2 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

2 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET SALI İZAFİYETİ UMUMİY MELİYETİN ÇEYLENCELERİ | Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli Yukarsan aşağı: Ba günkü yeni bilmecemiz Soldan sağa: İ — Bulunduğumuz mevsim (8) 1 — Kalınlığın aksi (7) 2— Mentup (3 2 — Ora (i İÜ — Kumızı (2) Terbiye (4) Mz m yazı yamlan (4 * — Çitün eksi (8) 4 — Vapurda, trende * alınan 5 — Nota €9) Halısı ile meşhur | şeş (5) Hayat (3) NA şeri 5 — Beygir (2) Şube (5) 8 Büyük (5) Çakşma (5) İ 6 — Ağızdan çıkanlacağı Seh 5 dile söylenen şey (6) * — Dişi (6) Nora GE 7 — Kemikle ei ören (4) B — Karre (5 İsim (8 2 — Müsande (8) Tpamül (4) 9 — Bekçi Se İttihadıMill? Türk sigorta şirketi | ğlarik ve hayat üzerine sigorta muamelesiH icra ey leriz. Sigortaları halk için müsait | şeraiti havidir 2 lerkcezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı mi türesi ubuynmayan şehirlerde acente aranmakladır amm a > Tİ ella : Beyoğlu - 2003 Devlet matbaası müzayede komisyonundan: 1015 adet İiçı eski afak ve büyük N 000 kilo rakriben kurşun lâpası 1500, . © eski çinko 100 det Tirvagazı abajru Mu ». dişesi 15 . boş damacana Wo | şişe İC 2 100 beki havagazı saatı 5 Ta kırpımı balye presi unuharrer » 10 kaldim eş müzayede olan 15 te marba vlet demir yolları ve liman- “ı umumi idaresinden: ydarpaşa ilman esinin “Tlaydarpaşa , romorkörü müna- Üretile ve yemi ihaleden 30 gün zarfında tamir ettirilecektir. At şartnamesi Haydarpaşa Ilman baş müfettişliğinden alinsbilir 9ekör, arzu edenler. taralından Haydarpaşa lima amirata talip olanlar 200 lira teminat ak, ie 17 4 990 tarihine miisadif Salı Bhnüne kal ürpaşada katibi umumiliğe tevdi etmeleri liz döl 'ğ yl ccnası i «ye y irtesi günü st pazarlık süretile satılacaktır. Nisan 920 tarihine müsadif atları İlt olunur. rm a ında görü ikte tek- ( dahilinde sile bi İstanbul Yarış veİslâh Encümeni Riyasetinden: “let demir yolları ve liman- umumi idaresinden: Dak Ga teklif verilmek üzre talip olanların fazla izahat al İlân solunür. Süiluye mübayazi Komisyonu riyaseimden) ÖYde kii emrazı akliye ve asâbiye Hastanesinin inşaatı rbanc * binasına kKonulâcak bubarla müteharrik tanzim edilen olbaptaki şartrmmesi. veçhile ve Salı günü sast on beşte kapalı zarf usulile ihale edil a akasaya konulmuştur. Bu baptaki şartnimeyi görmek Sahat almak isteyenlerin mezkör komisyona müracaatları, ra baktımda mühim fekemmilâi İWhupa arasında en doğru ve en seri muvasalayı temin eden hittinin Loyd. "Triestino tarafından 11 Nisan 1029 Perşembe a iki periateli TEVERE lüks yolcu © vapurunu ve Mayıs yü STELLA DİVALYA vapuranu vii bön ii e ai Mink EN Serileri a ime olan bu iki vapurun İstanbula uğrayan “apurların e emini, imz e ıklarına çilphe yoktur. Geniş salon Nr n e salonu ve mükemmel hir orkestrası teş yük orellerde bile aranılan bütün konforu bula la, Rütalenamal, Âli olana b vapuır- lardır. ki Loyd “irlestinonun aşçılarının. dünyanın en hir an'sne haline gelmiştir. ai bu kadar istifadelere rağmen şirket seyyuhar ücretini enzile karar vermsiştir. Zira bu vaplırlar hal 20, kulnpanyanın bu yüzden gör ceği İs m Terüğate. karar vermiştir en da Datine Mmensüp olan Lavd Triestina i lez. daha çok yolcu ifadeden yolcu- ami iz ğılya: onun anüşcerileri. beye) Senesi zarlında Türkiyenin her tarafında yapılacak ar İyi rn prdEramı gelmiştir. Bunların elli kuruş mukabilinde ziy Bayter müdiriyetinden tedarik. olanabileceği ilân | — ! totilek kamyonet almacaktır. Cumartesi günü saat Haydarpaşada mübayaat komisyonu dairesine müracaat iletiye başlıyacan | hü zafiyeti, olanlara Barut | ve Mevadı infilâ kiye inhisarı Türk Anonim şirketinin: (NOROFORTİN) O mustahzarı Anadolu Anonim Türk Sigorta İ Hey'eti umumiyesi 18 Nisan 1929) 929 tarihine müsadif salı günü saat on birde şirketinden: Şirketimizin 9 nisan Ankarada Türkiye tarihine müsadif Perşembe günü| İş Bankası merkezinde inikât edecek olan heyeti umumiye İçtimai saat on buçukta Galatada Bahtiyar Hanındaki merkezinde içtima ede- cektir. İçtimada hazır bulunmak isteyen hissedarların içtima günün- den bir hafta evel malik oldukları İ hisseleri şirketin merkezine tevdi Jetmeleri lüzumu ilân olunur: | Raznamei müzakere : | 1— meclisi idkre ve murakıp ra- İporlarmın kıraati, 2— Mevcudat defteri, kâr vena hesabı ile bilânçofun tastiki, idare Âzasile murakıp- Mudde — cibince şirket ya şirketin fera eylediği muamelei kendi ve ya aharı namlarına ifaya tiye ile meşrul şirketlere Ül heyeti umumi! müsaade V “İstanbul esnaf ve meeli İlerin ibrası, 3— Temettüun tespit ve tevzi, 4— Mec idare azasile murakıp İilerin yeniden intihabı ve ücretleri- nin tezpiti, 5— Se; ediler İlt tesviye olunmayan 5 mayk 920 tarihine lâzımdır. Tarihi mezküreye kadar ranın şeriklik © hakkını ve ettikleri mebaliği olduğu ilân oluhür. ikmalen zarfında azalığa intibap sövatın tastiki memuriyeti, idare azasının ticaret Kanununun 323 ve 324 nci maddele- İrinde gösterilen mezuniyet tası. "Av ve Rovelver Fişenk- leri inhisarı Türk Ano- #ayi &destkleri LR mmm m a Şehremâneti ilânatı nim şirketinin : Şehremanctinden: Kursa devam Vey'eri umemiyesi 18 Nisan 1999 | eden törcüimanlara M Mümboori tarihine o müsadii Perşembe günü | tarafından ame redrisatta bulunula İ saat önbinöc Calatada Rahtiyar | çağından 6 Nisan 920 Cümartesi | Klanındaki merkezinde içima ede- | günü saat 9 da tercilmanların Beyog” İ| cektir. İcrimada hazır bulunmak iste. yen hissedarların içtima gününden bir hafta evel malik oldukları hisse leri şirketini merkezine tevdi etme leri İüzuran ilân. olunur Ruznamei müzi 1 - Meclisi idare roporlatının Karsati, İundaki fırka binasında hazir bulen- malar. im Hekimoğlu Al-paşada İsa kapısı sokagı kaldırımlarının tamiri Nisanın iş 24 üncü Çarşamba güni Sist 15 te ve marakıp | kı den talip Olanların şerelti anlamak 2 — Mevcudat defteri, Kâr ve | için daire heyeti fenni #arar hesabı. ile bilânçonun tastiki | Hifau bavi mektupları hemilen yevmi ve meclisi idare ayasiyle murakıp. | mezkörde daire encümenine müraca lerin ibrası, sıları ilân olünmr. 3 — Temettülin tespit ve tevsi, * 4 — Meclisi idare sziğiyle mu Beyoğlu dairesinden : , Yenişehir İşkembeci sokağında 66 rügaralı üç Katın ibaret kâgir hanenin temelleri oynamış ve tehlikeli bir bulde olup adresi meçhul bulundu. ndan doğruda doğraya teblig rikiplerin yeniden intihabı ve ücret- $ — Sene yarında szalığa inci İ | hap edilen zevatın tastiki memuriyeti, 6 — Meclisi idare azasına r& kinğm 924 ve 324 ndü madı pipi cihetle * tarihi ilândan dalerinde gösterilen memariyetin itası ren 28 Sant zarında defi mah zür edilemediği takdirde" dairece | hedim “edileceği” tebliğin Könüniye makamına olun: kaim olmak üzre ilân vo. alada eski Şehremanetiride İ Borsa hanında ale katta 18 numaralı İ oda pazazlıkla” kiraya verilecekür. Taliplerin 6/4929 Crmsitesi günü | sane on beşe kadar levazım Müdür. lüğüne gelmeleri »#* Bütün ecıane “depolarinde Şehcemer : Çirçir yangın satıhır. Türbe. © de 22 sıra VALDA it esianet malı arsadan İfraz Hamini taşiyan kutalar edilen 2243 mer mursbba saha. | darenimde talap edalı | sında yüzsüz arsanın metro murab- i bana 300 kurup kiymet takdir | | ” olunarak satmak için bu arsa ile TİYATRO alakadar olanlar arasında açık müzür HYA l & konmuştur. İbalesi 28-4.429 olacaktı gür- VE ; SİNEMALAR ! | Ferah Sinemada bu | *s akşam İG Şekremanecinden: Bedeli keşt | Komik Naşit bey lira olan Çi Güz deptilarının | | k tamiri kapalı zarila münebasıya kor Yazn | h adaşları muştur. Taliplerin keşi ımı gör . 14 kam mek name almak İçin her gün Meidis levazım Müdürlüğüne gelmeleri. ve'| ZA sekli” önektüplern da “ihale * günü | Naşit, Şevki, Cevdet | ön 56401) Çaramba yünü <a beyler. 1S kadar cile idle yer Büyülü kitep 5 per meleri | mönolog ve salre * Kadiköy Hilkt Tiyatrosuhda Şihremanetinden: Bedeli keşfi Yazın akşamı cıhan komikler müssbe- | 2 lin 58 Kuruş olen istanbul kası suat 9,5 da tebhir inin dam “ve öairösinin İ mp tamiri açık nakasaya - konmuştur. | Sureyya Sinaması | « ik İ KABUS mele sahdzki Zonguldak sulh hakimliğinden: || Zonguldağın — pehlivanzadeler | levapını müdüslüğüne gelmeli. tuhefiyeci Necef Ali ve hmer. Rize efendi ile * Sebremanetinden: Radeli keşfi refikası Gira Hanım aleyhlerine | 230 Tirn olen Emanet binası dahiliride ikame olunan Yüz kırk sekiz | bazı mahallerin boyanması açık mü lira elli sekiz kuruş alacak dava- YİAMEU türi r. Taliplerin ke- ve şartnameyi görmek sari muhakem ika ri meçhul kalan müddei 0 evrakın için het gün ve münakasaya girmek İç müdür. ildnen tebligat ifa | için mezkür tarihte Tev iği İnide yevmi muayyende e gelmeleri mmm ispan vücut etmedikleri gibi ve- Dikkaz ediniz!.. kil dahi göndermediklerinden | haklarında ittihaz olunan kararımö da ilânen tebligine tar verilmiş olmakla tarihi ilândan itibaren on. gün Zafında müddei e emi itiraz edebilecekleri v aksı takdirde muhskemeye Vi edilmiyerek © haklarında yiyaben - muhakemeye devam edileceği ve bu baptaki mahke- menm. 18 nisan 920 tarihine muallak bulunduğu ilân olunur. Diş macunu demek... “Zımpara; kâğıdı demek değildir. O... Dişleri temizler ve ağızı mikroptan vikaye eder Parlatmak ise.. Ancak aşındırmakla kabildir. O halde istimal edeceğiniz macımların yalnız balâdaki eassf ve şersiti fen- diyeyi havi olması kalidir. Pertev diş macunu tamamen fenni ve sıhbıl şersiti cami olmakla mütemavixdir. fevkalâde ruznamesine şirket esas mukayelenamesinin 33 m tevfikan atideki maddenin ilâvesi teklif edilmiş olmakla aldkadara- nın maldmu olmak üzre ilânı keyfiyet olunur. Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri mu meclisi idare âzasını kendi namına bizzat ve ya bilvasta şirkerle muamelel Ucariye ifasına ilcümle esine ve ya başka bir şahis dicariye nevinden bir muameleyi ve ya aynı nevi müamelel tica mesul iza sılatile girmelerine bankasından: Ticaret kanununun 413 üncü maddesi mucibince nslı ahir bede hisse senedarı kadar bankamız &shabının bedeli mezküru veznesine tediye etmeleri cesviyel deyin etmeyen hisseda hukukunu ve evvelce tediye maddei mezköre alhkâmından Istanbul icra dairesinden İlân M. Mari, Firedirikten istikraz ey lediği paraya mukabil vefsen mefroğ bulanan Beyoğlunda Asmalı mesçit mahallesinin Glavani Sokağında atik 11 No. (Modern) otelinin bin yüz elli iki sehim itibariyle iki vizon yedi sehmi ihalei evvelivesinin icrası için otur gin müdlele müzayedeye konul: Hodudu: Nikola, An tuvan, Simonaki ve tarik ile mahdut yüz otuz arşı terbilnde arazi üzerine | mebna altı kattan ibaret mim kârgir bir kısmı şahnişli on düre oda'döre sofa beş held bir “hamam bir antie bir bodrum bir mutlak iki odun ve bir çamaşırlık vardır. Duvar ve ka ye yağlı boyalı terkos elektirik hava gazı kalorlter olup müstecir Sökesyanadır. dosyasındadır tamamının kıymeti mu hamınibesi on. bin Tiradır hissenin iştirasına talip olanlar his seye musip kıymeti muhamminesinin yüzde onü nispednde — peyakçesini teslimi vezne etmeleri ve 4 Mayıs 14 ten 16 ya si yapı lacağından müşte bilvekâle hazır bulunmaları © ilân olünu: karadeniz orman işleri Türkanonim şirketinden Karadeniz Orman işletme Türkkane nim şirketi hiscedaranının nizamna- in 2 nci maddesine 0 tari amci dahi tevfika sadif Pazar günü sant 14 ve Şirkedn Galatıda Örer Abir hanında dör düncü katta merkezi idaresinde tir. Asaleten veya vek 1 15 hisseye malik olen her hissedar hey'eti 21 nisan ve mü. umumiyeye nı ilân olunur. Ruzmamei müzekeratı 1 Meclisi idsre Teporünun ka 1928. senesi - bilançosunun ve meclisi idarenin #Brası Ticaret Müdüriyeti umumiyesinden: Anonim “ve cshama müikasem şirketle: siğore şirketleri hakkındaki 50 Teş. riniseni A30 tarihli kanun abkâmına tevfiken ve makine ve satışı ile iştigal et de fayı mum ecnebi © şirketlerinden milyon köron sermayeli bilyetini' haiz Glayton - Shutttevvorth anonim kesinin — Türkiye vekii umümlleri baiz oldukları salâhivete bünden bu kete Adapazarda “Küşat edecek şubçi taliyede' şirket namına ifa ede- ceği bilcümle musmelittan mütevellit desvide derecatı mabükimin külle. sinde müddel ve müddet eleyh ve Ve şahsı salis sefatlarıyle hazr bü Tenmak üzre Hüsnü Beyi vekil masp ve tayin eylemiş olmakla kanunu sermayesi yetmiş ve M Sehniniz şir beş lere .mahsusun yedinci maddesi mucibince ilâm olunur. Merkür | erin bizzat veya | ademi iktidar v nekahet halinde pek tesirlidir. İ şerh milliye kömürlük bir sarnıç bir küler bir taras | ! kemede müddel al Fazla malümat 925-5848 nömervlu | İmaddesine tevlikan gıyaben tabki- İber asienj| Asya üzerinde bir kasırga VERDÖN TİRİL ANN | evlatları Yanın ki san 1Y2) Çarşamba akşamından ibaren MELEK SİNEMASI eeeSiZ TİYETMD ve SİNEMASININ da göste ini olu VERDÖN Hİ ANLA filmi harbi umumiye İştir milletlerin kurbanlarına ii haf edilmiş bir esetdi Sinema saatları; 1430, 1630 büt adı taaftin İse | fabrikasının NU Filmi vti iratsine iLön ba, Ankara. asliye birinci hukuk sinden: Ankara merkez kumandanlığı | levazımında Ali Fevzi beyin Üs- küdar ihsaniye mahallesinde ortu sokakta imütekalt binbaşı İbrahim beyin hanesinde müsteciren mu- kime Tahsin efendi kerimesi Fat- ma Samiye hanım nleyhine İkâ- | me eylediği altı sene evvelki ta. | lakın bilmuhakeme tespiti için mezburenin ikametkâhına gönde rilen davetame zahırına hanımı | mümaileyhin muayyen haneden çıkarak © semti meçhule gittiği | ve tastik kılınması üzerine keyfiyer Milliyet ve Hakimiyeti dat zauna mühteşem bir çerçiye kil etmektedir. YP YY Varın akşamdan itibaren ; ALH seri A Sinemasında İş elerile yevmi muha- | keme olan 3929 Çarşamba günü Sant on da muhakemeye gel- mesi ilân edilmiş idi yevmi muha-| Fevzi bey müddeleyhin 5 AR NON NOVARRO nu BEN HUR der sonra vücuda getirdiği ilk eser olan SİNGAPUR isbati vücut edere ademi müracı muhakeme ve muhakeme 14/4) | 929 pazar günü saat ona talik devamı bulunmuş edilmiştir binaanaleyh vevmi Mi si mezkurda Teüddelaleyh Fatma GECELERİ Şümiye hanımın mühakernede | giilminin Icrasına başlanacaktır. Afyon dumanları içindn puyan olan çin meyhane ve batakhame Icrinin bütün fecaatlarını #musavver bu filim pek müheyiç bir esir bırakmaktadır. bulunmadığı taktirde hukuk usulu muhakemeleri kanununun 405nci | kat — ve muha "olunacağı Min emeye devam | siunur. İ Milliyet Matbaası Son sistem nefis ve muhtelif renkli basan makinelerle mücehhezdir. Bilumum ticari defterler her nevi evrakı matbua, kitap fatura ve ilânlar ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def- terlerimiz hazır ve satılıktır. Hariçten alacağımız siparişleri itina ile ihzar ve mahalline irsal ederiz. Tab işlerilede memlekete hizmet Yegâne emelimizdir Telefon: Istanbul 3911 - 9-3 Bolu Maarif Müdürlüğünden: Akçaşehir Nahiyesi merkezinde Mimar Mukbil Kemal beyin Eskişehir ve al dersaneli yedinci tp ilk mektep pilan mumünesine tevfikan inşasına başlanılıp yalnız temel kısmı yapılmış olan alı derseneli ilk mektep bine Sinir Okmali inşası 10960 Tara bedeli keşilnamc mucibince ve kapal se'ile ve 13:4090 tarihine mösadif “Cumartesi günü saat. on beşte #2 kalınıaak üzere yirmi gin müddetle münakasaya konulmuştur. «lip oarların şeralii anlamık Üzere İstanbulda İstanbul Maarif müdürlüğüne ioluda vilâyet Encümen Kalemine muracaat evlemeleri —ş—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ——— << “- Tokat sıhhat müdürlüğünden: ar Vilâveti hastahanesi için mübayaz: olunacak alâ ve dere cerrahiye vo shhiye kapab zarf usulile ve 20 gön müddetle münakas konularak teklif olunan flat haddi lâyıkı görüldüğü takdirde 18 Nisan pi Cumartesi gönü seat (5 te Tokat Encümeni deimisince ihalei katiyesi icra kılımacağından talip olanların bu bepreki Şarmame (le alâr ve edevat mez- İ kürenin cins ve nevilerini mübeyyin cedvel suretlerini mezkör encümeni 'dalni ile Tokat ve İstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlerinden almaları ve tekliinamelerini dah” hükümetçe vokubulacak Mümayede ve münakasa ve fnalt kanununun 10 ve (1 inci maddelerinin tarifnr dairesinde ie ve irsal eylemeleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: