4 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

4 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Lodos fırtınası başladı Vapurlar limanda müşkülatla işliyorlar ÂAvrupanın bir çok yerlerinde, henüz buzlar tamamile...
 İtal talya - Yunanistan Selânikte - yapılan bir nümayişin akisleri Venizelos meclisi mebusandaki istizaha cevap verdi...
 Mühim mülâkat M. Müsolini ile Çemberlayn Fransada görüştüler Roma 2 (Hususi) — Resmi bir teblige göre- İngiltere hariciye...
 Komisyona bir nota veriyor Ankara, 2 — Hükümetimiz Muhtelit Mübadele Komisyonu riyasetine yeni bir nota vermek üzeredir....
 Maaş listası Ankara 2 (Hususi ) — Yarinki Heyeti Vekile içtimaında, barem lâyihasiyle Hariciye Vekilimizin Tahdidi teslihat
 Bekârlık vergisi meselesi - Diş tabibi Muammer Azmi Hanım bu vergiye taraftar değil Bekârlık vergisi münasebetile bir kaç...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri S!ne Yi — No: 3763 AKŞAM —İkaktE — — PERŞEMBE — 4 Nisan 1929 Her gün 8 sahife Fiatı 5 ınm., Floransada muhım bir mülâkat Lodos fırtınası başladı Vapurlar limanda müşkülatla işliyorlar Avrupanın bir çok yerlerinde, henüz buzlar tamamile çözülmemiş Kiyel timanında Dün akşam şiddetli bir lodos çıkmış sabaha kadar devam et- Htir (Ledos - yüzünden - Adalar K ee ee İNla velibielirdir. Lakanda od yüzünden bir kaza olmamıştır. Yeşil köy rasat merkezinin ver- diği malümata göre lodos bu gün e devam edecektir. Fakat akşama doğru rüzgâr mütehavvil bir şel alacak hafif bir surette esecekti Bekârlık vergisi meselesi Diş tabibi Muam bu vergiye taraftar degıl Bekârlık vergisi münasebetile bir kaç günden beri devam eden mız memlekette büyük uyandırmıştır. darülfunun mezunlarından olup aymı zamanda diş tabibi büulünan Muammer Azmi hanım kendisile görüşen bir muharriri- mize şu beyanatta bulunmuştur: — Gazeteniz bu mühin mesele etrafındaki fikir ve mütalaaları toplamakla aynı zamanda hem efkârı umur yi tenvir, hem de cemiyetin mühim bir meselesine temas etmiş oluyor. Pek âla takdir edersiniz. ki, bu hadise her şeyden ziyade bir “Çocuk bakımı,, meselesidir, Hadise diyoru çünki bekâr- lara vergi tarhı meselesi, bekâr, kalmağa karar vermiş erkekler Üzerinde hiç bir tesir yapmayacağı Bibi, böyle bir kanunu siper ve vesile ittihaz ederek evlenecek kimseleri de cemiyete faydasız ve Masta çucuklar yetiştirmeğe sev- kedecektir. Hepmizin ettiği — bir hakikattır ki, cemiyet, bu gün kucağında taşıdığı çocukları - ha- yat pahal yüzünden - kâfi bir timamla bakamadığı için, çocuk l aai yödmi e t artmaktadır. Bekârlar - vergisi teslim tarhetmekle lr türlü erimeyen buzlar Hava bazen de bulutlu olacaktır. Gece yağmur yağması mühte- meldir. lvrııpıdı Iıınllz buzlar yulennd: hâlâ buzlar ” çözülmen miştir. Resmimiz Almanyada Kiel limanının donmuş halini gösteriyor. 25 martta çekilen bu fotografta etomobillerin ve insanların buz üstünde kemali emniyetle dolaş- fıkları görülüyor. mer ÂAzmi Hanım Diş tabibi Muammer Azmi H. türk neslinin tezayüdü ihtimalini düşünmek, hüsnü niyete makrun bir tasavur olmakla beraber, cemiyetimizin esas bünyesine taal- haku itibarile gayet mühim ve şayanı münakaşa bir meseledir. Hükümetimizin bu nazik mesel etrafındaki münakaşalarla yakın- | dan alâkadar olduğunda - şüphe yoktur. Avrupa milletleri arasında | zaman zaman tecrübe edilmek istenilen bu meselenin-vergi tarhı suretile tekessürü — kabil | | olamıyacağı anlaşıldığından -bizde | de halkın adet ve taamülü ve | | mesi ÇMühüm mülakat | | M. Müsolini ile cııılıırlıyn Fransada görüştüler Roma 2 (Hususi) — Resmi bir teblige —göre- İngiltere hariciye nazırı M. Çemberlayn ile M. Müsolini bu sabah Floransa civarında Villa Cöy- yozada mülâkat etmişlerdir. Mülâkat pek samimi olmuş ve saat 11 den 12,30 kadar ( bir buçuk saat devam etmiştir. | Iki hükümet recülü umumi | vaziyeti siyasiyeyi tetkik et | tikten sonra - İngiliz - İtalyan | |) münasebatının — samimiyetini | bir defa daha teyit etlmişler | ve en mühim siyasi mesele- terde aralarında tam bir tti- | (üf olduğunu görmüşlerdir. Mülâkattan sonra M. Müso- kini M. Çemberlaynın şerefine (| bir ziyafet vermiştir. Ziyafette M. Çemberlaya,Ledi Çember- dayn, İtalyan hariciye müste- şarı M. Grandi, Floransa va- lisi ve sair bazı zevat hazır (| Komisyona bir nota veriyor Ankara, 2 — Hükümetimiz Muhtelit Mübadele Komisyonu riya- setine yeni bir nota vermek üze- redir. Bunda İstanbulda vekille idare edilen Yunan emlâkine vaz'ıyet — muüamelesinin - şimdilik durdurulduğu kaydedilmekte ve Yunanistanın da iadeye tabi Türk emlâkini derhal iadeye Daşlaması ve müahedeler. ve mini ifa etmesi kaydedilmektedir. Bundan - sonra, — hükümetimiz vaz'ıyet muamelesini durdurmakla son defa olarak beklemeğe karar verildiğini, bu defa da bir m alınmazsa tevellüt edecek va- z'iyetlere ait bütün mesuliyetin kabil tarafa ait olacağını ve tedabir. hususun- harekâtını — istimal kat'i bir lisanla eyleyeceğini iblağ etmektedir. Atina 2 (f0) — Bugün M. Ve- elosun — riyasetinde aktedilen mada yeni / Türk — teklifl tetkik edilmiştir. Nihai karar bu hafta zarfında verilecektir. Maaş listası #ükara 2 (Hasiat) — Yarinlıi eti Vekile içtimaında, barem ihasiyle Hariciye Vekilimizin Tahdidi teslihat konferansına gi mes'elesinin — görüşülm “muhtemeldir. Maliye Vekili B. barem lâyiha- sına karşılık olmak üzere, sayım bilhassa bütün bunların fevkinde görülmesi lâzım gelen maişet dar- | İlğı nazri dikkate alınarak hab- | ledileceğini ümit ederim. vergisine cüzi zam yapılması ve düzün satış fiatının - bir miktar tezyidi. için teklifte — bulunacağı söyleniyor. Italya Yunanistan Selânikte yapılan bir nümayişin akisleri Venizelos meclisi mebusandaki istizaha cevap verdi Selânikte Yunan ihtilâlinin senei devüğenliü “veim dif olan 25 Martta siyasi bir hadise olmuştur: İtalya konsolosu Rum ki- lisesine gittiği za- man 12 ada rum- ları cemiyetinin ü- zerinde «Hürriyet yahut ölüm » iba- resini taşıyan bay- raklarile — birlikte orada bulundukla- — italya ile dost geçinmek istei nt görmüş, — pür M. Venizelas, masası başında hiddet Selânik umuru ecnebiye müdürünü orada bularak şiddetli bir lisanla İtalya için bir hakaret teşkil eden bayrağın derhal kal- dırılmasını, yoksa kendisinin çeki- lip gideceğini söylemişt Yunan umuru cenebiye müdürü odarmalı kundukları gibi 12 ada rumları cemiyeti fevkalâde surette topla- narak İtalya konsolosunun emrini dinliyen umuru ecnebiye müdürü- İtalya konsolosunun stemişlerdir. Mesele yunan parlamentosuna d er GN tslş Galal Daril e he kapanmamıştır. Zira bayrağın kaldırıldığını ha- ber alan bir çok Yunan gençleri Selânik — İtalya — konsoloshanesi önünde şiddetli nümayişlerde bı Yeni teşkilât Maarif eminlerinin salâhiyeti müdürlere verilecek Maarif eminliklerinin lağvmdan sonra, vaktile eminliklerin ihtası âhiyetleri tahdit edilen maarif müdürlüklerinin salâhiyet- leri tevsi edilecektir. Bundan daşka Maarif Eminleri- Tumlarının bu. hissiy: irmekle — beraber İtalya ile dost yaşamak istedi 12 adalıların yunanistanın başına iş çıkarmaktan tavakki elmeleri lazım geldiğini söylemişti Maarif eminliklerinin bu seneden itibaren lağvedileceğini - yazmış- 'tık. Haber aldığımıza göre Maarif vekâleti bu sene teşkilâtında bazı tadilât yapacaktır. Maarif vekili Vasıf Bey bu hususta talim ve üzerine terbiye heyetile beraber tetkikat | nin salâhiyetlerinden - bir kısım yapmıştır. Maarif eminliklerinin | valilere - verilecektir. ” Valiler bu lağvı üzerine mülettişlerin adedi | salâhiyetlerini — maarif müdürleri çoğaltılacaktı vasıtasile istimal edeceklerdir. maruz kaldığı Guy:m nasıl bir yerdir? Kürek mahkümları burada ne suretle yaşarlar?.. Meşhur Fransız muharrirlerinden M. Alber Londr Güyanda uzun müddet kalarak tetkikat yaptıktan sonra yazdığı eserde bu iki suale cevap veriyor. Eser baştan başa meraklı ve heyecanlı vakalarla doludur. Fransız muharriri hiç kimsenin bilmediği, hattâ tahayyül bile edemediği bu âlemi canlı bir surette tasvir ediyor. | Yer yüzünde cehennem | Bu günden itibaren dördüncü sahifemizde okuyunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: