5 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

5 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B | | ! ASRIN ÜMDESİ *MİLLİYET.TİR 5 Nisan 1929 || BUGÜNKÜ HAVA hazatet 14, Üç fasıllık lâf Birinci fasıl — Efendim, Bu yeni hartler üzünden — gazeteler okunmaz oldu. | O dlakkımız var, Ben kitap | ' tübüyim, bir tek kitap satar yorum. Ben mecmuamı kapayacgım | çünkü Okunmuyor. | kitapcılık müthiş zararda zlm, gayet müthiş. zararda, | Ve yapacağımızı bilmimiyoruz. | — Hükümet yardımm olmazsa | hvolduk gitti. Ne yazan var / ne okuyan, ne alan, ne satan. (Anasının örekesi) adında iki buçuk İira verip mülkiyetini aldıcı, bir çok masraf ettlm, Üç tane satamadım. Okuyan Yök monşer, okuyan yök! ve Salı İktnci fasıl Bilader: Ben köyde, nahi- yade otururum, köylüyüm. Çilt- çiyim. Allah razı olsun bu yeni —| harülerden. Eskilerini sekiz sene Çalıştım. Öğrenemedim, bunları | Sekiz haftada öğrendim. Ben de öyle bilnder. y şkuyı ak bir şey yok. Ben unutacağımdan kor- kuyorum — Vahu ! ben neyse ne. Kırk Beşi aşlım, fakat bizim çoluk gocuk hep öğrendi. Âlle kitapta kitap, okuyacak bir şey.. diyip ınıuyuıııı. Amıma bulmak ae p iklin. | Vi Vilâyet merkezinde var, | git al, —Saçmalama, be bilader, bir | güzete 5 kurüş, bir mecmua on | kurüş, bir. kitap eli kuruş... | | Birer almak için vilâyet | merkezine gitsem altmış beş | kuruş için en az üç günümden | ve ön lira masraftan olacağım. Üçüncü fasıl Sabahtan ukşama kadar ça- | lışan halk , okuyacak bir şey | almak için günicrini ve kazanç- O darını feda edemezler. — Tabi, ayağına beklememeli ; ayağın ucuna kadar gitmeli. Bu | / teşkilât yapılamıyorsa.. | Ayıptır, İnkilâbin okumu, yaz- (e feyzine iftira etmeyiniz. p î N l ) Ni | N n O FELEK | Asan Beyfendinin leessürü — Dünki “ Vakıt , refiklmizin başmakalesi, Nisanın - birinde b refikimiz tarafından karilere diye edilen “ Bahık , lardan " Bahsediyordu. Refikimizin baş- “muharriri Mehmet Asım bey f. makalede kendi imzaşile neşredilen haberlerden şikâyet fmekle ve böyle lâtifeleri hoş irmemektedir. Ankaradan gelen bir arka- 4 | bermiştir. Bizim arkadaşlardan | müsabakaya benzemesin | Şeker rahatsızlığına karşı İuı.urıhl da - balık zeman : — Ne balığı emrediyorsu- nuz? Eiye soran garsona : — Nisan balığı olmasın da ne olursa olsun ! Cevabını ıımarlmlı(ı biri dün benimle beraber o başmakaleyi okuduğu zeman : Asım beyin şimdiye ka- dar imzsını attığı yazılar içinde en ziyade merakla okunanı bir nisanda çıkan iki telgraf idi, ne yazık ki onları da tekzip etti ! Diye hayıflanıyordu. Güzel erhek ! * Camhuriyet , refiktmizin * Güzel kadın , müsabakasına mukabil “ İtdam , arkadaşımız da bir * Güzel erkek , müsa- bakasına başlıyor. Ümit ede- dlim ki bu müsabaka da Türk kadınlarının en güğelini seçen Vahit mi var? Bir dostum var, hemen he- men her gün kendisine - rast gelirim. Dün ğine gördüm, bana gazetelerde ne var ne yok diye sorarken koltuğunda bir demet gazele taşıyordu, dedim ki: Yahtı ! Koltuğunda bir demet fazm var , okumuyor musun ki benden soruyorsun ? Cevap verdi : Ah kardeş okumaya vakit yok ki ! Neden ? Neden olacak. müsüâba- kalardan ! | Bak , sayayım da - dinle : | Sizin Miliyette *en mühim,, haber | ve “çapraz kelimeler , Cam- | huriyette * en güzel kadın , Ikdamda * en güzel erkek , Vakitte * bekârlık verym vi bütün — bunlarla — uğraşmadan okumaya vekit kalmıyor ki ! FELEK | SIHHİ BİLGİLER tedbiri ekli Te Sebiteleri 9 — Salati nafidir. a Mercii sulya gibi nişai ve pancar gibi şekerli nudar. 4 — Pirinç tuzt ir, İahaha — tirşusu Döhut, kutü fa havuç, — şalğam, sehzeler mem- | dir. yhoş eİMa, armut, yektali, ağaç çileği kararca ye- ailirse Tüç 'bir zarâr yöktur 2 Badem, fistik, ceviz, yağlı meyvalar çak faydalıdı 3 — Yemiş gibi de kal zeytun hem yida hem devadır. Limon, — çok cadlı aC zararsızdır, çünkü şeker yer eviyette eser birakma an “leyüloz, iminde ki bir şeker 5 Anamas üzüm, kavun, ker- poz, hurma, incir gibi ziyade şekerli ve kestane gibi ziyade unlu meyvalar muzirdir. Meşrübat — En âlâsı menba ve iser - Çitli maden sula Meşrübatı küuliye — Asla Geiz değildir; tatlı Garapla, hususile Gekişterin- den — dolayı çok muzirdir. biza d u rivayetine göre mumai- | Vöyh bu işe o kadar içerlemiş ki | frikası 20 , z Müilliyet, la edebi Köy hekimi | Gençlik, bühama irade ve Garara fırsat vermiyen an-| arda en şuursuz, en mühlik ereyanlara kapılır, gider. anlar bir bahar havası- a benzer ki şuur hatların- tavakkuf etmeden doğ- ıdan doğruya sinirlere ve ta kemiklere kadar işler, Bu zaman insan maddi İf varlık değil bir hayal â- inin fevkalbeşer mah- klarına benzer. O anda en iyük günah bile renğâ- camlar arkasından gö- leziz meyvalar gibi- ir. Bu püriştiha, muharrikı ların ne gayrikabili| stinap cazibesi vardır. hor (Suat Naci) nin HBZ Muhtddin H Bürhan Cahit aı,xlan bu sahne, gençlik ve| mahrumiyet gibi iki azğın| ata benzeyen hislerle onu!| tehlikeli bir uçuruma atma- Ba hazırlanıyordu. Genç a- damın alevlenen gözleri, bü tün saflığı ve masumiyetiy- le sedire uzanan bu yaban- gülünü kavrarken birdenbi- re irkrildi. .. (Cemile) nin bileklerini, ellerini bekleyen açık avuçları pençe pençe kınaları gözüne ilişmişti. Bu anda (Suat Naci) nin bütün o şuurunu kayhbetti- ren ihtirasları körletti. Pa- aliyetten kalan dimağı ha- rekete geçti. Bir hamlede Hdikkatlı bakıp, 'bl | ğunu sordu N A ze'ca Em, ıııkAe,, İlk — köcasından bir oğlu vardı. İkinci “Seninle Avru- paya gidelim, dediği zaman ilk izdivaç mahsulünü beraber götür- mek istemedi. İbrahlmi — aşağıdaki kom- a birakayım . mi? Emniyet edersen bırak. Biraz - hoppa, hafifmeşrep bir kadın ama, İbrahimi seviyor. O halde pek âlâ Karı koca, İbrahimi Şeyda hanıma birakıp, Avrupaya gittiler. *ti T0 — yaşında kocası şum Bir sabah, Şeyda hanım İbra- hime baktı: İbrahim. — Ne var? Saçların uzamış, seni ber bere götüreyim. Sen de beraber mi gele ceksin? — Evet. Beyoğlundaki şık berberlerden birine gittiler. İbrahim aynanın karşısına oturdu. Şeyda hamım da, gazetelere bakmağa başladı. Ve bir aralık, kendisine dikkarlı Müüni Ünü, dan bir bey gördü. aşık oldu., .. Berber: Buyutunuz beyfendi.. diyip de beyfendi oturduğu Za man, Şeydanın içinde bir' seyinç | ayandı Saçları kesilinceye, traşı bi ünceye kadar, beyfendi gözlerini Şeydadan ayırmadı. Şeyda Mükemmel, dedi. bu föndile ayni zamanda bey- çıkarım, | sokakta benimle konuşur. Dediği gibi yaptı. Beyelendile arken pt berbere beyelendinin kim Berber Zengin bir beydir, hergün aynı saatta gelip tıraş olür, dedi . kip dı, söz söyleyemedi. Ertesi gün Şeyda: İbrahim, dedi Flendim Berber saçla miş, gidelim de kısı gütriler. ni uzun birak: n bere Heülteye devam ecerken k dın gözlerinden küçük bir iltifat görünce bütün cüre tiyle ona muvaffak olma- ğa çalışan ve pençesine dığı her vaziyette ve yaşta kadınlarıvahşi bir kartal gi- bi didikleyen genç doktoru bu anda zapteden ve (Ce- mile) yi muhakkak bir aki- betten kurtaran şu olmuş- tu. (Suat Naci) terbiyeli ve temiz bir gençti.. Hatıra- karı bir isimden ve birer gün lük, birer gecelik eğlence- den ibaret kalan (İstanbul) kızlarıyle sevişirken hiç bir endişe — hissetmez, vicdanı bir izdirap duymazdı. Çünkü aşklarnı arzularıyle bahşeden bu kızlardan her- hangi biri onu müşkül bir genç kızı sıkıp ezmege ha- zırlanan ellennı xerı geku. mevkide bıraksaydı nihayet onu nıkahla alabilir, hayı— ğ b | Tamam, dedi,adam bana oldu- | i |Binbaşı AHMET ve al- ik 'ariste en ŞEYTANI CİLDA GREY GELECEK TAFTA Önümüzdeki Parar yünü sası AŞkKI İbrahimin — saçler beyefendi gene göz etii: Gene beraber çiktılar. Gene beylendi sözsöyleyemedi. Daha ertesi gün. İbrahim. | Blendim, * | —(Gel saçlarinı alabros yaptır alım Saçlar alâbros yapıldı..Sonta | biraz daha kısaldı.. — Makineye vuruldu: Üç gün daha berbere taşındı- lar. Beyfendiyle bakıştılar; konu, şamadılar. Dördüncü gün — İbrahim. kısalırken, | ; Fransız Sinema ve olan JAN MARS e akşam ve Cumartesi il |' tağanni edecektir. İlk tağannisi öni başlavacaktır MELEK SİNEMİSİNDA Şon, gah ve dilber artist BİLLİ DOV tarafından İSARİ ZAMBA Aytıca iki kısımlık çlarinı tıraş ettire- * — Allahı göstermeşsin. — Gösteredin. — Hayır İbrahim itaat etmek mecburl: yetinde kaldı Fakat berber 'dük- | kanına yaklaşukları zaman, koştu, doğru MJİK EMASININ gala mevi parlak — süvaresi addedilebilir. — Zira KONRAD VAYT ve MERİ FİLİRİNİN pek güzlde temsllleri GÜLEN ADAM filmi şimdiye kadar rülsli hames: buk müvaflakiyeti — ihrez etmişüir. Gerek bu ninazdam film görekse maesira — Pollanskinin - büyük- bir mahareti san'arkânane — ile — tertip etriği musika adaptasyonu — medit ve sürekli aikışlarla karşılanmıştır. ci matine I2 1/2ta beyfendinin yanına yaklaşıp: Benimle beraber gelin ha: | nim sizi kaptda bekliyor, dedi. İbrahim, — saçlarını — usturadan böğle kurtardı Ve Köyle Şeydaya | | bir aşık daha kazandırdı. Nakleden Selâmi İzzet —| ’rtilıa!ler | KAT TORA PESARMARDE GRADCA ” AOA - Müessif İrtihal Erkânı harbiye ferikliğinden mü- teksit Yusuf Kenan Paşa dün sabah | itthal ermiştir. Cenazesi bugün sant 1120 da Şişli Osmanbey Cabi soka. gındaki hanesinden kaldı ak öğle namazı Teşvikiye,camisinde kılınarak makberi mahşi: delnolunacaktır. Fezalli ıblMuı le temayüz etmiş vlan — müşarünileyhin — otultu mucibi İ ssültür. Kederdide allesine beyani İ weziyet eyleriz. Teşekkür İ Geçen senö RUAM hastalığı- | mın devasını bulmak için çalışır- İken hastalığa tütularak vefât e- len aziz Ten kutbanları merhum y .H“);ı— müsameresi bir | ugün bi başlayacaktır. Senenin et MuaFzaM, en mühte- lmi GEN GİZ EVLÂTLARI erine bir kasırga)'yakında ALHAMRA SİNEM şem £ Asya DA B BKD Toptan ve İKREP HÜDAÂİ hc)l*ru senei de â |yapılan ihtifale lütfen jyuran muhterem zevata ve mektebimiz namma arzı şük- ran ederim efendim. Askeri Baytar Tatbikat Me Müdiri Miralay İ HALİL, TOLACIOĞLU FEHM di, Fakat (İsparta) vi akkak bir tehlikede! tinin (Bucak) nahiyesinde| tulmuş ve bir insan kur ııegyeıa'l—nahıbı (Hakkı) ;mxx gibi rahat rahat nef İğf'nin bümdenm ve. saflalıyor, “Gaha'nerbest düş mnı nasıl mes'ut edebilir- r- di. (Suat Naci) aç bir >(ll|'î1 senç kıza hita |gibi, bu hazır ve müdafaa- | Si raz gezmek,do- sız şıkâra hücum edeceği'|laşmak lâzım (Cemile) H. anda onun köyu turucu a-jdedi. Her gün biraz kavaba vuçlarnı, kımalr parmaklar-|dışına çıkın, ağaçlık altında nt görünce bütün bu haki-|dolaşın, sık sık bağa gidin. katlarla karşılaşıverdı Genç| Ve. . . veher yirmi beş gün- adam geçici bir sinir buhra-|de bir ilâçlarnızı almakta de nından kurtulmuş gibi ken-| vam edin. dine gelince bütün ciddiye-| Ve onun cevap vermesi- tini takındı. .. Hiç şuphe-/ni beklemeden selânıladı: siz kasabanın herhangi bir! — Şimdi Allaha ısmar- ldelıkanlmyle evlenince da-|ladık.. Yine bu tarafa gelin- |ha mes'ut olacak genç kızın|ce size uğrarım. hayatini zehirlemekten kor-| Ve genç kızım süzülen, Iktu, Onun saf ve masum za- |yalvaran siyah pırlanta gi- İfiyetini küçük ve basit ted-|bi gözlerne bakmaktan sakı birlerle silip yak etmekten|narak yürüdü. Sofaya çıktı. bışkı çare yoktu Büyük annesi, bir köşede glünçlü komedi l Gündüz 1, 3, 5,7 gece gen> | Ba Çakmakçılar No 79 İsi üyük muzalleriyeti kazanan Ülm., Senenin ea zarif ve en şen filmi GÖNÜL İSTERSE MÖSYÖ ALBERT kimdir? Mümesdileri Adolf Menju ve Kallen Karven FRED NİBDONUN ESERLERİND RAKKAS in son temsili OPERADA , £ büyük yudızları İx()Ll“N MOR! t 140 mütii n iribaren FRANSIZ TİYATRO ve SİN#MASINDA 'ecek olan *ERİSİ $ ik, Kâh hisst ehakâr KOLE) ve slükadar Tiyatrosu — renlist“ muganniyelerin Bu meşhür 16 1/2 marinelerinde Pazar günü matinesinde O yü angaje etmiştir ümüzdel ugün ELEK sinemasında alkışlayacağınız dilm — hangisidir? Cama gününüzü boşça geçirmek için mutlaka İntihap edecoğiniz, Tüks ve ihtişamın timsali temaşa- ların en cazibi en güzeli olan KONFETİ filmidir. 1780 matinesinde Kitarlı Napoliten şakıları, Matine saarleri K,L2-19. Suvare sant ü .ln.! ımıdıa NAVARo nun matlazzam şemeili SİNGAPUR GECELERİ filmini seyrediniz Daveten; İki kısımlık kahkahalı bir kotnedi İşbu. Curna günü erk genç. ihtiyar her kes FRANSIZ TİYATRO VE SİNEMASINDA irae :dılıı:hıe olan VERDÖN (et nam en müazzam — kahramanlık sahnsleriti müsavver pok merak aver emsalsiz — süperfilmin! seyresmeğe gidecektir. ve Kadıköy mesırli oğlu tiyatrosu Bu akşam komik Ahmet ve Hermine hanım tarafınandimüsamere pırıkenn: DÖŞİN En iyi Bursa krepdöşini en ucuz flatla İ KAYA B. mağazasında zü sarılı dualar |(Suat Naci) nin çıktığını görünce başını yere eğerek sordu: Doktor B. Ane hasta mı? Bu eve okadar alıştığı |halde yine büyükanneler o inunla yüzlerni sarıp gözle- rni yere dikerek konu lardı. Az bir şey büyük H. dedi doktor. Onu biraz çı- karın, gezsin, bağa götürün hava alsın. İhtiyar kadın içini çeke- rek homurdandı: Ah evlâdım, söz din- liyor mu, bu sabah anası, babası bağa gittiler. Onu da götürmek için o kadar yalvardılar. Gitmedi, git- medi. Sonrada hastalandi sizi Çağırttık. (Suat Naı:ı) ıhuynr ka- | kac (Cemile) i verec li 1 ;diyordu. | Şehremaneti ilân, Beyazıt dattesinden: Hızır Bey maballesinde Zeyrek caddesinde 146 | No, maa Oda ikkân ile 148 - 150 No; Hanenin hedım ve nakl masrafı alıcıya nit olmak Üzre kapalı zarf üsülüe müzayedeye vaz edilmiştir. 30 Nisan 920 Salı günü saat 14 te | ihale edilecektir. Almak isteyenlerin şartnamesini görmek üzre İen me- murluğuna müracaat ve mezkür gün ve saatten eval teklifi havi zarfları dalre eylemleri ilân cücümenine tevdi olunur. * * *& Taksi otomobilleri içir konacak 1300 küsur Emayye lavha âçık mül- nakasaya konmuştur. 28 Nisan 929 tarihinde ihalesi olacaktır. Taliplerin şarenameyi görmek için her gün mü nakasaya girmek için mezkör rarihte levazım müdürlüğüne gelmeleri Sehremanetinden: Şehzrdebaşında | darülhadis Hasanağa medresesi içinde oda kiraya - verilmek Üzre açık müzeyedeye konulmuştur, 25/4/020 tarihinde ihalesi - olacaktır. Taliplerin şartnameyi gürmek için her gün müraredeye girmek içii | merkör tarihte levazım müdürlüğüne gelmeleri. S numazalı «v. | Şehremanetindan: İdaiye için alı- | macak 9500 meto hortum — kapalı Zarila münakasaya — konmuştur. Te- Hiplerin şartaane simak için her gün levarim müdürlüğüne gelmeleri ve teklif mektuplarım da ihale günü olan 27/4/929 cumartesi günlü saat on beşe kadar mezkür. müdürlüğe vermeleri. ... Şehremanetinden : Yaşı 30 3lk kirk acasında olmık şartile itfeiye müddriyetindeki görüp ai iğine madup ev- saf ve ehliyeti haiz bir memur tayin | edilecektir, Talip olanların Emanete müracu't'arı. 2 — İrfaiyede teşkil edilen tahrip müfcezesi için iki memur alınacaktır. Eyelce istihkâm zabitliğinde bulun- müş müstafi veyi — mütekalderden tahrip vanfesinde çılışmağa - kabili- yeti vücudiyesi mülsalt olanların ema- nece müracantları ilân olunur. Beyazıt dalresinden: Düre hudu- | dünün mühtelif olarak - bozulan asfalla. tamir edilecektir. - Bilcümle melzemesi müteehhide ak olan bu ameliyatın metro murebbeı üzerinden flati kapalı zarf üsülile ve bir sene müddetle müteahhirliği münakasaya vazedilmiştir Zarflar 98 Nisan Per- şembe günü saar on beçte küşat edileceğinden talip olanların — şeraki fenniyesini üğrenmek üzere fen şu- besine ve ceklifar için de Delre en- cümenine müracaatları ilân olunur. Yalvaç sanayi ve Tioaret ano- nim şirketl hissedaranına: Nizamname mucibince #8Mart 9290 tarihinde yapılacağı ilân olu- nan Heyeti umümiye — içtimal hasbelicap — yapılamadığından —1 Mayıs 920 Çarşamhba gününe talik edilmiştir. Hissedaranın teş- rifleri — Tüzümü — ilân — olunur . CT ) Tüznümel müzakerat t Hey'eti idare ve mütekıp Rapor» larının kiraat ve müzakeresi. (2) Müvazenel hesabiye. (3) Müra- kip — ye Hey'eti idare — iIntihabi. (4) Mürakıp ve Hey'eti İdare dc- retleinin tespiti. şey söyledi. Annesini, ba- |basını bağa gönderdikten isonra hastalık bahanesiyle kendini çağırtan bu saf kö- ykızının zekâsına ve desise- sine hayret etti. Hayvanın üstünde ağır ağıf” merkeze dönerken nergiZ gÖ: (Cemile)nin bu ma- sum tuzağına düşmekterl kurtulduğu için - seviniyor” du. O, böyle ne vak'alar, n& şeytaniyetkârane hastalık” lar görmüştü. Fakat — bull” lara hep (İstanbul) muhi- tinde tesadüf etmişti. Dahâ fakültenin üçüncü sınıfındâ henuz bir teçete yazmasın! beceremediği hanımefendiler onu bir m! tahassıs gibi yatak odalarılk İdavet edip uzunuzadı ken' iıerını muayene ettirmişler” * dı. 2

Bu sayıdan diğer sayfalar: