31 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

31 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“M LLİYET,, İN ŞEHİRVE MEMLEKET HABERLER — Şinlinin ialiları Ü di di 7 döniza allıklan sonta lıammıııı hılılı aa altı ıy y evvel İstan- —'ııııı gelerek burada bir Iş iyan Çinli Ling ümltsizlik iille Galatada — oturduğu kylaya otelinden gece yarısı ı'mllık Tophaneye gelmiş ve Befaln rıhtımından kendisl- ize atmıştır. Linğg denize tan sonra can havlile Nnağa başlamış ve etraftan sandalcılar tarafından — Sekteden öldü Sünpaşada oturan Lazari prüden geçerken düşerek Sektesinden ölmüştür. — —- İzalel bikir Kihte oturan 15 yaşındaki lne Un kapanında Arabacı Osman ve Memduh n bikrinin izale edildi- Mddla ctmiştir. Dün bu üç IŞ zabıtaca derdest oluna- Küliyeye tesilm edilmiştir. Kaçan dilenciler İlacezeden kaçan sabıkah lenctlerden Ahmet ile Feyzi derdest — olunarak © verilmişlerdir. Ye — p Bir kapfan düştü Atumızda — bulun. Alman | rahı Dirih vapurunun kaptanı Havo dün va- Güşerek mühim surette Niş, hastaneye kaldı- ——— oıllpı yakalandı rde Şehreminindi 'hıııı =aıyı vur! Recep ve arkadaşları halmış bunlardan — Galip binasından kaçmıştı . #ranmakta olan bu .'!ayıkılıımı'ııı. Sleferrik H. kizım Pş. Hz. Meclisi reisi Kâzım Pş, | "q...,. günü Ankaradan Kelecektir. —— h Selim sırrı B. '©| bedenive umumt Selim Sırri B. şark üde spor faaliyeti & tetkikatta bulunmak Ve Rüne kadar hareket K —— "'ıııııı tarifesi demir yolları kurak- ka yapılacak zahire İÇin bir seneden beri Thyaekte olduğu tenzilAtlı bi Müddeti yarın bitiyor. Ütok hakkında henüz - bir " illkmen —— Daziler şirketinin g “elik ictimar .__;l:kzueı anonim - şirketi- hey'eti -umumiye Yapılmış hey'eti idare Bu sene şirketin onbin &tiği kaydolunuyordu etin hisse senedatımın bir " türlü tevzi kaydolunuyordu. hararetli olmuş ve fiyesi “mes'elesi de lmuştur. Muu meclisi —idare ü içdimaa — nihayet ilel kadınlar 12 sinde Berlinde Slan beynelmilel ka- '*ısf,"“"' 'Türk kadın Mümessille iştirak İÇin hükümetce ve- h x__— * gelmiştir. birli "Ğu;; ziyareti ""hı... Tevfik Kâmil ı.%ı € gelerek müddet Beyi makamında x çTiT gitti GİTOR — hazretleri Vilâyette İSKÂN KADROSU Dün gelen kadroda iki memur noksandır Temlikişleri haziran nihayetinde bitecektir Beklenmekte olan yeni sene kadrolarından — Vilâyat Iskân kadrosu dün gelmiştir. Yeni kadroda iki memur noksandır. Bunlar da vazifeleri biten me- murdır. Mamafi lüzum görülür se Vilâyet memurları da İskân işlerine yardım - edeceklerdir. Çünkü temlik İşleri haziranın nihayetine kadar bitirilmiş ola- caktır. a— SENE SONU 1928 malf senesinin sonu olduğu ciletle dün dairelerde bu seneye ait r, bakaya kalmaması için verilmiştir. DEVIR MUAMELÂTI Yarın 1929 mali senesi başı- dir. Bu münasebetle vezneler- deki paralar yeni seneye dev- rolunacaktır. —— MAAŞ TEDİYESİ Vilâyet hu; haziran maaşını verecektir. muml maaşata yeni sene kadro ve havaleleri geldikçe verilecek- tir. —-—— MAİYET MEMURLARI Vilâyet malyet — memurları staj müddetlerini Ikmal etmiş- rdir. Bunlar yakında kayma- kamlıklara talyn olunacaklardır, Maarifte Muallim mektebi 83 ncü ders senesi tes'it edildi Erkek muallim — mektebinin B3 ncü senci devriyesi münase- betile mektepte dün bir müsa- mere — verilmiştir.. Müsamerc, bütün maarif erkânı devair e kânı, muallimler ve talebe velileri hazır. bulunmuştur. Müsamereye usulü tedris ho- casi Nihat beyin nutkuyla başlan mıştır. Nihat bey nutkunda mek tebin tarihçesini yapmış ve mek tebin şimdive kadar memlekete yaptığı hizmedlerden bahsetmiştir. Milli marşlardan — sonra — müsiki çalınmıştır .— Mühittin — Sadık Beyin riyaset ettiği ve talebenin çaldığı musiki çok güzel olmuş- tar, Bunu müteakip canlı muallim tablasu gözterilmiştir. Bu tabloda muallimliğin ehem- miyeti Hiade edilmekte idi. bun- dan sonra “ insan sarralı , na- mındaki iki perdelik komedi oy- nanmış ve çok - alkişlanmıştır. Son olarak muhtelif zeybek - va- kısları yapılmıştır. Müsamereden sonra davetlilere sergiler gezdi- ril miştir. El işleri hocası Celsl - beyin ve diğer Mmuallimlerin — vücude getirdikleri sergiler pek beğenil- miştir. Bu sergiler derslerin ne kadar amelileştiğini ve köy hocaları. nin kendi kendilerine levazımı dersiye ihzar edebileceklerini gös- termekte idi —— Dil Hey'eti Nelerle meşgul oluyor? Sene başından beri Ankarada mesalsine devam — etmekte olan Dil Hey'etinin —beş ay zarlında nelerle iştigal eylediği hakkında en salâbiyettar bir zatten sldı- Çamız malümata göre — heyetin şimdilik çalışması üç cepheye ayrılabilir. — Bunlardan. birincisi ve en süreklisi “Lügat,, İşidir. Büyuk lüğat türkçede kulla- mlan bütür. kelimeleri muhtelif delilerleri ve istimalleriyle gös- terecektir. Larustan tercüme edi- len fişler bir taraftan bulunan türkçe mükabiller itibariyle bü- yük İügate hizdtet cttiği gibi ayrıca bazırlanmakta olan fran- sızca - türkçe İügat için de işe yarayacaktır. Ikinci meşgale “ İsulahlar ,, mestlesidir. ki henüz Darülfünun komisyonlarının elindedir. üçüncü de“gramer, işidir. Hey'et Azasından iki at dilimizin ana Emanette Taksi teftişi Yarın olomobi!lerin faksileri kontrol edilecek Bazı şoförler taksilerini değiş- tirmeğe ve tenzilâtlı taksi kullan- mağa — başlamışlardır. Lâkin şim- diki halde bunların adedi çok dir, Mamali yarından itibaren obillerin tenzilârli taksi kul lanmaları — mecburf olduğundan yarın bütün otomobiller umum! teftişe tabi — tutulacaklardır. Taksilerini değiştirmeyenler mene dileceklerdir. bir —— Darülbedaylin yaz temsil- deri başlıyor İzmirde bulunan Darülbedayi hey'eti bir kaç güne kadar şeh rimize gelecek ve 15 Haziranda yaz - temsillerine — başlayacaktır . Bu temsiller iki ay 6 sonra Darülbedayi karadeniz tur- çıkacaktır. m edecek, nesine Şehir tiyatrosu plânı Taksimde yapılacak olan şehir tiyatrosu binasının plânlerı hazır- Janmağa başlamıştır. İnşaata bir ay evel başlanmasını temin için çalışılmaktadır. ——— Şehir kimyahanesi Emanet Fatihte mevcut Ema- net kimyahanesini bütün tahlil- leri icra ve balkın - ihtiyacatım tatmin edecek bir surette tevsie karar vermiştir. —— Kimsesiz çocuklar yurdu Ayasolya medresesinde Ema- net tarafından önümüzdeki ha- fta açıldcak olan kimsesiz ço- cüklar yurdu için 50 tahta dö- şek ismarlanmıştır. Tahta taklar yarın “emanete teslim edilecektir. ——— Kesilen hayvanlar Hayvan borsasının açıldığı tarihten bu semne başına kadar 11,684 Öküz; 101,410 süt kuzusu 20,648 kuzu; 2,448 inek; 18.000 keçi; 2,559 rus koyumu; 53,000 kıvircik — 45,000 — karaman 46,000 dağlıç; 4 oğlak; 13 boğu, 462 dana; 955 manda; 893 dişi mı kesilmiştir. —— — Yeni buz fabrikası Karaağaçta yapılmakta olan buz fabrikası 15 Haziranda fa- aliyete başlayacaktır. Esasen şimdiki halde her gün çıkarılan buz şehrin ihtiya- cını temine kâfi bulunmaktadır. Yeni fubrikada faaliyete başla- dıktan sonra bu miktarı çok fazlalaşacaktır. —— Fatih-Edirne hapı tramva- yının küşadı Fatih-Edirnekapu tramvay hat- bnın resmi küşadı yarın yapıla- caktı. Likin bir moktada telgraf ve tramvay - kabloları aynı yer- den geçmekte olduğundan kon- takt yapması ihtimaline binaen bunların ayrılmasına lüzum gö- rülmüş ve hattın resmi küşadı Hazıran 7 ye tehir edilmiştir. Eski otomobiller piyasaya çıkarılmıyacak Bazı şoförler ellerinde mevcut ei otomobilleri piyasaya çıkar- mak üzere Emanetten müsaade istemişlerdi. yapılan tetkikat ne- deesinde bu müracaat muvalık görülmeyerek Teddolunmuştur. ——— Emanet borcunu ödeyor 0909 istikrazı hamillerine ve- rilecek olan ilk taksitin Hazira- nın ilk haltasında verilmesi için Şehremaneti hazırlığa başlamıştır. grameri için birer proje Ihzarına memur edilmiştir. Dil Hey'eti artık. tekâmül girmiş olduğuna — kanmış — olduğundan yavaş, fakat dikkatli bir çalışma ile mesaisine devam etmektedir. Mektep tenezzühleri Mektepler yaz — gezintilerine devam etmektedirler. İstanbul kız lisesi de. şirketin 66 numaralı vapurile Sari yere | bir gezinti )ıpıjnşuydn. yazı inkılâbınım devresine Aörret frcdn | fıd EBalta Erkeğin ell kınası.. Köy gelinleri kadar utangaç bir kız. karşısındasınız. Fakat bu kız, — gelin kulağınıza söy- llyim -tam altı aylık gebedir. Dava evraki okunurken arada bir içini cekiyor: — Ne diyeyim kaderimmiş! iyleya.. Ne denir, kader... Nikâhsız fllan tatlı tatlı sevişi- yorlarmış. Fakat günün birinde bir de bakmışlar ki çocuk güm- bür gümbür oyauyor. Kız o za- man başlamış sızlanmağa: — Ya benl Alırsın, yahnt ta Beşiktaş önünden kaldınr ken- dimi denize atanm! Vakıa öyle bir delllik yap- mamış ama İki canile işte mah- keme kapılarına düşmüş: Ya nikâhlar yabut da nafakamı verir! Eyi güzel ama düşüncesiz aşıkın da memleke- t#ade nikâhlı karısı yolunu bek- leyip duruyor. Tahkikat bakimi| sordu: — Kâzım efendi. bu hanımı tanırsın değil miz Başımı eğdi: — Tanıtım efendim, — Kendisile münasebatı cin- siyede de bulundun? Evet... — Nikâllamıyorsun da.. mdlin arzetilm ya.. Ben evli bir adamım. Peki bu kızcağızı, alma- yacaktın da niçin böyle berbad edip bıraktın.. Şey.. bir “arada metres hayatı yaşamıştık.. Hani kendi arzusile.. — Küzn efendi, şimdi iyi dinle, bu hanım “ doğurunc kadar bâna baksın ! ,, diyor, yani senin anlıyacağın nefaka istiyor. Ayda kaç lira kazânı- yorsun bakalım ? Eli Ürayı bile bulmaz. Hem ben bu paradan memleke- te de gönderiyorum. — Gönder gönderme... Ço- cuğun senden olduğuna bir di- yeceğin yok ya.. Şüphen varsa - söyle .. —NT oe 5i O halde bu kıza bakmak sana düşcer.. — Etendim nasil vereylim. Onu evelce düsüneydin. Nasıl, elli lira maaşla metres hayatı yaşamağa kalkarmısın? — İ — Hadi söyle bakalım, verebilirsin? Günde 15 Kuruş... — Günde 15 kuruş mu.. Bu zamanda 15 kuruşla tavük bes- lenmez. Sen nafaka diye nasıl yoriyorsun bu parayı?, Aşağı yukarı uyuşuldu: ayda şimdilik 10 lira verecek, çocuk dünyaya geldikten sonra ayrıca çocuğa da bakacak... Sallana — sallana dişarı çi- karlarken muhakeme dinlemeğe gelen hanımlar onları gösteri- yorlı —Ne olacak, erkek değil mi? işin içinden siyriliverdi. Tevek- keli dememişleri Erkeğin eli kınası, kadının yüzü karası Malliye müsteşarı şehrimizde Şehrimizde bulunan ma- liye müsteşarı Ali Rıza bey dün tütün inhisarına gide- rek bir müddet meşgul olmuştur. Ali Riza bey öğ- leden sonra deftardarlığa gelmiştir. Spor Tenis maçı Istanbul-İzmir karşılaşıyer İzmir- Istanbul tenis maçlarına bu- gün Taksimdeki Tenis külübünde başlanacaktır. Geçen ve evelki sene- ler İzmir şampiyonları galip gölmiş- Terdir. Onun için bu #eacki maçın da pek meraklı olacağı anlaşılıyor. İstanbulun galip gelmesi pek muh- temel görülmektedir. Varın ve pazar tesi günleri de maçlar yapılacektır” latanbul Futbol Heyetinden; 21 Mayıs Cuma günü icra kili- macak müsabakalar berveçhi atidir; Kadıköyünde Kumkapı - Darüşşafaka —sant 18 Hakem İzzet B. Fatih- Kasımpaşa saat 1630 Ha- kem İzzet B. 'Taksim- Stadyomunda Kuleli * Askeri sanayi 11,80 Ha- kem Kemal Halim B. Hilal - Ahanordu saat 13 Hakem Basri B Üsküdar .- İstanbul Spor saat 15 Hakem Saim- B. Fenerbahçe - Vela saat 17 Ha- kemi Adilgiray B | şahitleri dinledi. Adliyede Ötel cinayeti Hüseyin beyi öldü- ren Rumun mu- hakemesi Dün ağır ceza mahkemesin- Londra oteli sahibi - Hüseyinde beyi kutleden ve Con Anderyayı da yaralıyan Yunanlı Fokasın muhüakemesine devam edilmiştir Dünkü — celesede — müd Neticede gel- meyen bazı şahilerle Üüçünclü ceza malikemesindek! evrakın celbi. İçin muhakeme başka güne tehir edildi. Yakılan fabrika Bir kaç bin liralık sigorta bedeline tamaan fabrikasını kat- ten yakmakla maznun yazma taciri Artinin muhakemesi Ağır cezada görülmüş ve tecil kanu- nundan istifadesine karar verll- miştir: —— Kadriye H. evrakı Müddel umum! Kenan beyin- de iştirakile müddel umumi mu- avinleri dün Kadriye hanım ve hakkındaki — eyrakın Keç vakta kadar meşgul olmuşlardır" Yakın bir zamanda — tetkikatın nihayete ermesi için çalışılm. kııdır. .Şardp imali Serbes! bım!zıldı En iyi Şarap yapana 1500 lira mükâfat için mühim danmıştır. Talimatname ve izahnameye göre şarap imali ve ihrscı muvakkatan serbest olacaktır. Amillerin kura üzümle sair mey- valardan şarap imali “mcınnudur. Bu | bak yalnız: Müskirst İnhisar idaresine kalmaktadır. Bağların — bulundağu — mintakalar haricinde tücaret maksadile — şarap imaline müsaade edilmeyecektir. Bağ mıntakalarında ve yalnız yaş üzümden şarap imal edilecektir. Yalmız; — hosüst iheiyaçlar için inhisar resmi peşin depozito edilmek, miktarı $00 kiloyu geçmemek şartile bağ mıntakaların haricinde, hususi meskenlerde de şarap imaline mü- saxde edilecektir. Sıhhi ve dini mülesseseler için talep vükuunda İnhisar umum mü- dürküğünün — müsandesile bu miktar tezyit edilebilecektir. Şarap tcaretile iştigal eden amil ve bayilerin husust meskenlerinde Şarap İmal etmeleri memnvdur. Bağ mıntakaları - dahilinde şarap yapacak olanlar bazı şartlara riayet edeceklerdir. Bir senede yapacakları şarap miktarı hakkında bağ bozu- mundan asgari 10 gün — evvel bir beyanname - vereceklerdir. - Beyanna- me verildikten bir hafta sonra rub- y caktır. Husust ihtiyaçları için şarap yapa- cak olanlarda üzüm almağa başlama- dan evel inhisar idaresine birer be- yanname verecek ve ruhsatiye alacak- lardır. İçine ispirto koymak Baretile İmal edilerek memleket haricine sevkedilen şaraplardaki İspictoya lt inhisar res- Mi ihraçtan sonra — amillerine İade edilir. hmalâthane sahiplerinden perakende süretle Şarap satmak - İsteyenler bir beyanname ile inhisar idaresine ma- Tümat veteceklerdir. İmalârhanelerin namıl temiz tutu Yacağı hakkında da - talimatnamede izahat vardır Şarap ihraç edenlere beher kilo garap için 3 kuruş ihracat primi veri- Tecektir. Senede bir defa olmak — Üzre şa- rap amilleri arasında nefaset müse- Yeni neşriyat Muhit mecmuası Ahmet Cevat beyin idaresi el- unda İntişar etmekte olan Yesi Mu- Kit mecmnasının Binci sayışı çıkmış: tır. Haziran ayına ait olan bu nusha da Muhitin — diğer nushaları gibi Mmütenovvi . ve güzel mündericat ile bezenmiştir. Resimleri gayet nehs ve bütün muhteviyatı sileler arasında en küçük bir çekinme hissine mahal ve imkân vermiyecek kadar nezih olan bu mec mua cidden memlekedlmizde emsali olmıyan bir magazindir. Ekonomi Cihan harb tasfiye 18,5 müyar Türk Türk Urası mağlup boreluların inin en son rakkamı Nrası ggllp alacakkların talebi 17,5 milyar teklifi... İşte Paâris konferansında harbin €n son tasliyesini yapmek için toplanan iki tarafın ortaya attıkları büyük rakkamlar. Bin milyon bir milyar ettiğine göre bu rakkamların bir garp sözüne göre fcleki bir şark sözüne göre de div âsü heybeti karçısında Irkilmemek kabil değildir. Almanyayi temsll eden meşbur doktor Şaht, Fransayi temsll eden Moro, Amerikayı temsi eden Vung, İngiltereyi temsil edem Sör stemp ile diğer İtllâf mümesslileri tam üç aydır yeşil masa etrafında pazarlık ediyorlar. Kâh açık tohtit ile, kâh ince siyasetilk devam eden bu münakaşa konferanslarında iki ay ortaya tek bir rakkam koymak mümkün olamadı, Ancak üçüneü aydadırki yukarki rakkamların nazenin hututu önce müphem, sonra kat'i görünmeğe başladı; ve nikayet fâcıalı bilr doğum ameliyesinden sonra İkl rakkam el No tutulur şekilde meydana çıktı. Alacak, verecek münakaşalaı rı, beseri zekânın en fazla çalış- dığı münakaşalardır. Hiç bir polllika konferansında, itilâf müla- katında zekâlar bu konferansta olduğu kadar çalışmamıştır. Kimin ne alacağını, kimin ne vereceğini tayin İçin ortaya konan esbabı — mücibelerin, derceceye kadar esbabı mucibe etmek, hissiyatın karıştığı böyle ne dereceye kadar esbabi mucibelerin, ne kuvvetini haiz olduklarını kabul münazaalı bir işte, kolay değli- dir. Almanlara bakılsa, vereblilecekleri en yüksek mıktarı hesap ederken, hem haklı, hemde Alman imillet İktisadiyatını rahnedar etmiyecek suretlerde hareket ettiklerini İddi'â ediyorlar, Alacaklı- lara bakılsa, türlü türlü hesapları bir araya karıştırıyorlar, Tayınis gazetesine göre, çıkmaz sokağa giren müzakeratın sou haltadaki Inkişafı, Alman murahhaslarının Yung plamını münakaşa etmeğe yanaşmak İstemelerindendir. hassa müzakeratı malüm Iktisadf vukufla Alman gazetelerine ve bil- takip eden Frankturt gazetesine göre, son inkişaf Amerikalıların, Almanyaya verdikleri iIstikraz milyarlarını kurtarmak için, dostça müdahaledendir. Fransız Almanlar lehine yaptıkları matbuatı ise iki karargâha ayrı- hyor: Yung planını beğenen fransız matbuatı, beğenmeyen fransız matbuntı. Yüng planının - Almanlaı verilmesini mütecakip, Almanların mukabil teklif olarak itilâf mümessillerine tevdi ettikleri cevaba, YAF mümessilleri şu mllyar (Türk) lirasıdır. anülte e ödenecektir, ödenecektir, tediye edilecektir. surette son bir cevap verdiler: Borç 18,5 Bunun 16,5 miülyar (Türk)Nrası, 37senede 144 mlilyar (Türk)lirası,22senede antilte ile 0,6 milyar (Türk) Ilrası Devs istikrazından dolayı VfAnci 16,5 milyar Hranla 10,3 milyarı itilâf devletlerinin şimali Amerikaya borcudur, Amerikaya ( hatp zararları ) namile galip verllecektir. Geri kalan 6,5 milyar) devletler arasında mmuayyen bir planla taksim edilecektir. İkinci 1,4 milyar, Iteilaf Gdevletlerinin kendi aralarında ve harbe hesapların tasfiyesine tahsis olur Bütün bu heybetli rakkar iştirak etmeyen - bitaraflarla — olan aktır. iade edilen meblâğların muha- sebesini muvazenesin! alacağını vereceğin! temin kolay değildir. Hiç içindir. ki bankadır, bu bankanın adına Könferansın - nihayetinde Kilaf bir devletin maliye teşkilâtı böyle muazzam işi üzerine ulamaz. Onun TICa bir teşkilâta lüzum görülmüştür. Bu teşkilât bir ( Cihan bankası ) denecektir. ve hasıl olduktan sonra - İaaliyete baştayacaktır. Yüksek ebhemmiyetinden dolayı ( Cibas baskukinın ) taaliyet usulünü, cihan maliye ve iktisat dünyasına yapacağı tesiri ayrıca tetkik lâzımdır. Tetkik edeceğir. Dr. Nizameddin GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ x Japon sergisi yarın gidi- yor— Karaköyde eski liman şirke- keti binasında yarın Japon ticaret hey'eti tarafından Japon mamolât ve masnuatını memleketimizde tanıtmak için bir meşher açılacaktır. Bu meş- her üç sene devam edecek vetücce- nmız meşherdeki nümüneler Üzerin- den sipariş yapacaktır. lapon hey'eti memleketimizin mühim şehirlerinde — mümessillikler tesis edecektir. ($ Sigortaların kefalet akçısi- * | Sigorta şirketlerinin vermesi lâzım gelen mütehavvil kefalet akçasi için verllen mühlet dün akşam neticelen- miştir. Sigorta şirketlerinin ekserisi lâzım gelen kefalet akçelerini yatırmışlardır. * Yerli mal sergisi — Sanayl birliğinin C. H, Fırkasında açıcağı sergi için fenliyete devem edilmekre ve gelen teklifler tetkik edilmektedir. Serginin plânı takarrür etmiştir. 10 hazirandan itiharen fırka binam sergi haline konacaktır. * * Ticaret ve Zahire Borsası 80/5/926 AZAMİ Buğday KR SA Yumuşak . —- Kızıkka 'e 0000 Sünter aa Sert Dönme Yumuşak mahlut Sert « Romanya . Bu'garletan Hububat Susam —00 —00 — Kuşyemi Y8t0 3800 Un Bkstra Eksten TE&LON Tidüydo Kkstra 1900400 110000 Birinci yumuşak 140000 H40 Istanbul Hayvan Diri - satışlar Cinsi Adct Kıvırcık Dağlıç Karaman Karıyaka Kuru Keçi Bağır Dana gryçad lıllli'l ı!ılııti ESGAR Birlaci sert Yazada 115000 0000400 VEXOO 110000 dNO0 0000 umı Borınıı 29/ 5/929 Aagari — Azami sığdasısöt Knnıblo Borsası30/5/ 929 İSTİKRAZLAR Detikram Gabili * Düyanu müvehhide 109 İkramtyeli demir yolu y L 00 30 S 58 78 TAHVİLAT Asadolu LI DY AF Tünel girketi Elektirik şirkedi Ribtim Şirketi. H. Paşa İlman girketi ÇEKLER Londra 1008 00,00 — Newryork GAN İAT Parls — 183080 Atine 37 19,00 Cenevre —8 4073 Roma 9 Tanö Bükreş — 94 6180 Amsterdam —1 1980 3 4400 Satya 66 8740 16 2000 Betlin x vaT8

Bu sayıdan diğer sayfalar: