25 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

25 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN SÖZ BİR RESİM i 2) GÜNUSUSFMASI ——i - cuux A 25 SELA 930 Amerikanın Tekzas havali için güzellik kıralıçası iotihdi EA VE EE e e e Rus alimleri tarafından Üzbekistanda yapılan yeni tetklkat bir takım kiymetli eserleri meydana çıkarmıştır. Merkezi Asyanın tarihi itibarile mühim olan bu Antikaların resimlerini dercediyoruz. ii ie y he ü F ” Ü PE 5 78 Nisan çocuk bayramı Ankarada büyük ve auvaffakıyetfi bir şekfide test edilmiştir. Dahn erkenden bayramlarını tebrik İçli ğ, 'oplanan küçükler akşamlara kadar meş'e ve ç İşinde bir gün geçirmişlerdir. Resimlerimiz mioi miclieri B. M. M, Retel içi Kâzım, Başvekli İsmet paşaların ziyaretleri İntıbasmı ve yeni küşat edilen Türkocağı salonu İle davetiller! ve c. bu münasebetle nutuk irat eden Hamdullah Suphi Beyi göstermektedir. Çankırı şoförler exmiyetinis azası bir kır gezintisi esaasında Sl Omnlom şark sınal anonim şirketinden: azar Levam anonim etindeni Aslan ve Eskihisar müitehit çimento ve su | Bu teleskop Amerikada *İ © Ğİ Hissederan heyeti umumiyesl 26 Mart 1930 tarihinde biliçtlma Hlssedaran heyeti umumiyesi 26 Mart 1930 tarihinde biliçtime 1929 | kireci tabrikaları anonim şirketindeni eği Teleskop İ 1920 senesi hesabatını tasdik ederek 1929 senesi #üü olan y e bakılan bu kabil gletiğ 1108 Ilra 42 kuruşun (osenel atiyeye devredilmesine ve umuru şirketi rüyet edecek murahhas azaya verilecek aldatm meclisi #enesl hesabatını tasdik ederek senel mezköre için 7 numaralı kupon muka Hissedaran beyeti umumiyesi 95 Mart 1980 tarihinde biliçtima 1950 bilinde 36 kuruş temettü itaşına Ve bundan alelüsul kazanç vergisi tevkifine | senesi hesabatını tasdik ve hisse senedatına 14 numaralı kupon mukabilinde ve umuru şirketi rüyet edecek o murahhas azaya verilecek vidatın mec'iMi | 397 ve mütsuin hisselerine 9 numaralı kupon mukabilinde 737 kuruş tedi- ile İli idarece tayinine ve epin hitam bulan Ni ve Hasan | idarece tayinine ve azalıkla hitam bulan Fast Baban Bey ile Fmiroğlü | yesine ve murahhas öze sıfatle umur şirketi müştereken temşiyeteylemekte İni Tühsin Beylerle M. A. Bilyotinin tekrar meclisi idare azalığı! Ziya Beyin ve $. Hayım Efendinin yeniden meclisi idare azalıklarına intihap | olan eeclisi idare Azanına verilecek aidatın meclisi idarece tayinine ve Ni iahaplarına — gen kendi aim ye ezim yene mü | larına ve 1080 senesi için usul Ziya Beyin murakıpliğe saylnine Ve; mw- | azalık msödderleri bitam bölen DKılış Al ve Mehmet Ali Ayni Beylerin İl ml eri ii Le id se ye ri iiasana ve | eleybin iayı yazile edemiyedek Sürette mazeredi halinde dik mezkör Ve-| tekrar meclisi idare üzalıklarına intibaplırına ve meclisi idare âzasının gerek mmm e a > - are le Di y su b zilenin Agâh Mey tarafından ifasına karar vermiştir kendi şahısları namına ve gerek diğer şirketlerin meclisi idare #zasi ve ya gi) e» vir Ma çe z Re murakipiiğe m Me Rd İM İ Şirket bilânçosunun hulâsas ; dür afatıle wüamelei ticariye icra etmeleri için mezüniyet İtasına ve eşli m ger» sym — ! Marlup 1980 senesl için İhsan Ali Beyin murakıp intihabına ve murakıbin ilayı | İ mezkür vazifenin Menemenli Edhem Bey tarafından Hasına karar O , iz , a kr > vazife edemiyecek derecede imazereti halinde bu vazifenin Nahit Bey tara re iğ Şirket bilânçosunun hulâsası | ime ek o” Ger 609 © çi © | Bidün ifasına karar verimin lağazada mevcut İşt Şirker bilânçosunun hulâsası Matluj Per ie. ba y y ş ç N Arsalar, omyvali gayri menkule, makiceler dür “şii; 0p Şen e idle vel ii i Madlop Türk 1. Kur. Mefruşat, tüpler, tesisatı gedide 78 .)ae ep (| Eşbşm arukeilifenii yirkece “döyelm 10 Asları fabrikası mebanisi ye makineleri 163 71 İİ © Kiyemi merkulel mevcude 25:200 'ye | Kaside meycür makit 2452 & Eskihisar fabrikası mebanisi ve makineleri 170 Ğ ci ada VE alla meyil ta 73 İ Emaneten mevdu hisse senedan > 000 i Arazi bak | : ei 97 mii ikazi İde Eşhas zimemindeki matlubat 21 103 83 34804 79 Türk çimentosü ve kireci anonim şirketi sermayesine iştirak 563 5 - ek kbiliğe eli ki o Teminat oluruk mevcut hisse senedatı 432 © Zimdet Vessiti nakliye 8 0 dünyaca meşhük Şi desabatı muvakkate 245) s4 Sere . 200 000 Kiyemi .menkulel mievcudâ 49 4 M ” FAG ke) SA 6 6 İyeiyat aöçedi 10915 e Kasa mevcudü 15 ” | ) Arl a. Ümmet Er Bedellüri “İn işe kuponlar 667 40 ğinlarda ARNO dos: 62 | — Her nevi değirmen, ekmek fi i Eşbası muhtelife matlubu v2 050 66 Matlup sehedatı S8 0 silolar, çimenin, bira ve kağıt mii i Sermaye T e 16 0 ası muhtelife zimmetinde metlubat s0 0. beleri tesis edilir İN ktiyat ekçesi 24 e. mele ser bei Teminet oletek mevcut hisse senedin : Talep zerine ineccman gida İl miş ki 59 1928 sene ver 6 3 alep Üzerine mecc | yili e 58 1020 senesi kân 0604 90 İ proje anzim ve mühendislerimi » “yer vade İğde e e Zinet ratından ziyaret edilir. Fazla tf emenike Hİ 32 in 2 | içim Galatıda Perşembe gazan l tüküleir hn Kli 4 451 larda müh€” 1028 senesi karımdan mildevvor « (Erniyet sandığı) Ustabaşı aranıvor m rai NEDE je) 1929 esnesi kârı 33 S RSS ii ) İZAKİNO ARD > - tomobil İş eşgul bü- | karşı düyün j olunmüi ü 5 (müdürlüğünden | ye e | km manalar © “istanbul ikinci tlcaret T an mahfuz balmek şertle keza bir Hact' Ştlkrü Beyin | HASE ikraz | ve karosericilik işlekinde tecrü, | 1929 sene ipek ve İş müredali m numerolı di medi cibinde i | ii vat depo LE manik & mam: © | e ne ie Kan emin e | Çam | atam a İC re Binin maz â Çors ç Havinda 24 numerolu TY i ve lere cezai Mes” | gi meblağ mı HALIS ÜZ! ID İİ mağuzada cürele mütegil Bobor | wiyete ukrağacakları gibi makbal | azını merhum Yenikapıda Yalnız. bu. ustabaşilık vazife. | Boyacı aranıyor İİ Alkabes Efendinin 98 Nisan 9904) mazereleri bakummaliça Pöfkanı | Çakırağa mabgilesinde Langi cedde. | sini Maya muktedit planlar. “Us. |. Otomobil işlerile meşgul ma. Maadin şirketinin Bursa ve Kü tarihinde ilânı iflâsına ve 94 Nisan e) haklarından mahrum kalacaklardır. | sinde eski 40 ve yeni (2 numaralı : iskür. | sahva ve Hskişehir Viayetleri “dah İİ vs0da ilan açılıma ve za mü 4 — lik içima 5 Mayıs 990 | ümünde odayı havi bila hava bir | ta Başı, Tumuzu tahtnda İstan; | muf bir deâretbane Er | iinde vaki eği aden isti | azm Fuat Beyin ilâs memuru te tarihine müsedif pazartesi günü sanı | dükkân gemamı vadesi hitamında | bul 176 Posta kutusuna tahri- | me tabancasile kullanılacak mah- dam olmek ibören ede beya inle kirür verile on dörtte mahkemenin iflâs odasında | borcun ödenmemesi hasebile müza- | ren müracaat edebilirler. Jat boyalarda * cectübe görmüş | Sinan” fen memurlarına — htiyacı yedeye çıkarılarak yüğ Otuz lira bödel mukabilinde mtişterisi üzerin- de olup istikraz esnasında tayin ey bliğat ifası için lık son ihbarna- şel İ 1 — Müumelleyiten alacak ve | ukdedileceğin' m slacıklıların yevm | tihkak iddes edenlerin xi mezkürdu bilâsele ven bi: | İİ carihi ilindan itibaren vekâle hazır bulunmaları ve müflisin | mahkemede iflâs idare“'nc müracaatla “| müşterek borçlular ile kefillerinin TARA ve İngilizce könüşübilen “bir | yardır Şöyleki ye İskân Müdürlüğünden | boyacı aramaktadır. Teklifatın | O ş — giç makise mühendisi #ikan dalreşindeki doşyaların: | “öromobil, rumuzu tahtında | ÇEtektirik mühendisliğinde Ha da noksan olduğundan dolayı vee ikmal. eylemeleri için bir çok | btanbul 176 Posta kutusu ad. | edebilecekler tercih edilecektir.) lediği ikametgâhını gönderilen bir bat tayıt ecirmeleri ve bu baptaki delil. | ve borcu tekeffül eden'snir kimcelerin i Yeti ihti erin asıl veya mada güre derini içtimada bulunmağa “hakları bulon a i ei muhacirlerin isimleri Vilâyet ga. | resine tabriren gönderilmesi, — | 2 — Bir messah mühendisi evdi eylemeleri. duğu icra ve iflâs Kanununun 214 | mumsileyh Hacı Şükrü Beyin vefat | Zetesinin 19 Nisan tarih ve 2295) Jandarma İmaldıhanesi ğdürlğ. 3 — Madenleri ! hi Nere ln nncü maddesi mucibince tebliğ ve | eylediği ve mirasçısı olup olmadı | No. lı nusbasında ilân edil Künden: i elan nefer ed ger” a eğ ini | ilân olunur ee Dee, EE tir. Bunlar ilân “tarihinden on (0 114 20 bin metro kılık bez Talip Olanların “çehademame ve © ğe li Bundan ilân varihinden itibaren bir | yan zarfinda dosyalarındaki no- | pazarlığı 28-4-030 pazartesi günü | tasdikname ve tercümelhal z sat 14 de kadır temdir edilmiştir. | Jar suretleri İle şersitini C Pazarlık © Jandarma -Imalâthamesinde | 582 numaralı posta yemini adresine kar. bildirmeleri. pevliyes mueipir) Dr. Horhoruni zarında borç ödenmediği tak- Müflislerin a Era l İe mezkür dükkânın: mi wretle oluraş'ölsun ellerinde bulur Beyoğlu Mekiep sokak Nu 35 İ namına ksüi ferağ muamelesi! Pi luranlarım © malla; üzerindeki hak- İ mpivene © G5 akşıma kadar, edileceği ilân - olunur. ksanlarını ikmal eylemedikleri takairde mahfuz “kalan hakları sakıt olacağı ilân olunur. bilinde sandık nâ lizce konuşması meşruttur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: