13 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

13 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A — L 4...BABA WÇocuğunuz için ke- » nara koyaca 40 para HAYAT MECMÜNSİ 28 sahife - 15 kuruş 15 TEMMUZ .. çıkacak ve bütün fikir, sanat ihtiyaçlarına cevap verecektir. ğınız T | B p Ç P YARIN * S *Onun istikbalini temin eden bir3 t le kuvvet olur $ k Türkiye İş Bankası — $ 0 af w | b h ARİL İt MNMN HİLMİ Hilmi Naiıi Müessesesinde ÜZEEZESEYEYEK S ZEEZENELEZEZE HAKİKAT Di İ j Muharriri F Emil Zola Ad Forma forma neşredilen bu büyük roman kitap halinde çıktı. flatı 200 kuruştur. ALİ CANİP EDEBİYAT Fiatı 135 kuruştur. DEVLET MATBAASI Üçüncü tabı çıktı Bioks diş Madununun İstima- lile kabildir, '& mattar bir ağıza malik olmak ancak Okzijen sayesinde İstihzar olunan TASARRUP KOTULİRİNIZI YLINIZ DAT YEASEŞ. . UK İ K Makinaları Boyaları UMAĞILIK Eczaları Levazımatı 4 ktanbulda | ILIk. Sirkecide NAİLİ BEY İSTANBUL aa Satış yeri. Nur hanında Trcüme eden Reşat Nurt Ii müdafaa vekâleti celilesi deniz fabri- kalrı umum müdürlüğünden: Fabrikalar için sobacı, Sarnıççı, Sıvaciya iHüyaç ölduğun- lan arzu edenlerin fabrikalar umum Tacaatları ilân olunur. müdürlüğüne her gün mü MİLLİYE damla (inme) fartı semen romatizma * alâmı mafsaliye LER VAPURLARI ı KARA DENIZ MUNTAZAM VE LÜsy POSTASI Sakarya vapuru M Temmmiz Pazar akşamı Sirkeci rıhti- hareketla ( Zongul - dak, İnebolu, nsun, Ordu, Kireson, Surmene ve Rize iska azimet ve Tafsilâi adet hanı güni B grina det edecektir. n Sirkecide Mes. altında acental NAİM VAPURLARI İzmir postası Seri, lüks ve muutazam olan ADNAN ;;7 15 inci PAZAR'TESİ Beyoğlu: 1041 YELKENCI VAPURLARI İlmir süral poslası Lükk ve ısmL'tPîlsa vapural seri günü san H n ROZarlira alata irae İzmir hareket edecektir. Tafçilâr için Sirkecide yelken el hanında kâln acentasına mü racaat. Tel İstanbul 13515 ve Galatada Merkez — tıhtım hanındea Celipldi ve Smhlopıd acantalığına müracaat — telefon Beyoğlu 854 Her perşembe ve cuma günü 0 Erzak münakasası ŞAOA n aM o Eamanez IŞ Temmuz Sali 12 de - Galata ROBERT Kolec kısmı — Âli Mühendis kısmı— Sanayi kursları CUMARTESİ bamızı bevi (asit urik) Oe zehirlenmiğ. alâm ve iztırabatır tahtı tehdidinde bulunmuş olanlar ancak URODONAL olabilirler, Zira tradonak hamızı bevli ©€ maddedir. bilümum eczahanı — mamammecaremı mama YAKT SA AT ( Karadeniz ) v 15 (Femmuz Pazartesi 12 de tle İnebolu, rıhtimindan ha Samsun, Trabzon, Riz ve dörüşte mene Zonguldağa uğrayarak gel tir. Hareket günü yük kabul olunmaz, İMMB poslası KONYA) vapara 14 Temmuz Pazar 10 da Galata rıhtımından hareketle İzmir Güllük Bodrum İRadas Fethiye Finike Antalyay Bozcaada - paslası (Gelibolü) vapuru 13 Temmüz Cümartesi 17 de İdare tihti- mından — hareketle — Gelibolu Lâpseki Çanakkale İmroz Boz- ya gidecek ve Çanakkale Geliboluya uğrayarak gelecektir. izmir Wersin Sür'al — poslası CCu huriyet ) yapuru 16 rindan kalkarak Çarçam: ba sabâhr İzmire ve akşami İğmirden — kalkarak —Antalya, Alaiye, Mersine “ gidecek ve dönlşte Taşucu, Anamor, Âla- iye, Antalya, İzmire uğrayarak gelecektir. KOLEC dan 12 ye kadar müracant; Baytar mektebi Rektorluğundan : Mevkil münakasada bulunup talibi zuhur etmemesine mebni ihale kılmamayan ekmek, Er, Erzak ve sebze meyve ve mMökülati hayvaniyenin 31 Temmuz 9909 Çarşamba günü ibalesi icra kılı- nacağından talip olanların şersiri ve evsafın görmek üzre her gün ve ihale günü defterdarlık binasında Mücssesatı Zürsiye mü- bayaat komisyonuna gelmeleri HAMIZI BEVLİN ( ASIT URİR ) v Se d oN ARI Tip akademid eti ç € Lansero Yuretmdan savuy . < Dlarhen Parb hastaheneleri ataahüftier Şatelen mü.cesasatı " İZZ 13 TEMMUZ, 1029 artenfi 15 büyük mükâfat rde satılır. )pon Yüsen Karsha Japon vapur kumpanyası ( DAKAR MARU | Japon vapuru Japonya İle Aksayı Şa- rk Timanlarından 17 Temmuzda &İ gün eşyayı iye alarak Pire, Ceneve, Valans ve Liver- pol Ilmanlarına hareket edecek- | dr. Talsilât için Umumi acente- | Yarı : Calatada Arapyan Hanın- | da birinci kattâ ENRİCO SPE- | RCO ve MAHTUMLARINA mü- Tolefon Beyoğlu 2999. DOKTOR , rucaal, | Yenl ve eski belsoğukluğu, em razı cildiye ve fret elekirik ve salr en son vesaiti (e vi eder. Bahçekapı — şekerci — Hacı — Bekir karşısındaki . aparemanda - 1-1/2 dan GL2 ya ka Dr. İhsan Sami Gonokok Aşısığ| Bekoğukluğu — ve ihtilâtatına karşı pek tesirll ve taze aşıdır. Mahmut tür- | 4 No 189 | Doktor Seyfettin Her cilçfre ve-eski belsoğukluğu, idrar darlığı ademi iktidarı ağrısız en yeni vesait ve motedil şeraitle tedavi eder. Babıâli caddesi, Meserret öteli sâan (X olanların nazarı dikkatine Dr. Horhoroni Fennin ca son usülile kat'i olarak eski ve yeni Belsoğukluğu, frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği ve mesane ve bilcümle kadın Ta: harsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu TTokatlıyan yanında mektep sokak No 35 Tek B. O, 9152 Doktor A. kutiel Elektirik makineleriyle belsoğukluğu, kirar darlığı, prostat, ademliktidar, bel gevşek- liği cilt ve frengiyi ağıısız tedavj eder. Karaköyde Börekçi nni sırasında 34, Doktor Kokolatos Emrazı - dahiliye (Göğüs, kalp mide hastalıkları tabibi mütehassısı; ida nda 32 saat14-16 İçmek için şişelerin üzerinde G. B. markasına — dikkat ediniz. Adres: Galip Bey-Kadıköy 467. Piyanko müdürlüğünden: — | Nümüneleri veçhile 150000 adet tab'a talip olacakların 19 Temmuz Cumartesi günü saat on beşte pey| akçalarile birlikte Piyango Müdür- Tüğünde müteşekkil Tayyare Müba- yaat komisyonuna müraccat'ırı İlmanımıza muvaâsaalet ve erte- | ET KÂMIL | 3 Avrapa küvvet — ilâçlarının en faldelisidi. Vücude olan tesiri hakkında sütunlarca methü sena kâfi değil yanlız bir İki şişe içmek * bütün iddinlarımızın şahididir.- Başlica makbul hassası kana, sinir: lere kuvvet renge penbelik natürel güzellik ve vücade şişmanlık vermesidir. Her eczanede bulunut. Depo: Bahçekapı Şekerci H, Be- kir arkası M Kâzım ecza deposu. Ankarada Merkez eczanesi Cüfer Tayyar, Samsunda ccza taciri Raşit Can bey Devlet Malbaası Müdürlüğünde 150 — çeki — odün 3500 — kilo — Mangal kömürü 85 ton — Kok kömürü 2 w Griple Matbaa için mıkdar ve ecnası balâda muharrer mahrukat mü:- nakasi aleniye suretile mübayaa olunadaktır. Talip olanların yevmi münakasa olan 31 temmuz 929 tarihine müsadif çarşamba 16 da teminat akçalarile birlikte —matbaada müteşekkil mübay komisyonuna ve şartnâmeyi görmek istiyenlerin de hergün kor kitabetine müracaatları ilân olunur. Deniz salnalma konisyonundan 1800 ton rekompoze maden kömürü kapalı zerfla ihaledi müsdaif paza: esi sait 14 te Deni, mür kuvvetleri kapalı zarf usülile münaka- z Yon saya -konmuşi r. Şattnamösini görmek isteyenlerin her gün itasına talip © arın da yukarida — yazılı gün #e saatta Kasımpaşa Deni atıı kom vt mürataatları Posla ve- lelgral levazım müdürlüğünden: 1 — Ankarada umüm müdürlük — binasile nbul. T- Fabrikası ve Ani İsi telsiz. binaları için. mübüyas olunaca ki yüz otuz ilâ iki yüz elli ton Kadık Kaz si kok kömürü 28 Temmuz 990 Pazar günü ihalesi icra kılınmak üzere-kapalı zarf usulile mü e almak jçin kapal şimdiden, teminat ve tek Zarll: nede tevdi için de mezkür mübayaat komisyonuna ü ao nnie LA e S AAA AA Ankara Hapısane müdürlüğünden: 1io/929 aya - konup miyen Ankara tarihladen 31/5/930 tarihine ka: 800 dirhem ittbarile 188400 adet tarihinde ikinci nevi ve kapalı Zarf u saya vazcdilmiştir. Taliplerin 2361 liralık temi 20 cumartesi gürü Sant ön — dörtte mü müğeğl” komksöre şeraiti anlamak - isteye mmeleri ilân olunur. müracaatları in de dairci mezkür Ve şartnamesini g BÜYÜK TAYYARE PiYANGOSU YEDİNCİ TERTİP Linci keşide: 11 ağustostadır. Büyük ikramiye: 30000 liradır alata ithalât gümrüğü müdiriye Cinsi adet kilo İpekli yünlü mensucat 5 78 tınden: & BRO nevi paket Paket gümrüğü Dilâ sahip eşyasından olup Galata gümrüğü 3 numara ambarında mevcut balâda cins ve evsafı yazılı $ parça eşya bilâ sahip hükmünü iktisap eylediğinden 3 - 7 - 929 da yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuş olmakla 23 -7 - 020 tarihine mü- sadif günde saat 14 te satış komisyonunda satılacağı ilân olunur, Tdarcemize lüzumu olan 600 ton çimento kapalı zarf usulile mü- nakasaya konmuştur. Münakasa 28 Ağustos Çarşamba günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları binası malzeme dairesinde yapilacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumt müdürlük kalemine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Atkarada malzeme dafresinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik evlenme evrakı - tabettirileceğinden | edebilirler. Devlel demiryolları ve limanları umumi idaresinden Kapalı zarfla münakasaya konulan 11850 kilo delikli bak'ı ant t vaz çubüğu münakasası 27 Agustos 1920 Salı günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları binasinda Malzeme dairesinde ya- pılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumi Mü- dürlük kalemine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa — şarıname lerini 2 lira mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden Istanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. Vilâyet daimi encümeninden: Btanbul ilk mektepleri için 2943 Üsküdar ilk mektepleri için 2019 Beyoğla mektepleri için 1882 idarel hususiye devatri için 260 çeki ki ceman 8754 çeki odun kaza itibariyle ayrı ayrı kapak zari usulile 28-7-029 tarihine müsadil pazar günü saat on bire kadar münakasaya- konulmuştur taliplerin teminat ve teklif mektuplarinı vakti muayyenine kadar encümeni vilâyete tevdi eylemeleri, MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTİN. ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: