28 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

28 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

|* || Lisan bahisleri -4 Bir lisanın lügatı — Lisandaki üç sistem-Her ferdin lehçesi - Eshidenberi devam edegelen kelimeler - Kelimlerin yenileşmesi-İştikak ve terkip- l—ıllleroıln İçkiye karşı Bir takım yent tedbirler alınıyor MİLLİYET CUMARTESİ Fransâda Siyasi cinayet Yüz elli bin liraya 28 EYLÜL Z— Son Haberler Fenerbahçeliler Bursadi yedi sayile galip geldi X | i | EKspamnmyada aat BURSA, 27 (Milliyet) — Fenerbahçelilerle Bursal ç | Italyaya mektup | aki maç çok kalabalık bir halk kitlesi huzurunda yapıl | — — Fenerbahçe takımı bire karşı yedi sayile galip gelmiştili Bir tlcaretlı;ınc mahküm oldu Ankarada spor fealiyeti başla©|k Başka lisanlardan alınan kelimeler Lisanda ayrı ayrı sistemler halin-| de üç nevi realite vardır.. Bu sis- temlerin birincisi lisanda kullantlan| seslerin teşkil ettiği fonetik sistemi| ikincisi mana ve sesin birleşmesin-| den hüsüle gelen lizan ( inil vücuda - getirdiği üçüncüsü lisan işaretlerinin istima-| linde hül süren — morfologi siste- midir. Bu üç sistem ayrı ayrı se- bepler ve biri birinden müstakil o- darak birer tekâmül takip ederler, Her fert gçocukluğunun ilk senc-| fonetik ve morfo-| logik sistemlerini kendine maleder. Bunları ömrünün nihayetine kadar| bir daha değiştirmemek üzre, kulla- nir. Semontik sistemini teşkil eden Hisan işaretlerine yani sözlere (ke- Timelere) gelince, bunlar ömrün ni- hayetine kadar öğrenilip tüketilme-| yarın unutu-| 'eya aftan bazı kimselerle görüşüp kalk- ması, v.s. sebeplerile lehçeleri te- tabuk etmez. Hayatın, mütalâanın seyahatin, bhususi merakın, moda-| Hun, yeni keşiflerin ...her sene, her a: gün fertlere açtığı yeni ye- ni ifade işaretleri hiç bir zaman ka- panmaz. Fertlerin lehçesi gibi lisanın da Tügati daimi olarak değişen, dolup)| boşanan bir - söz hazinesidir. Kisanın - biribirinden uzak iki dev- resine ait lügatleri mükayese edile- cek olursa derhal bir çok farklar göze çarpar. Bundan evel bir ma- kalede gördüğümüz gibi lisanın bir. esaslr vasfı — değişmezliktir, fakat değişirliğinin sebepleri de çok kuv- vetlidir. Bunun neticesi olarak lü- gatta asırlardanberi — fonetik tekâ. Mülünün icap ettiği değişmelerden sarkınazar — aynen muhafaza olu- nan yüzlerle kelime olduğu gibil terkedilip yerlerine başkaları — ko-) nan, hatta birkaç defa yenileştiri- len, bele yeniden başka lisanlardan| alınan veya eski kelimelerden türe-, tilen binlerle kelimeler de vardır. Fransızcanın, eski Lâtinceden be- ri, aynen sakladığı kelimeleri tet- kik eden A. Darmesteter — bunların binlere baliğ olduğunu gösteriyor. Türkçe de ea az değişmeye müstait lisanlardan biridir. Elimizde bulu- F i doküz. p asır evel yi olmasından| ibaret kalmıyor. Bin bu kadar senel Baş, N, aşık, arka, el (c. elik), udhluk Çuy- Tuk), adhak (ayak), ilik, egin (sırt) va Hayvanlara dair: Tavar (davar), tavışkan (tavşan) at, kuş, kurt, koy (koyun), eşkek (eşek). inkek Çinek), adğık Çayı), arı, oğlak, takoğuk (tavuk), v.s Zirai kelimeler: t - Armut, erik, üzüm, arpa, tarıgla Garla), avya (ayva), artıç (ardıç), adkırık — Çayrık otu) v.s. örgak (o0- rak) v.s. Bir, ikki-iki, üç, dört, beş, altı, ... o, otuz, yüz, v.s. ilk, ikinç (ikinci) vs. Müuhtelif kelimeler: Ay, kün (gün), yıldız, dın (ay zıyası), ayaz, ülker, ahşam v at (isim), ad, öc-öcüt (intikam), us Çuslu), ün (ünlemek), emkek (e- mek), öz, öğüt, cşik, istek, alkış,| gözlük Çat kılmdan), iğ. ortak, ek- Bik, ağır, uluğ (ulu) ılığ (dık), v- zun; ak, al, az, ölük (ölü), v.s. Bu gibi kelimelerin şimdiye kadar| aynca ve daha bir çoğunun cüz'i bir, mana farkıyle muhafaza edilmesi va- yesinde bin bu kadar sene evvel Or- fa Asyada söylenen ve yazrlan Türk lehçelerile olan lisan akrabalığımızı ankyoruz; az bir gayret ve dikkatle erte, ay- l4 şu kıt'ayı — bügünün hemen her Türkü aalıyabilir : Öfkem gelip uğradım, Aslanleyi kükredim, Alplar başın doğradım, İmdi beni kim tutar? * ** Lisanlarda böyle birçok kelimeler devam etmekle beraber - bir nun da yenileştiğini yukarda söyle- ötüm . Becak miştik. Bu hadise mahsustur. Meselâ Fransızcada e- ki chef yerine böte (boş), eski ivö) yüument (karak) va, kaim olmuş- tur. Bugünkü rumcada ea çok kul- lanılan ve bu itibarla en az değiş- meğe müsait olmak lâzım gelen mef- humların sözleri genişlemiştir: eski artosy. psomi (ekmek), inos y. kra- si (şarap, idhor y. nere (su), v.s. söylenmektedir. Bizde bile y. maktadır. Bi tama- istimalden çıkmış (erenkek, eğ- me), bazıları ise ancak — hususi ve mahdut bir istimal muhafaza edebil- miştir, (?mılııı:ı kitabesinde anne ma- öksüz kelimesinde vardır. Ot kelime- si de ne ot var ne ocak tabirinde, it| iserezil bir insan hakkında kullanı- İır. v.s.) Daha yeni bir devrenin, — meselâ Fatih zamanının lehçesi ile bugün- kü lisan karşılaştırılacak olursa, şüp “Anınçun kim Karaman oğlu ile Valak oğlunun ittifakı vardı: En- geros bu. taraftan yürüye, ve Ka Taman öğlu hu taraftan yürüye; son nahvinin tesiri altında inşa edilmiş olduğunu — görüyoruz, fakat sözleri İbizce pek yabancı değildir. - Bunun- la beraber buradaki csonu> yerine şimdi emurat» kullanılmakta, «mu- radına ermedi> denilmektedir . Bu birkaç misal devirden devre, Aasırdan asra lügatin bir çok kelime- lerinin yenileştiği hakkında bir fi- kir vermeye kâfidir. Şimdiki halde sebeplerini aramıyacağız, çünkü bu mevzua hiç olmazsa bir uzunca ma- kale tahsis etmek lüzım gelir. * ** Kelimelerin yenileşmesi ve madt icat yolu vaki olmaz. ların ihtiyari surette söz intihap ve kabul ettiği devir malüm değildir. lü- Bütün lisanlar, asırlardan ber, gatlerini maziden miras olarak al lar. Bu miras kelimelerin çoğal: 51 oalardan iştikak ve terkip tariki i- le yeni yeni kelimeler türeterek ve- i-/ya başka lisanlardan kelime alarak vukua gelir. Lisanımızda mevcut tek - heceli sözlerin ne işti ne de terkip ile teşkil ikleri iddia edilemez: göz, dil, diş, saç, kaş, söz, ev, at, aş.| az, çok, tok, yok, var, v.s., ve. Bun- ların ancak - bazı l l h Mamafi göz ve gör, söz ve söyle kar- bunların dahi gılaştırılacak olursa müştak olduğuna ihtimal verilebilir. İki heceli kelimelerin bir çoğunda| kökü ve takıntıyı ayırıp göstermek mümkündür. Meselâ ikiz ve ayaz kelimelerinde -iz, -az; odum ve tütün de ise -un, un. umut ta -ut, astarda, -ar, tavşanda -an v.s. — seslerinin ta- kıntı olduğu basit bir tahlil ile anla- şılmaktadır. Buna bakarak bütün iki heceli kelimelerde son sesin takıntı olduğuna hükmedilebilir mi? (ağız da -1z, ağırda -ır, oğulda -ul?) Her- halde, böyle olga bile, bugün bu ke- limeler şuurumuza — basit görünü- yorlar; onlardan tek ve n mefhum anlıyoruz. — Ancak- ileriye götürülmüş, bir etimologi burların daha eski kelimelerden müştak ol- duğunu meydana koyabilir. ştikak ve terkip yolu ile keli me teşkili ayrıca tetkik edilmeğe lâ- yıktır. Ecnebi lisanlardan alınan ke- lümelere de“ayrı bir-makale tahsis e- dilecektir. AHMET CEVAT Amerika ile ticaret muahedesi Amerika sefiri M. Growv yeni Türk-Amerika ticaret muahedesinin akdi için hükümetinden aldığı talima- tt hamilen dün Ankaraya gitmiştir. © zamanım söz ve şürlerini bile anlamada güçlük çekmiyoruz. Mese-|gün içinde neticelenecektir. T ş Bu husustaki müzakerat bir kaç goğu-|Ni tetkik edecek ve içkiye kar-İfaatlerine muvafık bir tarzda LONDRA, 26. A. A. — İn- gilterede müşkirat iştihlâkini tahdit çarelerini aramak va-| zifesile mükellef komisyon i-| şe başlamıştır. Azası arasında| her türlü mütchassıslar bulu-| malolan bir dava| MmaDprir, 26. A.A.— Na- UOND———"——RA, 26 A A, — Pa-|trlar meclisi, Barcelone İtaly- risten “Daily Mail” e bildirildi-|(efçajyada Çimdiki dd TCt "'::5""'"“”!"' İcut ve baki oldukça - sizinle iş n val 3 'nan komisyon en evel mesele-| ge 'f._,",'ı ıe=ndu yapılan in- münasebatına """“:Ğ"B:' nin ruhi ve içtimat cihetleri-|tihabatr " kendi arzu me —men-| el y Do çlnis olan | için'het tüe gönderen lııı.'.îlwv bankasının altın| il -İsesini 25 bi nakti ceza- lü cinayetler irtikkp eden veİya mahküm disk sabık Guyane mebusu Galmon- tu sıçan otu ile öldürmekle müttehirn bulunan 45 mevkuf|zırlardan M. Bergamin, -| — Federasyon nizamnamesinin '|susta Istanbulda bir komisyon yapılacak nizamnamede ittifak bir vaziyet verilmesi ve teşkilât min olunmaktadır. Federasyonl Bine derasyon dört federasyona indi Şi insanlarda mevcut ©-| T t bim GöKElüLimp e iptlkem İie SA İzmirde bu sen sebep ve saiklerini tayine çalı- şacaktır. Bu sahadaki tetkika-| tın ikmalinden sonra komisyon. karrmt a teshilât meselesile meşgul o-|davasının rüyetinde hazır bu- lacak ve nehayet yeni bir müş-| lunmak üzre Fransadan 5 kirat kanunu projesi hazırlaya-İbin mil mesafede kâin Ga- caktır. b e y Parise getiril-i BAŞVEKİL AMERİKAYA — | Güne şehrinden GİDİYOR rm;lıdır Bu dava ann hü-| LONDRA, 25. A. A. — M. Mac| kümetine 150 bin liraya malo- Donald ın gaybübeti esnasında mü-| lacaktir. İmeselesinin halti haberinin Vatikan iye nazırı M. Snovden SİYASI DEDİKODU nezdindeki siyasi mümessillerce La-i vekâlet edecektir. Son bir karara| - PARİS, 26. A. A, — Temps ga-|tran itilâfımdan ancak iki gün evel tevfikan M. Mac Donald ı Ameri-| zetesinin kadan evdeti ancak Teşrinisaninin ilk| çişta gazetesinin kardinal Dubois nın|tadır. Binnetice, haftasında vuku — bulacağından Teş-| Romaya yırp son seyahat rinievelin 23 üne tesadüf eden parla-|da Fransa hükümeti tarafından Va-|hale ettirememiştir. Esasen, hükü-| — Bu sene Nafia vekâleti 4 mentonun — küşadında hükümet M.| tikan ile İtalya hükümeti arasında i-İmetler — arasında bu itilâftan dolayı İ Snovden tarafından temsil edilecek- ir vereceğini ve milli mecliste bir âzâ-| lik kabul ede bahsederek bu mahsulü onlara müz surette tekzibi lâzım geldiğini beyan| fazladır. eylemektedir. — Mumaileyl, — Roma; şirketi 12 efendi gönderecektir. Ingilterenin tilâf aktini tehire memur edilmiş ol-| Vatikani ilk evvelâ tebrik eden Fran duğundan bahis makalesini mevzuulsa hükümeti olmuştur. I Mahalle aralarında gördüklerim.. î Bugün de size kendi mahallemi gezdirec ğim: kimseye vefası olmıyan bir bina.. bulutlu olduğunu yazıyor, İngil! birt İN miyetle bir takım mahzurlar te ANKARA, 27 (Telefonla) — dı, İdman Cemiyetlerine yeni bir şekil verilecektir. Umumi kongre ikinci teşrinde Ankarada toplanacaktif" İZMİR, 27 (A.A) — Bu seneki tütün rekoltası 18 tahmin edilmekte iken havaların tebeddülü sebebile İ! t gazetecile-| YON, idrak edilmiştir. Bu seneki tütünlerin kalite itibarile içki müptelâlarına gösterilen|ile 100 kadar şahit bu son katil|'t Kont Romanones'in hükümetin| senelere faik olduğu anlaşılmıştır. Satışlar rekoltanın n0 Üj davetine müsait bir surette cevap| ğT ;_ebehile yüksektir. Şimdiye Wüı 13 milyon kilo il at 180 ile 240 arasındadır. Bu fiat geçen seneye ni! i fikrinde bulundu-| 49 fazladır. Şarkı karip memleketlerinin bu seneki a çen seneden daha çoğaldığı halde nelaset itibarile mımmti müreccah addedilmekit Bu sene Avrupaya gidecek talebemi ANKARA, 27 (Telefonla) — a esnasın-| kardinal! Dubois yı meseleye müda-| — Kimya, fizik ve jeoloji derslerinden imtihanlar Harita dairesi 3, Zonguldak kuraklık devam ediyor e- SUYUN VESİKA İLE TEVZİİNE BAŞI LONDA, 27 (A.A) — İngiliz gazeteleri, havanın kısmında otuz altı günden beri kuraklıkların de Ankarada spor harekâti tadili düşünülmektedir. B teşkil edilecektir. j teşkilâtma daha ziyade idaresinin merkeze al! lar birleştirilecek, mevcut | rilecektir. e tütün çok iyi EFEZELE u.mıllılıflllhfl, £ 3, tedir. Talep her N Bi sük Avrupaya Roma mubabiri, “Sovre Fa|malüm olmuş olduğunu hatırlatmak-| Cek lise mezunları hakkında yapılan tetkikat ikmal edi Fransa hükümeti| redir. BN cenubundâ iterenin, cenup havalisinin vlit etmeğe ve suların tü ziyade Acem “Beylerbeyi kakıldı: — Bu söz ne sözdür kim sen bunu söylersin, dedi,, Toaresinde iğimiz kakıldı kelimesini de bir l!l_ııbı!llu' ancak, in ile keşfedebilir, daima NU e? e. Açık- hayd 'vteli.. Bugün size kendi mahallemi gezdireceğim: Gülhane parkmı bilirsiniz. Parkın hemen karşı- sında, tramvay caddesi üzerin- de büyük bir bina vardır. Burası (fi) tarihinde Soğukçeşme aske Ti rüştiyesi Sonra galiba mektebi mülkiye oldu. Harbı u müumi nihayetlerinde ve müta- reke devrinde Emniyeti umumi İ ye burada idi. Emniyeti umumi İyeden sonra Maarif müdiriyeti- İne geçti. Maarif müdiriyeti, bu binaya yerleştikten sonra köçe- belere döndü. Gâh, Çenberli taşa gitti, gâh tekrar buraya geldi. Hasılı şim |diki yerini buluncaya kadar bir hayli mekân değiştirdi. Kimse- -| ye vefası olmıyan bu bina, şimdi -İlik «Tıbbr adlis nin elindedir. Yâni, içinde delilerle ölüler ika- met etmektedir. Morga tahsis edilen kısmı, Polis müdiriyetine giden sokağın köşesinde, müşa hede altına alınan delilerin ko- t guşu da arkadadır. Şimdi size bizim evi tarif etmiş oldum sa- nırım: Morg kısmına bitişikiz. Evin arka pencereleri delileri, yan pencereleri de ölüleri görür. Gece yarısı bir de bakarsınız, kapının önünde bir otomobil .. Sormağa lüzum yok: ya delidir, | ya ölü ... Deliler içinde azılıları, ölüler arasında üç dört ay evel| mevlâsını bulmuş - olanları var-| dır. Morg bü... Suda boğulanı getirirler, ateş düşüp hurdehaş olanı getirirler, kapı hemen hiç kapanmaz. Evde sık sık işittiğim gözler, mlardir; — Gördünüz mü, şimdi sed- ye ile geldi. Zavallının karısı| baş ucunda ağlıyor. l bilin arasında k: — Vah, vah.. Bahriye zabiti imi: reyanile birden kömür gelmi: | — Bu gece hiç uyuyamadım. Pencerede bir deli dar yanık yanık şarkı - söyledi. Şivesi de bir tuhaf.. Trabzon taraflarından olacak, ça e SKT YU te yananı getirirler, bir yerden | zehirlefeni getirirler, otomobil | altında kalanı getirirler, şüphe-| İ8 lenir, getirirler, kuşkulanır ge- £ tirirler, hasrlr yanı başımızdaki *’0:; le sabaha ka- /e parmaklıklara Sonra da ursından oturup ağladı. . . |hi | — Nasıl kamşularımızı beğendi- $ |niz mi?. . Biz işte bütün bunlar Sade biz değil bütün mahalle de konuşulan mevzu budur. İ0 w * Bu daracık.sokağın adı, Zey- zi nep sultan sokağıdır. Bu sokakijloğruca Alemdar, sinemasına çıkar. Fakat gecele- Ti, her kes üyüyup ta evlerde 1- |şıklar söndükten sonra buradan | geçmek gafletinde - bulunmayı- |nız. Ayağınız bir çukura girer- se düştüğünüzün resmidir. Bir hayır sahibi delâlet edip |suracığa bir lâmba koydursa bü tün mahalle Halkının duasını a- lırdı. Caddeye çıkarken solda gözünüze ilişen cami, Zeynep sultan camisidir. Bu Zeynep sul tan, Ahmedi salisin kızı ve Me lek Mehmet paşanın zevcesi o- lan kadındır. Ayni padişahın diğer bir kızı Fatma sultanın da ilerde Polis müdiriyeti|sırasında küçük bir camisi var. Bu aFtma sul- tan, meşhur Damat Nevşehirli brahim paşanın zevcesi olan ve İbir rivayete göre 8 yaşında ni- kâhı kıyrlatı kızdır. Zeynep sul- |tan camisi imamının verdiği iza- hata göre, caminin sakfında kur şun namıma bir şey kalmamış. Bu yüzden taminin içi kâmilen akıyormuş/ O güzel nakışlar, yağmur sularile berbat bir hale gelmiş. Evkaf daresi ufak bir masrafla burasını pek âlâ tamir lettirebilir. | . ** Mahallemiz oldukça işlek bir mahalledir! Her tarafa yakın, mevkli yüksek “ ve havadardır. Yalnız Cağaloğluna giden cad- de ile aramızda geniş bir yangın yeri var, Buralarda, geceleri ba zı münasebetsiz baller —oluyor. Geceleri, hu. koğuklarda barın mağa gelenler,anlaşılan yanla- rında birer de şirfıntı getiriyor- Meşhut Şengül hamamının düşen bu harabeler iyet- Adeta paz gu söyleniyor. randevu evi oldu; .V bir icabına —Aman o ne azılı şeydi. Hep| sarıldı. ir, da'bir iki , f |fesini yastık, karpuz - çuvalını İ “| tabakları” hakkında 27 'ANDA j dur başlar. Mahalleli, araların- Teşrinievel 1927 Tarik vü GĞE zz HİNDİST. EyEZA'")'I |'da bizim köşeye şu adr takmış-| p L Müdüriyeti Fi A Tpt jlar: bir ihtira beratı istihsal — kılmmıştı. | _'-PN::?; 26. A A — v endişesini uyandırmağa başlamıştır. Bazı yerlerde daha şimdiden suyun vesika ile tevzüne mıştır. Hatta Londrada bile halktan suyu tasarruf etmel! edilmektedir. Bahçelerin ve tenis yerlerinin sulanması uştur. Hilâfmda hareket edenlerden cezai nakdi alı | Çinin istikbali | Avusturyada Ocakta konferans Yeni kabine VİYANA, 26. A. A — < M. Şeng 1950 de yep İlis'69 - reye karğı 85 rey ile 9 Bir v 'i yeni bir medeniyet — |bineyi intihap etmiştir: Eski Hariciye dairesinin kar| kurulacağını söylüyor | Başvekil M. Schnöber, Btf şısında bir çami daha görecek-| Memleketimizde misafir bulunan | Müavini ve harbiye nazırı M gi siniz. Bu camiyi yaptıran Birin | Çinli peofesör Şeng Çeng dün TürkjE0in. Adliye Nazırı M. Şiasiyği ci Mahmut devrinde Darüssaa-| Ocağında Çin ve Çin kadınları hak- Mal meseleler nazırı M. İani de ağalığı eden H çe v |kında bir konferans vermiştir. Mu-|"Sat A Foedermeyer, Tügf) ,de ağalığı eden Hacı Beşir ağalmaileyh bu konferansında, ezcümle| Nazırı M. Hainisch, Dahiliye * * dır. Bu zenci ağa, zamanın Ka-| demiştir ki: Aaj runlarındanmış. Birinci Mahmu| —— Türkler ve — Çinliler Asyadan| dun gadabıni celp ederek Medi| sıkmış Oıg'l lıııı-rlSthım birbirine ya- neye nelfyedilmiş. Tam 32 sene yer ârı sunak yakar Medinede kalmış. Sonra Ahme-|srlik bir tatihi oleu Çönliler burulal di salis Padişah olunca kendisi-|36 milyon aile yani 439 milyon nü- |ni menfasından getirip yine da-|fustur. Avrupalılara sorarsanız Çinli- |rüssaade ağası yapmış. "f f'h“;gm -!-'elı'ı;u::mh: Az ilerde bir cami daha. , Bu-| demir ayakkabılıdır. Halbuki bu, gel nunla küçük mahallemizdeki ca| çe bir zaman uyku baldeydi. VA milerin adedi 3 e varıyor. Demin|kin bugün — uyanmıştır. Bizi ezen bahsettiğim Fatma sultan camidahili gümrükler olmuştur. Bu yüz-| 'Ümata nazaran Kral si budur işte. . Yanındaki bina| den zenginler orta halli , orta balliler| tOnra Afgan emiri ilân cöllek şimdi metruktur. Vaktile kadın| d dilenci amele olmuştur. -Bunun i- """mh&:f bir vt KN İar' tekktesi idi. Başlarında yeşil| Y3 Çisde yaşılan Görü ihtükküen bi FAŞ di hM'îi/ . Başi yi Almanyadamusa lar t u incisinin hedefi — kapitülâsiyonlar örtü ayaklarında çedik pabuç,(olmuştur. Bin 904 teki ikinci ih-| SUTTGART, 26. A. A -!/ S e bulmuştur. Bir çok yaralı ll iH > AÖERCER EPRSER S l 1 " ı i * ğ : | | : j Bazı ecnebi menabiinden İ kaşr rastıklı, gözü sürmeli ve eltilâlin kahramanı hörmetle yadettiği-| |i kmalr hatun kişiler, haftanın ;*;ycıı Çıg isminı d;. uı:: fumai muayyen bir gecesinde burada TELTaei yi toplanmp, zikrederlerdi. Gece yaj Vanedan sülülesini yıkarak, bunun rılarma kadar aşka gelip höy-|” Şimdi memleket kurtulmuş bir va- kisinin yarası ağırdır. - Bir çök küren bu zavallılar arasında yo-|ziyette sayılabilir. Birleşmeğe mani "“'ı;m BİRLEŞİYÖR. lunu şaşırıp Şeyhine bent olan-|bazı engeller de azmimiz önünde K | BERLİN, 26. A. A. — DONM lara sık sık tesadüf edilirdi. — (rlacaktır. Bizim için — “esddi Çini mank ile Disconto Geselsebalt Mahallenin en eskisi ev sahi-| bşein Küzmak de tekdınüi, Beğe karar vermişlerdir. temelleri atılmıştır. 1911 de tekâmü- AD bimiz Mahmut ağadır. Mahmut|le başladığımıza göre 1950 de yeni ağa düne kadar Hariciyede baş|bir Roma, yeni bir Atina doğuran lodacı idi. Çok namuslu, temiz| yeni bir medeniyet dhıyh dı.'ı:ı :n“:ı:?ı Kit BT âdr- | getireceğiz. İkalpli halis bir Anadalı evlâde y ğ eçi ihtiram vermiş: dır. tir. İlk mektepler tamamile kadın- Arasıra bana mahallenin ek-|ların elindedir. Yarınm 439 milyon siğinden gediğinden bahseder. |unu yetiştirmeğe çalışıyoruz.., Çinli protesörün konferansı büyük Çinde İhtilâf uzadıi d KARBİNE, 26 .A. A. — Jansı bildiriyor: Çin - Rus nun kapanmasından ve birnn' mür münakalâtmın A etidt En çok şikâyet ettiği, şu yangın| — tofenörün İkai dolayı şarki Çin v yerlerinde dolaşan serserilerdir.| bif alâka ile dinlenmiştir. üthiç bir böcolir katlığa bakdi mektedir. ü aram aa aememennu ea ameam ea Usküdar Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden: Bir de sokak ortasında her ke- sin gözü önünde hacet defeden |terbiyesizlere fena halde tutu-| — Mektebimizde mevcut — beş lüyor. — an'at Snifr ile orta kısım se- Şunu söyleyim ki, Hükümet | kizinci sıntfın kayt muamelesi- konağma giden yolun köşesi bü| ,,, başlanmıştır. San'at sınıfla-| tün yaz bir nazar yeri rında nazart derslerden mada PELAĞ dikiş ve biçki, şapka, moda, ta- Kavuh karpuz, üzüm. . Patlı-|hahat, ütü, ve kola, nakış, der- can,.biber burada me ararsanız sleri vardır. Tahsil müddeti bulursunuz. Akşam olunca kü- beş sene olup derecesi ortadır. ——— ——— DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Mulinsk maden amelesie fıkdanmdan dolayı grev lerdir. Harbindeki Çin ücaret Mukten ve Nankin şimendifer iBtilâğnın — temadifi yisile piyasada hadis olan ziyet hakkında bir rapof bu ihtilâfin muslihane bir N ü * tasliye edilmesini miştir. Nankin hükümeti b kabul - cdilemiyeceğini M/ mezkür cemiyete askeri İBigi” için 400 bin dolar munzam lağ vermesini cmretmiştif- |yorgan yapan rasgeldiği yere u |zanır, ve akebinde bir horultu- | — Açık hava oteli!.. Bu kere mezkür berat ftuht veya i-| İrinin « MAT | Otelin serazât sakinleri hava|cara verileceğinden iştirasına veya 7 İlar serinlemeğe başlaymca pek| isticarıta talip olan zevatın İstanbul- Tunmaktadır. n ıcll'ı/ lortada görür ldular da yeni postahane arkasında Aşır E-| — RUSYA İLE Jortada görünmez oldular. İşte, |(© 1 e hane sokağında Türkiye| LONDRA, 26. A: A: a aabel l rTahhası M. Doııkırllî-n ş güncü defa olarak M. H ey okııyvucul.ırım, bizim mahalle | janın 19 - 22 numerolarda —mükim böyle bir mahalledir. vekili İstok efendiye müracaat eyle- — M SALÂH Ka

Bu sayıdan diğer sayfalar: