28 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

28 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eeei | | ineklere karşı ilmakta , g_":—hldıu 'mücadele hakkında) Baytar mektebi. Emrazı da- isi Samocl bey gu ma- cadeleye çoktan Sardı. Bir çok defalar te- Sdilmiş ise de muvaffakiyet (Amamığtır, Bu defa iktisat ve- Fk | ; l li Riza beyler ile Salğın| Şubesi müdürü Naki Ce-, teşebbüslerile hastalığa| üleketimizde ilk defa ola- Mücadele açtılar. 'dele 6 haziran 929 da baş- tüne kadar en mühim kıs-) *dilmiştir, pek cüzi miktar- inekler kalmıştır umum İs) “l::?“l_ııkrhdc mevcut ine- gökülin zerkine tabi tutul- / sabina göre her ahır hayva- iıı.ğ“" defa teftiş edilmiştir. n ;, zerkiyat yapılmış ve bun-) X MT £ vekâleti her itilâf edilen İ-| hıuff'hı“'- ta; verecektir, iyBücadele ile veremlilerin| Tİ Ortadan üt âk'lan sonra Şehremanetine bür. — AğZİfe terettüp eder. örlarr haman — şehrin hari- 1 : Z #Abaş ” Her har &n 3 yvanın tamamile işti-| Tei bilmesi için ahırlara 1â- ha ür'ati vermek. B TİN tarsı tağdiyesini bir. Mötçileri Çi? tesbit etmek ve bütün NO meelitklerini o tarzda “besle- — İnekli tutmak. atç Havayı ççt tabiatın lütfü olan te, _kıi’_ü:"'“üı etmeleri ve şua-| 'e etmel aYatbahşa tesirindeni Bayvaneki esbabının istikmali, Mt günü bir kısmını açık bilmelerine fırsat ver- diğinl?külin ” yampemlrı îneb Li Man ehemmiıy » ( t) - İnebolu; © “Anadolunun 'T';nx olmağa sezadır. vilâyetinin — ithalât ve dahi buradan yapıldığından bir derece — daha artar. İgakıran ve rıhtım ol- Mile ve tahliye işini olduk - Kayıklar, mavna- karâya çekilir, orada e boşaltılır. Buranın ka- Yanı hayret derecede us- ı?;;“ bile — müşkülâtla t anda kayıkçılar| "'::'“ Açılırlar; - vapura yük, unağürdan aldığı yükü zin lıııı.,_" Şekerek kayığı kara- kaltacatı: elma, tiftik ve S:$ yyme V€ yumurtadır. Bu #dirL?) miyon okka elma Kastamoni ile mun Bo Y TE Ü li / Ş d H F gİ ( i!l HL*'WY:.M BİR LEMAN Timan gç JeNi bir liman yapılıyor. Meeketemmiyeci e bİG göphesiz ir. Ştniyeti bir misli tezayüt Vetto ,_'ğ_"-şdıy_e kadar ancak 120 4 “ilen #Ptlabilmiştir. e Hdt nazaranlinan ancak| Açık .,:W"."m edilebilecektir. Çün- * olduğu için dalgalı ha- Sıh, E“b:l 'ede ; ö!lliılırı ne iş Tei Bör "Mm“*heıcıeiba?uyeu ida- ha Yapdlacak B ONÜ n Gi Odaütir: £, / B €tibbanın tosçili i- Ü k, doktorların yalnız dabilinde icrayr faaliyet ’fli İ]â»i T t £ Üt £ [f îş' H z H f îsğ y doktorlar| y teziyeye sal İN MAKSADI Malümata göre, Sanktikaf SüRCak olan Etibba Odanı. ee ceĞİ için aza arasında! Yatdiyi St hususunda biç ada “%:Eş CEMİYET VAR n Röre mevcut $ tıp cemi iye “"'m:;%ılni. mesleki| SN T te-i Benac Şüpheli inek kalmadı apılan mücadele ile veremlilerin en tehlikelileri ortadan kaldırılmıştır İEHREMANETİNE DÜŞEN BÜYÜK VAZİFE kaldırılmış-| cadelesinde başlıca mücasir avamilin| üç olduğunu göstermiştir. Ci —n(:ıl:ui,'" büyük ahır ? — Bol 3 — Serbest havada gezmek. bu üç lâzimi gayri müfariktir. Bu üç, şartdan biri noksan olan inekhaneler-, de mütavassit derecede iki ve üç şar- tr noksan olanlarda haman haman müstevli denecek derecede — verem- lere tesadüf edildi, buna bir kaç mi- sal gösterelim. ğ Meselâ: Kâhtane, —Ali bey köyö civarındaki köylerde hava gayet mü: kemmel fakat ahırlar fena ve hayva- natın tarzı tağaddisi pek fena hay-) vanat sabahleyin mer'aya çıkarılır akşam avdetlerinde önlerine — birer demet kuru mısır koçanı ve yahüt bi- raz ot dökülür bu hayvanattan mü- temadiyen sütte — sağılırsa tabüdirki bu mıntakalarda verem daha ziyade-| dir. Diğer bazı mıntakalarda hayva- nat mebzul gıda ile beslenmişler ah- vali umumiyeleri gayet eyi fakat a- hırlar dar ve karanlık olduğundan ©-| ralarda verem zuhur etmektedir. Gi- dası noksan ahırları dar, karanlık ve pis olan yerlerden hiç bahsetmek ie-| temedim Elhasıl verem ile mücadele etmek için yukarda tadat etmiş oldu- ğümuz üç şartın beraber — tatbiki lâ- zımdır. SÜT MESERESİ Bu mücadele ile İstanbulun en mü him mesaili hayatiyesinden süt me- selesinin pek mühim bir noktası hal- ledilmiştir. Veremsiz süt ancak süt- ler hakkında yapılacak daha bir çok tedbir den sonra elde edilecektir. Mücadeleye ait kavanin ve niza- matın tanziminde mühim bir histesi olan emrazi sariye şubesi müdiri Na- ki Cevat bey Mücadelenin tarzi tat- biki ve verdiği netice hakkında bu de fa Avrupa seyahatinde iki konferans verecektir. Bu suretle ecnebiler cm- razı sariyeye kargşı nasıl mücalede bu lunduğumuzu öğreneceklerdir. Esasen Cemiyeti akvam İktisat ko misyonu Hariciye vekâleti vasıtasile iktisat vekâletinden teşkilâti - bayta- riyemiz hakkında malümat — istemiş ve verilen malümat mezkür komisy- onun memnuniyetini mucip olmuş- i|çok evler var. Nedense bunlar iskân tur. Oluda ihracat fealiyeti artıyor Üç sene sonra bitecek, şehir daha et kazanmaktadır edilemiyor-) müş. kadar bir ka-| yık iskelesi bile yaplamamasının se- bebi açık ve dalgalı deniz olmasıdır. İnebolu gençleri çalışıyorlar " Türki Ocağı münevver gençliği — ağuşunda toplayan yeğâne mücssesedir. Oca- m, güzel ve geniş salonunda mü- ğmmel bir şahnesi ve İnebolu genç- lerinden mürekep bir temsil heyeti, ayrıca bir de şaz heyeti vardir. Şim- diden kış temsilleri için provalarmna | muntazaman devam ediyorlar. Cumartesi, Salr günleri burada pa zar kurulur; cıvar köylerden kâfile kâfile satıcrlar arkalarında küfelerile elma, armut, yümürta, yağ ve saire getirir ve satarlar. Kalpli ve misafir| valarda inşaata devam şimdiye İneboluya civar bir kaç köye de git tim. Emvali metrukeden — kalma pek edilmemiş; tabil hepsi harap bir hal- de... Ne cam kalmış, ne çerçeve. Bu. kış da üzerinden — geçerse büsbütün| harap olacağına şüphe yok. Bunları. mühacirlerle işkân etseler hem yıkıl- maktan kurtarılır, hem de açıktaki mühacirlere ev verilmiş olur. İneboluda gece hayat yok gibidir. Yeğâne eğlence yeri — kahvelerdir. Kahveleri çoktur. Kış mı geldi? Bu sene kışın erken geleceği hak- kındaki fena tahminlerin tahakkuk & deceği anlaşıliyor. Dünkü şiddetli po yraz rüzgârile gittikçe artan soğuk- lar sayfiyelerde bulunanların mühim bir kısmını vaktınden evel şehre dön meğe mecbur etmiştir. Ğ Dün hararet 12 dereceye kadar. lüşmüştür. 'OCAĞIN YENİ TAKVIMI Türk ocağı, yeni —sene için Gazil resimleri ile müzeyyen büyük bir takvim — hazırlamaktadır. Bütün hükümet — devairinde bu tak. vimin iştimali için teşebbüsatta bu- lunulmuştur. yet lüzumsuz bir iyetin idare heyeti kadderile alâkadar bu meseleyi bir, karara raptemek için — Etibba odala rı açıldıktan sonra heyeti umumiye- yi fevkalüde bir içtimaa — davet ede- gektir. Bu içtimada cemiyetin kaldı-. til karar verileceği muhakkak görülmektedir. HENÜZ BELLİ DEĞİL... Cemiyetin kâtibi umumisi Fethi Bey henüz bu meselenin cemiyet he- yeti umumiyesinde gö iğini, mamafi odaların - teşkilinden — sonral 'cemiyetin yapacağı esasli bir iş kal- mıyacağını, İstanbul mıntıkası Etib-| ba Odasına Diş — tabiplerile birtikte 1000 kadar hekimin dahil bulunaca- ğmnı söylemiştir. Odanın talimatnamesi — mdcibince meslekt haysiyeti rencide edecek şar! iatanlıklar yapan doktorların — diplo- maları almarak tecri, cekler gelecektir. SeniİTELİR söni Müteferrik. H. Tayyare meydanı Münasip yer Kadıköy- de bulundu Memleketimizin — muhtelif| yerlerinde yapılacak - tayyare meydanları hakkında — tayyare| cemiyeti Uumumi reismuavini Şükrü bey tetkikat yapmakta- dır. Bu hususta tayyare cemi- yeti İstambul şubesi reisi Hasan Fehmi bey şu izahatta bulun- müştür. — “ Şükrü bey ile şimdilik görüş- tüğümüz şey, bir tayyare meydanı tesisine ait bulundyor. — Bunun için münasip bir yer aradık. Düz ve de- nize yakın bir saha lâzım. Böyle mü- Sait yer olarak Kadıköyünde Yoğur- tçü çayırını bulduk. Mamafi asıl şehre ve her türlü ve- saiti nakliyeye daha — yakın olan İs- tanbul ve ya Beyoğlunda bir yer bul mak kabil olursa, orayr tercih ede- cej Meydan tedarik edildikten sonra orada tabit bazı binalar ve uçuş yeri yapılacaktır. Şimdilik İstanbul, İzmir ve Bur- gada yapılacak olan bu meydanlar i- leride her vilâyet merkezinde vücude getirilecektir.” —— AMERİKALİ KADIN MUHARRİRİN TETKİKATI Mis Ruth Frances Vootsmal ismin- de Amerikalı bir kadeın —muharrir. şehrimizde Şark kadınlığı hakkında| tetkikat yapmaktadır. Mis Ruth şe- refine pazartesi günü saat on altı bu- gukta Türk Ocağı tarafından bir çay ziyafeti verilecektir. iye, Es- ma Zafer ve Rizayiş Suat hanımlarla yüksek ve güzide tabakaya mensup 30 kadar kadın da davet edilmiştir. Mis Ruth, kendilerinden Türk kadın- Jlağına dair esaalı izahat alacaktir. EHLİYETNAMESİZ S$ÖFÖRLER YAKALANDI Evelki gece Beyrüsefer merke- xince yapılan teftişat neticesinde 35 otomobil ve 15 Kamyon şoförü ehli- yatnamesiz olduğu için çevrilmiş ve| Polis müdürlyetine — sevkedilmişler. Haklarında takibat yapılacaktir. M. ASKANAZİ ŞEREFİNE Almanya sefareti " maşlahatgüzarı| M. Aschman ve refikâsi tarafından şehrimize gelen maruf Alman alimi M. Askanazi şerefine çarşanba günül sabik sefaret binasında bir çay feti verilmiştir. Bu ziyafete şebrimi- zin maruf hekimlerinden bir çokları davet edilmiştir. Dün şehrimize gelen seyyah kâfi- lesinde büyük rütbeli dört de Al- man zabiti bulunmaktadır. Perapalas oteline inmiş olan bu zabitlerin sey- ahat husust mâhiyettedii Sıtma enstitüsünde ADANA, 27. (Milliyet) — Sıtma enstitüsünde tatbikata - başlanmıştır. Sivil ve askert doktorlar enstitüde si-| taj yapmak için ikinci kânuna kadar| burada kalacaklardır. ÇIN - LEH TİCARETİ Ahiren gelen malümata göre Çin hükümeti ile Lehistan arasında Nan-| kinde bir dostluk ve ticaret muahe-| desi aktedilmişti TÜRK TIİP CEMİYETİ Türk Tıp Cemiyeti senelik kongresi Salı günü toplanacak- tır, Kongrede yeni idare heyeti intihap edilecek ve Cemiyetin meşgul olacağı ilmi, mesleki me seleler tespit edilecektir. CAĞ İNGİLİZ TEBAASININ METALİBİ Harbı umumi esnasında Tür kiyede zarara uğradıklarını iddi a eden İngiliz tebaası tarafın- dan Londraya bir heyet gönde- rilmiştir. Bu heyet, Pariste bulunan harp tazminat komisyonu nez-) dindeki paraların alâkadarlara tevziini temin için teşebbüsatta| bulunmuştur. Aldığımız. malümata göre, harp tazminat komisyonu bun- lara ancak yüzde (52,5) nispe- tinde tazminat verilebileceğini bildirmiş ve bunu alâkadarlar itirazla kuşılamglırdır. TELSİZ TELEFON SAATLARI Birinci teşrinin birine musadif ö-| nümüzdeki Salt gününden — itibaren Istanbul radyosunun neşriyat saatle-| ti atideki tarzda vukubulacaktır : 17,30 dan 18,30 a kadar alaturka saz 18,30 dan 20,30 a kadar alafranga orkestra. 20,30 dan 22,30 a kadar tekrar ala- türka saz, SİRKECİDE HİRSIZLIK Evelki gece Sirkecide bakkal Sa- bahattin efendinin dükkânma hırsız erek külliyetli miktarda sigara ve| ibrit çalarak kaçmıştır. — Harsız a- |mall, Alinin t ranmaktadı ö Şirketler nezdin- de çalışan hekim-! lerin vaziyeti Etıbba teavün ve muhade- net Cemiyeti heyeti umumiye- si, yaz tatilinden sonra ilk aylık içtimamı dün Dr. Neşet Osman beyin riyasetinde akdetmiştir. Heyeti idare, bu sene yaz te- nezzühünden vazgeçilmesi, 500 kişilik servisi Tokatlıyanın der uhte etmemesinden ileri geldi- ğini ve fena bir şekilde tenezzüh yapmak muvafık çörülmediğini izah etmiştir. Gülhane kimyayı hayati mu- allimi Bürhanettin,Şehremaneti sıhhiye müdür muavini Kudsi, Dr. Hüseyin Hüsnü, Burhan Fe| him ve İhsan Ali B. ler cemiyet azalığına kabul edilmişlerdir. KOCAELİYE HEKİM Kocaeli maarif müdürlüğünden, | Akmeşe yatı mektebi — için 100 lira| maaşla iaşe ve ibatesi —mektebe ait olmak ve ayrıca belediyeden 30 lira ücret temin edilmek şartile bir dok- tor istemildiğine dair gelen tezkere nazarı dikatte alınarak — lâzım gelen, tavsiyede bulunulması — kararlaştırıl-| mıştır. Malâl gaziler salnamesine do| ktorların reklüâm vermek suretile ya-, rdımlarını temin için azaya tamim ya) pılacaktır. AYANCIKTAN GELEN TELGRAF Ayancıkta bir ecnebi şirkette çalı- şan bir Türk doktorundan gelen tel-| graf çok teessürle Karşılarımıştır. Bu uzun telgrafı gönderen Dr. Raif B. kendisi şirketteki amclenin milli ve içtimal hukukunu muhafaza ve mü- dafaa ettiği için vazifesine — nihayet) verildiğini bildirmekte — ve girketler-) de çalışacak hekimlerin rencide edil- memesi için lüzım gelen şeraitin va- 7'ını temin etmek üzre hükümete mü racaat olunması teklif edilmektedir. Dünkü içtimada Cemiyetin şirket- ler üzerinde bir tesir ve kuvvei mü- eyyidesi olmadığı — düşünülmüş ve Raif beyin diğer bir vazifeye yerleş- tirilmesi takarrlir etmiştir. Cemiye- tin kâtibi Yahya beye elli liralık ik- el Tamiye verilmiştir. Şiikrl;e H. ın cesedi Morgda Kumkapıda Langada krüye hanım dün ölmüştür. Zabita- ya yapılan bir ihpara göre Şükrüye hanzm i oturan Şü- bundan sekiz ay evel Emine hanım isminde biri tarafından dövü- lerek hastalanmış ve bunun neticesi alarak ölmüştür. Bu ihpar nazarı dik kate alınarak tahkikata başlanmış ve Şükrüye hanımın cesedi Morga gön- derilmiştir. UCUZ RAKRT ARAMIŞ Hasköyde oturan Şaol cvelki gece Moizin meyhanesine — giderek ucuz rakı istemiş ve olmadığı cevabını a- lmca eline geçirdiği bir iskemle ile meyhanenin camlarını — kırmağa baş-| lamıştır. Bunun üzerine Moiz de e- Hine aldığr bir biçakla Şaolun üzerine hücum etmiş isede araya girilerek bir vakaya sebebiyet verilmemiş ve her |kâti olmadığı için Emanette Kömür depoları Boğaziçindeki depolar Halice nakledilecek Şehremaneti — Boğaziçinin güzelliğini ihlâl eden kömür depolarını buralardan kaldıra- rak Halice nakletmeğe — karar vermiştir. Kömür depolarının - Halicin neresinde — tesis edilmesi için bir hey'et tetkikat yapacaktır. BİR İLÂN ŞİRKETİNİN TEKLİ. *Fİ KABUL EDİLMEDİ Bir ilân şirketi Emanete müracaat, ederek kaldırımlar üzerinde yapaca- 1 kulübeler üstünde — ziya ile ilân göstermek için müsaade istemiş ise de bu teklil muvafık görülmemiştir. EMANET VE YILDIZ MÜSTECİRİ Şehremaneti ile Yıldız. müsteciri Maryosera arasındaki dava devam etmekte olup Emanet son — muhake- mede Maryosecanın iflâsını talep et- miştir. Bu talep mahkemece tetkik edilmektedir. Emanet Maryoseradan icar bedeli olarak 50 bin lira alacak- hdır. Buna mükabil — Emanet icar bedelini muntazaman Maliye ve- kâletine vermektedir. Şayet mahice- mece Maryoseranın iflâsına hükmo- lunursa o zaman — Emanet Yrldıza vaz'ıyet edecek ve burasını / oötel ve gazino olmak üzre bir başkasına ki- Taya verecektir. İNŞAAT ve TAMİRAT TAHSİSATI İnşaat ve tamirata ayrılan tahsisat Şehremaneti bu. işlere sarfedilmek üzre yeniden Ce- miyeti belediyeden tahsitat isteme- ğe karar vermiştir. MAÇKA - BEŞİKTAŞ HATTI Hayli zaman evel inşasına karar verildiği halde hâlâ — başlanamıyan Maçka-Beşiktaş tramvay hattının bir an evel yapılması için Istanbul meb'- usları Nafia vekili Recep bey ve tca- mvay şirketi nezdinde teşebüste bu- lunmağa karar vermiş e BAZI BİRAHANE SAHİPLERİ CEZALANDIRILDILAR | Musluklardan akan - biraları gizli bir süzgece toplıyarak tekrar müşte- riye satan bir çok birahane sahipleri evelki gece Emanet tarafından yapı-| lan teftiş neticesinde yakalanmış ve mühim miktarda nakti ceza ile teczi- ye olunmuşlardır. Maarifte MİLLET MEKTEPLERİ Tn lifü eeei Hazırlanan talimatname bekleniyor Millet mekteplerine mahsus yeni talimatnamce hazırlanmıştır. Bu haf- ta zarfında maarif idaresine - tebliği beklenmektedir. — BEHÇET B. Halk fırkası tarafından — mün meb'usluğa namzet gösterilen M: rif emini Behçet B. yakında eminli- kten istifa edecektir. — İSTANBUL KIZ LİSESİNDE İstanbul kız lisesi müdürlüğüne tayin edilen Türk Ocağı idere he- yeti azasından Nakiye hanım dün ye ü vazifesini başlamıştır. DARULFUNUNDA TEDRİSAT Darülfünüunun bütün — şubelerinde 19 Teşrinlevel cumartesi günü tedri- sata başlanacaktır. Pariste ikmali tahsil etmek üzre bu hafta içinde Hukuk ve Edebiyat fa- ikisi de yakalanmıştır. —- DEVRİLEN SALAPURYA Dün 254 numaralt — salapurya ile| Seyri sefainin Gazal römorkörü çar- pışmış ve salapurya devrilmiş isedel İnsanca zayiat yoktur. — BIRAKILMIŞ ÇOCUK Evelki gece Edirne — kapuda iki günlük bir kız çocuğu — bulunarak! Darülaczeye gönderilmiştir. — ALACAK MESELESİNDEN Hasköyde Cemal namındaki Şahıs| alacağını vermediğinden — dolayı ka- yıkçı Mehmet tarafından hafilçe sağ kolundan — yaralamış ve yakalanmış-. tır. — BİR ZABITA MEMURU DENİZE DÜŞTÜ Evelki gün Kadıköyünden Istan- bula gelmekte olan Sıtkı efendi ismin| de bir zabıta memuru kazacn güver- teden denize düşmüş ise de etraftan, yetişilerek kurtarılmıştır. Sıtkı efen- di düşerken vapurun kenarına tığı için vücudunun müuhtelif yerle. rinden yaralanmıştır. aa SEBZECİ İLE GAZİNOCU ARASINDA Evelki gün Üsküdarda seyyar seb| Çarp-|mukarrer olan külteleri tarafından gönderilecek iki müderris muavini evelki gün intihap| edilmiştir. Bunların — bir sene tahsil göcmeleri için 3000 lira tahsisat ay- rılmıştır. ——— OCAKTA LİSAN DERSLERİ Türk Ocağında cenebi lisan kur- slarına teşrinisani — iptidasında baş- lanacaktır. Türk Ocağı, Türk har- flerinin taamüm ettiğini nazarı dik- kate olarak bu sene — Türkçe kursu açmağa lüzum görmemiştir. Memlekette YERLİ MALLARI Diyarbekir sergi sine hazırlıklar Diyarbekirde yerli — mamulâtımı-| zı tanıtmak ve sürümünü temin ede-, rek memleketimizin — iktisadiyatını| korumak — üzre sergi tertip edildiği-| ni yazmıştık. 30 ağustos 929 tarihinde açılması mezkür sergiye bazı! mahallerden bilhassa İstanbul ve İz-| mir gibi sınai merkezlerden — iştirak| edileceğine dair henüz bir haber ah- namadığından küşat merasimi 20 te- grini evel 929 Cümhuriyet bayramı- na talik edilmiştir. Milhi iktisadiyatı:| Havalar oldukça soğudu Sinemalarda daha şimdiden adım atacak yer bulunmuyor Dün akşam, sofrada önüme buğu: lanmış bir bardak su - getirdiler, İki| yudum içemedim, — diş donduracak kadar soğuktu. Kendi kendime : — Hımmn! dedim, artık zengin- le fıkaranın suyu bir oldu. Hani, nerde o “buz!., diye dükkân dükkân dolaşıp aranmalar, o gaze- telerde bir siyasi buhrandan bahse- 'der gibi kocaman başlıklarla: “Buz bubranı devam ediyor, halimiz niye varacak?,, kabilinden yazılar.. Buz da artık kendini aratmıyan maddeler! sırasına girdi. Dondurma her tarat-i tan ayağını çekti. " Sirkecide, dük- kânlarının bir — kısimını su içenlere tahsis eden bakkallar, işi yine tırmacılığa döktüler. Hevenk hevenki sucuklar. Fıçı fiçr balık tuzlamaları, kelle kelle peynirler — arasında peki neş'eli görünen köşe - başı bakkalına| dün geçerken sordum. — Nasıl alış veriş bu sene? Kayıtsızca cevap verdi: — Biz malu tepeleme yığdık. .Bi gasavetliğimiz yoh. Kör boğaz yiye-, Cek te içecek te.. Dünya âlem ke- satlıh çehse bizim aksataya dokun- maz. Tereyağı gibi kaşerim var. Bi yol ilezzetine bakman mı? Bu söze akan sular durur. Madam ki can boğazdan — geliyor, meselel yok.. İnsan, sırasında bir paltoyu, Üüç sene sürükliyebilir. ama, yirmi dört saat aç duramaz. Kayserili bak kalın yerden göğe kadar hakkı var . v.. Dün bizim eski paltoyu sandıktan çıkarmış ütülüyorlardı. Dünya me- remetle dururmuş. — Fakat bu atalar| sözü bizim paltonun haline pek uy- güun düşmüyor. Zavallının ancak bir| tornistanlık yeri kalmış. Arkadaşlar- dan birinin d ibi: “caddelerde otomobil çeviremiyorsak hiç olmazsa Paltomuzu çevirelim.,, Fakat bu dediğim arkadaş cebin-| de iki lirası olsa birini otomobile ve- rir. Galiba yeni bir peltoya sahip ©-| lamamasının sebebi debudur. Neyse. biz yine bahsimize gelelim. Dünkü Cumayı nasıl geçirebilece- ğimi, tâ hafta başından düşünmeğe başlamıştım. Cuma sahahı geldi, çattı, ben hâ-| lâ karar vereceğim. Böyle zaman- larda tesadüf mutlaka karşıma birini çıkarır. Bu seferde öyle oldu. Gezgin! ci dostlardan biri: — Gel, dedi, sana bugün bir tülü-| at seyrettireyim! Tülâat nerde seyredilir? Tabit Şehzade başını Bir sürü kuru yemişçinin toplanıp avaz avaz haykırıştıklar bir methal- den atlıyarak cıgara dumanlarile göz, gözü görmiyen geniş bir taşlığa gir- dik. Gişenin önünde yüzden fazla baş! kaynaşıp duruyordu. Eli, uzunca ©- lanlar, - pirestesine — getirip aşırmal endahtı yapar gihi, -üç adım uzak- tan kollarını hnkzr'îi.n umı.lhn Üş-| n uzatıj rını veriyor ve biledlerini akiyorlarde. ada kondi bi letlerini alsalar yine iyi. Arkada ka- lan, eli ermeyenlere de yardım edi- yorlar: — Kuzüm ağebeycim, —sana zah- met, bize de üçtane birinci alıver .. — Bir koltuk ta bana. .. Ni itile kakıla biz de biletle- rimizi aldık. -Keşke almaz olsaydık. Daha kapıdan girerken baş oKT tERR T A ARRSİRİ kacak yan - katu, gözlerimizi yakıyor. bir alay haşeri çocuğun çıkardığı gürültü ku-| laklarımızda yakından — çalman bir| davul tesiri - yapıyordu. Yerler, çe- kirdek, fıstık kabukları ile dolu idi. Birisi bağırıyor: — Beş liraya elbise. . nerde — bul bolluk be? y Bir gürültü, bir hardı ki — sormal gitsin. Bütün bu şarkdar, kantolar, duettolar, hep komiki şehirin 3 per- delik gayet gülünçlü taklitli komedi- sine mukaddimedir. Bu komedinin nasıl bir şey ,"','"t"" şimdiden tah- zeci Şükrü ile gazinocu Ali arasın-| mızın inkişaf ve terakkisinde büyük| min edebilirsiniz: İhtiyar bir ada- da bir kavga — çıkmış ve neticede Şükrü ile arkadaşları Hamdi ve İs- üzerine hücum eder tesirler yapacağı aşikâr olan bu hay- arlı toşebbüs çok faydalr neticeler ve- zecektir. Sergiye her mın genç bir karısı, bu kadının da çapkın bir fözeame ... igeel TULÜAT NERDE SEYREDİLİR? paS-| yürüyorduk: Ne görelim. dostu olur. Gece yarısı pak tılmış koca meydana çıkar. Manak- yan tertibi: , — Vay alçaklar.. Vay hainler. , diye bağırmağa — başlar, O srcsdi soytarı rolü yapan kâhya ezberlen- miş kelime oyunlarile halkı güya gül dürür. Netice daima şöyledir: Hain 've iffetsiz cezasını görür, namus ve fazilet galebe eder, Sir olun da bu güldürücülükten Şıkıp ta yalnız gülünç olmak kabi- İiyetini muhafaza — cden bu tülüatçı Tarı uyku bastırmadan seyredin. Arl koluna girip beraber- ce çıktık. - Meğer asıl sahneyi dışar- da görecekmişir. Beyazıta — doğru bir adam. Saç baş da: dıımhdl adam. ı$ darmadağın, yer. de soluyarak yatıyor. İ — Ne olmuş buna, hasta mı? Birisi dedi ki: — Hasta ya.. Rakı hastası.. — Sarhoş demek. Ne dedi bilir misiniz: .— Sarhoşun namusu — vardır be- yim. Ben de sarhoşum ama, Allaha Şükür aklım başımda. . Bunun böy- lesine sarhoş demezler, kütük der ler, insan kütüğü. Etrafta bir kaç hayır sahibi peyda oldu; — Zavallı pek bitik.. Sevabımıza kolundan tutup götürüversek. —Evi 'nerde acaba? — Nuh kuyusunda imiş. — Deniz aşıtı yer .. Şimdilik yets 'den kaldıralam berii ü İ Biri ayağına yapiştı, öteki kolun- dan çekti. Sarboş yattığı yerde homurdani- yor, yardıma gelenleri ihtimal sokak köpeği sanarak: — Hoşt. . ulan bırakın beni rahat. « Yok mu bir taş .. Vurayım kafasına diye söyleniyordu. Bir kaç kişi yar dim etti. Sarboşu, — kaldırdılar. Fas kat herif teşekkür edeceği yerde yar. dımma gelenlerin suratına “bak pu- uul, diye tükürmez mi? O zaman herifi tekrar alaşağı ettiler, Sokak ortasında bir güzelce döğdüler. Kas fası kan içinde kalmış yüzü müntek. reh bir hâl almıştı. Haline bırakıp hepsi çekildi. Bu a« ralık, az evel “hasta mıdır?,, diye sos rup ta “rakı hastasıl,, cevabinı aldı. ğim adam, kulağıma eğildi: « — Rale hastası değil de herif yak hastasi imiş. . dedi. M. 8. T İrühaller — SYAT M Piyade atış mektebi — kışlalar ku« mandanı kidemli yüzbaşı “Şükrü B. vefat etmiştir. Merhum İstiklâi mu: barebelrinde İnebolu, Ankara met- bar müdiriyetlerinde u. —— Müzayede ile satıs 2 nci ve kat'i satış Eylülün 29 uncu pazar günü sabah saat 10 da Beyoğlunda Tepe- başında Belediye bahçesi karşışında meşhur. KONTİNANTAL, otelinin baki kalan eşyaları müzayede sure- tiyle satılacaktır. Mühtelif “şeklllerde — güyet güzel yatak Odü takımları, aynalı ve ayna- sız dolaplar, lavabo, komod ve gece dolapları, değilr ve afaç karyolalar, yatık Ve keten> çarşaflar, yün ve Pike bazaniyeler, şezlong. — kanape koltuk Ö ve sandölyeler, mütesddir. şalon — takımları, perdeler, könsol ve aynae ve bronz avizeler, kamış ması ve koltuklar, yaldızlı büyük aynı ve konsollur, kütübhane, demir ye gaz söbaları, yağlı boya tablolar ve resimler, — muşambalar, 2 adet mükemmel Demaye banyo — Odaları salr eşyal beytiya Alman “Mülbah, marka yyanım uyrukk nefis konser piyanosu Anar dolü ve Acem halıları. Pey süren- letden *), de 25 teminat alınır. Darülbedayi müdürlüğünden: Derölbedayi kış temsilleri birinci teşrinin birinci salı gününden itiba: ren başlıyacaktır. Salı günü akşam- ları eskisi gibi yalıız mulümlerle talebelere tahsis edilmiştir. -Cumar- c abea dÜ aS İD Li ö SAA R . b | tesi akşamları umuma mahsus Aılmak — üzre tenzildili biletler yapılmıştır. Liseler mubayaat komisyonundan: Komisyonumuza merbut Leyli lis ge ve Orta mekteplerin yemek artı- klarila ekmek kırıntıları; 13 - 19-929 tarihine müsadif pazar günü saat on — altıda ihalesi icra kılınmak üzre ka- usulile münakasaya konul- SAA ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: