7 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

7 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eğilmiş 35 Beygirlik fiat deniz makineli 9 mil süre p eder. Mükemmel ve Mikstür. Mayısın onsncu Cama Galüta nhtımında Selâ- bilmüzayede satılacaktır. KADINLARA , ÇOCUKLA» RM BÜYÜMESİNE , KEMİK KİRIKLIKLA a a | RINA, HASTALIKDAN KALKANLARA. - MU KZJUW 1. —— Yozgat Nafia bas muhendiz- iimden; (45696) lira 39 kuruş be keşifle ve kapalı zarf sulile mu “iye kunulup 29 Nisan 929 tari münakasaya, İştir. müessesat muhasch: eşekkil mubayas kor t almak isteyenlerin Yozgat al pe müracaatları tekrar 9 Tüccar ve Banka, memuru olmak için e 19 dan Ze tı 4 ay zarfınd ur. Son imtihanda muvaffak olanlara mubasebeci şahı ir. Ve Iş tedarikinde muavenet edilir. Dersler 11 Mayıs cu yor. Programı meccanen almak ve kaydolmak için Istan- amvay İstasyonunda caret dersanesine dersler dahi kabul olunur. Ago Pakradımi Hey eti umumiyeyi içtimaa davet ilânı #lden kömürü işleri Türk Anonim şliketi hissedarlar teimizin 1928 senesine alt alelide hey'eti umumiye içtimai haziranın Pazar günü saat 15 te Ankarada Türkiye İş Bankası binasında akt tir, adar ri saat 16 dan İ8 e v iye, ilmi hesap ve : ârşamba ve ve b an usulü Amerikan lisan ve Müdü; at Hlosusi mel müzakeratz > 1928 senesi musmelitma alt Meclisi idare ve mürakıpler raporlarının Midikile meclisi idarenin ibrası ve temettüün sureti tevzliz $— Meclisi idare azasindan esas nizamnameye tevfikan müddeti hizam yerine öza intihabı: — 1929 senesi mürakiplerinin tayini ve ücretlerinin tespiti ndan ibarettir. Micirer kanunu ve esas nizamnamemiz hükümlerine tevfikan işbu içtimaa i İakkinı haiz bulunan muhterem hissedarların içtlma tarihine takaddüm 13 gün zarfında Ankarada Türkiye İş Bankası Umumi Kaâripliğine ala asaleten ve vekâleten hamil bulundukları hisse senetlerini tevdi tek mukabilinde duhuliye verekaları almaları hususu rica ve ilâveten OğEYİ haiz hissedarlara talep vukuunda 1928 senesine ait mevcudat deteri G0 İle kâr ve zârar besabinın birer surelerinin verileceği beyan NE Efendim. z İLÂN Teinlnatı muvakkata Azami Asgari erzak Lira Kuruş Kilo Kilo 3,000 190000 125000 “ği 1200 45000, 25,000 Yağ 600 6000 4000 1,209 290000 140000 senelik ihtiyacı olan yukarda cinsi ve miktarı ve teminat mu- Yazılı dört kalem erzak 1 Mayıs 920 dan itibaren 20 gün müd- akasaya vazolunmuştur. İhalesi 91 Mayıs 102) Salı günü saat 9 Zari susuliyle icra kılmacağından şartnameyi görmek isteyenlerin Müracaatları lân olunur. Kapalı zarf münakasası Pazarlkla fabrika malzemesi mübayaası de ihalesi tekarrur eden Yozgi , e : sah “ ça w . a cnr Tirareli bahriye meklebi ölsi mübayaa Komisyonu riyeselinlen e metroye kadar olan kısım r ” <XİN imaldtı snarye ve şüsa ta- Adet İÜ eensiyesi lele 6 Muhtelif kururda kasmak ÜSlibler tarafından yapılan tendi- s9 Metro tulinde muhtelif genişlikte kösele kayışı “haddi layik görülemediğinden “ Muhtelif kuturda demir boru, Mi mmezikür 18 Mayıs 929 Cümar- ı 6 santimetre kurrunda demir şaft, Tull 15 m. İİ anazasi Sera olunmak Üre 10 On meta tulinde an beşlik potrel. i N 6 Mohrelif kururda Maşon, Rediksiyon, üç ağızlı maya Koslliniytır. Ker Mektep fabrikasına muktezi baldda cins ve eb'ediari muhur: kalem eşya 12/5/0939 Pazar günü sast emi mm Gerile &Rİ on üçte pazarlıkla mmbayas edilecektir. Taliplerin şarmameye ila husulü için her gün mektep mödüriyetine ve u riyaserine müra, Basita, | W İ— 1928 senesi mevcudat defteri ve bilanço ve kir Ve zarar hesapla Hour Taburunun Haziran 1929 iptidasından Mayıs 1980 gayesine | pi asgari azami Ney cinsi kilo kilo Ayvansaray 2inci unundan Ekmek O 90000 100000 ğ Sığır ei 19000 15000 i ar, Koyun ei 10000 11000 Maçkadı: 1 No. ja, Mektebi Md: din da cinsi ve mikdarı yanlı cezakı #mütenevvin İ Mayıs 929 tari. Mah bâren komisyondan alacakları musaddek şartnamelere nazaran iMmeninin yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminatı muvakzkate Ae Vary, Yahut kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvildrıni di, andan yüzde on nokşanıyla diger milli esbam ve tabvilânn iş na teslimini havi makbuz senedini ve ya banka kefsletnamesini Mayıs 429 Çarşamba günü öğleden evel saat dokuzdan on ikiye de Jandarma mektebi müdüriyetindeki komisyonu mabsusuna ei e llzımdır. Bu hususta izahat almak isteyenlerin ihaleli “olan 90 Mayıs 920 tarihine kadar her gün öğleden sonra ko- > Düncaatları ilân olunur. ie Meşhur — KONTİNETAL azı Makinesi Beynelmilel rakkamlarım havi olup Türk ve Kdrin hurufatları yazı makinelerinin €n mükem- melidir. Nuva Bronsoviga ii dükkân satılık- 35 <UYu, 1 Frenk tu 5 dönümarazi, havuz Yü Beynelmilel rakamlı en iyi hisap makinesi olup müteetdit bankalar ve mali müessiseler tarafınnan kullanılmaktadır. Gayet sahlam olduğu için kat'iyen bozulmaz. TÜRKİYE CVMHURİYETİ YEGANE DEPOSU A. Horaştayn Kumpanyası Beyoğlu tekke caddesi tig © ibtildranına 583 numara Salı e Ze aşıdır. Türkçe hurufatlı Kontinental mut tür. yanı iy dka fistina satılmaktadır. Fist maktudur. Istanbul gümrükleri baş rihtumı hakkındaki münakasa görüldüğünden teklifler kabul edilmemiştir. müracaatları, | X için umumi mümessili ve toptan satış deposu sahipleri LEVİ ve 99 lik binasında gideri zirai sw mezkürda mektepte mü ları. | Hey'eti umumiyeyi içtimaa davet ilânı 1 Anoni eri hissedarlarımız e Hey'eti umumiye içeimsi haziranın Ankarada Türkiye İş Bankasi"binasında'akt- | Kozlu kömür işleri Türk Anonim Şirketimizin 1928 senesine sit al günü saat 17 de Ruzmamel müzakersi: | © 1928 senesi muamelâtına sit meclisi idare ve müj kıraati; 3— 1928 senesi mevcudat defteri ve bilânço tinin tasdikile meclisi idarenin ibrası; 3— Meclisi idare azasından esaş nizamnameye tevfikan müddeti hitam bulanların yerine az intihabı; 4 — Meclisi İdare azalarının hakkı hazurları 5 — 1999 senesi imurakiplerinin tayini le nndan İbarettir. Ticaret kanunu ve esas nizamnamemiz hükümlerine tevfikan işbu içtimai iştirek hakkını haiz bulunan muhterem hissedarların içtima tarihine takaddüm eden on beş gün zarfında Ankarada Türkiye İş Bankası Umum! Kâripliğine müracaatİs asaleten ve vekâleten hamil bulundukları hisse senelilerni tesdi eyleyerek mukabilinde duhuliye varakaları almaları hususu rica ve ilân ve kıp, raporlarının ve kâr ve zarar hesapla tespiti lerinin tespiri hususla hakkı reyi haiz hissedarlara talep vukuunda 1928 senesine ait mevcudat delteri ve bilanço ile kâr ve zarar hesabının birer suretlerinih “verileceği beyan olunur, Efendim. EBEDİ İLKBAHAR “Kodak - TEMİN EDİLİR... İlkbaharın bütün güzelliğini vücude bahşettiği hayatı kalplere verdiği sandeti bir KODAK ile suhuletle tesbit ve ebediyen muhafaza etmek kabil iken geçip sönmelerine meydan »terecek misiniz. Bir çocuk bile kodağı istimal edebilir! HER YERDE SATILIR “a Minoteros' için Kiralik Köşkler Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Sandiğın. uhdel tasarrufunda bulunan Göztepede Merdiventarikjileskağında atik 1, 3 ve cedit 35,35 numaralı iki bap köşk müştemelân 7 beraber Mmamen veyahut aynı ayn kiraya veriledeğinden talip olanların Ol ayıs 920 tarihinden iribaren on gün zarfında pey akçeleri ile beraber sandık İdüresine mürscast evlemeleri ilân olunur. li Avusturya fabrikaları hezaran sendaliyeleri umumi satış deposİstanbulda Yatırcı Oğr hanında 46-47 numarali Joz. N. Aciman telefon İstanbul 2409 Hamiş; aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare Ve'fantaz kutmaşlar, mütenevvi #stur, perde mister, tük keten perde, örtüler, maroken erileri, piriç komiş masif pirinç velake karyolalar ile çocuk karyolaları fabri- müdürlüğünden: I — İzmirde tamir olunacak İzmir İthalât gümrüğü ambarlariyle neticesinde teklif edilen fiat. fazla 2 — Tamiratı mezküre yeniden pazarlıkla münakasiya koluldu. 3 — ihale 15/5/929 (on beş Mayıs) çarşamba günü saat 14 tedir. 4 — Şeraltte değişiklik yoktur. $ — Taliplerin Ankarada Gümrükler mübayaat komisyonuna 00 Gramofon sahiplerine mühim bir ilân Son defa radyo ile imlâ edilen lomokord Gramofon plakları Gelmiştir Bu kere en muktedir hanendeler tarafından okunan ve pek kıymetli destekârlarımızın eserlerini ihtiva eden mutena şarkı, gazel ve fantazi parçalarımız her kese tuvsiye ederiz. Mezkür plâkları bilâmum gramofon mağazalarında DO 000 arayınız . Türkiy Ö .MECANEN bamam Havuzlu han 12-13-21 - Ö De mr) bs b #KEŞİDE TARİHİ BOHAZİRANO929 : YANGIN SÖNDÜRME MAKİNESİ Bu makineler her evin, her köyün, her bina- nın en lüzumlu eşyasından biridir. Makinelerimizin şu birkaç sene zarfında kur- tardığı servet iki milyon lirayı mütecavizdir. Yangından kurtardığı binalardan bazıları: “İsaklı nahiyesi , Feyzlati lisesi, Ankarada Iktısat Vekâleti merkez laboratüyarı, Tahmil ve Tahliyg şirketi, Samsun hastanesi, Feriye, Kum- kapı tütün inhisar depoları, Sinop hükümet konağı, İzmir memleket hastanesi ,, Yazıktır, günahtır, sıhhatimiz gibi servetimizi de koruyalım, Evlere , ticaretanelere VEFESİ YE veririz , harmanlar için taksitle satarız. Her NEVİ DOKTORLARA SORUNUZ KOMPRİME, MAŞE.TOZ VE GRANÜLE Günde 3 adet yahol 3 kaşik ocuklara Pis ÜYÜK: EŞya piyankosu (BİLETLER TAYYARE BAYİLİKLERİNDE SATILIR) ürkocakları Merkez Heyetinin Tertip mahsulle mübadele ederiz. Cins Adet Fiat Yekün LIRA Kapalı 924 modeli 27 kataloz Nolu beş kişilik Bulk otomobili 1 5000 5000 “ 929 “ Şevrole otomobili ı 2590 2500 Pırlanta pantantif 1 2200 2900 küpe 2 1850 3700 Büyük salon. bahısı 9 900 © 1800 Yüzük ı 600 600 £ 9 500 1000 nta Ç nuf 1 400 400 n çift kapaklı erkek saat 10 250 2500 zi adın kol saatı 10 200 2000 Salon takın 2 1000 2000 İpek seccade 20 250 5000 Halı seccade s0 100 8000 Hereke battaniyesi s0 19 500 » » 50 1$ 750 . » 30 20 600 9 EE » 20 25 500 » , 10 30 300 Hereknin faniazl ipekli yastığı 10 10 100 » » » » 10 20 200 » » ” » 10 25 250 » » » » 5 30 150 Hereke kumaşından yastık 5 25 125 » » ” 5 20 100 Herekenin ipekli mendili 200 3 600 BeyKoz Fabrikası mamulatından bavul 20 50 1000 » » » 20 30 600 - w — mektep çantası s0 5 250 ii ö w “eğer takımı 3 100 500 » ». » (evrak çentası 5 s0 250 » » » ” ” 20 20 400 ” » ” ” ” 50 10 500 Esirgeme Derneğile Hilâlinhmer sanat evinin Şömen dö tabi, 231 3178 İpekli bluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konbinezon, eşarp, çamaşir takımı gibi nefis eşyalari Zarit bir oya , 20 20 EL işi bir obajur ı 2 25 Hurdebin 25 25 İkiparça ceviz sıgara kutusu, dokuz parça işlemeli fildişi hanımsıa. 29 — yeni ra tabaksile on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları İçerisi Türktipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana 1 400 400 İki küçk paravana 2 200 400 Gayet musunna çerçeveli minyatür 3 200 400 Hattat Nuri efendi tarafından bronzla yazılmış levha i 50 e , . . » Vr s0 » - . . » » » ! s0 . » » » » » » ı 50 yeğ o i v — 1 25 Kütahya çinisi 50 santim tulünde vazo 6 25 şi e ig Ez kayi 7 vi » 40 » aranda tabak 10 10 > . © , tulünde vazo ok 6 BİLETLER K RER LİRADIR& Kk EZÂâLMEREREREZEZEEEİ “EKSELSİYOR, VE YERLİ YAPI Maksadımız, memleketimizin malını, servetini korumaktır, Pe Ee Tele bir kotu KREM SİMON tnalet podrası almak istermi sila * ZAMAN Ecas deposundan 300 karuşluk mubuyas ediniz. Her nev tunlet eşyası mevcnti Galatada, eski gümrük caddesi, samarcidi han No. 7,8 Halis ve Selâhaddin Beyoğlu - 1447 GEZEZE EEE EEE MaMa | Dr. Hakkı Şinasi

Bu sayıdan diğer sayfalar: