15 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

15 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün "k Kdlwe vekili - H. ( Biri akşamı mahkemenin Arar tefhim edeceği zannolun Maktadır. Mahkemede geçen — defalar ğu gibi izdihama sahne ol- Maması için jandarma ve polis küvvetleri teksir edilmiş ve 200 € yakım duhuliye kartı tevzi e- dilmiştir. ... H. Rifat B. in mudafaası Haydar Rifat — B. bugünkü Muhakeme celsesinde — bulun- Mak üzce dün akşamki ekspres- raya hareket etmiştir. Kendisi bugün ağlebi ihtimal — Müdafnasını da yapacaktır. Kendisinin verdiği malüma- —H göre, mahkeme huzurunda İstinabe — gahitlerinin ifadeleri © Simirken hazır bulunması hak- tdaki kanuni hakkına — ti — Men müsaade edilmediğini söy- , dlasi $ Yecek ve bu cihete tektir. Haydar Rifat B., Aydın de- Şirketine ait bir otelin lkiyeti hususunda — Adliye n müdahale ettiği id- mr ispat için — Londrada Bülunan şirket umum? müdürü- Bün konsolosluk vasıtasile ma- itiraz ede Bi '—u'uau na müracaat edilmesini © Filmadığını ve bu işi | | M | O İstiyeceketir. Kadriye Hanım meselesin- şahit gösterdiği zatm ifa- Gesi alınmadığı ve hattâ çağı-” iyaların- bile görmiyen şahitlere s0- Tulduğunu — ve bilâkis bunlara Sorulacak suallerin tevcih edil- /— TMediğini iddia edecektir. Basatın ne zaman tahliye e- dildiğtnin sübutü için istintak dairesindeki dosyanın getirtil- Mesini istiyecektir. Taştan ta- Sa vurulduğu iddia edilen bası Sahihi olan Hikmet Beyin isti- "la edilmesini de talep edecek- Tevrık ve Hasan Beylere ne- ler verildiğini — meselenin ta- Vazzuhu için İstanbulda bulu- han avukat Mazliyah, Lütfü, t, Leon, Jak ve Jül Beyle- :'ı" istimar lüzumundan ve bi- C istinabede nukatı esasiye- ı*“ tayyedilmesi müdafaa hak- Mr selbettiğinden ve yenıd:ıı Sorulmasına lüzüum Boktalardan bahsedecektir. Haydar Rifat B., bir çok mü- Gahaleler olduğunu, ancak bun ? ayrı ayrı yerlerde olduğunu Söyilyecek ve bunların tahkiki için İstanbulda daha (30), E- de (2), Ödemişte (2), İz- Mirde (D, — Eskişehirde (3), -— Bandımnada (2) şahidin dinlen /— Mesini ileri sürecektir. Bu iyeni şahitler arasında İs “tanbul Baro' reisi Hilmi Beyle — Baruf bir çok avnkatlar, eski — Fazt adliye mensubini vardır. Haydar Rifat B. — İstanbul tanesinden de, Adliye Vekâ- Çt kalemi mahısusundan tevki- “nede Lütfü Beye gönderilmiş BTafın suretinin celbini, Kad iye İanım davasının İzmire li meselesine ait kararın Eetirtilmesini istiyecektir. Gazeteciler davalarının Bur 'hh makli hakkmdaki eveli â- Tin tutmadığını iddia edecek ân Haydar Rifat Bey bu mu Şnelenin Teşkilâtı Esasiye ka- Nuna mugayir olduğunu da liyecektir. » Maznun, istinabe işinde ba- y—ıuıhklır olduğunu, maa- "A vakit kaybemıem:k ıçııı Hoktada ısrar etmiyeceğini, Ve edecektir. Haydar Rifat Bey müddci ;:;fmm kendisine söylemedi. sözleri de atfettiğini iddia ”'&kuı ı “ııeıelere murmep otomo- l, 'tııletıne ait haberlerin Ad- *le bulunan biri - tarafından ni söyliyecektir. Mahkemeım tesir icra edi- "du-demek mahkeme tesire ta- Mf demek olmadığını ve ba a 'Susta Adliye Vekilinin va- Si Ziyeti hakkındaki - iddialarm edecektir, tarlaznun, vekili kendisine ifti 'dı bulunduğunu da ileri tir. a Aydar Rifat B., gazeteciler Yalarının naklini mahkemele bir sui kast teşkil etti- I İdia elecektir. . Rifat B. gene Kadriye şinden b:ıhs:derek bu işte Sök müdaheleler - elduğun- hır Rifat bey davası sahifcden mabaat- ) dan ve Gazi Hz. ne gönderdi- ği lâyihaların bazı kısımların- dan bahsedecek ve bu noktalar ve sorulacak suallerin şeklini de bildirecektir. H. Haydar Rifat, müdafaa- sının sonunda, şahtlerininis- tinabelerini tahlil ederek müda faalarının tevsikine — müsaade edilmesini ve bu hakkına hür- met edilmesini Türk adliye: nin şerefi namına — istediğini söyliyecektir. aa — M. Andersen geliyor Bir müddettenberi Yunanis tanda bulunan muhtelit müba- dele komisyonu bitaraf âzasın- dan M. Andersen bugün Selâ- nikten şehrimize gelecektir. İmtihan sualleri Bu sene lise ve muallim mektep- lerinin son srnıflarında yapılacak olan mezuniyet imtihanlarının sualleri ve- kâletçe tertip edilerek — mekteplere gönderildi. Vekâletçe verilen emre lerde tarih ve cografya imtih: haziran perşembe günü, orta mektep' lerde tarih, cografya ve vatani m: mat imtihanları | haziran pazar gü nü, muallim mekteplerinin dördüncü sınıflarında tarih, coğrafya, — vatani malümat imtihanları 3 haziran — salr günü icra edilecektir . Menemen yolunda feci bir cinayet Menemen kazasınm Ali ağa nahiyesi civarında yollarda ça-|£ hışan iki amele ani bir tec: uğramış ve bunlardan biri rülmüştür. Nafıa idaresi h. fenniyesine mensup iki amele Mehmet oğlu Arif ve refiki Ra- mazan gündüz vazifelerini ederden yavaş yavaş ta bir kaç rakı içmeğe başlamışlar. Saat yediye kadar çalışmış- lar ve içmişler. Vazife bitince , nahiye merkezine - giderlerk gerek rakınm ve gerek işin ver diği rahavetle otların üzerine| m: uzanarak dinlenmek istemişler ve uyumuşlar, Saat on olup ge çenin soğuğu başlayınca uyan- mışlar ve gene yola düzül! ler. Tam Güzelhisar köprüsü üzerine geldikleri zaman karer i |larında bir gölge belirmişve mü teakiben bir kurşun yağmuru > | deruhte etr başlamıştır. Neye -uğradıkları mnı anlayamıyan zavallılar etra- fa bakınırkan Arif aldığı yaca- larm tesiri ile yere — yuvarlan- miş ve ölmüştür. Arkadası ta- banları kaldırarak süratla kaç- mış ve kendisini kurtarmıştır. Nahiye merkezine gelince der- hal jandarma karakoluna gide- vek hâdiseyi anlatmıştır. Yoşil yün Yeşil Hilâl Cemiyetinden: ve azanın mühim bir tehir edildiği ilân olunur. 16 Mayısta İdmân bayramı olması kısmının oraya bulunması dolayısile Yeşii Gün bayramının 23 Mayıs Cuma gününe çe Şehir ışl;ri KER A eaT (Birinci sahifeden mabat) Gihen getirmek gibi muhtelif tedbir-| ler alacağız. Otomobil ücretleri Otomobil taksi ücretlerine haziran| iptidasından itibaren zam yapılacak- tır. Bunun miktarını tesbit için tetki kat icra ettiriyoruz. Henüz netice alınmamıştır. Oktruva meselesi Oktruva meselesi hakkında bize, bir tebliğ yoktur. Biz kanun ahkâmı dairesinde muamele ifasına devam e- diyoruz. Alâkadarlara kolaylık gös- termek üzre Emanet tarafından ya-) pılan yeni tarifeyi sanayi erbabı mem| nuniyetle karşılamış ve hatta bir de teşekkürname göndermişlerdi. Müte- Takim eski oktruva resimlerini bu ta- rife üzerinden hesap etmek için vakı olan müracaata gelince bu bir kanun meselesidir. İcabı düşünülecektir. Sütçülerle Emanet Sütçüler, tenni ve asri ahırlar te- sisine mecburdurlar ve itirazları va- rit değildir. Vakıâ bu ahırların bir elden ya- pılması iyi olurdu. Fakat Emanctin fazla parası olmadığı için yardı mesinc imkân yoktur. Her şeyi Ema- netin yapmasımı istiyorlar, fakat ne ile Sütçül ” kazançlarını Emanete mi veriyorlar ki bizden ahır masarifini stiyorlar? n icap ettirdiği srk- bir bahane ile ihmai e- demezler. Para meselesi bizi alâkadar biz onlara aetin vakti: belediye kanununun Tüzum nizamnameleri ihzar ede isyonda, İstanbul için aza o- nanet muavinlerinden Hâmit acaktır. meydanındaki isşsat ha ziran iptidasına kadar bitecektir." Ekmek meselesi yok n iddialara vap olarak: “Artık biz meselesi yoktur”, G bdileceği gibi mazarlkklar. dan da mühim hasrlat temin olunacak tır. | Müubiddin Bey bunların #ehrin in- şası müstacel yollarına tahsis edilme | sini muvafık görmektedir. — erer Kadınların fırkaya kaydi Halk Furkasına aza kayde- ilmek üzre müracaat eden Ha- nımlardan 50 den — fazlasının teklif varakaları vilâyet idare heyetine kadar gelmiştir. Hak kı Şinasi Paşa bütçe müzakere | sinde hazır bulunmak üzre va- rın Ankaraya gidecek ve avde- tinden sonra Hanımlar hakkın- da son karar verilecektir. hayranı gitmek — mecburiyetinde Preventorium müdüriyetinden: Mücssese için Tüzamu olsn 240 adet bezi, 500 adet yüz havlasu ve 100 çift terlik pazar battaniye, 400 metro dokuma kla müdakasaya konul muştur. Taliplerin 15-5-1030 perşembe günü saat onbeşte Fındıklı'da Yük- sek mektepler muhasibi mes'ullüğünde — münakit ilân olunur. komisyona — mürsesarları Türkiye Ziraat Bankası Çatalca şubesinden Ticaret işleri umum müdürlüğünden: Türkiyede Hayat Sigorta işlerile çalışmak üzre karunl küküm: ler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan “Boz Kurt, Türkiye Umum Sigorta şirketi bu kerre müracaatla Türki- ve gerekse me ye Ziraat Bankası Anonim' şirketinin gerek umum! müdürlüğünü ve ilerde açılacak şube ve sandıklarını şirket namına bayat Sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davarlarda bütün mahkemelerde müddei, müddelaleyh ve üçüncü şabıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre acenta tayin eylediğini bil- dirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak- kındaki 25 Hazirân 927 görülmüş olmakla ilân olunur. tarihli kan mun — hükümlerine muvafık Müskirat bevive tezkerelerinin tebdili İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Ist. Baş müdürlüğünden: 930 senesi birinci altı aylık müskirat beyiye tezkerelerinin tebdiline başlanmış - olduğundan gerek kapalı şişeler derununda ve gerek kadehle müskirat satanlar ellerinde mevcut tezkere ve cvelce tevzi olunan nümero pusulalarını müstashiben 930 mayısı niha- yeüne kadar Gülatada Hüdayendigâr Hanında müskirat inhisarı baş müdürlüğüne müracaatla tebdili tezkere - eylemeleri ve aksi takdi! e kaçakçılık kanununun maddei mahsusasına tevfikan iki kat beyiye Tesmi istifa kılınacağı malüm olmak üzre keyfiyet ilân olunur. Mayısın 16 1nci cuma güni | fanda sed Müzayede ile satış 10da Şişli Osman Beyde sokağında Narliyan fabrikası karşı- sında Feridiye aparımanı 4 nüme- rolu dairesinde bulunan müzeyyen ve nadide eşyalar müzayede suretile XV ve Lai XVI üslüplerinde ve 16 parçadan mürek- kep fantazi pek zarif salon takımı, Parisin meşhur Mersiye fabrikasının mamuldtı Olan müzeyyen marketiri yatak oda takımı, atik Fransız, Mar- ketrisi Lul XV fevkalâde masa, meş- hur ressam ( Zonaro ) nun İmzasını havi gayet zarif kebir bir tablo broaz elektrik Aaviseler, Limoj Havilând markalı mükemmel tabak takımı, Bohem, Çin, Japon ye sair, vazolar, nefis salamande sobası, Singer dikiş makinesi, Buz dolabı, mükemmel bir bromz beyket, Tönet şezlong. büyük' bir çini soba ve teferraati vesnir eşyai beytiye, Anadolu ve Acem halıları ve seccadeleri, Pey sürenler: den 100'de 25 teminat alınır. —— Dovredilecek ihtira beratı “Borular ve bunlara makineler, hakkında ön beş sene müddetle $ temmuz 924 tarih ve 181/17$ rüvrero tahtında Sinaf mü- düriyetind n kıt'e ihrira beral istihsal kalın Ba kere M #ruht ü İtara v iştirasına veya - İeticatına € arbulda Yeni postahane mümasil a kür zevatin | arkısında Aşir Efendi kitaphane $0 kağıdı Türkiye ( da - 1892 kili - İstok eşlemeleri. Muka velename Arap camli şerii ma- ipında No 3 ha ağa öğla Meh- di ile zevcesi mm binü Osmun efendi dairesinde akdi et şöylek Bizler ada kanunu efer vni — zevceyn edeninin 186 mü e mal ayrılığı hükmü ve zevce her lıımlc idare ve tasarru- B — Gerek e borçlardan ve ge mı müddetinde " © zeve kanumu idede madde in birihet bıkra sen . mes'ul eşkası mes'al | h boretindan ( Xıu gevcin borcundın madığı vcerin mms3'ul değildir. 5 — Zeve ve zevcenin” meük Bbolündüklari em e eralâkin ha- sılatı k: medeninin 180 uncu maddesi atıkâmına tabidir. 6 — Mle masraftna iştirak me- mizdeki İtilâf mucibince cereyan edecektir. Mehmet bin Ömer Er, Asiye IL Binti Osman Üsküdar Btanbul Gince icra me- Mmurluğundan; Yani Cingbz oğlundan temliken Hüseyin — Hüsüü - Efendiye - borçlu Alem Dağında nalbant ittisa'inde Aşçe Rizâ — Efendinin — mahcuz ble adet kirim - İneğini, 18-3-930 tarihinde pazar günü Üs küdarda Ar pazarındı talip olanların mahalli m zar bulundurulacak memura müraccat etmeleri Hân olunüz. İkinci icradan: Bir deyinden dolayı mahcuz ve furuhtu mu- bir adet Pres markalı Makarna basma makinesile iki adet 10 beykir kuvvetinde İngiliz dina. mo motorları Tahtakslede Kutu- cularpa 73 mumaralı Makarna fabrikasında 18-5-930 turihine müsadif pazar günü saat 10 da | açık #rtırma süretile satılacağın- dan talıp olanların 930 - 369 dosya numarasını müstahsiben yevm ve saat ve mahalli mez- kürde hazır bulunacak memu- Tumuza müracasndarı İlân olunur. Istanbu) kleci üÜcaret mahkeme- sinden: Müflis Avunduk zade biraderler şirketine ai Alyanak Hanında imev- cut kâsa vesaira bir kısım yazıhaze oşyasının açık arttırma sarecile sanl- maları mukaarer olduğundan taliple- tin 19 mayıs 930 pazartesi günü ve bitmediği takdirde müreakip günlerde saat 10 da mahillinde hazır bulun. maları ilân olunuz. sabah sazt hmet Bey 'münakasaya e| aL Maaril vekâlelinden; Balıkesir'de inşa edilecek Necati Bey Muallim Mektehi in- şaatı 8 Mayıs 1930 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapa- lt zarf usülile münakasaya konmuştur. Talip olanlar plân, şartnamei fenniler münakasa şartname ve mukavele suretlerini almak üzre bu gibi büyük inşaat yap- mış olduklarını müş'ir ehliyeti fenniye vesikalarile beraber Ma- arif Vekâleti İnşaat Dairesine müracaat edebilirler, İhale Maarif Vekâleti İnşaat Komisyonu tarafından icra edileceğinden taliplerin münakasa ve müzayede kanununa tev- fikan tanzim edecekleri teklif m ektuplarının ihale tarihi olan 8 Haziran 1930 Pazar günü saat 15 te mezkür komisyona tevdi Deniz Sabınalma - komisyonundan. ——— BOW UĞN ı 29 Mayıs 930 perşembe günü saat 10 da 10,000 ,, Ftancala 84,000 kilo Koyun eti d y 1rO0O “5*Karn eti Ş Mayıs 9G0 peiyemalik Bünü eat 11 de, Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yükarde yazılı Et ve Ekmek larında yazılı gün ve santlarda kapalı zarf üsülüle münukasa ile ihale edilecektir. Şartnamelerini görmek İsteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin ihale günü saatlarında Kasımpaşada deniz ma - komisyonu! tinden: '300 adet susaati mü- nakasası. Tazyki l kilo, kutur 0,015 milim. Ton 1000 Türbin saat evsafında olacak işbu 300 susa- ati, kapalı zarf usulile | konul- 'muştur. 28-5-930çar- 'şarmbagünü saat l6da “iİhalesiyapılacağından saat vermek istiyenle- rinmezkür günde nu- muneleri ile beraber teklifat mektuplarını Bursa belediye meclisi. ne vermeleri. -TOKS FLY—TDX : BÜTÜN HAŞARATI l DURHR o KOKUZU /IHHİveLATİFTİR. KATİYEN LEKE YAPMAZ Bursa belediye riyase- | yüzde 7,59 teminat ve. İyi tıraş olmuş bir 2 | çehre, simaya bir fov- |f kalâdelik bahşeder. — || Bunun için Jet traş | bicaklarını kullanınız CHATEFGUYÖN M SA f ve B3 VÜ mel em eee ni ae SEYR! 4 SEFAıN Merkez Ace hassınd Çır şamba gü dan 9 da Iuı' Antalya postası CANAFARTA) vapuru İ8M pazar J0 da hareketle İzmir K Rados Fethiye gidecek ve dönüştr İskelelerle — birlikta Marmari$ - Sakız Dalyani Çanakkale Gelibolu'ya uğrayarak gelecelii tir. İımır xıır ıt posta ası| B Trabzon ikinci * p()stıısı 4 mından — harekedle İneboölu, Sinop, Sımsun, Ünyeşi Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzonş! Rize Hopa'ya gidecek ve zar iskelesile Rize, Sürme Ol, — Trabzon , — Polathane Giresan, Ordu, Fatsa, Samsanş Sinop, İneboluya —uğrayarali gelecektir. l 4 Istanbul! lle İskenderij ında posla — eferleri Yi Hidiviye — vapur kumpanyası, İ kenderiye, Pire, İstanbul ve ©e arasındaki — hattıni müv tatil ettiğini ve iki Himan — arasındal seferler 9 temmuz — 1030 ta tekrar — başlayacağını — resmen S eyler, SADIKZADE — BİRADERLER VAPURLARI ğ KARA — DE MUNTA- ZAM VE LÜKS POSTASI İnönü — "Nars PAZAR 18 Mayıs b mı Sirkeci gün mından hareketle (Zon| İnebolu, Samsun, Üny Giresun, — Trabzon, — İraki Rize Iskelelerine azimet » det edecektir. Tafsliât için Sirkecide Me et hanı altında acontalığıng, müracaat, Telefon:İstanbul 21 BARTIN POSTASI Sulh ı;;ı’:;rs PEI'ŞC' günü Sirkeci vıhtımından har kerle- (Ereğli, Zonguldak, B acaşile, Cide ) —Kt et Ve avdet edecektimili Yük ve — yolcü için maha müracanat: Sirkeci - salonükğ sında Mizan Oğlu Hati Telefon İstanblil 3Ş

Bu sayıdan diğer sayfalar: