5 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

5 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- MİLLİ CESET BULUNDU Süleymanı öldürerek kâğıthane deresine atmışlar undan 3 ay evel Silihtar 'ağada kömür amelesinden Sü kaybol- muştur. O zar:an Seyfettin ile metresi Emetiden şüphe edilmiş fakat ceset buluna- madığından katiller vadil In- kâre sapmışlardı. Süleymanın cesedi niha- yet dün Silâhtar ağa köprü- sü yanında bulunmuştur. Cesedi gören maznunlar cü- rümlerini itiraf etmişlerdir. Katillerin itirafına göre Sü- Teyman ile Seyfeddin Emeti- nin yüzünden kavga etmiş- Jerdir. Süleymandan yüz çe- viren Emeti, Seyfettinle birlik olarak eski dostunu öldür- | müşler ve dereye atmışlar- dir. Hayvanlar ürkmüş asımpaşada Mehmedin araba- sının hayvanları üccerek nağa — başlamışlar ve dalgın bülunan Mahmedin sağ bacağını kırımuşlardır. Kaçakçı bir. Yunanlı B- iğlunda Anadolu lokantası sahibi Yunanlı Tamanın dükkâ- Ni şüphe Üüzerine aranmış ve 100 gram koksin bulunmuştur. Tama yakalanmıştır. ö Gözünü çıkarmış | Üğtüderde nızcu Aümetle balcı Kâzımı kahvede oyun . öy- narlarken kavga etmişler ve Kâ- zara bir yumruk atarak Ahmedin gözünü çıkarmıştır. Para almayınca T Yazıcı — sokağında Maryamım — dostu istediği parayı kopatamamasından , kızarak yerdeki halıları kesmiştir Bir çocuk çiğnendi ŞA öydar Paçada Rihtim cadde- de Esat Beyin 6 yaşında | oğlu Mustafaya 1603 numaralı otomobil çarparak başından ya: ralanmıştır. Şoför yakalanmıştır. Bir şoförün marifeti şıı'or Ferhadın idaresindeki 1-25$ numaralı olomombil dün Kasımpaşada Çöpçüler so- kağından geçerken ayaı mahal- lede oturan Halit Efendinin 4 Yaşındaki — oğlu Kadriye çarpa- Tak yaralamıştır 25 tor uxodımh'ğ—nlhni K 'aksimde randevucu ve motürlü gemil 4-12-927 tarih ve 5: Talr kararname hükmü | "sarada işleyen yirmi beş tonilâ- İOdan yukarı olan yelkenli ve Motörlü gemiler hazkında da latbiki sihhat ve içtimal muave- het vekâletinin 2-3-929 tarih ve | 19/1389 -numaralı tezkeresile Yapılan teklifi üzerine icra vekil i heyetinin içtimamda tasvip Ve kabul olunmuştur. Binaenaleyh Akdeniz metha- | de Çanakkale, Karadeniz "Dethalinde Anadolu ve Rumeli ğ;nuıen' hududu dahilindeki larmara havzasındaki limanlar. *amda çalışmakta olan safi Aİ Vimi beş tonilâtodan yukarı 25 Ton harıç) hacrm- istiahi- dİhde olan yelkenli ve motörlü :hm dahi buharlı sefain misil- k Marmara havzasında işledik- Eşı".rvaszluı edecekleri liman- (ça sihhi istintak ve pratika- istisna edilmiş olup işbu li- (çıtlardan hareketlerinde keza üşürlr sefain gibi memurini 'esinden kemakân patente ve yi Size alarak rüsumu sihhiye- kgıfakbuz mukabili tediye ede- kâ';rdi Yirmi beş safi tonilâ- Z| ççan yukarı işbu yelkenli ve 'örlü sefaine ötedenberi ya- te Belmekte olduğu gibi usul İagı'iZama tevfikan bir Türk li Mklvmcn'nd:ki mücellet pa- verilüp mezkür sefaine &ç Mara havzasmın hududüu o- k ve Karadeniz Boğazları BO yal dönümünü tes'it” münasebe- Emanette Tebeddüller Siciller Dahiliyeye gönderildi ıBe!ediye erkânı ara- sında tebeddül olacak'mı? D e Vekâloti İstanbul be- lediye dalire müdürlerinin sicillerini istemiş ve bütün sicli ler dün Vekülete gönderilmiştir. Dalre müdürleri arasında mü- hit tebeddüller olacağı bu me- yyanda Beyoğlu müdürü Hazım Beyin İskân müdürlüğüne, Kadı köy dalresi müdürü Nazif Beyla Beyoğluna — tayin — edilecekleri söylenmektedir..Bundan başka Nazefeti fenniye müdürü Meh- met Ali Beyin de başka bir me- muriyete sakledilerek — yerine Seyrüseter buş memuru İhsan Beyin tayial muhtemel görül- mektedir. İtfalye makinaları ıılılyı içle yeni makinalar alın- mak Üzre bütçeye tahsisat Konmuştur. Makinalar alınmağa başlanmıştır. Bunlardan bir ara- zöz dün tesellüm edilmiştir. Bir “merdivenli araba İle üç arazöz de bir kaç güne kadar tesellilm olunacaktır. Menba suları şirketi Inmbul menba suları şirketi mu- kavelesine riayet etmediğin- den Şehremaneti bu. baptaki mukavelenamenin Teshine karar vermiş ve şirkete bir. protesto göndermiştir. Ağaçları korumak Himayel eşcar cemi- yeti neler yapacak? Mi'eketimizin en büyük irat menbalarından — ve harice yapdığımız. ihracat maddelerinin en mühimlerinden birisi de ağaç ve ağaç mahsülleri olduğu ma- lümdür. Halbuki mevcut — ağaçlardan bir çokları bir çok esbaptan dolayı harap olmaktadır. Mem- leketimizin bu. kiymetli servet menbamı yükseltmek ve halkımı- Zın ağaçtan yaptığı istifadeyi en yüksek mıkdata çıkarmak için hima- yel eşcar cemiyeti teşkil edilmiştir. Bu cemiyet her tarafta arazı- nin haline göre yetişmesi icap eden ağacın çoğaltılması için H- danlıklar tesis edecek ve burada yetişecek — Tidanları — aşıladıktan sonra tevzi edecek, ağaç sız ara- zapı sun'i üsüllerle teşcir ederek çıplek dazları — yeşilletecek ve ağaçların muhafazası için çalışa caktır. Cemiyeti — yapacağı — işlerden birisi de su — kenarındaki ka- vak ve söğüt gibi çabuk yetişen ve ber kesin her zaman işine ya- Tayan ağaçları çoğaltmaktır. Mem- leketimizin her tarafında bir çok akar sular, nehiler vardır. Bunla- rın etrafında sayısız. ağaçlar ye- tişir. böyle dereler ekseriya ağaç- sızdır. Buralarda da odunsuzluktan müşkülar — çekilir. Halbuki bu ahaçları yetiştirmekte — müşkülât yoktur. İş yalnız kavak ve söğü- dün dalını kesmek ve bu dalları bu ağaçların yanına dikmektir. Bundan sonma artık hiç bir Mmasraf ve zahmet yokrur. Top kapı mahfili Topkapı mahfili temaşa —şu- besi bu gün biri sabah saât 11 debil'umum mektep talebe ve muallimlerine diğeri saat 15 de mahfil aza ve ailelerine olmak üzere Topkapıdaki - salonunda *mahfilin kuruluşunun beşinci tile büyük bir müsamere vere- kqe sefer açdıkca o deniz- Gç Fapotaj yapan — bilumum cektir. h kında cari bulunan u_,eı'kâm ve memleketin tanınmış nizamatı sıhhiyeye tabi | San'at muhibleri davet edilmiş- Müsâmereye matbuat | Sırp talebesi Dün ttcaret mektebi telebesi geldi ugöslevya — tlcaret — mektebi talebesi yortüyü geçirmek üzre dün sabah şehrimize gel- mişlerdir. Yugoslav talebesi garda talebe | birliği azası, Yugoslavya sefareti erkini ve şehimizdeki Sırplar tarafından istikbal edilmişlerdir. Yogaslavyalılar dün toplanap mitinge de gitmişlerdir. Talebe mitingden sonra Darülfünun ve Fen fakültesini gezmişlerdir. Yoğoslar — tafebesi — bundan sonra talebe — birliğine giderek geç vakta kadar orada kalmiş lardır. tarafından — misalir edilmişlerdir. Mişnfirlere talebe — birliğinde Darülfünundu ve sefarethanede ziygletler verileektir Tulebe — şehrimizde üç dört gün kadar kalacaktır. Bulgarlar da geliyor ulgar cemiyeti bahriyesi tara- fından 20 nisandan 11 ma- yisa kadar devam ctmek üzre Btanbul için bir seyahat tertip edilmiştir. Ru3 seyahata mühtelif meslek erbabı Bulgarlar iştirak edecek- lerdir İlânlar irinci Ticaret t İstanbul Riza Paşa yokuşunda Ça- vuş Oğlu Hanında Trikotaj ve ço- rapçılık Türk anonim — şirketinin 2 Nisan 1929 tarihinden itibaren ilânı | iflâsına ve mesalihi iflâsiyesinin rü- yet ve tasfiyesi zımnında azayı mab- kemeden Danış beyin Jüj komiser 've dava vekillerinden Sıddık Sami ve İsmail Agüh beylerin uvakkat sendik tayinlerine ve mağazasıyle depolarındaki cmvali ticariye ve eş- yayi zaidei beytiyesinin temhirine ve Evraku defatirinin celbine ve ba baptaki kararın muvakkaton icrasına mahkemece karar verilmiş olduğun- dan kanunmamci ticaretin 170 nci maddesi mucibince daimi sendikle- ri intihap olunmak Üzere ezhabı matlubun işbu 1929 senesi Nisanın 20 nci Cumartesi günü saat 14 rad- delerinde mahkemenin iflâs muame- Mâtına odasına gelmeleri. İstanbul Birinci Ticaret mahke- mesinden : 1/1/929 tarihinde ilânı iflâsına ka- rar verilmiş olan Beyoğlunda Al- bambra — karşıtında 317 nümerolu dükkânda manifaturacı Yorgi Culis efendi zimmetinde alacağını muvak- katen kayt ettirmiş olanların 13-4- 929 Cumartesi günü saat 13 buçukta mahkeme iflâs odasıma gelmeleri i- Vân olunur. Ademi iktidar I. GEVŞEKLİĞİNE VE cide İskenderiye oteli ittisalin- de Ali Riza eczanesidir. Taşra- ya 150 kuruş posta ile gönderi- lir. İzmirde eczadepolarında ve :ıııı Pazarmdaki eczanede bu- lunur. Yugoslayyalı talebe sefarethane En müessir deva Seroin hap- | larıdır. Deposu İstanbul Sirke-| ,mr vekâlete arzolunacaktır, YETİN ŞEHİR VE MEMLEKE Müteferrik H. İstişari mahiyette bir komisyon çalışacak Bu komisyonun vazlie ve salâhiyetleri nedir? Dahiliye Vekilliğinin ahiren verdiği karara nazaran Vekilin ve —bulyumadığı zamanlarda Müsteşarın riyaseti altmda ve- İkâlete mensup bilamum umum |müdürlerle umum Jandarma ku mandan:ı, teftiş heyeti reisi, mer kezde bulunan mülkiye müfet- tişleri ayda iki defa her ayın on beşine ve son haftasına tesadüf eden perşembe günleri saat beş- te vekillikte içtima edeceklerdir. Bu içtimalar istişari mahiyette- dir. Karara nazaren bu içtima- larda: A — Vekillikten verilecek iş- ler tetkik ve müzakcre - oluna- caktır. B — Her müdürün şubesine taallük eden işlerin süreti cere- yanı hakkında vereceği malü- mat teekik ve noksan görtilen cihetler olursa bunların — ıslahi çareleri düşünülür. Noksan gö- rülen cihetler kanun ve nizamla- rım kifayetsizliğinden — ahvali fevkalâdede maruz kalınan müş külat ve saireden mütevellit ise buna çareler aranacaktır. C — Vekilliğin işlerinin en e- yi .çı.iı Ve surette cereyan et- mesi, kolay ve çabuk görülmesi esbabı araşdırılır. Avrupa teşki- latı da tetkik ve mütalea oluna- rak memleketimize kabili tatbik olanları ayrılacaktır. Ç — Merkez ve taşra teşkila- ımdgn insanca ve paraca tasar- ruf imkânları düşünülecektir. İ D — Taşra teşkilatının en e- yi şekilde teftişi ve murakabesi :nmnlın müzakere — olumacak- ar. E — Kanunların, nizamların lemirlerin hakkile tatbiki çarele- Ti ihzar olunacaktir. F — Memurlakın ahvali umu Dahiliye vekâletinde | H_!aari 'e Ne zaman? İdman bayramı Lise ve orla mekhtep-| ler talebesi hazırlığa başladılar ise ve orta — mekteplerin gymnastlare — bayramları yakınlaşmakta olduğundan mek- Maariften gönderilen program üzerinde her akşam tarbikat yapılmaktadır. Bayrama İştirak edecek tü- lebesin doklor râporunu almış bulunmaları esas tatulmuştur. Yakında Taksim stadyumun- da bir tecrübe yapılacaktır. Çinicilik atelyesi üzel san'etlar akademisinde açılacak olan iaşaatı bitmek Çini atelyesinin küşadı gele- cek hafta yapılucaktır. Terzilik şubesi uxın müddetlen beri küşadı düşünülem İstanbul san'at- lar mektebindeki terzilik şube- sinin 15Nisanda açılmdsı takar- rür etmiştir. Bu şubeye üç te hanım talebe kaydolunmuştur. Adilyede İskân işlerinde sür'at İskân işinin sür'atle bitirilme si için çalışılıyor. Mülkiye mü- fettişleri için de Vilâyette bir oda ayrılmıştır. Müfettişler her gün tetkik ve ihzar komnisyonla- Tınm çıkardıkları dosyaları tet- kik ediyorlar. | Bu komisyonlar tarafından | yapılan işlerin doğru olup ol- | sini BU ONEL K 'N 3 Komünis ızııuıde komünistler hakkındakt tahkikata — devam — edilmiştir. Mevkuflardan bir kısmı müvacehe olunmuşlardır. vkuflardan istievap edilen birinin bazı mühüim itirafatı üze- rine- şehrimizde yeniden 3 kişi tevkif edilmiştir. Yenl tevkif edilenler evelce komünistlik meselesinden mah- kemeye vefilmiş ve berset etmiş olan Bulgaristanlı Muhittin lle Hilminin kardeşi Nafiz ve acente memurlarından Salamon — Âlber- todur. Naliz — beyannameleri — gece şebrin bazı yerlerine yapıştırırken yakalanmış olan Marangoz - Hil- minin kardeşidir. Bu iki kardeş bundan bir sene evel de Karşı yakada beyannamc yapıştırmak meselesinden dolayı mahkemeye yerilmişler ve mahküm olmuş lardır. Salamon Alberto tahltye edil- mişti, fakat mevkuflardan - biri- nin buna düir yeni İhbaratı üze- rine dün tekvar tevkif edilmiştir. Marangoz Hilmi ile Salamon Alberto ve Naliz ile Muhittin muvacehe edilmişlerdir. Bir çok |yeni ve mühim meseleler mey- dana çıkmıştır. Bilhasca marangoz Hilminin yeni itiralatı şimdiye kadar gizli kalmış bir çok me seleleri meydana çıkmıştır. Buradaki — İstievübat üzerine Btanbulda bazı eşhasın tevkiline madiğı da ayrıca tetkik olunu- yor. Diğer taraftan da Dahili; Vekâleti işlerin çabuk bitmesi için tetkikat yaptırmış ve bu İmiyesi ve terfileri ve hüsnü hiz- ee NM Md$ iett hususları müzakere edilecektir. | "” G — Vekillik şubelerince ya- pılan kanun lâyihaları, talimat- name, izahatnameler hakkında Ğ — Şuabat tarafından yazı- lan umumi tahriratlar ve arala- rındaki temas ve tezatlar tetkik olunacaktır. Ve muamelâtta a- henk ve intizamı temin için |muktazi esaslar konulacaktır. H — Müuhtelif şubeleri alâkâ- dar eden vakayi ve hadisat ve gııı'ımıl.ıun her şubenin ihtisası ve meşgüuliyete benin ihtisası ve meşguliyete Nazaran tayin ve tefrikma ait mütalealar dermeyatı olunacak- tır, I - Kayitlerin tanzimi ve w- lahı çareleri de aranılır. Ve i- |cap ederse mütehassısların fik- |rinden istifade olunacaktır, J — Bu maddeler haricinde kalıp da vekilliği ve devairi a- lâkadar eden ve heyeti teşkil e- den zevat tarafından teklif olu- nan muhtelif hususlar müzake- re edilecektir. Müzakeratın hasılası maka- Müfettişler ve - müdürlerden hususta ihzar ettiği yeni — tali- matnameyi Vilayete göndermiş Fatma hızi öldürenter Döz Ağır cera mehikemesinde Ka bakça köyü cinayetinin muha- kemesine başlanmıştır. Halil ve Fatma Kabakçada bir kızı öldürmekle maz- nun bulumüyorlar. Halil, müşahede için Tıbbraditye gönderilmiş ve muhakeme başka bir güne kalmıştır. imdiye kadar C. H. Fır- ası alt katını işgal eden Himayel Etfal cemiyeti Istan- bul merkezi dünden itibaren Halk Fırkası binasının ya- nındaki sokaktaki yeni bi- nasına nakledilmiştir. Öldürülen köpekler Emıım bir sene xzarlında stanbulda 6,508 köpek öldürülmüştür. — Köylerden Istanbula son zamaalarda bir çok aç ve serseri köpek geldiğinden — onların — itlâfi için tedbirler almıştır. Bir köpeğin — itlâlı -Emahetçe tutulan — hesaba göre bir lüzum — görüldüğünü İstanbal vi- lâyetine tebligat yapıldığını yaz- miştik. İstenbulda 1tcvkif edilenlerden bir kişidün şehrimize getirilmiştir. Bu şahsın ismi mektum tutul- maktadır. Mamafi — İstanbuldan — tevkif edilerek getirilecek daha bir çok kimseler varmış Defterlerde tahrif zmir İskân delrsinde esss kayt ları Üüzerinde yapılmış - olan tahrifara — Mülkiye — mülettişleri büyük ehemmiyet vermektedirler. Ezas kuytları tara- fından tetkik edilince tahrifatın tenddit yerlerinde ilâveler, dlin- üler bulunmakta - olduğu görük mektedir. Halbukt muhacir ve müba- dilleri en çok alâkadar eden ve muhacidlik sıfatını bildiren csas kaytlarının hiç bir suretle tebdil edilmemesi ve - bozulmaması İâ- zımdı. Yapılan ilâvelere ait müs- pet vesaikten hiç biri meydanda yoktur. Mülkiye müfertişleri bu husus- taki tahkikatını genişleteceklerdir. Tütün satışı Tütün İnhisar idaresi tarafın- TT———— Talebe el kitapları İbiri Noi te kakümake n serisi |ku bulan müzakeratın bir hulâ- JSEOLOJI ea aa y te ıevqı edilecek ve gelecek cel- 10 Kurüş — |Seye ait ruzname de tanzim e- HENDESE (*7 Yeni vapurlar T inci kitaj Jarsliyadar alımacak vapur- ls kuruş s_Mm“L“l:.“ı:' Haa olsa Ve efaln E Orta mektepler için | avlar Tahir “bey 15 Nianl Ve aö Miaarli Vekâletince Muai- | | Muraliyaya gidecektir. Nlmlerden / Sadallah B. eyrisefain yeni bütçesi müza- keresinde hazır bulunmak üzre müdiri umumt Sadullah bey pazar günü Ankaraya gide mürekkep bir ! hey'ete telii ettirilmiştir. î Müracaat mahalli: DEVLET cektir. İ | Tatonyada konser MATBAASI | Paugün saat 17 de Totonya Satış yeri S Bznbul icrasından : Bir deyzi mahkümü — bürr — mimi istifası Zzamnında mahcuz ve fi- Tuhta Mmükarrer olan sün de meni 10 Nisan 929 tarihine müsedif Çar | B linünde büyük bi kon- ser verilecektir. Askerliğini bitirmiyenler TTessl edimiyen ve yahui hiz. meti Hliyel —askeriyelerini Hraya mal oluyor. İspanyol hey'eti ün geldiğini — yazdığımız ve arasında bazı diplomatlar da bulunan İspanyol bey'eti bugün Ankaraya gidecektir. Amerika gemisi gitti G eçenlerde Hmanımıza - gelmiş olan Amerika harp — gemisi dün gitmiştir. Yeniden seygyah geliyor Bösin şehrimize 150 seyyah gelecektir Mühendis talebösine cevap Di örendis talebe cemiyeti 1a- tafından —ehiren — aktedilen kongra münasebetile Gazi Haz- retlerine ve Başvekil Paşaya ve Recep beye arzı tazimat ve ihti- 4 dan Torbalı ve Güyürköy hava- lisinde tütün mübayaasına devam | edilmektedir İnhisar idaresi memurları ta- rafından şimdiye kadar yapılan mübayaa mıktarı 120,000 okkaya baliğ olmuştur. Muhtelif şirket ve tütün tüccarları da mübayaat yapmışlardır. Güvurköy ve Torbah baval- sinde satılmamış, kalmış olan, yüz binlerce Hiraya - beliğ olan türünler şimdi pek azd' Devam saatleri Mevsimin - değişmesi - üzerine İzmirde — memurların — vazileye devam saatları değiştirilmiştir. Memurlar sabahleyin sast 9 dan 12 ye kadar çalışacak, öğle vakti iki saat İstirahat edecek- şamba günü Gelaceda mumhane cad- desinde merkek nhüm hanı ömünde sat 14 de furüht olunacağı ilân olunur, yapmıyanların kat'iyen hiç bir Mmemüriyete kabul olunmamaları Dahiliye Vekiletinden — Vilayete tebliğ edilmiştir. tamar — telgrafları — çekilmiştir. | (i Ahiren — bu telgraflara bilmuka- “Vıilyem Saçalin: ” li bele cevaplar gönderilmiştir. Feve Üai Famaki Çocukhaftas vazife görmeye başlamışlardır. 23 Nisarida başlar Bir yarma yıkıldı *İzmir-Bandırma posta katar- gğ T HABERLERİ îlî daha tevkifi - | İzmir gazetelerine göre Nikoliden başka İstanbulda tevkif edilerek İzmire göznde- rilecek daha bazı komünistler varımış y ll Banpez ” yir İnhisar idaresi tütün mübayaatına devam ediyor- Satılmamış tütünlerin mihtarı pek azdır —.. | kitaa uğramış, akşam üstü saat < ları bir müddet için yeniden in- | idört buçukta beklenen posta treni Çukar Hüseyine kadar - gelerek ornada yıkılan bir yarmanın önün- de dürmüş ve Bandırmadaki trem gelip yolcularını alıncayaklıdar bel lenmiştir. — Bandırmadaki — tren Balikesirden — snat dokuz buçukta Gukuür Hüseyine geçmiş ve ancak —| iki saat sonra İzmir yolcularını kâmilen alarak bandırmaya avdet etmiştir. Büyük mü yoksa küçük mü olduğu tahkik — edilmiyen” yarmanın — yıkılması bir kazaya sebebiyet vermemiştir. 1 D ğ ETABLİSMAN yün, teahhodat ve matlubatile Hu- OROZDİ BA BÜTÜN İSTANBULDA' | EN UCUZ MAL SATAN TİCARETHANEDİR Yeni gelen mevsimlik maliar TENZİLAYLI Fistarla satılır : Kuruştarı itban Krepon basması 40 ,, Muselin yünlü — 110 ,, Kadila basması $4 ,, Yün Yelekler 325 ., kadın mantala Fi ( fantazı) KıZ. entarileri (6-15 yaşında) Erkak çocuk Kostümü (Spor 300 ,, farması ) « a 3 1280 ,, 475 « Erkek T e MN Erkek Kostümü eX 780 , Erkek - çocuk kostümü 900 » (acivert | Poptin gömlek 200 ., Fanola sıri yün 175 ,, Fanala 1-2 yün 125 ,, fantaz! erkek — 3ç çorabı z Müsolin kadın 53, ç | çorabı M? nn Boyunbağı ipekli 45 ,, ,,0 kalan kumaş BÜYÜKTENZİLAT Ticaret işleri umum müdür: Tüğündan: Ecnebi anonim ve ser- (Bank belejpur letranje) şirketi bu kerre muracaatla — şirketin İstanbul! ve Galata Şubelerinin £ Şubat 929 tarihinden itibaren tatili faaliyet eylediğini ve dü- bildirmiştir. — Diğer taraftan (Memeliki Şarkiye Fran- sız Banğası) da müracaaı ederek mezkür şirketin düyün ve taah. hüdatını ve matlubat ve huku- kile umur ve muamelâtını kabul ettiğini ihbar eylemiş olmakl mezkür Banka ile alâkadar olan- ların Memaliki Şarkiye Fransız Bankasına ve icabında — İstanbul mintakası — ticaret müdürlüğüne lüzüumu müracarları ilân olunur. Ferah Sinemada 2 Filim Aş£ uğrunda kadll ve Dönkişot Düztaban” basubacık ay. ncs Dünyanın en meşhur hokkabaz Melidis Matine, T8 1e

Bu sayıdan diğer sayfalar: