün, Amerika ge- misini gezmişlerdir. Dün öğle üzeri de vilâyet erkânı şerefine gemide bir ziyafet verilmiştir. Geminin. mürctteba- tından bir kısmı da — şehrimizin muhtelif mahallerini — gezmeğe dexam etmiştir. A Gemi Zabıtanı şerefine, dün gece Amerika sefarethanesinde bir zıyalet ve müteskiben bir balo verilmiştir. Darülbedayi gitti Dıntlbedıyl san'atkarları dün Adanaya hareket etmişlerdir. Oradan Mersine, Kıbrısa, İzmire de uğrayacaklardır. Sırbistandaki Türk emlâki sııhlıınd.ıld Türk emlâki hak- 'kında cereyan eden müzake- rte bitmek üzredir. Şehirlerdeki | müsakkafat aynen iade edilecek arazi ve çifliklerin sahiplerine de tazminat verilecekdir. Bir dereceli intihap Vı'.!y(dcrm mabhallt idarelerine alı kanun - hey'eti Vekilede tetkik edişiyor. Bu kanun-lâyıhasına nazsren Vilâyet meclsleri azası intthabatı bir dereceli olacakuır. Kaç lira? Mavnacılar İ senede 25.959lürakârlettiler | Yüzde 10. ve 5 nisbetinde ikramiye verilecek Jstanbul Mavunacılar cemi- yeti umumi hey'eti ayın on be- şinde toplanacaktır. Şirket ta- rafından yapılan bilançoya gö- re son bir sene zarfında şirketin safi temettüü maıakdarı 25,959 lira 51 kuruştan ibaret bülun- maktadır. Şirketbir sene zar- fında 28,844 lira 25 kuruş ma- aş tediye etmiştir. Şirket nı- zamnamesi mucibince elde edi- len temettüden yüzde onu mec lisi idare âzalarma yüzde beşi memurlara ikramiye olarak tev zi edilecektir. Şirketin meclisi idare âzası adedi şimdiye kadar on iki idi. Ahiren bumıkdar pek fazla gö- rülmüş ve âza adedinin yediye tenzili muvafık görülerek key- fiyetin umumi hey'ete teklifine karar verilmiş ve bu hususta Ticaret müdürlüğüne de malü- mat verilmiştir. Kambiyo fiatları ınglliı lirası dün borsada 990,5 kuruşta açılmış, 988,25 ku- ruşa — düştükten — sonra im 988,5 kuruşta kapanmıştır. İstik- razı dahilt 98 İirada açılmış, 98,25 yükseldikten sonra akşam, yine 93 lirada kapanmıştır. Düyunü — Muvahhade 221,21 Hrada açılmiş, 220,25 lirada kapanmıştır. Altın borsa haricinde 844 kuruşta açılmış 842,5 kuruşta kapanmıştır. Eeribot mümessilleri eribot müzakeresine memur olan mümessiller Avrupadan şehrimize gelmişlerdir. Mümessil- ler mukavelenin esas ve velerrü- atı hakkında tetkikat yapmakat- dırlar. Müzakeratı Devlet demir yolları umum müdürlüğü idare etmektedir. Şi Berberlerin istedikleri Börtetler cemiyeti hükümete müracaat ederek berber- lerin cuma günleri mecburi olarak tatil yapmalarını temenni etmişti. Bu talep ahiren tetkik edilmiş, ve esasen berberlerin istedikleri vakıt açıp kapayabilecekleri kendi- lerinin reylerine ait bir iş olduğun- dan bunun mecburi bir hale getiril- mesinde bir zaruret gürülmemiş ve keyliyet şehrimiz Ticaret müdürlüğüne - bildirilmiştir. Diğer taraftan aynı cemiyet hükümetten bir da berber mektebi açılmasını istemiştir. İktisat vektleti bu talebi de terviç etmemiş böyle bir mektep açılması arzu edildiği takdirde bunun da cemiyet taralından ya- pilması lâzım geleceğini bildir- miştir. Neşriyat şubesinin lâğvı Hirber aldığımıça. göre şehrimiz Tiçaret odası neşriyat ve sergiler şubesi lâğvedilmek üzre- dir. Salâhiyettar bir zatın soyle- diğine göre bu şube simdiye ka- dar mevcudiyetini — ispat edecek bir faaliyet göstermemiştir. Lâğvı dcap ettiren sebep bundan iba- vettir. Adapazarında bir hatil Adapazarı, 31 (AA) — Gey- venin burbaniye köyünden Mus- tafa oğlu Hasanı — teammilden öldüren | Hüseyin oğlu “Memiş ağır ceza mahkemesince idama mahküm edilmiştir. ANKARA PALAS (ANKARA) Bütün odalarda telefon, — sıcak suyu, kalörileri vardır. Hususl banyolu apartmanlar. — İ Odaların fiatı: 6 - 8 - 10 ve 12 liradır. Amerikan barıörkestra, etkek ve kadınlara mahsas perukâr salonu, çamaşırhane, gara), tenls, kütüphane, yataklı İ vagonlar şirketinin acı ı,ı. LEKMT KA RMIRLERİ İmirde —komünisi - daklbatı Altı komünist daha tutuldı j Mevkuf koömünistler on bir kişidir. Beyannameleri Hilmi ef. daktilo makinesinde tebyiz ediyormuş Saki Közalaklı idam mahkümlarınâ mahsus zindana atıldı ıımlrdr 5 kömünist yakalandığını yazmıştık. - Zabizanın komüni tler bakkında yaptğı tahkıkat bu teşki- Vâzin İç yüzünü tamamile —meydana çakarınıştr. Evelki gün İzmirde bu. teşkilâr ile akikadar daha 6 kişi yakalanmıştır. Mevkuflar Polis Müdürlüğüne gö- türülerek isticvap edilmişlerdir. Tevkil edilenler Polis datresinde &y ayn odalara konarak tecrit edil- miştir. Müddelumum! Hasan — Safiyertin bey İle Başmuavin Haydar bey Üç gündenheri bu meselenin tahkikatı ile meşgul olmaktadır. Komünistlerin yakalanması ve teş- kilâtin meydana çıkarılması bir tesa- üf sayesinde olmuştur. Tütün amelesinden Enver namin- da bir çocuk yangın mahallinde bir keçi bulmüş ve bunu alarak sarmağa görürürken yolda Lişe tale- besinden bir efendi polisi ” haberdar ermiş. Polis memuru keçi hırsımı Enve- Ti tekip ederken tutulacağını anlayan hırsız, cebinden buz kâğıdar çıka- Np öteye beriye atmağa başlamış. Polis memunu bunlardan - birini okuyunca — komünist — beyannamesi olduğunu anlamış, Enveri yakala- mıştır. İzmir komünistlerinin teşkilârime dahil olduğu anlaşılan 4 kişi evvelâ 've 6 kişi de bilâhare tevkif edilmiş. İlk defa tevkif edilenlerle beraber Tevkufların mikdan 11 e baliğ o- müştür. Bunlar modelci ve sabıkalı komü- nistlerden Kerim ile tütün gnelesinden Mustafa, Ahmet kaya, Ali Enver, Rihüm şirketi Selânikli Hilmi, Yenişehirli Nureddin, Tomacı çırağı Nazillili Şükrü namlarındadır. Diğer üç mevkulun isimleri hakkında ketimiyet izhar edilmektedir. İzmir komtnistlerinin bütün teş- kilân meydanı çıkarılmıştır. Şimdiye kadar muhtelif zamanlarda İzmirde atılmış olan beyannümelerin nasıl tanzim edildiği, kimler — tarafından yapıldığı ve kimler tarafından atıldı D anlaşılmıştır. Komünist beyannamelerinin Rıh- üm — Şirketi — kâtiplerinden — Hilmi efendi. — beyannameleri — daktiloğraf makinesişle — tebyiz ertiğini, fakat banda hiç Si niyeti bulunmadığını söylemiştir. Yapılmakta olan tahkilar bugün bitecektir. Mesele tumamivle mevdana çıkanlmaştır. Mevkuflar — hepsi — teşkilâr alâ- kalarını birer birer itiraf etmişlerdir. Mevküflardan Noreddin bey; be- yannameleri tebyiz etmiş olan Hilmi efendinin arkadaşı olduğundan — ve hadisede allkadar olması muhtemel görülerek istiçvap aluna alınmıştır. Kozalaklı Kouh“! Şaki - Mehmedin — İzmir Ağirceza mahkemesi — tarafından yerilmiş olan Idam karan BM. Meclisi — tarafından — tasdik - edilmek özredir. Şaki; haplsanede idam — mahköm- Jarına mahsus olan zindana atılmıştır. Ayıklarına ağır demirler bağlan- miştır. Şimdi 900 mevcutlu olan hapisa- nenin bütün mevkufları ve mahküm- ları Kozalaklının — idarsı ” hakkında muhtelif mütaltalar söylemektedirler. Kozalaklının idam için Aydına gözürülmeyeceği ve İzmirde idam edileceği anlaşılmaktadır. Sarayköy H alkalığı 1928 senesinde “Sorayköyde 90 halı tezgülm fasliyetre bulunmuş ve bun- darda çalışah 180 İşçi S000 arşın murabbas İsparta halısı imal eemiştir. Halının maliyer Hatı metre murab bas 160 kuruşcur, İmalâr geçen seneye nisbetle 1000 arşın murabbar fazladır. 44 Çerkeşin Eskipazar nahiyesin- den kalaycı Hidayet ustanın karısına tecavoz ve #ilâb kullanan aynı nahi- yeden Mehmet adliyeye verilmiştir. 4 İnebolumün Firetoy — köyünden Zülfiyeyi öldüren kız kadeşi Ayşe adliyeye verilmiştir. 4 Muğlünın Leyne - nshiyesinden Kolakların Arifi Öldüren aynı nahiyes verilmiştir. 14 Aksarayın — Çimelivnisfakllı ki yünden Sülük oğlu Hasanı Öldür ayar köyden iki kişi Adliyeye veni miştir. 24 Suşehrinin Gelenbası köyünde: Ali oğlu Osman Hurdik köyünde Niyaziyi öldürmüştür. Katil adliyey verilmiştir. vi 44 Tosyanın — Gargil — köyünde. — Müstafayı öldüren Kula oğlu Muha: Tem ve arkadaşları adliyeye — veril miştir. Adliyede M. Mahkeme eT AK bi Türk-Rumen mah- kemesi riyasetine M. Hamrih tayin edildi Türk-İtalyan ve Türk - İngili mühtelit mahkemeleri relsi N Hamrih ilâvel memuriyet olara Türk- Rumen mahkemesi riyası tine tayin edilmiştir. Şimdik halde yalrız Türk- Yunan mah — kemesi reisliği münhaldir. Burar daü M. Hamrihin tayini Ihtimal vardır. Türk - Fransız ve Türk - Bel Çikia mahkemeleri hakemi Mel-- met Ali bey Türk - Yunan v Türk - Rumen — mabhkemeleri h: kemliğine — tayin — olunmuştur Mehmet Ali beyin yerinc dayt Bunlardan — bi diğeri Muammer Raşit beylerdir İki namzetten biri tayin olunz cekur. Hacı Adli. Başka güne kaldı Bireez, Kınalı, Heybeli adalari 'sayım memuru bulunan dör: memur, 18 bayvanı mektün — turarak vazifelerini suyi — istims” etmek cürmüyle birinci Cezad: muhâkeme edilmektedir. Maznur bulunan Emin, Osman, Sıdk: Müustafa efendiler müdalaaların: yapmak üzre —muhakeme başkı bir güne bırakılmıştır. Cezalandırılması istentyor Fııdıklıbı Ali çavaş isminde bir adamın mecruhiyetin — sebebiyet vermekle maznun Vat man Hüseyin Hakkının muba- — kemesine Birinci Ceza mahke- — mesinde devam edilmiştir. Müddei umumi — maznunun tecziyesini talep etmiş ve mu- — bakeme başka bir güne bırâ- kılmmıstır. -j İflâs davası undan bir müddet evel ikinci — icaret mahkemesinde illâsını — karar — verilen — Mercimekyanır iflâsı — taksiratlı — görüldüğünden birinct ceza mahkemesinde muha- kemesine — başlanmıştır. Davaya — esas olarak Mercimekyan efendi- nin bali Aaczini vaktinde ihbar etmediği ileri sürülmektedir. — — Ruşvet verdi mi? 3 yağını ezen şöfürü buldur mak için belediye memuruna — rüşvek vermekle maznun Mehme- din muhakemesi dün BirinciCeza — mahkemesinde —icra — edilmiştir. — Maznun, memura - rica ettiğni, bu esnada elinde tutmuğu bir liranın ant olarak yere düştüğün — söylemiştir. Müddei umumi: rüşvetin yapılmaması icap eden işler için — verileceğini, bu işin zaten memu run vazilesinden madut olduğu- nu söyleyerek _qugumm beraa. tinı istemiştir. y Mahkeme beri kararı ver- ı.pmuh?Adllnı miştir. R i F u < — 2 H © do Göçr W » ge 't S ğ İ a R ü e Mi Ti

Bu sayıdan diğer sayfalar: