25 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

25 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1;_ ğ AYl'upa artist ve Milliyet in Fransızca kısnır leri h Za) 'îsl:lm Milliyet için Avrupa ar- ,m"üe yapılmış bazı mülâkat| Yası İntişara başladı. San'at nok- dadan temadisini —temer Simiz bu yazılardan ikisini n;edcl)’nmz - Charles Boyer (Şarl Bu- 3) 'ne n Hey iher dönmez «Pa- müessesesi namına çevireceğim. Yal- naryosunu - henüz aa Yorum. Bence sözlü film Stakil yani sırf sözlü (ilm !mış eserler olmalıdır. iş eski sessiz “tleri) bence bu sebeple fena, özlü filmdir. ki Yeni tiyatroyu mu yo/:sa İniz> tiyatroyu mu tercih eder “ Yeni tiyatroyu. .. ş_Ernk sahnesi hakkındaki z nedir? Ş Türk artistlerini oynarken €Yİ çok arzu ederdim. Lâ- ğ'.:':n olmadı. Arikaradaki ll enfestir. Paristeki «Pi- —': tiyatrosuna hiç benzeme- N"nrkh"w yeni esaslar da- adur Yyapılmış günün tiyatro- X Şok okur musunuz? M peot- Okumanın tiryakisi- “hulı?“' Mauriac, Kessel, ti < ÇOtX'yu tercihan okurum, tuğ Sizin ateşli bir dansör ol- q"'li yb’ylemcme müsaade, S3Evet haklısınız! Tango en danstır. bik , 'N bir sual! Partner ola- GĞEGi ekirisle oynamayı lersiniz? B Morlay, .. Gaby Morlay! vimli aktör Melo eki piyeste Gaby Morlay defadan fazla beraberi gü ) harles Boyer manidar | ı"'*hıııumıe kulağıma- fısla- | “Para,, filminden Morlay ile! lam Hugüette Duflos'un filmler hakkındaki fikri S İğidam Huguette Duflos söz *'e in daha çök inkişafa nam İstikbalinin de emin oldu n en bariz delili hal- m,:şnw bulunduğu mütalea. :Mıi de Andr& Lüguet ile İ dak «Hanımının sesi» ismin bir sözlü film çevirmiş- Zel artiste dahâ başka © çeviteceğini yakında, Yük miktarda Fransız Tinin pi;:sıyı Çıkârı- ker, Sabetlt olünüz BİZİM sözlü- henüz çıktı. Ve sahne Madam Hu- kalbinde ayni mevklü » Esasen aktrislik Mmes. md'_:u.iş ettiği kadar si- İkişi  S Zini öğrenmek iste- Madam Huguette'in bapta bir şey öğre- nRnl alda: “Aşk ihtiyacı,. filminden :' Mahbusun ( Hhanırada ) KN Richord Barthelim Betty Compson (Sesli ve sözlü) Bu film de bütün şarkılı film lerde mevcut olan müzik hol ve tiyatro numaralarının olmayışı | ona bir hususiyet veruıelıııedir.*v haddi zatinde filmin birinci ya rısı ikincisinden daha hareket- lidir. Richar Barthelmes'in se- «i güzel ve âhenklidir. Bettiy Compson daha güzel görünebi- lirdi. Eğer bu film sesli film ol- masaydı, ikinci kısmından bazı uzünlukların kesilmesi onun kıymetini artırırdı. Mevzuu şudur: Jerey bir kaçakçı kumpanya- sının relsidir. Alice isminde bir Metresi ve Spadoni isminde bir “*Mahbusun şarkısı,, fitminden şarkısı rakibi vardır. İki çete arasında hâdis olan silâhlı bir çarpışma- da oradan geçen bir yabancı vu ruluyor. Spandoni bunun kabahatini |tüne atıyor; yalancı şahitlerle |Jerry mahküâm oluyor. Ha ! |nede müdürün nasihatleri üzeri olan bestekârlığı — ilerleterek meşhur bir adam oluyor. Niha- yet affediliyor. Çıkar çıkmaz tekrar eski hayata atılmak is- terse de metresinin ihbarı üze- rine işe karışan hapisane mü- dürü onu tekrar kurtarır. *Mok'uzm sarkısı,, tülmünden |hiç alâkası yokken Jerry'nin üs -| ve bir kocadan ziyade bir arka- ne islâhı halediyor ve - istidadı | CENTr YASAN' Para (iparadı) Brigitte Helin, Alfrcd A ölânın serinden ilmde şayanı dikkat sahne- ler vardır. Filmde Zolânın ro- bi çok canlı parçaları ihtiva e- den filmde f: li Şayanı dik g gitte Helm, Alfred Abel ve Al- cöner iyidirler. Mevzu: Rakibi ile metresinin ib ti yüzünden mahvolmak üzre o- lan Saccard ismindeki banker Jak Hamlin isminde bir tayya- recinin bulduğu bir karbüran işi ile vaziyetini kurtarır fakat tayyarecinin bir bahırimuhit se-| yahati esnasında karısına muü-| sallat olur. Kadın herifi öldür. İmek ister, Nihayet Saccardın | eski metresinin tesirile hem pi yasadaki mevkiini — kaybeder hem de bütün yaptıkları için |hapse girer. Tayyareci de av-| det ettiği zaman bir mali dale- vera töhmetile tutulursa da be-| raet eder Ve karısile mes'ut o-! lür. “Aşk ihtiyacı, ae ae en n enöneRARAAR n &; Aşk ihtivacı (Wajik'e ) Eveline Holt, Hevri Stuart Hazin bir hayat dramının hi- kâyesi öolan bu filmin en kuvvet li tarafı güzel fotogralisi: Mevzu şayanı dikkatti | Bir zengin fabrikatör bir gü- | ) taze ile nişanlanıyor; fakat evlenmeden evve! kıza kendisi- İnin bir harp malâlli - olduğunu daş olarak yuıxıclkhnnı Böy- lüyor. Tecrübesiz kız bu sözler muvafakat ediyor, evleniyorlar, lâkin zaman gectikçe RBenç ka- dın kendi arkadaşlarının çocuk larmı sevdiklerini görüvor ve yavaş yavaş müteessir olmağa | başlıyor. Tam bu tecssür esna- | sında bir mühendise tesadüf e- | | Bu hafta Bu hafta (Melek) Tauber is- | mindeki Alman anendesinin *“Kadınlara inanmam,, isminde ki güzel filmini geçiriyor. (Elhamra) da Richard Bar- thelmes'in “Mahbusun şarkısı,, var. Opera Birigite Helm'in “Pa- ra,, filmini gösteriyor. #Majik,, te; de “Aşk ihtiya- cı,, isminde bir dram geçiyor. Bundan evvel de Ylıdxğıımı veçhile gelecek mevsimde Be- yoğlunda yeni sinema salonları | açılacaktır. Bunlardan - birisi | şimdiki “Lüksenburg,, sinema- sınım yerine yapılacak olan 1800 kişilik salondur. Bu salo- nün iemi “Glorya,, olacaktır. A melivata bu hafta başlanacak-| tır. KGT T SAA B AT AT ŞCRR NT BÖ den bir şey anlamadan izdivaca | “Glorya,, D YAT Vare e e ai e aat ae “Kadıntara inanmum,, filminden , filminden [Wöîsene evel Sara Bern Eıîiî&_îîîg ka Sara Bernardt öleli yedi sene | nardt İngiltere kıralıçası Elisa- *Kadınlara inanmam,, filmiuden oluyor. Yedi sene evvel o, «Al-! beth rolünü oynadı. tin ses» susmuştu. aux camelias» idi. Ondan sonra “Lardon,, un «La Toscas smı oynadı. Bu iki film pek kısa bir zamanda çev- rilmişti. Hele ikincisinin ikmali için bir kaç saat kâfi gelmişti. 1912 senesinde Sara Ber- diyor. Mühendis bu genç kadına kur yapmağa başlıyor. Nihayet kocası da bu hayatın devamı mümkün olmadığını görerek karısını boşuyor, kadın da ser- best kalınca aşk ihtiyacmı tat- min ediyor. Bu film Adolphe Zukar vc Büyük trajedi san'atkârı kud-| Jesse L. Lasky tarafından vü fetini yalnız tiyatroda değil si-| cude getirilen ilk film idi. Son- nemada da göstermişti. Sara| radan bül Bernardtın ilk filmi «La dame bu müessese, büyük aktrisin İresmini bir kadirşinaslık nişane- | bir servet edinen ; ( Helek'le ) Tauler (Sesli ve sözlü Aknan mevzuları daima çok orijinal olurlar. Bu film de çok orijinal bir mevzuun hikâ | yesinden ibarettir. Filmde baş tolü tutan «Touber» ismindeki |) Alman hanende Avrupanın meş/; hur okuyucularındandır. Çok güzel ve ahenktar sesi vardır, Film gerek foto, gerek ses - iti- barile güzeldir. Eğer Türkçe titrleri arasıra göstermek mec- |buriyeti dolayısile ses kısmı |kıtaa uğramasa çok daha iyi te- |sir edecektir. Sahne tertibatı ve| artistler iyidir. Yalnız eğer ka- rolünde daha kuvvetli birisi olsaydı filmin kıymeti — tazauf |. ederdi. Mevzu şudur: Çoktanberi r:emleketten - zakta kalınış bi yelken- | | lisi Hamburga avdet ettiği za-| ; yüalardan Peter 12 sene- dir cüda olduğu annesile kız | |kardeşini arkadaşlarından Ste- ,fan ile Yohansa tanıtmak ister. Fakat evde yalnız annesini - bu- lur ve kız kardeşi Kettinin Ber- Tinde çalışmakta olduğunu am- || nesinden öğrenir. - O akşam üç arkadaş bir bara giderler, Peter| , orada bir genç kadına - tutulür,| | PArkadaşı Stefanın mümaneatı- İna rağmen onula yaşamağa ka-| . | frar verir ve önü bu s€fil hayat | | tan kurtarmak ister ise de- te | |7 sadüfen bu kadının hemşires l | Ketti olduğunu keşleder. il Sinemanın san'at ve modaya tesiri: | Hugette Duflos — Sinemanın mefruşat üze - riüde tesiri olmuş mudur? — Şüphesiz. Sinema mefru- İşatı sadeleştirmişt t | — Kadım ve erkek zerine sinemanın te! İmudur? İ modası hakkında (|| j yettar de | gilim, Erkeklerin giyiniş targ- larina hiç dikkat egm'?nw | zannederim ki sinemanm kadın | modası üzeninde çok büyük te- || siri olmuştur. Sinemada elbise - çok ehemmiyetlidir.. Orada renk olmadığı için biçime çok | | ehemmiyet vermek mecbüriyeti vardır. Sinerna meraklıları bir | | rob yapacakları zaman daima si || | nemada gördüklerini hatırlar- | | — O halde sizce en fotojenik esvaplar hangileridir? si olarak meclisi idaresi salonun da muhafaza etmektedir. Sara Bernardt bundan sonra Adrienne Lecouvren, — Jeanne' | Dor&, (Fransız analar) filmle- rini vücude getirdi. km çevirmeğe başladığı lesef tamamlanamamıştır. dr her halde sözlü filmi memnüuniyetle karşılıyacaktı. Sara Bernardtın ölümüne ya- (a Voyante) ismindeki film maa- Bu kudretli aktris sağ olsay-| İ©Zil. Kısa etek moda olduğu çok Madam Hügvette Diflos — Her halde kısa esvaplar zaman bile bir çaresini bıılupd uzun etek giydim. Fotojenik cs- vaplar dar olanlar değildir. Me- selâ geniş ve dantelâlı sabah lıklar çok fotöjeniktir. ği — Şu halde elbisede; mefru- şat gibi sadeliği iyi bu'nuy Alired machard — Hayır, ne sinema ne de ti- yatro, tefriş san'atine tesir ct- memiştir. Bununla beraber sinema ba- |zan bize çok mü rmmel suret- |te döşenmiş saloniar göstermek itedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: