13 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

13 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

OETMA NSİNEMAĞCI ( 13 TEMMUZ 1929 îj;bli”iygî : _V!" Ş BİR RESİM Mardındinde bulunan Türkiye Irak dalmi hudut komisyonunun altıncı içtimaımi! hitamı münasebetile murahhasların grup halinde resimleri. İ Yaz mevsimi — dolayisile Cikıidııdl] İşleyen açık tramvay arabaları Mardin Türkocağında türkiye- İrak dalı..! 4 | hudut komisyonu Irak baş murahhasları Jetikbal - kadınları ” EAÇRLENRENN şerefine verilen cay ziyafeti yurdu mezunelerinden bir grup c Akşamları Ankara halkıne güzel bir gezintiş mahalii taşkil eden Meclis baliçysl. j — g e İ Milliyet tenis turnuvasına Taksimde Stadyum arkasındakl tenis mahailinde dün başlanmıştır. *Yukârda Iştirak eden Hanımlar, oşağıda Zaki hayin maç esaasında alınan bir enstantasasi Ankarada 23 temmuzda verilecek olan Hilali ahmerin gardenpartisini hazırlavati © hanımlar komltesi re A üsklübünden Süleyman efendi on IKi kilometro koşmuştur. koşuya surlar haricinden başlayarak şehre dahli Sıcaklar devam ediyor Plajlarda kadın erkek herkes kumlara uzanmış, bir & olmuş, Aasaray, Bayezit, türbe tarikıyle Eminönüne 55 dakıka 47 saniyede vasıl olmuştur nefes alabiliyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: