31 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

31 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEPEDELENLİ ALİ PAŞA « VASİLİKİ * ı!ı dolrikası : 20 Bırak beni Bir Ali paşa kale gidiyor ya sorsunlar bakalım o ne diyecekti Hizmetçi kızlar odalarından fırladılar Tepedelenli sanki bir anda el- Hi yaş birden ki p gencelmiş tlere dönüvermişti. Şu daki- la onun seksen yaşında oldu- guna tamam bin şahit lâzımdı. Paşa, Kırım Hanının kilicını bir eline, onikinci Şarlın kuburu nu öteki eline almıştı. Kapıya atılmıştı.«Vay kahpe doğurduk ları, .. Yanya kalesi gibi metin bir kale Hurgit Paşa kıratta ö- delek f * | bir adama teslim edi- lir miydi? Aralığa çıktığı zamn Vaşili- kiyi karşısında bulmuştu. Kira Vasiliki kardeşinin sesini duy- muş Paşanın odasına koşmuştu. Ali Paşayı dal kılıç görünce kendini zaptedemedi.İhtiyarada mın geçip gideceği dar yol üze- Tine atıldı: — Ali.., Ali,, Nereye gidi- yorsun? ! Diye yalvarınmıya başladı. Se- lâmlık tarafından hâlâ ovul ovul akseden karma karışık bir gü- rültü Hizmetçi kızlar odalarından dışarıya uğramışlardı. Geniş yel paze kollu beyaz görmlekleri çıp| lak baldırlariyle gövüslerindeki kaya gibi yumruları sakiIryamı- yorlardı. Böyle hengâmelerde kimler arar, kimler bakar? Tepedelenli çok sevdiği güzel karısma: — Çekil!... Diye haykırdı. Vasiliki geçit başmına uzanıp yatmıştı. Ali Pa- şanın geçip gidebilmesi içingenç kadının üstünden aşması lâzım- dı. Vasilikinin papazı da bir ke- narda duruyordu. Korkusundan saçı sakalr birbirine karışmıştı. Boyuna İstavroz yapıp duruyor- du. Ali Paşa bir şey söylemeden Vasilikinin üzerine doğru yürü- dü. Dinlemiyecek, geçi pgide- cekti. Genç kadın bu sefer Paşanın eteklerine sarılmıştı. -Ağlayıp sızlanıyordu: — Gitme.. Gitme, diyip sız-| lanıyordu. Okuyucularımız bu satırları okurken İngilterede intihabat bitmiş olacak. Bu gün akşama kadar da hiç olmazsa Londra & Liverpool ve emsali büyük şehir | lerdeki netice malüm olacak. İngilterede bu defaki intiha- bat sakin olmuştur. Yani geçen 1924 intihabatında — Litvinof esinde olduğu gi ve beklenmetlik vaziyetler karşısında kalınma- mişt. Bu defaki İngiliz intihabat! kate şayan bir çok husı siyetleri vardır: Bir defa İngi tere kat'i olarak iki fırka mücı delesinden çıkmış üç fırkalı i tihabat müctdelesine girmiştir. Şimdiye kadar İngilterede inti- habat iki taraflı bir mücadele şeklinde tebarüz ederdi. Sonra 'Tepedelenli işte şu saçı uzun aklı kısa kadımı bir yana iteliye- rek geçip gidemiyordu. Vasiliki- ye: — Bırak beni! Kale gidiyor. demek istedi. On dokuz yaşında ki kadının kale male düşündüğü yoktu. O Aliyi, bunca zaman çıplak kollarını boynuna dolıy rak her dediğini yaptırıp ettirdi ği ihtiyar Paşayı düşünüyordu. Şayet gider de onu öldürüve- rirlerse diye korkuyordu. O za- man hanımlık manımlık kalmı- yacaktı. Belki yüzüne bakan bile bulunmıyacaktı. Bunlar her ka- dının kendi hesabına aklından geçen şeyler olabilirdi. Bir de Ali Paşaya sorsunlar| bakalım. O ne diyecekti. Ömrün| de bir defa sırtı yere getiril mi- yen ihtiyarın böyle çocukça şe- yler düşünmiye vakti var mıy- di? Ağlıyaraktan eteklerine sarı- Han, üstüne titrediği kadını sıp- |tıp atarak geçip gitd.. Ali Pa- şa namusunu kurtarmıya gidi- yordu. Selâmlığa çıkan geçitten dolanıp kaybolduğu görüldü. . Saray kapısının önünde elleri silâhlı şaşkın Arnavutlar kayna şıyordu. Bunların - içinde Rum| mezhebinde olanlar da vardı. Biri Ali Paşanın kır atını bi- nek taşının önüne çekmişit, Sa- dece şu hareket şaşkınlığın de- recesini gösterebilmiye yetip ar- tacak şeydi. Dış kale elden gittikten son— ra Ali Paşa Atı neyliyecek ti? Kır At binek Taşı önünde acı acı kişniyordu, mübarek hayvan sanki efendisinin başı- na gelen felâketi sezmiş gibiydi. Ali Paşanın Atının adı «De- vrig» idi, hakikat cins hayvan- di, feraseti dillerde dolaşıp du- ruyordu. Tepedelenlinin bütün has a- damları saray önünde toplan- mışlardı, ne yapacaklarını kes- diremiyorlardı. | keklerden bir buçuk milyon ka- |dar fazladır. Bu hesaba göre, intihabat cinsiyet üzerine cere- yan etse İngilterede kadın haki-) miyeti teessüs edecek. Şayanı dikkat diğer bir nokta da bu in- tihzbatın en çok namzetli bir in, tihabat olmasıdır. Son haberlere göre Avam ka- |marasının 615 azalığına muhte- Kf fırkalar tarafından 1729 nam |et gösterilmiştir. Bunların 5901 muhafazakâr, 570 i mesai fırka- sına 512 si Liberal fırkasına mensup 25 i komünist-ve 32 si de müstekildir. Hükümet dağılmazdan evel mecliste fırka vaziyeti şu yolda idi: Avam kamarasında 3 1 |hafazakâr, 160 mesai 46 beral fırkalarına mensup meb'-. |us vardı. Bu intihabatım netice- Li MİLLİYET CUMA 81 MAYIS | HARİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER Fransada Alacak meselesi Almanyanın senede 2 milyar 50 milyon vermesi isteniyor Paris, 30 (A. A.) — Alacaklı devletler ve Alman mütehassıs- lüri arasında hasil olan itilâf Almanyanın Ha edeceği senelik taksit yekünunun 2 milyar 50 füllyon olarak tesplti ve Dawes plânının 1 Eylülden itibaren tat- bik mevklinden kaldırılması esas- larına müstenlttir. Nihayet itilâf oldu Paris, 30 CA-A.) — Gazeteler | rakamlar hakkında nihayet lti- JAf hasıl - olduğunu — memnunl- yetle kaydetmekte, ancak Al- tın ileri sürdüğü Ihtirazi İle müttefiklerin derme- yan edecekleri şartlar mes'ele- sinin henüz — halledilmediğini | ilâve eylemektedir. Mezkür gazeteler bu sebep- | ten dolayi müzakeresi icap eden bir kaç nokta daha kaldığını yazmakta fakat simdiden husule geleri itilâfın umumt bir uzlaş- mağa başlangıç olacağını bil- dirmektedir. Hafta sonuna kadar Parls, 20 ( ALA ) — Gece umumiyetle mütehassıslar mü- zakeratının mahsus bir. suretle terakki etmiş olduğu mutalaası dermeyan edilmekte idi. Yarın gerek senevi taksitlerin taksimi ve gerek Yong plânının tatbiki tarihi hakkında bir Idlâf hasu- Münüa mümkün olup olmuyacağı anlaşılacağı — zannedilmektedir. Eğer Ktilâf hi larsa dainler hemen M. Sehacht m İhtirazt kayitleri hakkında müzakerata başlayacaklar ve — Almanlara yarın veya öbür gün cevap verebileceklerdir. — Bu - suretle hafta sonuna doğru esas İtiba- rile bir itilf husulü mümkün olacak ve ancak umumi raporun metnini tespit etmek kalacaktır. Hartciye encümeninde Paris, 29 (A.A.) — Meb'usan meclisi hariciye encilmeninin ekseriyeti, Almanya tarafından ak tediyattan bir tahrip edilmiş olan mıntakaların — tamirine — tahsis edilmesi maksadiyle müzake rata girişilmesi suretinde s08- yalistler tarafından dermeyan edilen teklifleri S itibarlle muarız olmamakla beraber, hü- kümetla bu husustaki fikrine tebalyet etmiş ve mütchassısla- rın mesaisi hitam bulmadan bu bapta müzakerat İcrasımı iste- miştir. Alsasla muhtariyetçiler Paris, 29 (A.A.) — Resmi Istatistikler Alsasta ve Mozelde yapılan belediye İntihabının Mmuhtariyet taraftarları için bü- yük bir. muvaffakiyetsizlik teş- kil ettiğini açık «urette göstere mektedir. Yalıız Strazburg - ve Kolmarda — milliyetçi fırkalar aralarında itilâf olmamasından | dolayı mağlüp olmuşlardır. Sinema khongrası Paris, 30 (A. A.) — Hazira. nn üçünden altısına kadar Pa- beynel- beklememektedir. Liberallerin le 46da kalacaklarını kimse id- lia etmemektedir. Öyle görünü- yor ki özlecek Avam kamarası üç büyük fırkalr bir meclis ola- cak, l **. Geçen hafta küçük itilâf dev- letlerinin hariciye nazırları Bel- gratta mühimce bir konferans akdettiler. Neşredilen resmi teb liğlere göre üç nazır evvelâ So- viyet Rusyaya karşı takip edile- cek siyaseti tetkik etmişler ve şimdiye kadar müttehiden takip edilmekte olan siyasetin deva- manda itilâf etmişler. Sonra Yu- |goslavyaya Akvam cemiyeti |meclisinde bir azalık teminine çalışılmasına karar verilmiş. Bundan sonra da Madritte top- lanacak olan cemiyeti Akvam |meclisinde akalliyetlere karşı ta kip edilecek hattı hareket tespit edilmiş ve meşhur hakkı hiyar sahibi Macarlar mes'elesi görü- bu intihabata kadınlar bütün si ancak Cumartesi ve Pazara| şülmüş. Bunları müteakip itilâ- kuvvetlerile iştirak etmektedir-| malüm olacak. Fakat en nikbin| fın müddeti temdit edilmiş ve üç ler. Verilen haberlere göre, ka-| İngiliz muhafazakârı geçen mec|devlet aralarında bir hakem mu- din müntehiplerin mıkdarı er- isteki kadar çok bir ekseri Hmgilterede Merak ve heyetan İnlihabın neficesi hararetle bekleniyor Dün kadın erkek herkes - reyini verdi aelice bugün belli olacak Londra, 29 (ALA.y — Yarın erkek ve kadın İngiliz münta- hipleri kendilerini Avam kama- rasında temsli edecek olan 596 meb'usu İntihap edeceklerdir. Rakipleri olmadığından dolayi 7 meb'us 20 Mayısta intihap edilmiştir.Bir meb'us da Belfast darlilfünunu tarafından Intihap olunmuştar. Diğer — darüifünün- dular 11 meb'us intihap edecek- tir. Fakat bu darüliünunluların yapacakları son meticeleri an- cak bir kaç gün sçura malüm olacaktır. Şu — hale — nazaran Avam kamarasında 615 meb'us bulunacaktır. Yarın akşam ve gece ilân edllecek neticelerin 200 Azalıktan fazla olacağı — ve hükümetin - vaziyetinin ne ola- cağını tayine medar — olacak olan kâfi neticelerin 31 Mayıs öğleden sonra anlaşilacağı zan- nedilmektedir. Londra, 39 (ALA,) — Muha- Yazakarlarla, müstakbel — parlı mentoda İberallerle amele fır- kasına karşı 52 reylik bir ek- seriyet elde edecekleri fikrinde- dirler. Son mecliste bu ekseri- yet 223 idi. Ve buda Hberallerin amele fırkasına galebe çalmak- tan emin oldukları bütün intihap dairelerinde — muhafazakârlara y vermiş olmalarından mün- bais İdi. Bu sefer ilberaller, reylerini müttahiden kendi nam- zetlerine vereceklerdir. Yangın var t.. Londra, 29 ( ALA.) — Dev- noshirede kâin Tiverten de bir sinemada İlberallar tarafından yapılan bir miting esnasında * Yangın var 1, feryadı İşidilir gibi olmuş ve bu hal takriben 1200 kişiden ibaret olan hazıran ara- sında müthiş 'bir panik tevllt etmiş hepsl çıkılacak — kapılı atılmıştır. Kadınlar büsbütün kendilerinden geçmişlerdir. Bir çoğu bayılmıştır. Halkın heye- Canı güç hal ile ve mes'elenin bir yanlışlıktan Ibaret olduğuna ikna edildikten sonra teskin edilebilmiştir. Manmafi bir çok kimselerin ötesi berisi burkul- muştur. Sulh ve sai Londra'30 (AA.) — Yarısından fezlası kadın olan 28 milyon mün tahip nagebzuhur bir şey olmadığı takdirde - İngilterenin gelecek teşril sandıklarına — atacaklardır. Bu — son günlerde fevkalâde şiddetlenmiş olan ve berbiri - kendi muvaffakiyetini temin — etmek - için miş ve halen — sarfetmekte mühtelif Tırkalar rücsasının taham Mül kuvvetini çetin bir imtihana ma ruz birakan İntihabat mücadelesi bu gün son baddini bulmuştur. Parla mentonun G07 azalığını ele geçirmek için birbiriyle çekişen 1719 nam- redir, madığı iddia edilmektedir. ki etmek lâzımdır. *..* Amerikanın küçük adekârlığı ile halledilm Yürütülen tahminler | | Belçtkada İntahabat İntihabat neticelendi katolikler kazandı Brüksel. 80 ( AA ) — Belçika intihtbatının kat? neticesinde meb'us intihap edilenli 76 Katolik, — 70 Sösyalisı, Erontist, 28 Libesal, 1 Komünise Ayan meclisine intihap olunanlar; 41 Katolik, 13 Liberal, 86 Sos- yalısı, 8 Aktivist. A Laaa a y Dahili istikraz Berlin, 290 (AA) — 500 milyon marklık — istikrazın 300 ondan ibaret olan ilk kısmına şimdiden — iştirak — taahhüdünde bulunulmuştur. Müthiş bir kasırga Berlin, 99 | AA ) — Manille den Leyte adasını p olan bildiriliyor: müthiş kasır nin sürette tah , 100 kişiden ölümüne ve bi lerce kişinin meskensiz - kalmasına — sebebiyet vermiştir. Litüanyada Sui kast failleri Berlin, 29 ( A A. ) — Ga- zeteler, Kovnodan istihbar edi- | yor: Bütün siyasi fırkalar M. Vol siyasi — müttehemleri divanı barplere vermiyerek ni- zamt mahkemelere - seyketmesi hususunda musirrane tavsiye et- mişlerdir. Bu teşebbüse rağmen M. Voldemarasa karşı yapılan sul kast teşebbüsüne İştirak ile maznün — bulünan 14 talebenin askeri nizamata tevlikan - kısaca müuhâkeme — edilecekleri — haber verilmektedir. Bu talebedin cürü- lesinin idama mahküm -edilme- lerinden korkulmaktadır. Rusyada İcra hey'eti intihabı Moskova, 29 (A. A.) — Tas ajansı tebliğ ediyor: M. Kalinin M. Patrovski M. Çerviyakof, M. Müssabekol, M. Khocbejof e M. Altakof merkezi Jera hey'eti reisllklerine, M, Rikot komiserler hey'eti relsliğine, M. Çiçerin hariciye, M. Vorochlof harbiye, M. Roudzoutak müna- kalât, M. Mitoyan ticaret, M. Briowchanof maliye, M. Antipof posta, M. Ouglanof mesal ko- miserliklerine ve M. Koulbochef milil iktisadiyat ali meclisi rele- liğine İntihap olunmuşlardır, demarasa devredeki mukadderatını tayin ede- | Bilterede İngiliz vatandaşlarına teret cek olan rey pusulalarını bu gün tey | TÜP eden medeni vazilelerin en bü- Siyasi — akidesinin | adeta Tevkâlbeşer bir fealiyet sarfet- | bulunan Küçük itilâf devletlerinin bu içtimalarındaki kararları bekle- niyordu. Fakat öyle görünüyor ki küçük itilâf beklenmedik bir vaziyet karşısında kalmak üz-| Belçika namımna, bir müsa- tır. iş zanne- mentarizmin hı vatanı olan İn- yüğü addedilen rey vermek vazife- lerini ifa e ek İçin memurlara müstehdimine ve ameleye büyük tesbilâr irse edilmiştir. İntihabatın ilk - neticeleri yansına kadar malüm olacak bemen telsizle bütün dünya: dirilecektir. — Müntahiplere bir beyanname neşreden M. Baldwin bu beyannamesinde muhafazakârların programlarının şu İki kelime ile hulâsa edilebileceğini tekrar - etmiş- ue SULH ve SAL Londra, 30 (A ide b gece dilen mirat mes'elesi yine müşkülâta uğradı. Müşkülât iki cephelidir: Bir taraftan itilâf devletleri,| Almanlardan | harp esnasında Belçikada bırak İtilâfın başlıca Macaristanı is tıkları kıymetten düşen mark- tihdaf ettiği malümdur. Bu dev-|ların tazminatına mukabil sene-| letle İtalya arasında bir müd-| de1,250,000 İngiliz lirası i: dettenberi tcessüs eden samimi yorlar. Bu son taleple Almanla- münasebat yeni bir vaziyetin in kişafına yol açmaktadır. İtalya- . ni hegemonyası altında küçük itilâfa mukabil olmak- üzre bir Leh, Macar itilâfından bahse- dilmektedir. Hatta küçük itilâf hariciye nazırları Belgratta mü- zakerede iken Leh hariciye na- zırı M, Zaleski'nin Budapeşteyi Ziyareti sırf bir tesadüf eseri ol- rın senede verecekleri tazminat | mıktarı 102,500,000 İngiliz lira| sından 103,750,000 İngiliz lira- sına çıkmış oluyor. Halbuki her iki taraf ta evvelce 102,500,000 rakkamı üzerinde mutabık kal-| mışlardı. Diğer taraftan Almanlar da| ikti icap ettirdiği| takı moratorium ilân edebileceklerini, yani tatili tedi- Mamafi Lehistanla Fransa- yat hakkının tanmmasımnı isti- nın arası pek samimi olduğuna yorlar. ve küçük itilâf ta Fransanın cse ri bulunduğuna göre, böyle bir. yüzünden ihtimali şimdilik ihtiyatla tolâk- müşkül bir safhaya girmiştir.| Milli orduların galibiyeti ile te- » İşte bu iki taraflı müşkülât müzakerat tekrar Üç aydan beri devam eden kon- ferans bir çok vartalar atlatmış- . Ağlebi ihtimal onları atlat- tığı gibi b tlatacak, F: M. Wuhtar Pş, — Son Hâb divanı âlide H. Tarik bey, paşanın vaâz yeti hakkında izahat ve Ankara, Ş0 (Milliyet) — M. Meclisi Nureddin Ali beyin riya- setnde toplandı. Mahmut Mu- htar Pş in divanı âliye sevki hakkındaki mazbatanın müza- keresine başlandı. Bazı münakaşalardan — sonra Mahmut Muhtar Paşanın müda- faanamesi okundu. Bundan sonra Hakkı Tarık bey encümen namma Izahat vererek ezcümle dedi ki: —MMuhtar Paşanın müdafaa- namesi bize bir şey öğretmiş olmuyor. Yalnız, bu müdafaa namede Paşa, karşısında bir ta- kım manevra yapan küvvetlet olduğu zehabındadır. Öğrendiği: miz budur. Hakk Tarık — bey — bundan Yerli malları İzmirde yazlık modası İzmir 29 (AA) — Bir kaç gün evel toplanmış olan İzmir nuntakası dahilindeki ticaret ve sanayi odaları kongresi müzake- ratı bitmiştir. Bu münasebetle izmir tcaret odası murahhaslar şetefine Dir ziyafet — vermiştir . Şarapçılık, zeytincilik ve üzüm- cülüğün ihya ve inkişafı hakkın- da koüğre mühim kararlar ittihaz etmiştir. yerli mallarını koruma gemiyeti yazlık İzmir modası namiyle yerli kumaşlardan bir biçim intihab ve kabul etmiştir. Modaya göre yapılacak yerli elbi. senin ceket ve gömleği 7,5 İira- dan fazla olmiyacaktır. Bu moda memaurlarımız, - tüccarlarımız ve her genç münevver tarafından hahişle kabul edildiğinden kısa bir zamanda teammümü tahmin olunmaktadır. e ü Türkiye - İtalya M. Manlionun nutku Ietanbul, 29 CAA.) — kstefani Ajansı müdürü M. Manlio Mor- gagni, dün akşam İtalya amelesi merkezinde ve İtalya sefiri ile İtalyan —muteberanından - bazıla- Tıhın huzurunda pek çok alkış- lanan beliğ bir putuk irat ede- rek ecnebi memleketlerde sakin | İtalyan tebaaşına rehberi hareket olması. lâzım gelen kajde düsturlardan uzun uzadıya bah- settikten sonra bunların şan ve şeref ve milif kabiliyet ve kudret an'anesini muhafaza He mükellet olduklarını ve vatanlarına ölan imanların!ı dalma takviye eyle- meğe ve atilerini hazırlamağa mecbur. bulunduklarını söylemiş ve “Benito Mussolini,, hükümeti ile pek bar münasebat idame eden ve tekrar dirilen bir milletin ailit duygusunu canlandıran Gazi Mustafa Kemal hükümetinin ida- resi altında bulunan bu “asil memleketre bü istikbalin — her kat Almanlar artık pıçağın kemi ğe dayandığını söylüyorlar. Ve sureti kat'iyede Belçika talebini reddedeceklerini — bildiriyorlar. İngilizlerin Belçika mütalebatı- 'na karşı soğuk davrandıkları an- laşılıyor. Fakat İngilizler Belçi- ka imza etmedikçe muahedeyi imzaya niyetleri olmadığını söy- | i lemektedirler. Moratorium ilânma gelince, bu imkânsızlıktan neş'et ettiği- ne göre, bir zaruret olsa gerek- tir. Moratorium ilânı muvakkat iflâs ilânı demektir. Bu da za- Turetten neş'et eder; yani yok- luktan çıkar. Yoksa ne verilebi-| lir. Her halde temenni etmeli ki hiç bir devlet bu vaziyet karşı-| sında kalmasın. Çünkü diğaıe—; rinin de budan mütcessir olma- ması mümkün değil, ..* Çinde vaziyet yine karıştı. cesüs edeş Çin birliği öyle gö- | şudur: |dar arzu edenlere ” sonra tazminat — istihsalihü bulabilmek — ıçin ceht lüzüum olmadığını söylemiş let hakkının her zaman bulunduğunu ilâve etmişi meclis dahiline böyle giremez, Mütcakıben paşanın bEZİ| rakın gailp olduğu hakli imasının doğru olmadığın! miş ve “Muhtar Paşa, hef den evel muhakeme istemiyor. Meclisin kararı sevk şeklinde de olsa Ö? paşa takdir — etmelldir. İ bir mahkümiyet kararı dü Meclis kararında serbestlfit Mazbata reye konularak edildi. Fransa ile de UW ftuk iiyza ne 23 Ankara, 20 (Milliy' Fransa ile yapılat! esasları bugünlerde edilerek hafta sonutt' , lafnamenin imzasına ” edilebilir. Lehistanda ı.;ıı n Varşova, 29 (Stani tinde ktin Nizniow kestiti yangın neticesinde kâi olmuştur. Sosyalistler ka' Magdebourg, 29 ( Sösyalist köngresi fırkâ nince tanzım ve kongft ce tadil - edilen milli programını 147 reyt tey ile tasvip etmiştif Yeşil bayraf Bugün içki düşt? Jaf y bayram yap! :;df Bu gün içki diu.ııf divani bul sAT Kaft «yeşil gün bayramı? M nasebetle Yeşil Hilâl bu gün bir vapur tip etmiştir. eeti Yeşil gün bayram 3 y gdel el el İi 1L.— Sabah saat iğramma dahil ol! dalar civarında bif * ga tip edilmiştir. j Vapur saat 8de "”f.u ü iskelesinden hırd::kg. İ yine köprüye gelet Çegil | 2.— Saat 13,5 dü ğJĞ proğramı başlıyi“"' ğaz içi iskelesind Kadiköy, - Üsküdar | H Bebek tarikiyle BĞ gadiri çıkılarak, oradaf .WJ İ kiyle Adalara BİĞİLLufifiç Büyük Adada t€ Yi ra Kadıköy ve ÜsE Tüye e' larak saat 10da F kongre toj kün bir vaziyet aHi? F'f;' faaliyete geçmiSi Cang eZ ğ p kuvvetlerin lided i ayni cürüm sene ihanet ile T Tıpkı Rusyada (i lerin, yekıjhl'g ü siplerine ihan0' ; .. b hi tarlarının Ş le wvlw“:ğ;,de" Çin milli " T amışı e rünüyor ki bozulmak üzredir. Çin birliği tcessüs ettiği maruf rd

Bu sayıdan diğer sayfalar: