29 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

29 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.Picaret od nıin nıslfi sanayi erbabından mürekkep olacak ıİ Yuafiyetler ve sanayi arbabının himayesi yi , ehrimize avdet eden Ankara| 'ayi kongresi umumi murah- ,4 Nâzım Nuri Bey dün bir. llit ',qımı-ımım kongreye ait in- J“""'“ şu süretle anlatmış- m |— Kongre elân devam edi- »1-.ömııaııM Erbabı köngreden, — fazlasile lmıı.miıır Çünkü erbab sa- ikin münferit temennileri bu “vrin lâyikile temsiline ait ila karardır. " du hususta Vehbi Bey tara- “lan hazırlanan rapora şu ha- : ilâve edilmişti: İstanbul Ticaret odasını teş “eden 30 azanın nısfi olan 15 (h İstanbulda bilftil smaf mü Lıe sahibi olan erbabı sanayi * Bunun köngrede | zakeresi çok şiddetli oldu qudz bir reyi muhalife 'y ittifakla İstanbul, İzmir, ana ve Bursa Ticaret odala- [:lı sanayicilerin nısıf nısrfa “şasili esasr kabul edildi. | Ceşviki sanayi kanunu hak- ';’d' da şu noktalar - ittifakla Tdul edilmiştir : | * V— Teşviki sanayi kanunu- h muafiyetleri yektimi 46 lamele vergisinden daha çokw. (h olması ve bu şerait altında Ç iTikalarm devamır mesaisi Vimkün olmadığından kanu- Ty 11 inci maddesinde mııhır . cetvellerinin senelik olarak “Hilmesi ve talep tarihinden İ ü aidesinin tecziyesi. ! 13 — Makine muafiyet mua- | ' desinin basit bir şekle ilrağı. A 4 — Cetvel haricinde kalan “iddelerin talep tarihinden iti ,Fen bir ay zarfında ithali. *5 — Bulgaristan, Romanya Yunanistan da olduğu gibi aıbı sanayiin himayesi esasla y bn ıslâhı. MA S — İstanbul — Şehremaneti 'p. kanunun 9 uncu madesi hi- haına olarak almakta olduğu " turuvanın fabrikaları tazyik Ögrekte ve tamamen — Kurunu ğ ;,ıu!kmnnidır ! Kambiyo fiatleri >'Dün borsada İngiliz Hirası ,,'so kuruş açıflmış bir aralık $ 32 kuruşa . kadar çıktıktan pra 1030 hn'uı on parada ka ', NK T i'.c& karara intizaran yıhu W AtT vadeli esham ve ta vilât leleri icra edilmiyerek vakakt vadeli muamelâtın alması borsa komiserliğince için verilen kararlar Vasati bir hesapla İstanbu- lun senelik buğday — ihtiyaçı on bin vagon tahmin edilmekte dir, Bu ihtiyaçtan çok fazla mahsulden ihracat yapılmakla beraber diğer taraftan ekmek fiatinin lâakal 9-10 kuruşa düşe ceği de muhakkak addedilmek- tedir. Anadoludan gelen malümata nazaran kuraklık - tehlikesi ar- tık zail olmuştur. Toptan buğ- day fiati 7 kuruştur. —— Bir ayda Himanımıza gelen vapurlar Mart zarfında limanımıza 618 vapur gelmiştir. Bunlardan 131 tanesi Türk İtalyan, 29 Al man, 27 Fransız, 31 Romanya, 91 İngiliz, 12 Hollanda 96 Yu- nan, 19 Rus, 15 Amerikan ban- dıralıdır. —- Tasfiye için müracaat eden müesseseler Dünkü bir refikimiz Ticaret Odasırla yalnız bir. günde on ticaretanenin tasfiye için müra- caat ettiğini yazıyordu. Tahki- katımıza nazaran hali hazırda İstanbulda,külli ve kısmi tasfi- ye yapan milessese 11 dir. Son bir buçuk sene zarfında ancak 40 ticarethane tasfiye veya tenzilâtlı satış için müra- caat etmiştir. Bunların içinde mükerreren müracaat edenler G aaT Tet a a n ea l a üzerimehücum et vi Mahsulünüzün temiz olarak - ihracı için Mahsullerimizin temizlene- rek ihracı ticaret borsası tarafın dan tetkik edlimekte idi. Bu tetkikat bitmiş ve bir rapor ha zırlanmıştır. Rapor dün İkti- sat vekâletine gönderilmiştir. Bundan başka Borsa meclisi idare azasmdan Nuri Bey de Ankaraya giderek İktısat vekli letine vaziyeti arzedecektir. Ticaret filomuzun tonajı 'Ticaret Odası — tarafından son yapılan — bir istatistik ve tanzim edilen rapora nazaran halen ticareti bahriye filomuz 207 gemiden mürekkep — ve 102,399 safi ton Hhacmindedir. Bu gemilerden 47 tanesi yolcu nakliyatı yapmaktadır. selüre Kambiyo borsası 28 -4 - 930 ÇEKLER Tandia. 138 2300 Nevyork #07 0500 Dü 113860 Adlas — 36 670 2873 Roma — 09 0100 2000 Amesterdam 61 1650 Belini —3 Solya — 66 2000 Berl — 1 C67S prağ 15 4800 Satılık Tlane Şehremanetinden: Koca Mus- tala Paşada cambaziye mahalle- sinde 33 numaralı hane pazar- dıkla satılacaktır. Taliplerin 1-5- 930. perşembe günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmeleri ... Kadıköy dairesinden: İfaiye garajı karşısında söğütlü çeşme ceddesinden itiharen Selâmi çeş. mesine kadar derdesti tamir bu- lunan parke kaldirim için Tüzu- mu olan yüz metre mık'ap ku- mun mahalli ameliyata teslimi 28-4-030 — tarihinden — iribaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedil. miş olduğundan talip olanların münakasa talimatnamesinin on iîl"ıant bouıııu gelen son lümata nazaran bu sene yal- Anadoludan İstanbula30-35 vagon buğday — gelecektir. du mıktar geçen senenin 3-3,5 iddir altıncı maddesine tevfikan yev- mi ihale olan 17-5-030 tarihine müsadif Cumartesi günü saat ©n- dörtte — daire — encümenine müracaatları |ler tarafından kurtarılmıştır. | Merdivenden yukarı çıktığım Poliste Bundan bir. müddet evvel Kirklarelinin Kara Hızır köyün de kayırı babasını vurarak ka- çan Tevfik isminde biri şehri- miz zabıtasının yaptığı müte- madi takibat neticesinde dün yakalanmıştır. Katil kırklareli nc iade olunacaktır. —— Otomobil kazası Kabataşta, Salıpazarından geçmekte olan Yahya isminde bir çocuğa 1959 numaralı, şo- för Etemin idaresindeki otomno bil çarparak mecruhiyetine - se- bebiyet vermiştir. —a Mühim bir sirkat Kanlıcada Vinar caddesinde dava vekili Mazhar B.in yalı- sına, sahil cihetindeki pençere- lerinden birinin parmaklığımı kırmak suretile hırsız girmiş ve yüzer lira kaymetinde dört halı, ve diğer bazı eşya sirkat ederek firar etimiştir. Polis — tahkikat yapmaktadır. —o- Bir sar'alı kuyuya düştü Küçük bebekte Dere sokağın da 29 numaralı evde sakin sara h hastalıkla malül Salâhattin, evindeki kuyudan su çekmekte iken sarası tutmuş ve kuyuya düşmüştür. Salâhattin', yetişen —Oi Esrarengiz bir vak'a Üsküdarda Ahmet Feyzi ge- ce Üsküdarın Çinili merkezine Üstü başr kan içinde müracaat ederek demiştir ki: — İmret sokağında oturan Hatçe Hanımın evine nişanlım | Medihayı almak üzere gittim, | sırada evde bulunan üç yabancı tiler. Bıçakla yaraladılar. Polis memurları bu adamı “Mıllıyet in Bugüükü yeni — bilmecemiz OLDAN SAĞA:; 1 - Güzel (3). Tahmin (3). 2 - İstifham (2). Nida (2). Mukannen vakitlerde çıkaan (7) 5 - Genişin aksi (3). Bir yemiş (3) 6 - Ustanın aksi (5). 7 Cemi edatı (3). Bent (3). 9 - Üstüne yazı yazılan şey (4). Hücum (4). şeraiti Acuresi bılunmayan şehiri panser binası kapalı zarf usülile il siye Baş mimarlığından alacakları ve teklif mektuplarını encümeni İttihadı Millt Türk sigorta şirketi Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz. Sigortaları halk için müsaitr rkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı Te'efon: Beyoğlu - 2003 Yilâyel —dalmi — encümeninden: Bedeli keşli on dört bin sekiz yüz yirmi dokuz lira duksan kuruştan ibarct Çatalca kazaşının karaca köyünde yapılacak dis- 'Babasını öldüren Tevfik Zabıtaca burada yakalandı, Kırklareline mahfuzan sevkedilecek derhal Tıp fakültesine kaldır- mışlar, ve Hatiçe ile 'oğla Rızâ ya yakalamışlardır. iedİğinü Dünkü sirkatler İ — Suadiyede Leman Ha- nımum evine hırsız. girmiş bir gramofon çalıp kaçmıştır. 2 — Unkapanında oturan ke mancı Yakubun yere bıraktığı kemanı sabikalılardan Kâmil tarâfından aşırılmıştır. $ — Sabıkalılardan Hasan ve arkadaşı bir adi küpeyi Sir- kecide Selâmet ötelinde oturan hafız Salih Efendiye 100 liraya | sattıklarından polisçe yakalan- | mışlardır. 4 — Eyipte Kışla caddesinde binbaşı Ziya Beyin evine hırsız girmiş, bir kapot, muşamba ve saire çalmıştır. —— Bir erkeği paylaşa- mıyan beş kadın 'Tepebaşında Glavani — soka- ğında uygunsuz kadınlardan iki gi bir şoförü seviyorlar. Evvelki gece şoför kadınlardan birini alarak Zafer oöteline gireceği bir sırada bu genci seven diğer | beş zamla on beş gün müddetle mü- | kadım başına kendi gibi daha bir kaç kadını toplıyarak raki- besinin üzerine atılmıştır. Kadın tecavüze uğrayınca mu kabele etmiş, beş kadin biribiri ne girişmiştir. Bu Kadmlardan biri bacağın dan jilet usturası ile yaralan- mıştır. —o— Çiğnenen iki kadın 1—607 numaralı vatmanın ida resindeki Maçka-Beyazıt tram- vayı dün Gülhane parkı önünde 45 yaşlarında Vasfiye Hanım isminde bir kadına çarpmış. 2 — Bakırköyden geçmekte olan bir atlı Suzan isminde bir kadmna çarparak yaralamıştır, Meçhul atlı aranmaktadır. eğlencelen Dünkü bilr ecemizin kalledilmis sekli YUKARDAN AŞAĞI: ğ A,ı yuvası (2). Gözde halâyık (6). 2 - Hayvan gidası (3). 3- Ezrar satan (7). 4 - Musiki âleti (2). & - Vapurların yanaştığı yer (6). 6 - İle (2). 7 - Tamirler (7). 8 - Cet (3). 9 - Nida (2). Uzunlaşmak (6). havidir erde aenle aranmaktla lir ihale edilmek üzere 14 mayıs 930 çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin yevmi mezkürda vakti muayyene kadar idarei husu- ehliyeti fenniye vesaikile teminat vilâyete tevdi eylemeleri. Komşumun romanı Bürhan Cahit Beyin roman- larımı zevk ile okuyanlar - için hiç şüphesiz bu yeni eserinin intişarını haber vermek ken- dilerini sevindirecektir. Bürhan Cahit Bey “Komşu-! mün romanı,mda tatlı üslübü ler yapmış, eserinin kahraman- larını gözümüzün önünde can- landırmıştır. Mesclâ bir genç kadımla bir ihtiyar kadımın mu- haveresi bu itibarla pek câlibi dikkattir. Bürhan Cahit Beyin yeni intişar eden eseri dediği- miz gibi karilerin seve seve ö- kuyacakları bir hikâyedir. İstanbul dördüncü icra memürlu.- | cum(i)ı 1 bey ve Vasfiye hanım varisi Fikret hanimın Veliye hamım- dan istikraz eyledikleri bin dört yüz glll diradan bakiye - beş yüz yemmiş Kraya mukabil dayine uhdesine bi rincl derecede teminat irae eyledik- leri Ayasolyayı - kebir — mahallı Üskübi mahallesinden - Soğuk kuyü Mmedresesi sokağında 7-9 numaralı bahçeli bir bab bane ve deranunda gari kirk çeşme tabir olunur — musil masura mal Jezizin — yirmi hisse iti- barile sekiz hissesi möddeti müda- yene mürürü ve deyin ademi lesviye- #i hasebilo ihalci evveliyesi icra kı homak üzere otüz. gün müddetle müzayedeye konularak beş yüz İira bebelle talibi uhdesinde — olup kar'i ihalesi icra kılınmak üzere ve yüzde zayedeye konunuşdur. Hededet bir. çerafi soğek küyu' | medresesi bir tarafı — Osi efendi hanesi bir varılı Zi konağının arsası tarahı rabit tariki ile mahdottür. — Mesahası: — tahminehi be yüz OLUZ arşın mürabba araziden mezkör hane 950 arşin üzerine mebni Olup 280 arşım bahçedir. Demir parmvaklıklı behçe kapısindan görildikde zemini kısmen — bozuk bir talıkdan altı besamak mermer mer divenle mermer bir sahanlığa çıkılır. sahanlığın errahuda bir metre irtifa- inde demir — parmaklık — vardır. Çift kanatlı ahşap kapıdan içeri girildikde zemini mermer — döşemeli — bir ufak | sola karşılıklı iki oda mermer sofa- dan ikişer kanatlı atları abşap üstleri buzlü camlı ve yağlı boyalı iki ka- pidan sol o taraftakt — kapıdan içeri anıaun ahşap bir sola üzerinde ode, kiler bir hela odalardan her ikisinden ulak ahşap ; sofaya — birer kapıları vardır. Ahşap / merdivenden İkinci kata u.liıiktıvblımiı üzerih de üç oda bir kiler bir helâ odanın birisinde Iç içe bir oda daha var dır. Üçüncü kata merdivenle çıkıl- dikta yalcız bir salon beş oda bir kiler iki helâ yine merdivenle dör- düncü kara çıkıldıkta bir sofa Üze- rinde ikl oış:h bir. helâ bir salon vardır. İkinci katın —diğer — tarafındu buzlü camh kapılardan — çıkılan kıs- Ana aymı tertibau havi olduğu gö- rülmüştür. Birinci — kattan - sofadan ahşap merdivenle aşaği inildikte mer mer döçeli bir sofa üzerinde — elvan çini döşeli bir oda bir — gusulhane zemini mermer — döşeli bir — mutfak bir kömürlük bir merdiven altı, do- Jablı iki kanatlı ahşap kapıdan s0- likte zemini mermer döşeli 'Sİr solu ve yanım masoca kırk çeşme suya hazinesi ve basma 1a- luniba Ue tekmil haneye - sa İsale olunur. Sofada mermer — yalaklı bir Üçeşme , İştirasına talip ve da- |ha ziyade mulümat almak isteyenle Tin tamamının kiymeti muhammine- #i olan altı bin iki yüz elli liradan histeye müsip yüzde onu nisbetinde pey akçesini ve 926-0961 dosya numarasını shiben de İreye müracast eylemeleri ve 1$ mayıs 930 tarihinde sast on dörüden on aluya kadar ihalei kar'iyesi icra kılınacağından —i dairede hazır bulunmaları İlân olumur. Terekeden Satılık haneler Kadıköy Sulh Hâkimliğinden: — Kadıköyün'de İsmet Paşa sokağında kâin 44 numcrolu 7 odalı 4000 lira kiymeti mü- hammineli bir bap kâgir hane 2— Beyoğlun'da İmam soka- gında kdin 26 numerolu & odalı temamı 10,000 lira kiymeti mu- hammineli bir bap kâgir hane- nin nısif hisserl ihale günü 6 mayıs salı saat 15 te, müracaat mahalli - Kadıiköy ikinci — sulh Hukuk mahkemesi. İstiklâl caddesi 256 Beyoğlu Huşusi dersler hanenizde veya mektepte. Tec- rübe dersi MECCANENDİR ile çök muvaffakıyetli tahlil-| ( | | | | Yanmki 30 nisan çarşamba akşarm MELEK — SİNEMASINDA tekrar tekrar. görülmeğe lüyık ŞARL ROJERS ve NANSİ KAROL un temsili uçNıKAH sedli ve şarğılı şaheseri irne edecektlr Ö remcer — — Ba gön bu akşam ve yarınki matinelerde RİŞAR TAUBER' in muaz- zam KADINLARA İNANMAM filminin son seansları Dünyanın en güzel kadını, asri Venüs BİL L İ DO V Önümüzdeki perşembe akşamı ASRİ SİXEMAKIN irae edeceği Venüstun de guz_el Filminde zem endam edecektir. Bu — zengin meşhür yıldızın — diberliği, letaleti, — güzelliği, —endamlı seyircileri bayret içinde bırakacaktır İlâveten: Zengin — varyetc progtamı ve müstesna vücudu — bütün çe54 $ 09003 4904 Halkımızın gözbebeği bin bir şabeserin kahramanı LO RoA b Ai P LA N e genç ve sempatik aktör N E LT HLAM L ETON Önümüzdeki Perşembe akşamı MAJİIK SiİNEMAŞININ irse cdeceği SEVDA TUZAĞI filminde arm endam edeceklerdir. 4606 99990090000000005500 S$ ŞIK SİNEMASI JORJ BANKROFT BETTİ KOMPSON vej BAKLANOVA Tokatlıyan karşısında İRagbet ve arzu umumi Üzerin lan temsil olunan BN içi ELEM - YOLGULARI nam filmin iraesine devam sönderece heyecanlı, hakikt feci ve pek ailessir SESLİ —dram önümüzdeki — halta olunacaktır. On sekiz yaşından aşağı çocukların bu filmi gör- meleri doğru değildir. | KORİN GRİFFİT ; NAŞĞMELERI Sesli, sözlü ve şarkılı Mlminde Raşit Riza ve arkadaşları Tarafından — Fransız - tiyatro sunda 6 Mayıs salı günü akşamı 9,45 de görmek ve işilmek üÜzre SAMSON ELHAMRA SA KK ç p SİNEMASINA 4 perde üdiniz. Emvalımetruke müdürlüğünden: Salılık Mağaza Hissesi Yemişte Hacımustafa — mahallesinde Çobançeşmesi - sokağında fevkani odaları müştemel atik 2 cedit 4 numaralı kârgir mapaza- nin 48 hisse itibarile huzineye ait 31 hissesi tam ve bir hissesinin üç rubunun bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere talibi tarafından yüzde yirmi beş zammile 6881 lira 25 kuruşa iblâğ edilmiş oldu- gundan 13-5-980 tarihine müsadif sahı günü saat 15 de pazarlık suretile icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin V.7,50 hesabile teminat makbuzlarile İstanbul emvali metrüke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. mnıan Emvalimetruke müdürlüğünden: Salılık Hane ve Firın Hissesi ve bir banyo odasımı muhtevi teminat makbuzlarile İetanbul emvali metroke satış komisyonuns — Yeşilköyde Köyiçi maballesinde Rum kilisesi sokağında 16 ve 18 numaralarla murakkam birinci katı firin İkinci katı bir solâ tzerinde üç oda bir mutbah bir helâ ve bir mikdar bahçeyi havi hanenin dört hisse itibarile hazineye ait hissesinin bedeli dört taksitte ödenmek üzere 750 lira bedeli muhammen ile talibi uh- desindedir. 9-5-90 tarihine müsadif cumartesi günü saar 15 d€ temdiden bilmüzayede ihale edilecektir. Taliplerin "/,7;50 hesahile müracaat eylemeleri. — Miliyal “almi — cacümeninden ——— İlk mekteplere tevzi edilmek Üzere alınan Iki yöz adet levhi çerçevesi pazarlık sretile yaptırılacağından taliplerin 30 nisan 090 çarşamba günü saat on bire kadar encümene müracaatları, Akhisar Beledivesinden: Akhisarda Belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabi'” kaşı vardır. Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül fenni tekâmülâtı tevafuk edecek şekilde idaresi bir nıüteıhh verilecektir. Deruhte edecek olanların mevcut tesisatıgörmekvt teklifatını vermek üzre Akhisar Beledivesine müracaatları ili” olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: